"Педіатрія" (доктор філософії), 2020

Код та назва спеціальності 228 Педіатрія
Освітній ступінь Доктор філософії
Стуктурний підрозділ ІІІ медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра педіатрії №1 та неонатології
Гарант освітньої програми Гончарь Маргарита Олександрівна
Впроваджено в дію: з 01.09.2020 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Гончарь Маргарита Олександрівна
Завідувачка кафедри педіатрії №1 та неонатології, д.м.н., професор
mo.honchar@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Доктор філософії в галузі охорони здоров’я
  Офіційна назва освітньої програми Педіатрія
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Одиничний диплом.
  Обсяг освітньої програми: 42 кредити ЄКТС
  Наявність акредитації Відсутня
  Цикл/рівень Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти/восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Без обмежень доступу до навчання.
  Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Харківського національного медичного університету», затвердженими Вченою радою
  Мова(и) викладання Українська, англійська (окремі дисципліни)
  Термін дії освітньої програми 4 роки
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://knmu.edu.ua/program-catalog/pediatriya-doktor-filosofiyi-2020-2/
 • Мета освітньої програми

  Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі педіатрії, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»
  Спеціальність – 228 «Педіатрія»
  Орієнтація освітньої програми Дослідницька
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Наукові дослідження в галузі педіатрії
  Опис предметної області Особливість ОНП 228 – Педіатрія полягає у поєднанні академічної, науково-дослідної, науково-педагогічної та практичної роботи здобувачів у ЗВО та в лікувальних закладах, що надає можливості виховання гармонійно розвиненої особистості сучасного лікаря–дослідника, здатного критично переосмислювати наявні знання та створювати власне оновлене цілісне уявлення з педіатричної теорії та практики, вміти інтерпретувати результати та бути залученим до дослідницьких робіт, у т.ч. до міжнародних.
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):
  2310.1 Доцент,
  2359.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант.
  Подальше навчання Здобування наукового ступеня доктора наук на науковому рівні вищої освіти, участь у постдокторських програмах.
 • Викладання та оцінювання
  Викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі.
  Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною й іноземною мовами.
  Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів.
  Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником.
  Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі.
  Оцінювання Проміжний контроль двічі на рік за місцем прикріплення здобувача та у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану.
  Апробація результатів досліджень на наукових конференціях.
  Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях (не менше однієї у виданні, що входять до наукометричної бази Scopus або іншої міжнародної бази, визначеної Науково-методичною радою МОН України).
  Мультимедійна презентація результатів дисертаційного дослідження на науковому семінарі.
  Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.
 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
  Загальні
  компетентності (ЗК)
  ЗК1. Здатність до підвищення професійної кваліфікації.
  ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  ЗК3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї.
  ЗК4. Здатність розробляти та управляти проектами.
  ЗК5. Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.
  ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.
  ЗК7. формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
  Спеціальні (фахові) компетентності СК1.Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою діяльністю.
  СК2.Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері педіатрії та за напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези.
  СК3.Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження.
  СК4.Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проекту.
  СК5.Володіння сучасними методами наукового дослідження.
  СК6.Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення.
  СК7.Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства.
  СК8.Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно до національних та міжнародних стандартів.
  СК9.Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності.
  СК10.Здатність до лідерства, керування колективом.
  СК11. Дотримання етики та академічної доброчесності.
 • Програмні результати навчання

  РН1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та загальнокультурного рівню, самореалізації.
  РН2. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних техно-логій
  РН3. Виявляти невирішені проблеми у предметній області, формулювати питання та визначати шляхи їх рішення.
  РН4. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження.
  РН5. Розробляти дизайн та план наукового дослідження.
  РН6. Виконувати оригінальне наукове дослідження.
  РН7. Пояснювати принципи, специфічність та чутливість методів дослідження, інформативність обраних показників.
  РН8. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи дослідження за обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності.
  РН9. Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи статистичного дослідження.
  РН10. Впроваджувати результати наукових досліджень в освітній процес, медичну практику та су-спільство
  РН11. Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації, постерних доповідей, публікацій.
  РН12. Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській сфері.
  РН13. Організовувати освітній процес.
  РН14. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення.
  РН15. Організовувати роботу колективу (студентів, колег, міждисциплінарної команди).
  РН16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами.
  РН17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів.

