Про нас

Навчальна діяльність кафедри полягає у проведені лекцій, семінарських та практичних занять вітчизняним та іноземним студентам Харківського національного медичного університету, а також у підготовці аспірантів та інтернів, у підвищенні кваліфікації лікарів-офтальмологів та лікарів сімейної медицини Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ.

Наукові напрямки роботи кафедри включають розробку новітніх методів діагностики та лікування патологічних змін переднього та заднього відрізків ока, при глаукомі, увеїті, цукровому діабеті та ін. Навчальна і наукова діяльність кафедри тісно пов’язана з методичною роботою, а саме підготовкою довідників, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій з офтальмології.

Співробітники кафедри постійно беруть активну участь у вітчизняних та зарубіжних науково-практичних форумах.

Контактні дані
Адреса:
вул. Трінклера 6, поверх 3, м. Харків
Email:
kaf.3med.oftalmolohii@knmu.edu.ua
Email:
kafopht@gmail.com
Завідувач
Бездітко Павло Андрійович
д.мед.н., професор
pa.bezditko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Боєва Юлія Юріївна
Відповідальна за навчальну роботу, асистент
yy.boeva@knmu.edu.ua
Гончарь Олена Миколаївна
Відповідальна за наукову роботу, к.мед.н., асистент
elena.n.gonchar@gmail.com
Івженко Людмила Ігорівна
Відповідальна за лікувальну роботу, к.мед.н., доцент
li.ivzhenko@knmu.edu.ua
Яворський Олександр Васильович
Відповідальний за виховну роботу та студентський науковий гурток, д.мед.н., професор
ov.yavorskyi@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Панченко Микола Володимирович
д.мед.н., професор
mv.panchenko@knmu.edu.ua
Тарануха Ольга Олексіївна
к.мед.н., доцент
oo.taranukha@knmu.edu.ua
Дурас Інна Григорівна
к.мед.н., доцент
ih.duras@knmu.edu.ua

Кафедра офтальмології була заснована в 1870 р. на медичному факультеті Харківського університету. Засновником кафедри був видатний офтальмолог і педагог Леонард Леопольдович Гіршман, який керував нею до своєї відставки (на знак протесту проти студентських репресій) в революційному 1905 р. У 1872 р. Л. Л. Гіршман організував першу в Харкові та Україні самостійну очну клініку.
В наступні роки завідували кафедрою офтальмології Харківського університету учні професора Л. Л. Гіршмана. Професор Барабашов Павло Миколайович завідував кафедрою з 1905 по 1924 р.
З 1924 р по 1926 р існувало дві кафедри офтальмології (факультетська і шпитальна), які очолював професор Євсій Петрович Браунштейн. В цей період наукову роботу вели старші асистенти Я. Г. Замковський, Е. Ф. Кисільова, Д. Р. Виноградов і в подальшому професори Дашевський А.І., Медвєдєв Н.І.
Після смерті Е. П. Браунштейна в 1926 р. завідування кафедрою факультетської клініки було доручено доценту Петру Петровичу Прокопенко, який керував нею по 1929 рік, а керівництво кафедрою госпітальної клініки було передано старшому асистенту Я. Г. Замковському.
У 1928 р. дві кафедри поєднали в одну, керівником був обраний професор Олександр Якович Самойлов, який перебував на цій посаді з 1929 по 1939 рр. Основні напрямки, за якими працювала кафедра – туберкульоз ока, його діагностика, етіологія та терапія. Широко вивчались туберкульозно-алергічні захворювання ока та їхній зв’язок із загальним станом організму.
З 1939 по 1967 рр. кафедру очолював професор Браунштейн Микола Євсійович. З 1940 р. на базі клініки організували кабінет для лікування косоокості. З 1941 по 1945 рр. колектив кафедри займався вивченням патології ранового процесу в очах після вогнепальних поранень. У післявоєнний період клініка мала 75 штатних ліжок.
З 1968 по 1988 рр. кафедрою завідував професор Михайло Олександрович Пеньков.
З 1988 по 1997 рр. кафедрою офтальмології Харківського медичного інституту завідував професор Станіслав Федорович Зубарєв.
З 1999 по теперішній час завідувач кафедpи офтальмології ХНМУ – доктор медичних наук, пpофесор, академік Інженерної академії України Бездітко Павло Андрійович.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами:

Програма ОК «ОФТАЛЬМОЛОГІЯ», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність / ОКР 222 «Медицина», другий (магістерський) рівень, ОПП «Медицина».

Програма ОК «ОСНОВИ НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГІЇ», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність / ОКР 222 «Медицина», другий (магістерський) рівень, ОПП «Медицина».

Програма ОК «ОФТАЛЬМОЛОГІЯ», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність / ОКР 221 «Стоматологія», другий (магістерський) рівень, ОПП «Стоматологія».

Програма ОК «МЕДСЕСТРИНСТВО В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність / ОКР 223 «Медсестринство», перший (бакалаврський) рівень, ОПП «Сестринська справа».

Програма ОК «МЕДСЕСТРИНСТВО В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність / ОКР 223 «Медсестринство», другий (магістерський) рівень, ОПП «Сестринська справа».

Програма ОК «ОСНОВИ ОПТОМЕТРІЇ», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність / ОКР 223 «Медсестринство», перший (бакалаврський) рівень, ОПП «Сестринська справа».

Програма ОК «ОСОБЛИВОСТІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність / ОКР 228 «Педіатрія», другий (магістерський) рівень, ОПП «Педіатрія».

Програма ОК «ОСНОВИ НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГІЇ», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність / ОКР 228 «Педіатрія», другий (магістерський) рівень, ОПП «Педіатрія».

Програма ОК «ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ», галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність / ОКР 221 «Стоматологія», другий (магістерський) рівень, ОПП «Стоматологія».

Рrogram od studying discipline «OPHTHALMOLOGY», field of knowledge 22 “Health”, specialty / ОQL 222 “Medicine”, the second (master’s) level, OPP “Medicine”.

Рrogram od studying discipline «OPHTHALMOLOGY», field of knowledge 22 “Health”, specialty / OQR 221 “Dentistry”, second (master’s) level, OPP “Dentistry”.

Рrogram od studying discipline «NURSING IN OPHTHALMOLOGY», field of knowledge 22 “Health”, specialty / ОQL 223 “Nursing”, first (bachelor’s) level, OPP “Nursing”.

На кафедрі розроблені вибіркові дисципліни, до ОПП «Медицина» (магістр):

«Перша та невідкладна офтальмологічна допомога, в умовах бойових дій»;

«Основи оптометрії»;

«Основи нейроофтальмології»;

«Особливості офтальмологічної діагностики, в практиці сімейного лікаря».

На кафедрі офтальмології були розроблені вибіркові дисципліни до ОПП «Педіатрія»:

«Основи оптометрії»;

«Основи нейроофтальмології»;

«Перша та невідкладна офтальмологічна допомога, в умовах бойових дій»;

«Особливості офтальмологічної патології в дитячому віці»;

Для здобувачів освіти були створені вибіркові дисципліни до ОПП «Сестринська справа»:

«Сестринська справа»;

«Основи оптометрії».

За останні 5 років на кафедрі офтальмології опубліковано та оновлено 45 україномовних та 37 англомовних методичних рекомендацій та вказівок для студентів та викладачів.

Видана учбова література з грифом МОН та МОЗ України:

Офтальмологічна допомога в Україні за 2014-2017 роки / Аналітично- статистичний довідник. – Кр-й: «ПОЛІУМ», 2018. – 314 с.

Сімейна медицина. Бабинець С.Л., Бездітко П.А., Бондар Л.А. та інш. 2018.

Ophthalmology: textbook. Під ред. Вітовської О.П. 2018.

Офтальмологічна допомога в Україні за роки незалежності (аналітично-статистичний довідник) : Аналітично-стат. довідник – Кропивницький : “Поліум”, 2019. – 328 с.

Сімейна медицина Книга 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарняної практики. Національний підручник в трьох книгах Книга 3, Київ, «Медицина 2019».

Family medicine (3 book, spetial part. Multidisciplinar general medical practice, Medicine, 2020.

Синдром сухого ока. «Медицина» 2022.

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання:

 1. Викладання лекційного матеріалу.
 2. Викладання та обговорення теоретичного матеріалу на практичних заняттях очно та дистанційно, відповідно до тематичного плану.
 3. Ознайомлення з сучасними методами діагностики в офтальмології, в тому числі проведення методик дослідження одне на одному.
 4. Усний контроль теоретичних знань очно та дистанційно.
 5. Письмовий контроль теоретичних знань та практичних навичок.
 6. Розв’язання ситуаційних задач очно та дистанційно.
 7. Ознайомлення та робота із заповнення медичної документації (історія хвороби, лист лікарських призначень, амбулаторна картка, консультативний висновок.
 8. Робота з “Power point” – презентаціями.
 9. Робота зі схемами.
 10. Робота з таблицями.
 11. Клінічний розбір хворих з офтальмологічною патологією очно та дистанційно.

У 2021 р. у навчальний процес на кафедрі впроваджено технології моделювання клінічних ситуації, що дозволяє студентам опановувати практичні навички: визначати гостроту зору суб’єктивним методом, кольоровідчуття за допомогою поліхроматичних таблиць Рабкіна, поле зору контрольним методом та за допомогою дугового периметру, темнову адаптацію орієнтовним методом; провести дослідження та оцінити результати (огляд і виворіт повік, дослідження рогівки методом бічного освітлення, обстежити чутливість рогівки, пальпаторно визначити чутливість війкового тіла, пальпаторно визначати внутрішньоочний тиск, дослідження кришталика у прохідному світлі, визначення кута косоокості за Гіршбергом), надати невідкладну допомогу при гострому іридоцикліті, гострому кон’юнктивіті, сторонньому тілі кон’юнктиви та рогівки, гострому нападі глаукоми, проникаючому пораненні ока, хімічному та термічному опіках ока.

Практичне навчання студентів відбувається на таких клінічних базах: КПЛ “Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана” м. Харків, Центр офтальмологічної діагностики «Зір» м. Харків, ООО «Новий Зір» м. Харків, Міжнародний медичний центр «Офтальміка» м. Харків.

На кафедрі офтальмології створено курс «Особливості офтальмологічної патології в дитячому віці», який закладає теоретичні основи офтальмології як науки (термінологія, методи дослідження, загальні клінічні симптоми основних захворювань ока, принципи діагностики та лікування, профілактики захворюваності) і призначений для студентів 4-го курсу педіатричного факультету. В рамках цього курсу велику увагу приділено особливостям захворювань очей у дітей, їх патогенезу, тактиці діагностики та лікування найбільш поширених і соціально значущих захворювань дитячого віку (ретинопатії недоношених, ускладненої короткозорості, вродженої катаракти, ретинобластоми та ін.), особливостям діагностики та лікування патології дитячого віку з урахуванням міжнародного досвіду та сучасних досягнень медицини.

Наукові інтереси кафедри досить різноспрямовані, і включають розробку методів діагностики, лікування та профілактику захворювань структур переднього та заднього сегментів очного яблука, а також захворювань придаткового апарату ока.

Темою науково-дослідної роботи кафедри на теперішній час є «Патологічні зміни переднього та заднього сегментів ока у хворих на цукровий діабет». У попередні роки науково-дослідна робота кафедри офтальмології стосувалась особливостей клініки та лікування синдрому сухого ока у хворих на діабетичну полінейропатію.

За останні 5 років на кафедрі захищено 5 дисертацій на ступінь доктора філософії та 1 докторська дисертації, проходять навчання 3 аспіранти PhD. Кафедра офтальмології періодично бере участь у клінічних дослідженнях ефективності та безпеки лікарських препаратів.

За останні 5 років співробітниками кафедри було опубліковано 80 статей, з них 22 в профільних журналах, які індексуються Scopus; 25 актів впровадження; отримано 20 грантів від міжнародних товариств.

Лікувальна робота кафедри здійснюється на клінічних базах КПЛ “Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана” м. Харків, Центр офтальмологічної діагностики «Зір» м. Харків, ООО «Новий Зір» м. Харків, Міжнародний медичний центр «Офтальміка» м. Харків.

Співробітники кафедри офтальмології є дійсними членами таких асоціації, як:

Европейське товариство глаукоми (European Glaucoma Society);

Європейське товариство ретинологів (EURORETINA);

Европейське товариство молодих ретинологів (Young Retina Specialists);

Европейське товариство катарактальних та рефракційних хірургів (European Society of Catarct and Refractive Surgeons);

Американське суспільство катарактальних та рефракційних хірургів (American Society of Cataract and Refractive Surgeons);

The International Joint Commission on Allied Health Personnel in Ophthalmology IJCAHPO;

Европейське товариство «сухого ока» (EuDES – European Dry Eye Society)

Професорсько-викладацький колектив кафедри постійно бере участь у вітчизняних та закордонних наукових симпозіумах та конгресах.

Включає підготовку лікарів-інтернів за фахом «офтальмологія», а також викладання дисципліни «офтальмологія» на суміжному циклі лікарям-інтернам сімейної медицини.

З метою безперервного професійного розвитку лікарів-офтальмологів та лікарів сімейної медицини викладачами кафедри (очно та дистанційно) проводяться лекції, семінари, практичні заняття на самостійно розроблених кафедрою циклах тематичного вдосконалення ННІПО ХНМУ.

На кафедрі офтальмології проводяться курси тематичного удосконалення лікарів: «Фармакохірургія ВМД», «Увеїти», «ОКТ в діагностиці захворювань ока», «Контактна корекція зору», «Ортоптоплеоптика».

За останні 5 років 212 лікарів-офтальмологів підвищили свою кваліфікацію на курсах тематичного удосконалення та ПАЦ.

Нормативні документи освітнього процесу