"Протезування-ортезування" (магістр), 2024

Код та назва спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ ІV медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії
Гарант освітньої програми Литвиненко Микола Ігоревич
Впроваджено в дію: з 01.09.2024 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Литвиненко Микола Ігоревич
декан IV медичного факультету, к.м.н., доцент кафедри гігієни та екології №2
mi.lytvynenko@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Другий (магістерський) рівень, магістр з протезування-ортезування за спеціалізацією «Протезування-ортезування, професійна кваліфікація – протезист-ортезист
  Офіційна назва освітньої програми Протезування-ортезування
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців
  Наявність акредитації
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень/сьомий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 224.02 «Протезування-ортезування» спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6, НРК7 осіб, які здобули освіту зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я», зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія і біоінженерія», за напрямком 6.010203 «Здоров’я людини» або зі спеціальності 7.01020302 «Фізична реабілітація»
  Мова(и) викладання Українська
  Термін дії освітньої програми З 2024 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://knmu.edu.ua/program-catalog/protezuvannya-ortezuvannya-magistr-2024/
 • Мета освітньої програми

  Програма спрямована на підготовку конкурентноспроможного, висококваліфікованого, компетентного фахівця, здатного вирішувати практичні та дослідницькі проблеми і задачі діяльності в сфері протезування-ортезування, який відповідає сучасним та майбутнім ринковим вимогам

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
  224 «Технології медичної діагностики та лікування»
  спеціалізація 224.02 «Протезист-ортезист»
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістрів має як академічну, так і прикладну орієнтацію
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації  Спеціальна освіта в галузі «Охорона здоров’я» зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування», спеціалізація 224.02 «Протезування-ортезування»
  Ключові слова: вища освіта, «Охорона здоров’я», спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, протезування-ортезування.
  Опис предметної області Об’єкт діяльності:
  здоров’я населення, протезування, ортезування, реабілітація, яка включає протезування та ортезування
  Цілі навчання: Професія протезиста-ортезиста є спеціалізованою ланкою у сфері охорони здоров’я, яка поєднує в собі унікальну комбінацію клінічних і технічних навичок з метою реабілітації пацієнтів з нервово-м’язовими та опорно-руховими захворюваннями або пацієнтів з частковою або повною відсутністю кінцівок. Взаємодіючи з іншими медичними працівниками, протезисти-ортезисти забезпечують втручання, яке дозволяє таким пацієнтам вести більш активний та незалежний спосіб життя. Ця діяльність потребує значної клінічної та технічної практики.
  Теоретичний зміст предметної області: Принципи біомеханіки, патології, аналізу ходи, кінезіології, анатомії та фізіології, матеріалознавства. Здатність практикуючого протезиста-ортезиста надавати комплексну реабілітацію пацієнтам та забезпечувати позитивні клінічні результати. Оцінка стану пацієнта і методи втручання є частиною відповідальності практикуючого протезиста-ортезиста та вимагають навичок взаємодії й співпраці з іншими фахівцями.
  Методи, методики та технології: Оцінка стану пацієнта – комплексна оцінка стану пацієнта, щоб зрозуміти його потребу в ортезах/протезах.
  Формулювання плану реабілітації – створення комплексного плану ортезування/протезування відповідно до потреб і цілей пацієнта, із застосуванням доказових методик та технологій.
  Реалізація плану реабілітації – виконання необхідних процедур для надання відповідних послуг з протезування-ортезування, які можуть включати виготовлення ортеза/протеза.
  План подальшого обслуговування – взаємодія з пацієнтом з метою періодичної оцінки для забезпечення/підтримки/документування оптимальної відповідності й функції ортеза/протеза.
  Адміністрування – розробка, впровадження та/або моніторинг політик і процедур щодо управління людськими ресурсами, управління середовищем, управління бізнесом і фінансами та організація діяльності.
  Підвищення компетентності та вдосконалення професійної практики – особистий і професійний розвиток через безперервну освіту, навчання, дослідження та взаємодію і співпрацю з колегами на до та післядипломному етапах.
  Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати): обладнання клінічних, біохімічних технічних та виробничих лабораторій (для виробництва протезів-ортезів) відповідно до державних стандартів і стандарту ISO/IES.
 • Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Після закінчення навчання за освітньою програмою бакалавра фізичної реабілітації випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:
  Протезист-ортезист
  Подальше навчання Право продовжити навчання на третьому (освітньо науковому) рівні вищої освіти. Право набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти відповідно до чинних вимог
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, практика, консультації з викладачами.
  Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через клінічну практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100%
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Результат «Склав» визначається  Наказом МОЗ від 19.02.2019 № 419 «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та задачі дослідницького та/або інноваційного характеру під час професійної діяльності у сфері протезування-ортезування
  Загальні компетентності
  (ЗК)
  ЗК 01. Здатність робити незалежні та критичні оцінки, бути критичним і самокритичним.
  ЗК 02. Здатність спілкуватись іноземною мовою.
  ЗК 03. Здатність до роботи автономно, самостійно розрізняти, формулювати та вирішувати проблеми,
  ЗК 04. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, у т.ч. в міжнародному контексті, мотивації людей та руху до спільної мети.
  ЗК 05. Здатність шукати та оцінювати знання на науковому рівні, проводити дослідження на відповідному рівні, розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість, проводити пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
  ЗК 06. Здатність застосовувати сучасні прийоми, методи та засоби розроблення та проєктування протезно-ортопедичних і комплектувальних виробів.
  ЗК 07. Здатність обмінюватися знаннями з людьми, які не мають спеціальних знань у цій галузі. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
  ЗК 08. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  ЗК 09. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
  ЗК 10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
  ЗК 12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
  ЗК 13. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  ЗК 14. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
  ЗК 15. Навики здійснення безпечної діяльності. Здатність здійснювати безпечну діяльність.
  ЗК 16. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  ЗК 17. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  ЗК 18. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  ЗК 19. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності СК01. Знання наукової основи предмета, обізнаність у поточних дослідженнях і розробках, а також розуміння зв’язку між наукою та перевіреним досвідом і практичної значущості цього.
  СК02. Здатність обирати та застосовувати відповідні методи протезування-ортезування, які базуються на фундаментальних та доказових технічних процедурах.
  СК03. Здатність знаходити, аналізувати та посилатися на відповідні нормативні документи.
  СК04. Здатність самостійно та у співпраці з пацієнтом здійснювати заходи, які включають протезування-ортезування, та виступати в ролі технічного спеціаліста в межах усієї реабілітаційної програми.
  СК05. Здатність брати участь у профілактичній роботі та ініціювати методологічні вдосконалення і забезпечення якості обладнання, методів роботи та продукції.
  СК06. Здатність проектувати штучні протези та їх частини, розробляти методи та технології заміни чи відновлення втрачених сенсорних і моторних здібностей.
  СК07. Здатність презентувати та обговорювати (усно та письмово) заходи та результати реабілітації, яка включає протезування-ортезування, із зацікавленими сторонами, а також документувати їх відповідно до вимог.
  СК08. Здатність працювати в команді та співпрацювати з іншими професійними групами.
  СК09. Здатність критично аналізувати, оцінювати та використовувати відповідну інформацію, а також обговорювати нові факти, явища та проблеми з різними цільовими групами, роблячи таким чином внесок у розвиток професії та бізнесу.
  СК10. Здатність демонструвати самокритику і здатність до емпатії.
  СК11. Здатність визначати власну потребу в додаткових знаннях та безперервно розвивати власні навички.
  СК12. Здатність до самостійного прийняття клінічних рішень та використання підходу, орієнтованого на пацієнта, до протезно-ортезних втручань, що охоплюють всі вікові категорії.
  СК13. Здатність надавати послуги з протезування-ортезування, дотримуючись відповідної техніки безпеки та принципів матеріалознавства.
  СК 14 Здатність застосовувати в професійній діяльності вітчизняну законодавчу базу щодо забезпечення населення протезами та/або ортезами.
  СК 15 Здатність проводити огляд пацієнта та визначати його фізичні, функціональні можливості та антропометричні дані, в тому числі у співпраці з іншими учасниками мультидисциплінарної команди
  СК 16 Здатність вести технологічну документацію з урахуванням очікуваних результатів реабілітації та потреб пацієнтів
  СК 17 Здатність надавати рекомендації з технічних питань з подальшого протезування або ортезування пацієнтів при передопераційному періоді, післяопераційному періоді, медичному та терапевтичному їх лікуванні
  СК 18 Здатність планувати та впроваджувати інноваційні технології, спрямовані на відновлення функції опорно- рухової системи людини з метою покращення якості життя людини з інвалідністю
  СК 19. Здатність застосовувати фізичні та математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів.
  СК 20. Здатність продемонструвати розуміння питань використання технічної літератури та інших джерел інформації.
  СК 21. Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові і технічні методи, а також комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення завдань.
  СК 22. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включно із виробництвом, експлуатацією, технічним обслуговуванням та утилізацією.
  СК 23. Здатність продемонструвати розуміння правових рамок, що мають відношення до фахової діяльності, зокрема питання персоналу, здоров’я, безпеки і ризику (у тому числі екологічного ризику).
  СК 24. Здатність надавати домедичну допомогу при невідкладних станах.
  СК 25. Здатність визначати рівень ампутації та формування культі.
 • Програмні результати навчання

  ПРН 1. Розуміти науково-дослідні процеси та вміти виконувати роль протезиста-ортезиста на рівні досліджень.
  ПРН 2. Знаходити ефективні доказові рішення у професійній діяльності, реалізовуючи їх з метою визначення та забезпечення потреб пацієнта у протезуванні або ортезуванні.
  ПРН 3. Володіти та застосовувати знання та уміння із загальної та професійної підготовки при вирішенні спеціалізованих завдань, таких як: обстеження пацієнта, розуміння діагностичної документації, розробка плану реабілітації пацієнта, що включає протезування/ортезування, зняття замірів та план виготовлення протезного чи ортезного виробу, виготовлення та корекція протезного або ортезного виробу, взаємодія з пацієнтом та іншими фахівцями для оцінки результатів втручання.
  ПРН 4. Вміти ефективно працювати у складі мультидисциплінарної команди, орієнтуючись на пацієнта та керуючись принципами професійної та етичної практики.
  ПРН 5. Аргументувати висновки та виявляти зв’язки між сучасними концепціями в організації процесу управління на кожному етапі професійної діяльності.
  ПРН 6. Вміти управляти даними та перевіряти гіпотези (включаючи тести між двома або більше групами), визначати похибку вимірювання, надійність та валідність, статистичне значення під час планування, виготовлення та аналізу якості протезного або ортезного виробу.
  ПРН 7. Демонструвати поглиблення базових знань за допомогою самоосвіти, демонструвати уміння представити і оцінити власний досвід та аналізувати й застосовувати досвід колег, демонструвати здатність обміну досвідом з іншими спеціалістами у сфері реабілітації, яка включає протезування-ортезування.
  ПРН 8. Демонструвати здатність самостійно аналізувати наукову літературу та застосовувати найкращі наявні докази для вирішення важливих проблем або питань у сфері протезування та ортезування.
  ПРН 9. Вірно та якісно виконувати усі важливі елементи процесу протезування або ортезування (від оцінки стану пацієнта до інструктажу щодо користування протезним або ортезним виробом) , застосовуючи принципи професійної комунікації, толерантності, етики та  конфіденційності.
  ПРН 10. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають в процесі професійної діяльності та формувати почуття відповідальності за виконувану роботу.
  ПРН 11. Мати та вміти застосовувати фундаментальні знання щодо рекомендацій з призначення, дизайну протезів чи ортезів на основі анатомії людини, вибору матеріалів, біомеханічних принципів, підгонки, оцінки, налаштування та досягнення конкретних результатів для пацієнта.
  ПРН 12. Демонструвати здатність розробляти та впроваджувати ефективний план подальшого обслуговування для забезпечення оптимального носіння та функціонування ортеза чи протеза. Цей план також має включати контроль результатів плану реабілітації.
  ПРН 13. Мати необхідні клінічні навички для надання комплексних послуг з протезування-ортезування, які сприяють покращенню якості життя пацієнта.
  ПРН 14. Вміти дотримуватися правил безпеки, нормативних вимог та процедур, при підборі та застосуванні необхідного обладнання і інструментів у процесі виготовлення протезів та ортезів.
  ПРН 15. Координувати, модифікувати і комбінувати різні методи дослідження з метою виконання типових і нетипових професійних завдань.
  ПРН 16. Вміти якісно проектувати та виготовляти: ортез стопи AFO (пасивний та активний), стегново-колінний гомілково-стопний ортез KAFO, ортез грудо-попереково-крижового відділу TLSO, ортез зап‘ястя WO, трансрадіальний протез TR (з різними видами кріплень), трансгумеральний протез TH (з кріпленням у вигляді вісімки або дев’ятки), транстибіальний протез (PTB (Patellar tendon bearing), транстибіальний протез PTS (Patellar-tendon-supracondylar), трансфеморальний протез TF (з приймальною гільзою ІС та з використанням різних технологій); здійснювати модифікацію взуття – Rocker.
  ПРН 17. Демонструвати знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та уміння аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми пацієнта/клієнта
  ПРН 18 Вести технологічну документацію з урахуванням очікуваних результатів реабілітації та потреб пацієнтів
  ПРН 19. Демонструвати принципи комунікації з особою з інвалідністю, консультувати пацієнта щодо призначення йому протезно-ортопедичних виробів у відповідній клінічній ситуації, проводити необхідні заміри,  розуміти потреби користувачів і клієнтів, а також важливість таких питань як естетика в процесі проектування.
  ПРН 20. Здатність трактувати показання щодо призначення ампутацій за рівнями
  ПРН 21. Дотримуватись техніки безпеки та охорони праці при зберіганні та використанні різних матеріалів.
  ПРН 22. Надавати домедичну допомогу потерпілому в разі інших нещасних випадків на виробництві
  ПРН 23. Формулювати з позицій біомеханіки логічні висновки та обґрунтовані рекомендації щодо оцінки, експлуатації та впровадження біотехнічних, медико-технічних та біоінженерних засобів і методів.
  ПРН 24. Використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології, інформаційні ресурси та програмні продукти.
  ПРН 25. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей організовувати та удосконалювати власну професійну діяльність.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2024

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Протезування-ортезування» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс
  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Протезування-ортезування» спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс
  2-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні, працівники з науковими ступенями доктора медичних наук, кандидати медичних наук, доктора та кандидати наук з вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової і професійної активності, інші науково-педагогічні працівники з достатнім практичним досвітом за певною спеціальністю.
  Матеріально-технічне забезпечення Для забезпечення віртуального та інтерактивного навчання, навчальні лабораторії оснащені 22 інтерактивними дошками, 248 відеосистемами, 45 відеопроекторами. Оснащеність навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням становить 100%.
  Мережеве та комунікативне обладнання повністю ґрунтується на оптиковолоконних технологіях із швидкістю передачі даних до 1 Гб/с; 22 комп’ютерних класи. В навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка з терміном експлуатації не більше 8 років. Безлімітне користування Інтернет мережею. Працюють: навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Центр доклінічних та клінічних досліджень, 4 проблемних лабораторії, анатомічний музей, віварій, центр тестування, аудиторії для стимуляційного навчання (фантоми), Центральна науково-дослідна лабораторія університету, Навчально-науковий інститут якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об’єднань.
  Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://knmu.edu.ua/; сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua.
  Наукова бібліотека володіє фондом навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються. підтримуючи політику відкритого доступу. Наукова бібліотека формує електронні ресурси на допомогу освітньому і науковому процесам університету, а також для інтелектуального дозвілля користувачів. Сайт Наукової бібліотеки ХНМУ–зручна точка віддаленого доступу до ресурсів власної і зовнішньої генерації, в першу чергу, це – Електронний каталог, Репозитарій ХНМУ, інтерактивні бази тестів «КРОК» та USMLE; Електронний каталог разом із спеціалізованими базами даних налічує 259 тис. бібліографічних записів, серед яких 3 313 – з посиланнями на повні тексти. створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова); Репозитарій ХНМУ – налічує 23 450 документів, серед яких навчально-методичних матеріалів – 2 023, що забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7. Бібліотека пропагує, в першу чергу, світові ресурси відкритого доступу за допомогою покажчиків з гіперпосиланнями на науково-освітні та наукові медичні Інтернет ресурси, такі як PubMed (Medline), CochraneLibrary, ScienceDirect, DOAJ, Open J-Gate та інші. Всі читальні зали та зали електронної інформації мають вільний доступ до мережі Інтернет і працюють в зоні Wi-Fi.
  Для забезпечення освітнього процесу використовуються відповідні онлайн ресурси та платформи: Moodle, корпоративний додаток Google з відповідними сервісами, АСУ тощо.
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та згідно з угодами між закладами освіти, з можливістю перезарахування кредитів
  Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угодами між навчальними закладами
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не здійснюється