Кафедра соціальної медицини, організації та управління в охороні здоров’я

Про нас

Кафедра забезпечує проведення циклів стажування, спеціалізації та тематичного удосконалення для лікарів за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», щорічно проходять підготовку понад 400 спеціалістів. На кафедрі систематично оновлюються навчальні програми та учбові матеріали, що забезпечує післядипломну підготовку на нових циклах тематичного удосконалення з поточних питань економіки, бізнесу, управління та маркетингу в охороні здоров’я, реформування органів управління тощо. З цих питань кафедра має значний досвід плідного міжнародного співробітництва – співробітники кафедри брали участь в освітніх проектах Європейського Союзу і Сполучених Штатів з розвитку та реформування охорони здоров’я в Україні; працівники кафедри вивчили досвід практичної охорони здоров’я США, Великобританії, Німеччини, Франції, Угорщини, Польщі, Швейцарії, Голландії, Китаю, Фінляндії та деяких інших країн, брали участь у роботі міжнародних форумів, конгресів та конференцій.

Колектив кафедри, крім Харківської області, бере участь у підготовці спеціалістів – організаторів охорони здоров’я в Полтавській та Сумській областях. Також за останні роки неодноразово проводились цикли післядипломної підготовки для лікарів у різних областях України.

У відповідь на нові запити лікарів та медичних закладів охорони здоров’я кафедра підготувала та пропонує для післядипломної освіти лікарів-організаторів цикли спеціалізації та стажування за фахом «Організація та управління охороною здоров’я».

За програмою безперервного професійного розвитку кафедра пропонує двотижневі цикли тематичного удосконалення з елементами дистанційної освіти, які присвячені актуальним питанням, пов’язаним із організацією роботи комунальних неприбуткових підприємств, а саме – організації діяльності медичних підприємств різних організаційних рівнів медичної допомоги (первинного і вторинного – спеціалізованого). Безпосередня програма кожного циклу може передбачати акцент та розгляд додатково тих питань, які актуальні для конкретної групи слухачів.

Зокрема, на циклах спеціалізації та тематичного удосконалення проводиться навчання за наступними темами: «Маркетинг в практиці комунального медичного підприємства», «Організація паліативної та хоспісної допомоги», «Законодавчі основи управління якістю медичної допомоги у вітчизняній галузі охорони здоров’я», «Організація і надання екстреної медичної допомоги населенню». «Організація моніторингу процесів внутрішнього аудиту самооцінки системи управління якістю медичної допомоги», «Принципи використання сучасних інформаційних технологій в закладах охорони здоров’я», «Теоретичні основи вчення про здоров’я», «Загальна характеристика, технологія і організація процесу управління», «Управлінський облік як інформаційна технологія для забезпечення економічної керованості медичної допомоги», «Законодавство України про охорону здоров’я: сучасний стан», «Шляхи запобігання та протидії корупції посадовими особами системи охорони здоров’я», «Планування потреб у забезпеченні життєдіяльності закладу охорони здоров’я», «Визначення проблем, придатних для аналізу державної політики з охорони здоров’я», «Актуальні проблеми соціальної медицини як галузі практичної діяльності», «Контроль як функція управління», «Маркетинг в охороні здоров’я», «Фінансово-економічна служба».

Слухачі кафедри мають змогу працювати на платформі Moodle за логіном та паролем, який вони отримують при зарахуванні на цикли ТУ та спеціалізації.

Контактні дані
Адреса:
пр. Героїв Харкова, 179,
будівля 20-ої міської поліклініки, 6-ий поверх, м. Харків
Завідувач
Сердюк Олександр Іванович
д.мед.н., професор
Відповідальні особи
Просоленко Наталія Василівна
Відповідальна за навчальну роботу, завуч кафедри, к.мед.н., доцент
nv.prosolenko@knmu.edu.ua
Короп Олег Андрійович
Відповідальний за наукову роботу, д.мед.н., професор
Крупеня Володимир Ілліч
Відповідальний за дистанційне навчання, к.мед.н., доцент
Колектив кафедри
Парфьонова Ірина Іванівна
к.економ.н., доцент
Оганезова Ганна Вікторівна
к.економ.н., доцент
Рогова Олена Геннадіївна
к.юр.н., доцент
Доленко Ольга В’ячеславівна
к.мед.н., доцент

Історія кафедри розпочалась у 1926 р., коли в м. Харкові в Українському клінічному інституті підвищення кваліфікації лікарів (заснованому за наказом Народного комісаріату охорони здоров’я у 1923 р.) була створена кафедра соціальної гігієни – на той час одна із перших в Україні кафедр такого профілю. Організація та функціонування кафедри соціальної гігієни були обумовлені терміновою необхідністю щодо поліпшення підготовки лікарів, перш за все у сільській місцевості, організаторів служби охорони здоров’я, особливо інспекторів районної ланки управління та керівників медико-санітарних частин промислових підприємств, які створювались вперше в історії. У 1927 р. кафедра одержала свою власну клінічну базу – міський об’єднаний диспансер № 3. З 1930 р. кафедра змінила назву на кафедру соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. Засновником оновленої кафедри був професор Яків Ісаакович Ліфшиць, який очолював її до 1934 року.

У 1934–1941 рр. завідував кафедрою відомий спеціаліст із санітарної статистики професор Аркадій Михайлович Мерков, який у 1939 р. організував спеціальний декадник для підвищення кваліфікації викладачів кафедр соціальної гігієни – прообраз сучасних факультетів підвищення кваліфікації викладачів. В перші роки своєї діяльності новоутворена кафедра соціальної гігієни та організації охорони здоров’я спрямовувала свої зусилля на забезпечення розвитку організаційних засад охорони здоров’я колективів великих промислових підприємств, які швидкими темпами створювались в Харкові в часи індустріалізації 1930-х років. Колектив кафедри брав активну участь у розробці та впровадженні нових для того часу принципів організації охорони здоров’я, а саме: забезпеченні пріоритету медичної допомоги робітникам державних промислових підприємств та працівникам колективних господарств сільського господарства, засадам планування, профілактики, організації та проведення масових профілактичних медичних обстежень населення, розвитку мережі медичних установ, створенні спеціалізованих клінічних закладів та лікарень, медико-санітарних частин промислових підприємств та відомств, розвитку мережі державних санітарно-епідеміологічних станцій.

У 1941 р. робота Українського центрального інституту удосконалення лікарів була перервана війною. Після повернення закладу з евакуації до Харкова та поновлення його роботи у 1944 р. кафедру очолив ректор закладу Іван Іванович Овсієнко. У 1938–1944 рр. він – народний комісар охорони здоров’я Української РСР. Під час німецько-радянської війни був уповноваженим санітарного управління Південного і Південно-Західного фронтів, займався медико-санітарним забезпеченням радянських партизан. У 1944–1971 рр. перебував на посаді директора  Українського центрального інституту вдосконалення лікарів у місті Харкові. В цей час були розроблені та впроваджені програми навчання, за якими проходили підготовку з питань управління та організації керівники органів управління та медичних установ всіх організаційних рівнів, головні спеціалісти та медичні статистики. Були розроблені та впроваджені в практику науково обґрунтовані рекомендації з організації роботи сільських районних лікарень, міських і спеціалізованих медичних закладів, розроблено напрями розвитку вищих медичних навчальних та науково-дослідних установ і навчальних закладів підготовки медичного персоналу (медичних училищ та технікумів).

Протягом 1971–2000 рр. завідував кафедрою професор Андрій Федосійович Короп. Під його керівництвом були проведені дослідження інструментів визначення ефективності медичної допомоги, розроблені численні програми розвитку регіональних систем охорони здоров’я, розпочаті дослідження організаційних змін, які викликають в системі охорони здоров’я ринкові умови. Останнє знайшло своє відображення у новій назві кафедри: у 1997 р. її було перейменовано на кафедру соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я. За цей період на кафедрі було розроблено 26 навчальних програм, за якими пройшли підготовку 13 тис. спеціалістів – організаторів охорони здоров’я та 57 тис. лікарів інших фахів.

З 2000 р. кафедру очолює досвідчений науковець, організатор з великим професійним досвідом – професор Олександр Іванович Сердюк, який має багаторічний стаж роботи на керівних посадах в закладах та органах управління охорони здоров’я, у тому числі працював на посаді першого заступника начальника управління Харківської обласної державної адміністрації, виконував обов’язки головного позаштатного спеціаліста МОЗ за фахом «загальна практика – сімейна медицина».

У 2022 р. у процесі реорганізації Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) шляхом приєднання до Харківського національного медичного університету було створено кафедру соціальної медицини, організації та управління в охороні здоров’я, яка об’єднала три кафедри: соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я; менеджменту і економіки в сімейній медицині; клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я.

Кафедру менеджменту і економіки в сімейній медицині в ХМАПО було відкрито в січні 2001 р., організатором і завідувачем якої була к.е.н., професор І.І. Парфьонова На базі кафедри було створено факультет «Менеджмент в охороні здоров’я» (у 2014–2017 рр. «Підрозділ з менеджменту в охороні здоров’я»). За час свого існування кафедра підготувала близько 360 фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» і з присвоєнням кваліфікації «Менеджер охорони здоров’я», серед яких – головні лікарі, заступники головних лікарів, завідувачі відділень, лікарі-інтерни, які працюють в медичних закладах Києва, Одеси, Черкас, а також Сумської, Луганської, Херсонської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Кафедру клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я було засновано у 1995 р. д.м.н., професором О.Ю. Майоровим, головним спеціалістом з питань інформатизації системи охорони здоров’я МОЗ України, першим віце-президентом Української асоціації «Комп’ютерна медицина». Свого часу кафедра проводила цикли тематичного удосконалення з проблематики медичної інформатики та телемедицини, ІТ у функціональній діагностиці, лікувальному та реабілітаційному процесах; використання та зберігання медичних даних у госпітальних інформаційних системах; застосування ІТ в управлінні охороною здоров’я, медичному менеджменті тощо.

В 2023 р. кафедрою були розроблені та затверджені навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Організація діяльності військово-лікарських комісій», актуальність якого пов’язана зі змінами в організації діяльності військово-лікарських комісій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в умовах воєнного часу.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за наступними освітньо-професійними програмами.

Спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я (для лікарів, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей).

ТУ «Сучасні соціально-економічні та правові аспекти управління в охороні здоров’я (для керівників органів охорони здоров’я, їх заступників, зав. відділеннями, лікарів методистів, статистиків) з елементами дистанційного навчання».

ТУ «Організація діяльності медичного закладу в умовах реформування системи охорони здоров’я (для керівників органів охорони здоров’я, їх заступників, зав. відділеннями, лікарів-методистів, статистиків)».

ТУ «Економіко-правове забезпечення медичної реформи в Україні (для керівників ЗОЗ, зав. відділеннями, лікарів міських та районних лікарень, лікарів амбулаторій загальної практики – сімейної медицини) з елементами дистанційного навчання».

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання, зокрема, Moodle.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічних базах, зокрема, КНП «Міська поліклініка № 20».

Колектив кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я протягом останніх років проводив наукові дослідження з проблем удосконалення методів управління, планування, регулювання та економічної ефективності діяльності медичних закладів та територіальних систем охорони здоров’я в умовах структурних змін, які спрямовані на впровадження та ефективне функціонування засад загальної практики – сімейної медицини і ринкових відносин в діяльність медичної галузі. Зроблено значний внесок у розвиток науково-методичних засад концепції розвитку сімейної медицини в Україні, впровадження сімейної медицини у практику охорони здоров’я регіону.

Співробітники кафедри брали активну участь у розробці нормативних документів з питань регулювання діяльності закладів первинної медико-санітарної допомоги, наукові розробки кафедри безпосередньо впроваджені в практичну діяльність первинної медико-санітарної допомоги системи охорони здоров’я Харківської області, де працює понад 700 лікарів загальної практики – сімейної медицини, та ряду інших областей України, де кафедра бере участь у підготовці спеціалістів – організаторів охорони здоров’я.

На сьогодні основними напрямами наукової діяльності кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я є наукові основи управління системою охорони здоров’я, інформаційне забезпечення управління системою охорони здоров’я, правові та економічні аспекти управління системою охорони здоров’я, державна політика у сфері oxopони здоров’я.

Співробітники кафедри також входять до складу редакційних колегій фахових видань.

На цей час співробітники кафедри виконують НДР «Науково-методичне обґрунтування шляхів покращення доступності, якості та ефективності спеціалізованої медичної допомоги населенню регіону (адміністративної області) в умовах автономізації управлінсько-фінансової діяльності провайдерів медичних послуг» (термін виконання: 2019–2023 рр.).

На кафедрі проводиться підготовка 2 аспірантів, які виконують дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових з’їздах, виставках, симпозіумах і наукових конференціях державного та міжнародного значення.

Протягом останніх 5 років співробітниками кафедри видано 2 монографії; 19 статей, у тому числі 6 у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science; 13 тез доповідей на науково-практичних конференціях, у тому числі 7 закордонних; 13 сертифікатів про участь у науково-практичних заходах в Україні й за кордоном.