Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики

Про нас

Кафедра була заснована в 1924 р. Основні напрямки діяльності кафедри включають: навчальну, наукову, методичну та консультативну роботу.
Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні студентів 1-го та 2-го курсів Харківського національного медичного університету переважно з дисциплін «Медична та біологічна фізика», «Медична інформатика».
Науковий напрямок кафедри включає науково-дослідну роботу «Обґрунтування та нові трактування деяких радіобіологічних ефектів на основі їх математичного моделювання».
Кафедра має наукове співробітництво з ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (керівник д-р мед. наук, проф. М. В. Красносельський), з Харківським національним університетом радіоелектроніки (керівник д-р ф.-м. н., проф. А. І. Бих) зі Львівським національним університетом ім. Івана Франка (керівник  д-р б. н., проф. Д. І. Санагурьский), з Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна, кафедра молекулярної і медичної біофізики (керівник к. ф.-м. н., доц. В. П. Берест), з Харківським національним університетом ім. Н. Каразіна, НДІ біології (керівник д-р б. н., проф. Ю. Г. Шкорбатов), з ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка НАМН України» (керівник д-р мед. н., проф. М. О. Коржа), з кафедрою радіології та радіаційної медицини ХНМУ (керівник – чл.-кор. НАМН України, д-р мед. наук, проф. М. І. Пилипенко), з ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т.  НАМН України» (керівник – д-р мед. н., проф. Г. Д. Фадєєнко).

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Науки 4, головний корпус, 2 поверх, праве крило
Завідувач
Зайцева Ольга Василівна
д.біол.н., професор
ov.zaitseva@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Радзішевська Євгенія Борисівна
керівник студентського гуртка, к.фіз.-мат.н., доцент
yb.radzishevska@knmu.edu.ua
Бондаренко Марина Анатоліївна
Відповідальна за наукову роботу, к.фіз.-мат.н., доцент
ma.bondarenko@knmu.edu.ua
Мещерякова Оксана Петрівна
Відповідальна за виховну роботу та внесення інформації до науки-онлайн та рейтинг кафедри, профорг кафедри, к.фіз.-мат.н., доцент
op.meshcheriakova@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Човпан Ганна Олексіївна
к.фіз.-мат.н., доцент
ho.chovpan@knmu.edu.ua
Батюк Лілія Василівна
к.біол.н., доцент
lv.batyuk@knmu.edu.ua
Бородкіна Ганна Миколаївна
к.фіз.-мат.н., доцент
hm.borodkina@knmu.edu.ua
Гордієнко Ніна Олександрівна
к.біол.н., доцент
no.hordiienko@knmu.edu.ua
Рисована Любов Михалівна
к.техн.н., доцент
lm.rysovana@knmu.edu.ua
Солодовніков Андрій Сергійович
к.техн.н., доцент
as.solodovnikov@knmu.edu.ua
Утицьких Тетяна Олександрівна
к.техн.н., доцент
to.utytskykh@knmu.edu.ua
Пономаренко Наталя Сергіївна
завуч кафедри, ст. викладач
ns.ponomarenko@knmu.edu.ua
Гранкіна Світлана Семенівна
ст. викладач
ss.hrankina@knmu.edu.ua
Кочарова Тетяна Ростиславівна
ст. викладач
tr.kocharova@knmu.edu.ua
Мацько Андрій Михайлович
асистент
am.matsko@knmu.edu.ua
Балик Ірина Анатоліївна
ст. лаборант
ia.balyk@knmu.edu.ua
Безкоровайна Вікторія Миколаївна
ст. лаборант
vm.bezkorovayna@knmu.edu.ua
Буряк Олена Георгіївна
ст. лаборант
oh.buriak@knmu.edu.ua
Цюх Любов Володимирівна
ст. лаборант
lv.tsiukh@knmu.edu.ua
Історія кафедри

Кафедра була заснована в 1924 р. Перший завідувач кафедри – Абрам Олександрович Слуцкін, відомий у галузі радіофізики науковець, випускник Харківського університету 1916 р. У 1924 р. А. О. Слуцкін створив перший у світі магнетрон, за допомогою якого було отримано найкоротші на той час електромагнітні хвилі довжиною 7 см. У Харківському університеті було засновано сектор досліджень електромагнітних коливань, який у подальшому став провідним відділом Українського фізико-технічного інституту (в 1928 р.). За досягнуті успіхи в 1948 р. професора А. О. Слуцкіна було обрано дійсним членом НАМН України.
З 1938 по 1953 р. кафедру очолював професор Олександр Якович Усиков, під його керівництвом були досягнуті значні здобутки в конструюванні електронних приладів для використання в медичній практиці. В 1955 р. професор О. Я. Усиков очолив створений за його активної участі Інститут радіофізики та електроніки. В 1964 р. він був обраний дійсним членом НАН України.
З 1954 по 1968 р. кафедру очолював доц. Олександр Іванович Майданов. Основний напрямок наукової роботи кафедри в цей період – дослідження впливу фізичних та хімічних факторів на організм людини.
З 1968 по 1976 р. кафедру очолювала доцент Олена Вікторівна Адольф, на кафедрі було створено дві дослідницькі лабораторії – радіоізотопна та радіоспектроскопічна й розпочався великий цикл робіт з вивчення впливу стресового стану на синтез білків та нуклеїнових кислот у піддослідних тварин.
З 1976 по 1996 р. кафедру очолював проф. Володимир Іванович Пахомов. Використовуючи можливості радіоізотопної лабораторії, кафедра брала активну участь у дослідженні впливу різних штучно створених станів (адреналіновий некроз, експериментальний інфаркт, гіпотермія, токсичний вплив) на процеси біосинтезу в клітинах найважливіших органів дослідних тварин. У 80-х роках кафедра почала плідне наукове співробітництво з кафедрою променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини Харківського медичного інституту з метою вдосконалення методів радіонуклідної діагностики.
З 1996 р. протягом 25 років кафедру очолював професор, доктор біологічних наук Володимир Гілярієвич Кнігавко. Під його керівництвом співробітниками кафедри було розпочато дослідження теоретичних основ прогнозування процесу утворення та росту злоякісних пухлин, оцінки радіочутливості пухлинних клітин на основі математичного моделювання процесів дифузії і споживання кисню і глюкози цими клітинами, проводилося математичне моделювання утворення і репарації радіаційних пошкоджень клітин злоякісних пухлин, функціональних змін в клітинах злоякісних пухлин при променевій терапії, математичне моделювання розподілу в людській популяції генів-супресорів, ушкодження яких визначає можливість виникнення онкологічних захворювань, математичне моделювання канцерогенезу на основі аналізу статистичних даних утворення перших та других пухлин та з урахуванням гіпотези про суть процесу канцерогенезу, обґрунтування та нові трактування деяких радіобіологічних ефектів на основі їх математичного моделювання. Під час цих досліджень на кафедрі було виконано 7 науково-дослідних робіт, захищено 3 кандидатські дисертації за вказаною тематикою, ще 3 співробітників кафедри захистили кандидатські дисертації в інших галузях науки.
З 2021 р. обов’язки завідувача кафедри виконує Зайцева Ольга Василівна, професор, доктор біологічних наук, заслужений професор ХНМУ, член Української Екологічної Академії наук, член Federation of European Biochemical Societies. Продовжуючи славетні наукові традиції, на кафедрі проводяться наукові дослідження в галузі молекулярної радіобіології, спрямовані на створення математичних моделей процесів дифузії кисню та глюкози в злоякісних пухлинах та споживання цих метаболітів злоякісними клітинами, а також математичного моделювання процесів канцерогенезу.

Освітній процес

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами:
• «Медична та біологічна фізика» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія» другого (магістерського) рівня освіти;
для здобувачів вищої освіти 1, 2, 3 курсів зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» першого (бакалаврського)рівня освіти, денна форма навчання.
• «Медична інформатика» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» другого (магістерського) рівня освіти;
2 курсу зі спеціальності 221 «Стоматологія» другого (магістерського) рівня освіти;
2 курсу зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» першого (бакалаврського)рівня освіти, денна форма навчання.
• «Основи біофізики і медичні апаратура» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальності 223 «Медсестринство» першого (бакалаврського)рівня освіти, денна та заочна форми навчання.
• «Інформаційні технології в медицині» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» другого (магістерського) рівня освіти, денна та заочна форми навчання.
• «Інформаційні технології в освіті» – для здобувачів вищої освіти 2 курсу зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня освіти», заочна форма навчання.
• «Інформатизація у сфері громадського здоров’я» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня освіти, заочна форма навчання
• «Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальності 227 «Фізична терапія та ерготерапія» першого (бакалаврського)рівня освіти, денна форма навчання.

На кафедрі викладаються такі курси за вибором:
• «Логіка. Формальна логіка» – для здобувачів вищої освіти 2 курсу зі спеціальності 222 «Медицина» другого (магістерського) рівня освіти, курс за вибором.
• «Рекламно-інформаційні технології» – для здобувачів вищої освіти 3 курсу зі спеціальності 231 «Соціальна робота», першого (бакалаврського)рівня освіти, денна та заочна форми навчання, для здобувачів вищої освіти 2,3 курсу спеціальності 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» другого (магістерського) рівня освіти.
• «Сучасні проблеми біофізики» – для здобувачів вищої освіти 2 курсу зі спеціальності 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» другого (магістерського) рівня освіти курс за вибором.
• «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» для здобувачів вищої освіти 1 та 2 курсів зі спеціальності 222 «Медицина», 228 «Педіатрія»другого (магістерського) рівня освіти.

В арсеналі кафедри більше 50 комп’ютерів, що використовуються як для навчання студентів 2 курсу з дисципліни «Медична інформатика», так і для проведення наукових досліджень та ведення ділової документації, 210 навчальних таблиць, 7 науково-наочних стендів, 128 науково-навчальних лекцій з мультимедійними презентаціями.

Співробітниками кафедри підготовлено та видано:
підручники з грифом МОН «Медична та біологічна фізика», «Medical and Biological Physics» (англійською мовою), навчальні посібники «Медична інформатика», «Medical Informatics» (англійською мовою), тлумачні словники «Медична та біологічна фізика» (українською, англійською мовами), навчальні методичні матеріали для аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти вітчизняного та іноземного контингенту. Також у 2019 році підготовано та затверджено Вченою Радо. ХНМУ підручник «Інформаційні технології в медицині». Розроблено електронні курси з дисциплін: «Рекламно-інформаційні технології» та «Сучасні проблеми біофізики».

Наукова робота

Наукові інтереси кафедри:
У сферу наукових інтересів співробітників кафедри входять:
1) Проблеми сучасної біофізики, радіобіології та кріобіології – дослідження стану мембран еритроцитів при нейродегенеративних захворюваннях
2) Математичне моделювання процесів онкогенезу
3) Дослідження закономірностей змін діагностично-інформативних показників онкохворих при лікуванні методами математичної статистики
4) Розробка програмного інструментарію проектування архітектури програмного забезпечення

Участь у науково-дослідних проектах, в тому числі, міжнародних:
Кафедра має наукове співробітництво з ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (керівник д-р мед. наук, проф. Красносельський М.В.), з Харківським національним університетом радіоелектроніки (керівник д-р ф.-м.н., проф. Бих А.І.), зі Львівським національним університетом ім. Івана Франка (керівник д-р б.н., проф. Санагурьский Д.І.), з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, кафедра молекулярної і медичної біофізики (керівник к.ф.-м.н., доц. Берест В.П.), з ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка НАМН України» (керівник д-р мед. н., проф. Корж М.О.), з кафедрою радіології та радіаційної медицини ХНМУ (керівник – чл.-кор. НАМН України, д-р мед. наук, проф. Пилипенко М.І.)

Наукова продукція кафедри: патенти, монографії, авторські свідоцтва, статті та інше:
Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових з’їздах, виставках, симпозіумах і наукових конференціях державного та міжнародного значення. У грудні 2021 року на базі кафедри проведена XІV Міжрегіональна науково-методична інтернет-конференція «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах», на якій розглядались та обговорювались сучасні наукові питання викладання медико-біологічних, природничих та педагогічних дисциплін та підготовки майбутніх лікарів. Наукові видання кафедри за останні 5 років складають близько 120 наукові статей у спеціалізованих наукових виданнях, зокрема у 2021р. 14 статей в журналах, що входять до наукометричної бази «Scopus». За останні 5 років опубліковано більш ніж 200 тез доповідей у збірках наукових праць конференцій на вітчизняному та міжнародному рівнях, 10 патентів на винахід, 7 монографій.

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: доц. Радзішевська Є. Б.;

Формат проведення: змішаний;

Графік проведення: перший четвер кожного місяця, о 17:10;

Напрями роботи: сучасні проблеми біологічної фізики та інформаційних технологій в медицині;

Студентські конференції: кафедра щорічно проводить студентську наукову реферативну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми медичної інформатики: інноваційні технології у вирішенні задач сучасної медицини».

Інші студентські заходи: щорічна публікація тез доповідей на конференціях вітчизняного та міжнародного рівнів.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали