"Педагогіка вищої школи" (магістр), 2022

Код та назва спеціальності 011 Освітні педагогічні науки
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ І медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра української мови, основ психології та педагогіки
Гарант освітньої програми Фоміна Людмила Володимирівна
Впроваджено в дію: з 01.09.2022 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Фоміна Людмила Володимирівна
Завідувачка кафедри української мови, основ психології та педагогіки, к.філ.н., доцент
fomina_ukr_lang@ukr.net
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичнийуніверситет,
  навчально-науковий інститут післядипломної освіти, кафедра української мови, основ психології та педагогіки
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Ступінь вищоїосвіти: магістр
  Освітня кваліфікація: магістр освітніх, педагогічних наук
  Професійнакваліфікація: викладач закладів вищої освіти
  Офіційна назва освітньої програми Педагогіка вищої школи
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС.
  Термін навчання 1 рік 5 місяців
  Наявність акредитації Сертифікат акредитації освітньої програми
  – 119, дійсний до 28.01.2025
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень / восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Наявність ступеня вищої освіти «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
  Мова(и) викладання Українська
  Термін дії освітньої програми Відповідно до терміну дії сертифіката про акредитацію
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://knmu.edu.ua/program-catalog/pedagogika-vyshhoyi-shkoly-magistr-2022/
 • Мета освітньої програми

  ОП спрямована на формування особистісних та фахових якостей викладача вищої школи, озброєного знаннями, уміннями, навичками, здатного використовувати в професійній діяльності інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні методи та технології навчання, здатного до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, який дотримується у своїй роботі принципів академічної доброчесності й неупередженості, наділений уміннями інтегрувати в освітній простір досвід вітчизняних і закордонних наукових шкіл, уміє вирішувати складні психологічні ситуації в освітньому процесі, чітко орієнтується в правовому полі освітнього простору, послуговуватися у своїй діяльності принципом студентоцентрованості навчання

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) 01 Освіта/педагогіка, 011 – Освітні, педагогічні науки.
  Загальний обсяг обов’язкових компонент – 63 кредити (1890 год.), обсяг вибіркових дисциплін – 27 кредитів (810 год.)
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програмаорієнтована на здобуття магістрантами знань, практичних умінь і навичок та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності.
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Підготовка педагогічних працівників вищої школив галузі освіти і педагогіки.
  Особливості програми Передумовою ліцензування, а згодом – акредитації спеціальності «Освітні, педагогічні науки» в ХНМУ стала відсутність педагогічної освіти в професорсько-викладацького складу медичних ЗВО України, зокрема ХНМУ. З огляду на те, що здобувачами освіти за даною спеціальністю в ХНМУ є аспіранти та викладачі медичних ЗВО, особливістю ОП є медикоцентрований підхід у навчанні. Особливості педагогіки в медицині враховувалися при укладанні даної ОП (у частині змісту освітніх компонентів, у компетентностях), але з дотриманням вимог Тимчасового стандарту вищої освіти. При укладанні даної програми враховувалася думка роботодавців, у співпраці з якими працює робоча група. Також особливістю даної програми вважаємо акцент на формування індивідуальної освітньої траєкторії, сучасні цифрові технології навчання та систему дистанційної освіти, формування навичок вирішення складних психологічних ситуацій в освітньому просторі (мобінг, булінг тощо), досконале володіння писемним та усним мовленням, різними видами мовленнєвої діяльності (не лише української, а й іноземної мови)
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Випускників програми призначено для викладацької, освітньої, науково-методичноїта організаційної діяльності в системі вищої освіти України.
  Випускників програми призначено для викладацької, освітньої, науково-методичної та організаційної діяльності в системі вищої освіти України.Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 003:2010:33 – Фахівці в галузі освіти. Магістр вищої школи231 – Викладачі університетів та закладів вищої освіти33 – Фахівці в галузі освіти. Магістр вищої школи
  231 – Викладачі університетів та закладів вищої освіти
  Подальше навчання Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 • Викладання та оцінювання
  Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий підхід, навчання через пропедевтичну та педагогічну практики
  Оцінювання Поточний та підсумковий контроль знань (опитування, контрольні й індивідуальні завдання, тестування тощо), заліки, диференційовані заліки та іспити (усні та письмові), презентації, проектна група, захист звіту з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи.
  Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за:
  – національною диференційованою шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно);
  – національною недиференційованою шкалою (зараховано, незараховано);
  – 100-бальною;
  – шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, F, FX).
 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук
  Загальні
  компетентності (ЗК)
  ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
  ЗК2.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  ЗК3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  ЗК4.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  ЗК5.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  ЗК6.Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.
  ЗК7.Здатність до міжособистісної взаємодії.
  ЗК8.Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
  ЗК9.Здатність працювати в міжнародному контексті.
  ЗК10.Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності СК1.Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи.
  СК2.Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й педагогіки.
  СК3.Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.
  СК4.Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з питань освітньої політики та інновацій в освіті.
  СК5.Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти.
  СК6.Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-педагогічній та науковій діяльності.
  СК7.Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі галузей знань.
  СК8.Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах.
  СК9.Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у освітній та дослідницькій діяльності.
 • Результати навчання

  РН1. Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і педагогіки, методологію відповідних досліджень.
  РН2. Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, інноваційній та дослідницькій діяльності.
  РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію.
  РН4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів.
  РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів освіти.
  РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, соціальних, економічних, етичних норм.
  РН7. Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе для здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів навчання.
  РН8. Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, використовуючи методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення поставлених цілей.
  РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи достовірність та релевантність.
  РН10. Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління в сфері освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих середовищах, за наявності багатьох критеріїв та неповної або обмеженої інформації.
  РН11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, педагогічних наук.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2022

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Педагогіка вищої школи» спеціальності «011 Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Педагогіка вищої школи» спеціальності «011 Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення Склад проектної групи освітньої програми, професорсько- викладацький склад, що задіяний до викладання навчальних дисциплін за спеціальністю відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребам.
  Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.
  Для проведення практичних робіт, інформаційного пошуку та обробки результатів наявні спеціалізовані комп’ютерні класи з необхідним програмним забезпеченням та необмеженим відкритим доступом до Інтернет-мережі.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення − офіційний веб-сайт https://knmu.edu.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти;
  − необмежений доступ до мережі Інтернет;
  − наукова бібліотека, читальні зали;
  − віртуальне навчальне середовище Moodle;
  − навчальні та робочі плани;
  − графіки навчального процесу;
  − навчально-методичні комплекси дисциплін;
  − методичні вказівки щодо виконання магістерської робот
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин)
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено.