Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики

Про нас

Кафедра була заснована в 1924 р. Основні напрямки діяльності кафедри включають: навчальну, наукову, методичну та консультативну роботу.

Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні студентів 1-го, 2-го та 3-го курсів Харківського національного медичного університету переважно з освітніх компонентів «Медична та біологічна фізика; медичні інформаційні технології», «Медична інформатика», «Рекламно-інформаційні технології», «Інформаційна політика та цифровізація сфери охорони здоров’я»

Науковий напрямок кафедри включає науково-дослідну роботу з теми «Концепції математичного моделювання молекулярних механізмів канцерогенезу».

Кафедра має наукове співробітництво з ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (науковий керівник канд. мед. наук, проф. Л. Я. Васильєв ), з Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти ХНМУ (відповідальна проф., д-р мед. наук М. М. Кочуєва).

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Науки 4, головний корпус, 2 поверх, праве крило
Завідувач
Зайцева Ольга Василівна
д.біол.н., професор
ov.zaitseva@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Радзішевська Євгенія Борисівна
керівник студентського гуртка, к.фіз.-мат.н., доцент
yb.radzishevska@knmu.edu.ua
Бондаренко Марина Анатоліївна
Відповідальна за наукову роботу, к.фіз.-мат.н., доцент
ma.bondarenko@knmu.edu.ua
Рисована Любов Михалівна
Відповідальна за виховну роботу та внесення інформації до науки-онлайн та рейтинг кафедри, к.техн.н., доцент
lm.rysovana@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Човпан Ганна Олексіївна
к.фіз.-мат.н., доцент
ho.chovpan@knmu.edu.ua
Батюк Лілія Василівна
к.біол.н., доцент
lv.batyuk@knmu.edu.ua
Бородкіна Ганна Миколаївна
к.фіз.-мат.н., доцент
hm.borodkina@knmu.edu.ua
Гордієнко Ніна Олександрівна
к.біол.н., доцент
no.hordiienko@knmu.edu.ua
Солодовніков Андрій Сергійович
к.техн.н., доцент
as.solodovnikov@knmu.edu.ua
Утицьких Тетяна Олександрівна
к.техн.н., доцент
to.utytskykh@knmu.edu.ua
Пономаренко Наталя Сергіївна
завуч кафедри, ст. викладач
ns.ponomarenko@knmu.edu.ua
Гранкіна Світлана Семенівна
ст. викладач
ss.hrankina@knmu.edu.ua
Мацько Андрій Михайлович
асистент
am.matsko@knmu.edu.ua
Безкоровайна Вікторія Миколаївна
ст. лаборант
vm.bezkorovayna@knmu.edu.ua
Буряк Олена Георгіївна
ст. лаборант
oh.buriak@knmu.edu.ua

Кафедра була заснована в 1924 р. Перший завідувач кафедри – Абрам Олександрович Слуцкін, відомий у галузі радіофізики науковець, випускник Харківського університету 1916 р. У 1924 р. А. О. Слуцкін створив перший у світі магнетрон, за допомогою якого було отримано найкоротші на той час електромагнітні хвилі довжиною 7 см. У Харківському університеті було засновано сектор досліджень електромагнітних коливань, який у подальшому став провідним відділом Українського фізико-технічного інституту (в 1928 р.). За досягнуті успіхи в 1948 р. професора А. О. Слуцкіна було обрано дійсним членом НАМН України.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами:
• «Медична та біологічна фізика» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальностей 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», для здобувачів вищої освіти 1, 2 курсів зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» першого (бакалаврського)рівня освіти, денна форма навчання.

 • «Медична та біологічна фізика; медичні інформаційні технології» для другого (магістерського) рівня освіти; для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальності 222 «Медицина».
 • «Медична інформатика» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальності 228 «Педіатрія» другого (магістерського) рівня освіти;
  2 курсу зі спеціальності 221 «Стоматологія» другого (магістерського) рівня освіти; для здобувачів вищої освіти 1, 2 курсів зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» першого (бакалаврського) рівня освіти, денна форми навчання.
 • «Інформаційні технології в медицині» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» другого (магістерського) рівня освіти, денна та заочна форми навчання.
  • «Інформаційні технології в освіті» – для здобувачів вищої освіти 2 курсу зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня освіти», заочна форма навчання.
  • «Інформатизація у сфері громадського здоров’я» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня освіти, заочна форма навчання
  • «Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики» – для здобувачів вищої освіти 1 курсу зі спеціальності 227 «Фізична терапія та ерготерапія» першого (бакалаврського)рівня освіти, денна форма навчання.

