Кафедра латинської мови та медичної термінології

Про нас

Кафедра латинської мови та медичної термінології здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 223 «Медсестринство».

Основними освітніми компонентами кафедри є: «Латинська мова та медична термінологія»; «Основи латинської мови з медичною термінологією», а вибіркові освітні компоненти: Рецептура: історія, граматика та особливості виписування лікарських форм». Успішне опанування освітнього компоненту «Латинська мова та медична термінологія» є підґрунтям для термінологічної грамотності майбутнього фахівця. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів розуміння лінгвістичної системи латинської мови, її основних морфологічних категорій, граматичних форм та синтаксичних конструкцій; висвітлення основних механізмів словотвору в латинській мові; формування фахової термінологічної грамотності. Викладання латинської мови та медичної термінології здійснюється українською та англійською мовами.

Науково-педагогічні працівники кафедри латинської мови та медичної термінології постійно підвищують рівень професійної майстерності, вчасно проходять підвищення кваліфікації, стажування, відвідують тренінги, вебінари.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Трінклера, 12, 2-й поверх
Завідувач
Дерев'янченко Наталя Володимирівна
к.філ.н., доцент
nv.derevianchenko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Литовська Олександра Веніамінівна
Відповідальна за наукову роботу та роботу студентського наукового гуртка; к.філ.н, доцент
ov.lytovska@knmu.edu.ua
Некрашевич Тетяна Василівна
відповідальна за організаційно-методичну роботу, к.пед.н.
tv.nekrashevych@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Перекрест Марина Ігорівна
викладач
mi.perekrest@knmu.edu.ua
Лелюк Олена Олександрівна
викладач, к.філ.н.
oo.leliuk@knmu.edu.ua
Історія кафедри

Історія кафедри латинської мови та медичної термінології починається з курсу латинської мови, організатором і завідувачем якого до 1941 року був Сокол М.С. У 1941 році завідувачем кафедри став Пантелеймонов А.М. – висококваліфікований педагог, що мав філологічну освіту. У цей час на кафедрі працювали також досвідчені педагоги-філологи Померанцев М.М., Март’янов Л.О., Гречко М.М. та інші.

З 1951 року колектив кафедри поповнюється молодими філологами-класиками, які закінчили класичне відділення філологічного факультету Харківського державного університету: Марченко Т.О. (1951), Терехова М.П. (1953), Бурнос О.І. (1954), Бузіна С.І. (1956).

Під керівництвом завідувача кафедри Пантелеймонова О.М. та старшого викладача Март’янова Л.О. зростає педагогічна майстерність молодих викладачів. Для удосконалення своїх знань вони перекладають праці видатних вчених-медиків ХІХ ст., написані латинською мовою.

У 1958 році завідувачем кафедри став доктор історичних наук професор Отамановський В.Д., який займався вивченням історії медицини, а особливу увагу приділяв діяльності вчених-медиків України. За ініціативою та під керівництвом проф. Отамановського В.Д. та доц. кафедри зарубіжної літератури та класичної філології ХДУ Сидорової І.М. викладачі Терехова М.П. та Бурнос О.І. продовжують вивчення граматичних та термінологічних особливостей латинської мови праць Пирогова М.І. та захищають дисертації.

У 1964–1969 рр. кафедру очолює доц. Рєзнікова М.Ф. З 1969 по 2002 роки на посаді завідувача кафедри працює доцент Бурнос О.І. У методичній роботі кафедри поглиблюються питання інтеграції з медико-біологічними, клінічними кафедрами та кафедрою іноземних мов. Розробляються та видаються методичні вказівки та посібники.

З 1969 по 1972 роки зав. кафедри доц. Бурнос О.І. читає сумісно з зав. кафедри нормальної анатомії людини професором Синельниковим Р.Д. лекцію на тему “Історія розвитку анатомії та анатомічної термінології”. З 1973 по 1992 роки ця лекція читається сумісно з професором Бобіним В.В., а з 1993 по 2002 роки – із завідувачем кафедри нормальної анатомії людини академіком Лупирем В.М.

Ветеранами кафедри є викладачі, які працювали на кафедрі від 40 до 50 років: Терехова М.П. – 53 роки, Бурнос О.І. – 52 роки, Бузіна С.І. – 43 роки, Яценко В.В. – 44 роки.

З 1994 року на кафедрі працює доц. Іоненко І.Р., з 2002 по 2013 рік він був завідувачем кафедри.

Кафедра сьогодні

Науково-педагогічні працівники кафедри латинської мови та медичної термінології постійно підвищують рівень професійної майстерності, вчасно проходять підвищення кваліфікації, стажування, відвідують тренінги, вебінари.
Одним із напрямків роботи кафедри з моменту її заснування є наукова діяльність. Викладацький склад кафедри проводить наукові дослідження у різних напрямках, зокрема розробляє багатомовні термінологічні словники.
До наукової роботи активно залучаються здобувачі вищої освіти. На кафедрі діє студентський науковий гурток, організовуються олімпіади та конкурси з анатомічної та клінічної термінології, проводяться студентські наукові конференції.
Велика увага також приділяється виховній роботі зі студентами. Організовано відвідування музеїв, театрів, виставок, проведення брейн-рингу та заходів, присвячених історії кафедри.

Освітній процесс

Науково-педагогічні працівники кафедри латинської мови та медичної термінології постійно підвищують рівень професійної майстерності, вчасно проходять підвищення кваліфікації, стажування, відвідують тренінги, вебінари.
Одним із напрямків роботи кафедри з моменту її заснування є наукова робота. Викладацький склад кафедри проводить наукові дослідження у різних напрямках, зокрема розробляє багатомовні термінологічні словники.
До наукової роботи активно залучаються здобувачі вищої освіти. На кафедрі діє студентський науковий гурток, організовуються олімпіади та конкурси з анатомічної та клінічної термінології, проводяться студентські наукові конференції.
Велика увага також приділяється виховній роботі зі студентами. Організовано відвідування музеїв, театрів, виставок, проведення брейн-рингу, заходів, присвячених історії кафедри.

Наукова робота

До 2021 навчального року наукову роботу кафедри було присвячено компаративному дослідженню латинської медичної термінології та відповідної термінології сучасних європейських мов. Із цією метою кафедра співпрацювала з теоретичними та клінічними кафедрами університету. Основним видом роботи була розробка багатомовних термінологічних словників і посібників із медичної термінології. На основі «Міжнародної анатомічної номенклатури» разом із кафедрою анатомії людини складено частотний словник анатомічних термінів з їх еквівалентами українською, російською та англійською мовами.

Спільно з кафедрою мікробіології у 2006 році розроблено й видано посібник «Латинська мікробіологічна термінологія» з чотиримовним словником (із грифом МОЗ України, автори: А.Я. Циганенко, І.Р. Іоненко та ін.). У 2019 році спільно з кафедрою акушерства та гінекології № 2 підготовлено і видано «Українсько-латинський словник з акушерства-гінекології та суміжних дисциплін», авторами якого є Ю.С. Паращук, Н.В. Дерев’янченко, М.Г. Грищенко та В.Ю. Паращук.

У зв’язку з активним впровадженням елементів гейміфікації у навчальний процес, а також розширенням сфери використання дистанційних форм навчання під час введення обмежувальних карантинних заходів, кафедра зосередила наукові пошуки на дослідженні інноваційних методів навчання. З 2021 року на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Теоретико-методологічні засади використання інноваційних технологій під час вивчення латинської мови та медичної термінології у медичних закладах вищої освіти».

У своїх наукових працях співробітники кафедри досліджують теоретичні та методологічні аспекти змішаного навчання. Особливу увагу у розвідках приділено питанням використання новітніх технологій під час проведення занять у очному та дистанційному форматі у групах, що навчаються українською та англійською мовами, адже робота з іноземними студентами потребує особливого підходу до викладання, що відрізняється за формою та змістом.

З 2017 року на кафедрі проводиться щорічна Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Ars studendi terminologiae medicinalis: лінгвокультурологічний та лінгводидактичний аспекти вивчення латинської мови та медичної термінології».

З 2018 року на кафедрі проводиться цикл наукових семінарів, присвячених опануванню найважливіших для науковця навичок. Під час роботи на семінарах викладачі кафедри презентують студентам власний досвід і розглядають теоретичні та практичні аспекти таких питань:

– що таке наука і навіщо це майбутньому лікареві;

– академічна доброчесність;

– види наукових робіт;

– структура наукового тексту і наукові кліше;

– як обрати тему наукової роботи.

Міжнародна діяльність

Науковий потенціал кафедри латинської мови та медичної термінології постійно зростає завдяки участі у міжнародних наукових конференціях. Викладачі кафедри плідно працюють у науково-дослідницькому напрямі, про що свідчать публікації у виданнях, що індексуються в міжнародній наукометричній базі Scopus, а також опубліковані у закордонних виданнях наукові статті та тези доповідей.

Кафедра активно співпрацює з іншими медичними закладами вищої освіти. З 2019 року є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» на базі УМСА (м. Полтава).

У рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» завідувачка кафедри доц. Дерев’янчнко Н.В. успішно пройшла онлайн курс «Викладацька майстерність в медичному ЗВО. Випуск другий. