Наукова робота кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології

01.2018 р. – 12.2020 р. «Вивчення добових біоритмічних особливостей основних збудників гнійно-запальних захворювань у дітей з метою розробки гнучкої протимікробної стратегії».
2021р. – 2023 р. «Вивчення хронобіологічних особливостей збудників гнійно-запальних захворювань у дітей для ефективного подолання лікарської стійкості»

Договори з кафедрами ХНМУ :

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова, ХНМУ Договір № 39/02-19/н від 21 лютого 2019 року До 31.12.2023 року Проведення наукових досліджень на тему: «Вивчення добових біоритмічних властивостей основних збудників гнійно-запальних захворювань у дітей з метою розробки гнучкої протимікробної стратегії» співробітниками кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова та кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології. Науково-практичне співробітництво між Сторонами проводиться у формі обміну необхідною науковою інформацією, наданні консультативної допомоги та рекомендацій, участі у роботі науково-практичних семінарів.
Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології ХНМУ Договір № 11 від 26 травня 2017 року До 31.12.2022 року Проведення спільних науково-практичних досліджень щодо діагностики, оперативного та консервативного лікування патологічних станів статевої системи у дівчаток та дівчат-підлітків до 18 років співробітниками кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології ХНМУ та кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології ХНМУ

Захист дисертаційних робіт. Вівчарук Вікторія Петрівна (вересень 2017 р. – серпень 2021 р.) Навчання в аспірантурі, виконання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія», спеціалізація «Дитяча хірургія» за темою «Оптимізація лікувальної тактики при гемангіомах у дітей на основі прогнозування клінічного перебігу з урахуванням впливу епігенетичних факторів».

Участь у науково-дослідних проєктах, в т. ч. міжнародних.
Наукова продукція кафедри: патенти, монографії, авторські свідоцтва, статті та ін.:

  1. Early diagnostics and surgical correction of congenital hyd-ronephrosis in children / B. Davydenko, E. Y. Grechanina, V. V. Lapshin et al. // Scientific achievements of modern society : аbstracts of V International Scientific and Practical Conference, Liverpool, United Kingdom 8–10 January 2020. – Liverpool : Cognum Publishing House, 2020. – Р. 47–49. – ISBN 978-92-9472-193-8.
  2. Daily biorhythms of biofilm formation by pathogens of inflammatory diseases in children and influence on them by ultrasonic and ozone / V. B. Davydenko, M. M. Mishyna, N. V. Roy, N. V. Romanova // Eurasian scientific congress : аbstracts of II International scientific and practical conference (February 24-25, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. – Р. 58–59. – ISBN 978-84-15927-31-0.
  3. Уринолізис в практиці дитячого уролога / В. Б. Давиденко, І. М. Антонян, В. В. Лапшин та ін. // Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення : матеріали online наук.-практ. конф., Харків, 1–2 жовтня 2020 р. / під ред. В. М. Лісового, І. М. Антоняна та ін. – Харків, 2020. – С. 138–140.
  4. Іnnate and adaptive immunity state determination in children with pyelonephritis or conge-nital hydronephrosis backgro-und in active stage of the disease / Maryna Mishyna, Vyacheslav Davydenko, Yuliya Mozgova et al. // West Kazakhstan Medical Journal. – 2020.
  5. Modulation of the immune status in pyelonephritis caused by Pseudomonas aerugi-nosa in children with hydro-nephrosis / Maryna Mishyna, Vyacheslav Davydenko, Yuliya Mozgova et al. // ABSTRACT BOOK – 30th ECCMID 2020. – P. 2566.
  6. Кореляція щільності біоплівок та резистентності збудників пієлонефритів при вродженому гідронефрозі у дітей /М. М. Мішина, В. Б. Давиденко, І. А. Мар-ченко [та ін.] // The world of science and innovation : abstracts of VI international scientific and practical conference, London, January 14–16, 2021. – London : Cognum Publishing House, 2021. – P. 806–813. – ISBN 978-92-9472-197-6. (на сайті sci-conf.com.ua в розділі Архів конференцій)
  7. Шляхи подолання лікарської стійкості мікробів при гнійно-септичних захворюваннях у дітей : монографія / В. Б. Давиденко, Ю. В. Пащенко, М. М. Мішина [та ін.]. – Харків, 2018. – 132 с., 64 іл.
  8. Пієлонефрит у дітей: роль бактеріальної комунікації : монографія / М. М. Мішина, Н. І. Макєєва, В. Б. Давиденко [та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2020. – 121 с.
  9. Спосіб лікування гнійно-запальних процесів проти–мікробними засобами : пат. 116487 Україна : МПК А 61 К 45/06, А 61 Р 31/04 / В. Б. Давиденко, Ю. В. Пащенко, М. М. Мішина, В. В. М’ясоєдов, С. Ю. Штикер, С. Г. Маланчук, Н. В. Давиденко (UA); заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. – № а 2016 05871; заявл. 31.05.16; опубл. 26.03.18, Бюл. № 6.
  10. Спосіб інтенсивної проти-мікробної терапії гострих деструктивних пневмоній у дітей : пат. на корисну модель 136384 Україна : МПК (2019.01)  A 61 К 31/00, A 61 К 45/06 (2006.01), A 61 К 50/00, A 61 Р 31/04 (2006.01) / В. Б. Давиденко, Ю. В. Пащенко, М. М. Мішина, С. Ю. Штикер, Н. В. Рой, О. В. Піонтковська (UA); заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. – № u 2019 02937; Заявл. 25.03.2019; Опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15.

Основні навчально-методичні роботи за 2021 рік:

Аноректальні мальформації Метод. вказ. для студентів та лікарів-інтернів (доповнені та перероблені). – Харків : ХНМУ, 2021. – 24 с. Ю. В. Басилайшвілі, В. Б. Давиденко, Н. В. Рой
Незавершений поворот кишечника Метод. вказ. для студентів та лікарів-інтернів. – Харків : ХНМУ, 2021. – 24 с. Ю. В. Басилайшвілі, Н. В. Рой
Хвороба Гіршпрунга Метод. вказ. для студентів та лікарів-інтернів (доповнені та перероблені). – Харків : ХНМУ, 2021. – 24 с. Ю. В. Басилайшвілі, В. Б. Давиденко, Н. В. Рой

Новітні технології діагностики, медикаментозного лікування, оперативного лікування, що мають суттєве значення і впроваджено в практику охорони здоров’я:

На клінічній базі кафедри –  спосіб лікування гемангіом у дітей комбінованим місцевим впливом фармакологічних препаратів та компресії. Ефективність впровадження: суттєво підвищується ефективність лікування гемангіом у фазі активного її зростання у дітей без призначення системної терапії, що дає як медичні, так і економічні переваги.
Для оптимізації навчального процесу 20 % методичних матеріалів для практичних занять із студентами V – VІ курсів розроблено у вигляді презентацій з метою наочної демонстрації на заняттях. Згідно зі впровадженням нових методів лікування хірургічних захворювань у дітей поповнюється банк навчальних відеофільмів,  більшу частину яких складають відеоендоскопічні втручання (лікування спайкової хвороби, варикоцеле, лікування гриж, апендектомія, нефректомія, операції на сечовому міхурі та ін.).

Участь у міжнародних конференціях:

Захід Дата Брав участь
        1. Українсько-Польський онлайн симпозіум з міжнародною участю «Сучасні погляди на лікування захворювань верхніх дихальних шляхів». Київ, Україна. 25

вересня 2020 р.

Вівчарук В.П.
        2. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів «Мистецтво лікування» (19 годин), післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю. Дніпро, Україна. 30 вересня –

1 жовтня 2020 р.

Данилова В.В.

 

        3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення» з онлайн трансляцією. Харків, Україна. 1 – 2

жовтня 2020 р.

Давиденко В.Б., Лапшин В.В.,

Пащенко К.Ю.

        4. Онлайн конференція для лікарів (6 год) «Інфекційний контроль. Від вакцинації до лікування» з міжнародною участю, Київ, Україна. 2 жовтня 2020 р. Данилова В.В.
        5. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів «Мистецтво лікування» (20 год), післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю. Івано-Франківськ, Україна. 15 – 16 жовтня 2020 р. Данилова В.В.
        6. І Медичний конгрес з міжнародною участю «Пацієнтоорієнтованість. Обмін досвідом», Київ, Україна. 27 – 29 жовтня 2020 р. Данилова В.В.
        7. ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2020)». Харків, Україна. 28 – 30 жовтня 2020 р. Лапшин В.В.
        8. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті академіка Б. Я. Резника, «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіти», Одеса, Україна. 29 – 30 жовтня 2020 р. Данилова В.В.
        9. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (20 годин) «Мистецтво лікування», післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю, Запоріжжя, Україна. 12 – 13 листопада 2020 р. Данилова В.В.
    10. ІІІ Ізраїльсько-Український симпозіум «Інтенсивна терапія та анестезіологічне забезпечення в акушерстві, гінекології», Київ, Україна. 13

листопада 2020 р.

Данилова В.В.
    11. Міжнародна спеціалізована онлайн виставка «Освіта та кар’єра – 2020». Київ, Україна. 20 – 21 листопада 2020 р. В’юн В.В.,

Штикер С.Ю.

    12. VI Міжнародна конференція з анестезіології та інтенсивної терапії «Autumn meeting in Odessa», онлайн. Одеса, Україна. 21 – 22 листопада 2020 р. Данилова В.В.
    13. XIІІ Міжнародна науково-методична інтернет-конференція «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах». ХНМУ, Харків, Україна. 25

листопада 2020 р.

Лапшин В.В.
    14. ХХ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клініко-технологічні виклики в етапні та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з’єднання живих тканин, діабетична стопа (в онлайн режимі). Київ, Україна. 26 – 27 листопада 2020 р. Данилова В.В.
    15. Международная научно-практическая конференция ТГМУ им. Абуали ибн Сино (68-я годичная) «Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины», посвященная «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019–2021)». Душанбе, Таджикистан. 27

листопада 2020 р.

Овчаренко С.С.
    16. Онлайн конференція «Мистецтво лікування» з міжнародною участю для лікарів (8 годин) «Інфекційний контроль. Від вакцинації до лікування». Київ, Україна. 27

листопада 2020 р.

Данилова В.В.
    17. Багатопрофільний політематичний вебінар «Останні досягнення в нейрохірургії та радіохірургії», дистанційна форма навчання онлайн у роботі. Мюнхен, Німеччина. 27

листопада 2020 р.

Данилова В.В.
    18. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів (16 годин) «Мистецтво лікування», післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю. Кривий Ріг, Україна. 3 – 4

грудня 2020 р.

Данилова В.В.
    19. Науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю «Гаряча тема: COVID-19 і коморбідні стани в первинній медичній допомозі». Київ, Україна. 3 – 5

грудня 2020 р.

Данилова В.В.
    20. Медичний онлайн конгрес з міжнародною участю «УкрМедІнфо-2020: перезавантаження» (20 годин). Київ, Україна. 10 – 11 грудня 2020 р. Давиденко В.Б., Басилайшвілі Ю.В., Данилова В.В.,   Рой Н.В.
    21. VI Міжнародна науково-практична конференція «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION» («Світ науки та інновації»), заочна інтернет-конференція. Лондон, Великобританія. 14 – 16 січня   2021 р. Давиденко В.Б.,

Рой Н.В.

    22. Міжнародна онлайн конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти: міжнародні проекти та дослідницька кар’єра». Словаччина, Україна, Польща.

[International on-line conference entitled: «Internationalization of Higher Education: International Projects and the Researchers Career»]

11 лютого 2021 р. Рой Н.В.
    23. Международный онлайн телемост «Беременность и роды высокого риска. Как избежать перинатальных потерь». Киргизія.

[Participated March 3, 2021 in the international online teleconference “Pregnancy and high-risk births. How to avoid perinatal losses” and receives 6 credit hours]

3 березня 2021 р. Данилова В.В.
    24. VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION» («Світ науки та інновації»), заочна інтернет-конференція. Лондон, Великобританія. 10 – 12 березня 2021 р. Басилайшвілі Ю.В., Штикер С.Ю.
    25. Х міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої анестезіології та інтенсивної терапії», Україна. 18 – 19 березня 2021 р. Данилова В.В.
    26. Міжнародний конгрес з інфузійної терапії у форматі телемосту «Ведення пацієнтів з астмою, ХОЗЛ. Лікування в стилі «ІЗІ». Київ, Україна. 31

березня 2021 р.

Данилова В.В.
    27. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  «Актуальні проблеми вищої медичної освіти і науки». Харків, Україна. 8 квітня  2021 р. В’юн В.В.,

Давиденко В.Б., Данилова В.В.

    28. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання а практиці сімейного лікаря. Алгоритми діагностики, лікування, спостереження» (дводенне тематичне навчання). Київ, Україна. 8 – 9

квітня  2021 р.

Данилова В.В.
    29. ХХХVІІ Міжнародна спеціалізована онлайн виставка «Освіта та кар’єра – 2021». Київ, Україна. 9 – 10 квітня

2021 р.

В’юн В.В.,

Штикер С.Ю.

    30. Науковий симпозіум з міжнародною участю, ХХІІІ Національна школа гастроентерологів, гематологів України «Коморбідні стани в гастроентерології, мультидисциплінарний підхід». Київ, Україна. 8 – 23 квітня 2021 р. Овчаренко С.С.
    31. 2-й Російський з’їзд дитячих анестезіологів-реаніматологів, VII Міхельсонівські читання, ХІ Всеросійський міждисциплінарний науково-практичний Конгрес з міжнародною участю «Педіатрична анестезіологія та інтенсивна терапія», онлайн-трансляція. Російська федерація. https://adar.cddexpert.com/ 16 – 18 квітня  2021 р. Данилова В.В.
    32. Науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб», присвячена пам’яті видатного українського вченого-педіатра академіка НАМН України Віталія Григоровича Майданника, онлайн. Київ, Україна. 22 – 23 квітня  2021 р. Данилова В.В., Овчаренко С.С.

 

    33. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання. Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні». Харків, Україна. 22 – 23 квітня  2021 р. Данилова В.В.
    34. ІІ Міжнародна конференція «Всесвітня медицина в повсякденній практиці», онлайн конференція для лікарів (15 годин). Київ, Україна. 22 – 23 квітня  2021 р. Данилова В.В.
    35. Міжнародний конгрес з інфузійної терапії у форматі телемосту «COVID-19: клінічне обговорення основних синдромів захворювання»». Київ, Україна. 27 квітня 2021 р. Данилова В.В.
    36. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії». Харків, Україна. 28 – 29 квітня  2021 р. Данилова В.В.
    37. Міжнародний конгрес «COVID-19: досвід, досягнення, перспективи» з онлайн-трансляцією, тривалість 16 академічних годин. Київ, Україна. 30 квітня – 1 травня 2021 р. Данилова В.В., Овчаренко С.С.
    38. Міжнародний конгрес з інфузійної терапії у форматі телемосту «Школа інфузійної терапії». Київ, Україна. 13 травня 2021 р. Данилова В.В.
    39. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю «Питання сучасної анестезіології, інтенсивної терапії та терапії болю: думка експертів», Запоріжжя, Україна. 14 – 15 травня 2021 р. Данилова В.В.
    40. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання внутрішньої медицини».  Дніпро, Україна. 19 – 20 травня 2021 р. Данилова В.В.
    41. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гострі, хронічні та мікст інфекції: клінічні прояви, сучасна діагностика та лікування у дітей та дорослих». Київ, Україна. 21 – 22 травня 2021 р. Данилова В.В.
    42. Міжнародний конгрес з інфузійної терапії у форматі телемосту «Респіраторні захворювання лікуй респіраторно. Алергія в анамнезі». Вінниця, Україна. 25 травня 2021 р. Данилова В.В.
    43. Pre-Congress of Modern Paediatrics «From the Baltic to the Black sea» («Від Балтики до Чорного моря»). Вільнюс-Львів-Київ, Україна. 27 – 28 травня 2021 р. Данилова В.В.
    44. Конгрес з міжнародною участю «Людина та ліки». Україна-Білорусь-Туреччина. Київ, Україна. 28 травня 2021 р. Данилова В.В., Овчаренко С.С.
    45. ІІІ Конгрес Української академії педіатричних спеціальностей «PRIME Pediatrics 2021», в рамках якого Перша міжнародна фахова школа для дитячих лікарів хірургічних спеціальностей «Практична дитяча хірургія». Київ, Україна. 4 – 5

червня 2021 р.

Давиденко В.Б., Пащенко К.Ю., Рой Н.В.
    46. ІІІ науково-практичний семінар «На шляху до покращення здоров’я жінок, які живуть з ВІЛ – Україна» з міжнародною участю, онлайн. Київ. Україна. 9 – 10  червня 2021 р. Данилова В.В.