На кафедрі викладаються такі вибіркові освітні компоненти за вибором:
• «Логіка. Формальна логіка» – для здобувачів вищої освіти 2 курсу зі спеціальності 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія» другого (магістерського) рівня освіти.
• «Рекламно-інформаційні технології» – для здобувачів вищої освіти 3 курсу зі спеціальності 231 «Соціальна робота», першого (бакалаврського) рівня освіти, денна та заочна форми навчання, для здобувачів вищої освіти 2,3 курсу спеціальності 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» другого (магістерського) рівня освіти.
• «Сучасні проблеми біофізики» – для здобувачів вищої освіти 2 курсу зі спеціальності 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» другого (магістерського) рівня освіти.

 • «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» для здобувачів вищої освіти 1 та 2 курсів зі спеціальності 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» другого (магістерського) рівня освіти.
 • «Інформаційна політика та цифровізація сфери охорони здоров’я» для здобувачів вищої освіти 2 курсу зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

В арсеналі кафедри більше 50 комп’ютерів, що використовуються як для навчання студентів 1-го, 2-го та 3-го курсів з освітніх компонентів: «Медична інформатика», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності», «Інформаційні технології в медицині», «Рекламно-інформаційні технології», «Інформатизація у сфері громадського здоров’я», «Інформаційна політика та цифровізація сфери охорони здоров’я»; так і для проведення наукових досліджень та ведення ділової документації, 210 навчальних таблиць, 7 науково-наочних стендів, 145 науково-навчальних лекцій з мультимедійними презентаціями.

Співробітниками кафедри підготовлено та видано:
підручники з грифом МОН «Медична та біологічна фізика», «Medical and Biological Physics» (англійською мовою), навчальні посібники «Медична інформатика», «Medical Informatics» (англійською мовою), тлумачні словники «Медична та біологічна фізика» (українською, англійською мовами), навчальні методичні матеріали для аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти вітчизняного та іноземного контингенту. Також у 2019 році підготовано та затверджено Вченою Радо. ХНМУ підручник «Інформаційні технології в медицині». Розроблено електронні курси з дисциплін: «Рекламно-інформаційні технології» та «Сучасні проблеми біофізики».

У сферу наукових інтересів співробітників кафедри входять:

1) Концепції математичного моделювання молекулярних механізмів канцерогенезу

2) Математичні моделі електрофізичних та механічних властивостей суспензій еритроцитів в нормі та при захворюваннях.

3) Дослідження закономірностей змін діагностично-інформативних показників онкохворих при лікуванні методами математичної статистики

4) J-агрегати ціанінових барвників з підсиленою фотостабільністю для біологічних та оптоелектронних застосувань.
5) Розробка програмного інструментарію проектування архітектури програмного забезпечення

Участь у науково-дослідних проектах, в тому числі, міжнародних:
Кафедра має наукове співробітництво з ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (науковий керівник канд. мед. наук, проф. Л. Я. Васильєв ), з Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти ХНМУ (відповідальна проф., д-р мед. наук М. М. Кочуєва)

Наукова продукція кафедри: патенти, монографії, авторські свідоцтва, статті та інше:

Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових з’їздах, виставках, симпозіумах і наукових конференціях державного та міжнародного значення. У грудні 2021 року на базі кафедри проведена XІV Міжрегіональна науково-методична інтернет-конференція «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах», на якій розглядались та обговорювались сучасні наукові питання викладання медико-біологічних, природничих та педагогічних дисциплін та підготовки майбутніх лікарів. Наукові видання кафедри за останні 5 років складають близько 120 наукові статей у спеціалізованих наукових виданнях, зокрема у 2021р. 14 статей в журналах, що входять до наукометричної бази «Scopus». За останні 5 років опубліковано більш ніж 350 тез доповідей у збірках наукових праць конференцій на вітчизняному та міжнародному рівнях, 10 патентів на винахід, 7 монографій.

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: доц. Радзішевська Є. Б.;

Формат проведення: змішаний;

Графік проведення: перший четвер кожного місяця, о 17:10;

Напрями роботи: сучасні проблеми біологічної фізики та інформаційних технологій в медицині;

Студентські конференції: кафедра щорічно проводить студентську наукову реферативну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми медичної інформатики: інноваційні технології у вирішенні задач сучасної медицини».

Інші студентські заходи: щорічна публікація тез доповідей на конференціях вітчизняного та міжнародного рівнів.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали