"Управління у сфері охорони здоров’я" (магістр), 2019

Код та назва спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ IV медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Гарант освітньої програми Мельниченко Олександр Анатолійович
Впроваджено в дію: з 01.09.2019 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Мельниченко Олександр Анатолійович
д.н.держ.упр., професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
oa.melnychenko@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 281 «Публічне управління та адміністрування», за результатами атестації присвоюється кваліфікація «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності»
  Офіційна назва освітньої програми Управління у сфері охорони здоров’я
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 5 місяців
  Наявність акредитації Так
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень/восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Перший (бакалаврський) рівень освіти
  Мова(и) викладання Українська
  Термін дії освітньої програми З 2019 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми meduniver@knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньої програми

  Забезпечити академічну підготовку фахівців, здатних застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння при розв’язанні складних задач і проблем публічного управління та адміністрування в умовах невизначеності та ефективного виконання управлінських функцій у сфері охорони здоров’я

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь знань – 28 «Публічне управління та адміністрування»
  Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування»
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра має як академічну, так і прикладну орієнтацію
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»:
  – теоретичні основи публічного адміністрування;
  – публічне управління у сфері соціального і гуманітарного розвитку;
  – адміністративний менеджмент;
  – публічне управління в сфері охорони здоров’я та організації медичного забезпечення населення;
  – організаційні, правові, економічні та соціально-психологічні аспекти управління у сфері охорони здоров’я.
  Ключові слова: публічне управління, публічне адміністрування, адміністративний менеджмент, управління у сфері охорони здоров’я
  Особливості програми Можливість міжнародної мобільності, у т.ч. спеціальної практики
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи:
  – на керівних посадах підприємств різних форм власності сфери охорони здоров’я;
  – на посадах в органах державного управління, органах місцевого самоврядування та громадських організацій, чию діяльність спрямовано на розвиток сфери охорони здоров’я;
  – на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні, чию діяльність спрямовано на розвиток вітчизняної сфери охорони здоров’я.
  Подальше навчання Вступ на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, який відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем щодо професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» та спорідненими до неї спеціальностями
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Студенто-центроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання нагальних проблем у сфері охорони здоров’я; навчання через практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів і диференційованих заліків й за результатами захисту кваліфікаційної роботи.
  Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків і за результатами практики.
  Результат «Склав» виставляється за підсумками складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички задля розв’язання складних задач під час професійної діяльності, спрямованої на управління підприємствами сфери охорони здоров’я, а також в освітньому процесі.
  Загальні компетентності ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
  ЗК 2. Здатність спілкуватися другою мовою
  ЗК 3. Здатність критично мислити
  ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
  ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
  ЗК 6. Здатність навчатись і навчати
  ЗК 7. Здатність розробляти проекти та управляти ними
  ЗК 8. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти
  ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
  ЗК 10. Здатність працювати автономно та в команді
  ЗК 11. Здатність здійснювати професійну діяльність, керуючись принципами соціальної відповідальності, правовими та етичними нормами
  Фахові компетентності (ФК) ФК 1. Здатність розуміти основні теорії та принципи, що лежать в основі функціонування політичних інститутів і процесів прийняття політичних рішень, визначають особливості публічного управління в сфері охорони здоров’я
  ФК 2. Розуміння управлінських процесів, здатність до обґрунтованого вибору та застосування управлінських методів і технологій, прийняття та реалізації управлінських рішень
  ФК 3. Володіння знаннями особливостей адміністративного менеджменту, його ролі та значення в сучасних умовах, сутності системи менеджменту підприємства та її складових. Мати знання основних теорій та концепцій, функцій та процесу адміністративного менеджменту.
  ФК 4. Володіння знаннями особливостей створення організації, особливостей роботи з інформацією з метою визначення загальних тенденцій розвитку організації, прийняття рішень, планування діяльності та контролю.
  ФК 5. Знання адміністрування процесу набору, відбору, розвитку й стимулювання (мотивації) персоналу, управління персоналом в структурах публічної влади
  ФК 6. Розуміння сутності, особливостей формування і реалізації стратегії розвитку організації (підприємства, установи), здійснення стратегічного та оперативного управління, особливості функціонування і розвитку сфери охорони здоров’я. Розуміння критеріїв результативності публічного управління.
  ФК 7. Здатність до стратегічного управління суспільним, галузевим, територіальним, розвитком, прийняття відповідних управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків
  ФК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, організації діловодства, комунікації всередині організації та поза її межами
  ФК 9. Вміння виявляти та вирішувати проблеми
  ФК 10. Здатність до аналізу поточної ситуації в сфері охорони здоров’я та особливостей її державного регулювання
 • Програмні результати навчання

  ПРН 1. Знання основних теорій та принципів, що лежать в основі функціонування політичних інститутів і процесів прийняття політичних рішень, засад організації та особливостей державного регулювання в сфері охорони здоров’я
  ПРН 2. Знання управлінських процесів, методів, технологій та інструментів і здатність до обґрунтованого їх вибору при здійсненні професійної управлінської діяльності в сфері охорони здоров’я та публічного управління і адміністрування в цілому
  ПРН 3. Знання особливостей адміністративного менеджменту, формування системи менеджменту організації, створення та управління організаціями
  ПРН 4. Уміння виокремлювати проблеми у сфері охорони здоров’я й пропонувати розробляти рекомендації до вдосконалення публічного управління у цій царині
  ПРН 5. Знання сутності, чинників, форм і підходів щодо інституціонального забезпечення органів публічного управління, а також організації партнерства та ефективної міжінституційної взаємодії в сфері охорони здоров’я
  ПРН 6. Знання та уміння обґрунтовувати, приймати й реалізовувати управлінські рішення на рівні організацій, органів територіального й галузевого управління, держави
  ПРН 7. Вміння адміністрування процесу добору, розвитку та мотивації персоналу, управління персоналом, розробки та реалізації кадрової політики в структурах публічного управління та в сфері охорони здоров’я зокрема
  ПРН 8. Знання особливостей стратегічного та оперативного управління підприємствами сфери охорони здоров’я, формування й реалізації стратегій їх розвитку, а також забезпечення ефективності та конкурентоспроможності підприємства в тривалій перспективі
  ПРН 9. Вміння розробки та реалізації стратегічного управління у сфері охорони здоров’я на національному, регональному та місцевому рівнях
  ПРН 10. Уміння знаходити, розробляти, аналізувати та використовувати документи щодо управління публічними фінансами, майном, а також контролювати ефективність їхнього використання, управляти фінансовим і матеріальним забезпеченням сфери охорони здоров’я
  ПРН 11. Уміння генерувати та відбирати нові ідеї, моделювати з їх урахуванням публічно-управлінські рішення у сфері охорони здоров’я, здатність до пошуку та впровадження інновацій
  ПРН 12. Знання проектної методології та вміння розробляти й реалізовувати інноваційні проекти щодо публічного управління сферою охорони здоров’я
  ПРН 13. Уміння використовувати соціально-психологічні методи управління в сфері охорони здоров’я
  ПРН 14. Уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями, навичками діловодства та комунікацій в професійній діяльності
  ПРН 15. Уміння здійснювати ефективну комунікацію з органами публічної влади, бізнесом, громадськістю, засобами масової інформації
  ПРН 16. Уміння брати участь в публічних дискусіях, дебатах, слуханнях, обговореннях з проблематики управління сферою охорони здоров’я та публічного управління й адміністрування в цілому

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2019

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Управління у сфері охорони здоров’я» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Управління у сфері охорони здоров’я» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

   

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора наук з державного управління, доктора медичних наук, кандидата наук з державного управління, кандидата медичних наук, кандидата економічних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової та професійної активності
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних і клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об’єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів і конференцій, періодичні видання тощо), створено й постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямами наукових досліджень ХНМУ – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова)»; Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних ВНЗ України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тис. повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тис. – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту «Електронна інформація для бібліотек» (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видавництв (Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier), ресурси компанії Ovid – «Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body» (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин)
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти ні