Звернення ректора до здобувачів освіти щодо нового навчального року

Шановні здобувачі освіти!

Повномасштабне вторгнення рф на територію України значним чином змінило усе наше життя. Не стала виключенням і сфера вищої освіти. Проте незважаючи на всі випробування, що випали на долю Харків’ян та усього українського народу, наша медична школа – Харківський національний медичний університет продовжує готувати гідних фахівців для охорони здоров’я як регіону, так і всієї країни.

Незабаром початок нового 2022–2023 навального року, який відбудеться у надзвичайно відповідальний для нашої країни час – боротьби за незалежність, свободу та право на власний Європейський вибір.

Сьогодні наші студенти стали справжніми захисниками Батьківщини, кожен на своєму полі бою: хто в лікарнях Харкова, працюючи піч-о-пліч з викладачами, лікарями, надаючи медичну допомогу як воєнним, так і цивільному населенню, хто в метро та інших укриттях, підтримуючи Харків’ян під час постійних обстрілів та бомбардувань, хто в численних загонах волонтерів, а деякі й на передовій. Ми пишаємося кожним з Вас! Але пам’ятаємо, що основним завдання студентства є опанування медичної освіти та успішна підготовка до майбутньої професійної діяльності лікаря.

Університет проводить активну роботу з підготовки до нового навчального рокую. Так, забезпечено автономну роботу інформаційно-комунікаційної системи університету, проведено оновлення та удосконалення системи дистанційного навчання, ведеться пошук нових можливостей для проведення практичного навчання в безпечних умовах для всіх учасників освітнього процесу.

Шановні студенти, інформуємо Вас, що новий навчальний рік розпочнеться з 01 вересня 2022 року дистанційно в синхронному режимі з максимальною адаптацією навчального матеріалу до реалій сьогодення із подальшим поступовим переходом до змішаного формату навчання.

З 22 серпня 2022 року всі кафедри університету розпочнуть свою роботу щодо забезпечення процесу ліквідації академічної заборгованості та надання консультативної допомоги стосовно навчального матеріалу минулого семестру для здобувачів, які з об’єктивних причин не змогли своєчасно в повному обсязі виконати навчальний план.

Сьогодні лише спільними зусиллями ми зможемо подолати всі випробування, що постали перед нами, та зберегти славетну історію аlma mater.

Харківський національний медичний університету з відкритим серцем чекає усіх студентів нашої великої багатонаціональної родини для продовження навчання, а також радий буде вітати усіх першокурсників!

З повагою та вірою в нашу перемогу,
Валерій Капустник
Ректор Харківського національного
медичного університету

Dear students!

The full-scale invasion of the russian federation on the territory of Ukraine significantly changed our whole life. The sphere of higher education was no exception. However, despite all the trials that befell the people of Kharkiv and the entire Ukrainian people, our medical school – Kharkiv National Medical University continues to train worthy specialists for the health care of both the region and the entire country.

Soon the new 2022-2023 year of study will begin, which will take place at an extremely important time for our country – the struggle for independence, freedom and the right to one’s own European choice.

Today, our students have become real defenders of the Motherland, each on their own battlefield: some are in Kharkiv hospitals, working side by side with teachers and doctors, providing medical aid to both the military and the civilian population, some are in the subway and other shelters, supporting Kharkiv during constant shelling and bombing, some are in numerous volunteer units, and some are on the front lines. We are proud of each of you! But we remember that the main task of studentship is the mastery of medical education and successful preparation for the future professional activity of a doctor.

The University is actively preparing for the new academic year. Thus, the autonomous operation of the information and communication system of the university has been ensured, the distance learning system has been updated and improved, new opportunities are being sought for practical training in safe conditions for all participants of the educational process.

Dear students, we inform you that the new academic year will begin on September 1, 2022 remotely in synchronous mode with the maximum adaptation of the educational material to the realities of today with a further gradual transition to a mixed learning format.

From August 22, 2022, all Departments of the University will begin their work on ensuring the process of liquidation of academic debt and providing advisory assistance regarding the study material of the previous semester for applicants who, for objective reasons, could not complete the study plan in full in a timely manner.

Today, only with joint efforts we will be able to overcome all the challenges before us and preserve the glorious history of our alma mater.

Kharkiv National Medical University welcomes all students of our large multinational family with an open heart to continue their studies, and will also be happy to welcome all first-year students!

With respect and faith in our victory,
Valeriy Kapustnyk
Rector of Kharkiv National Medical University