 • Освітні компоненти

  Силабуси навчальних дисциплін:

  Обов’язкові дисципліни
  Вибіркові дисципліни

  Навчальні плани:
 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Специфічні характеристики
  кадрового забезпечення
  Проектна група: 14 докторів, професорів та 3 кандидати наук, доценти.
  Гарант освітньої програми (керівник проектної групи): доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №1 та неонатології М.О. Гончарь має стаж науково-педагогічної роботи понад 25 років, є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в галузі охорони здоров’я.
  Члени проектної групи є знаними фахівцями в галузі педіатрії. Більшість членів проектної групи були й є науковими консультантами та науковими керівниками дисертаційних робіт.
  Усі члени проектної групи є штатними співробітниками ХНМУ. Всі науково-педагогічні працівники мають науковий ступінь та вчене звання та підтверджений рівень наукової і професійної активності.
  Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.
  Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам.
  Наукові дослідження проводяться у Центральній науково-дослідній лабо-раторії університету, лабораторії полімеразної ланцюгової реакції, лабораторіях кафедр педіатрії, біохімії та ін.
  В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення Загальний фонд Наукової бібліотеки нараховує 986 669 документів, серед яких державною мовою – 217 621 примірників, російською – 684 993, іноземними мовами – 84 055. Фонд наукової літератури нараховує 396 712 примірників, фонд навчальної літератури – 565 071 примірників, у то-му числі державною мовою – 168 067, російською – 362 047, іноземною (англійською) мовою – 34 957.
  Сучасних підручників та посібників, виданих за останні 5 років, у фонді є 585 назв у кількості 17 726 прим.
  Працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різно-манітних інформаційних ресурсів, в т.ч.:
  – Електронний каталог – понад 221 тис. бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – 2,7 тис. (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів та конференцій, періодич-ні видання тощо), створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками наукових дослі-джень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручан-ня», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції»;
  – Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних вишів України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налі-чує майже 15 тис. повнотекстових документів, в т.ч. 1,5 тис. – навчально-методичних і лекційних матеріалів;
  – бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видав-ництв, таких як Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier, ресурси компанії Ovid – “Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body” (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо;
  – web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви.
  Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет.

   

 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Академічна мобільність реалізується у рамках договорів із закладами освіти та науковими установами країни щодо встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки, зокрема з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна; Харківською медичною академією післядипломної освіти; Харківським національним університетом радіоелектроніки; Національ-ним фармацевтичним університетом; Національним медичним універ-ситетом ім. О.О. Богомольця (Київ); Львівським національним медич-ним університетом ім. Данила Галицького; Вінницьким національним медичним університет ім. М.І. Пирогова; Національною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Київ); ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (Полтава); Одеським національним медичним університетом; ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут проблем ендо-кринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут кріобіології та кріомедицини НАН України» (Харків); ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (Харків); ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (Харків); ДУ Національний інститут раку (Київ); ДУ «Інсти-тут нефрології НАМН України» (Київ); ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» (Харків).
  До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних дого-ворів.
  Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університе-тах України, за умови відповідності їх кількості.
  Міжнародна кредитна мобільність Університет має договори про співпрацю з можливістю реалізації про-грам академічної мобільності з такими закладами та установами: Дитя-чою клінікою Святої Анни, м. Відень; Американсько-австрійською фун-дацією (Австрійська республіка); Білоруським державним медичним уні-верситетом, м. Мінськ; Гомельським державним медичним університетом (Республіка Білорусь); Медичним університетом м. Плевен (Республіка Болгарія); HealthProm, м. Лондон (Сполучене Королівство Великої Бри-танії та Північної Ірландії ); Тартуським університетом (Естонська Респу-бліка); Стоматологічною клінікою доктора Яна Ратнера, м. Хайфа (Дер-жава Ізраїль); Тебрізьким університетом медичних наук; Тегеранським університетом медичних наук; Міжнародним науково-освітнім та дослід-ницьким товариством, м. Тегеран; Університетом медичних наук ім. Ша-хіда Садугі, м. Йезд (Іран); Спортивною клінікою «Вілла Стюарт», м. Рим (Італійська Республіка); Державний медичним університетом м. Семей; Карагандинським державним медичним університетом ; Медичним уні-верситетом Астани; Західно-Казахстанським державним медичним уні-верситетом імені Марата Оспанова, м. Актобе (Республіка Казахстан); Вільнюським університетом (Литовська Республіка); Магдебурзьким університетом ім. Отто фон Геріке; Інститутом мультифазних процесів Уні-верситету ім. Лейбніца, м. Ганновер; Дитячою лікарнею Санкт-Августіна «Асклепій»; Лікарняним комплексом Хавелхьое, м. Берлін; Падерборнсь-ким університетом (Федеративна Республіка Німеччина); Познанським університетом медичних наук; Вищою школою управління охороною праці в Катовицях (Республіка Польща); Університетом ім. Яна Коменсь-кого в Братиславі; Словацьким медичним університетом, м. Братислава (Словацька Республіка); Чукуровим університетом, м. Адана; Акденіз університетом, м. Анталья (Турецька Республіка); Андижанським держа-вним медичним інститутом; Самаркандським державним медичним ін-ститутом; Ташкентським інститутом удосконалення лікарів; Ташкентсь-ким педіатричним медичним інститутом (Республіка Узбекистан); Інститутом фізіології Академії наук Чеської Республіки, м. Прага (Чеська Рес-публіка); Центром компетенції спини, м. Цюріх (Швейцарська Конфедерація); Агентством охорони здоров’я Швеції, м. Стокгольм (Королівство Швеція).
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.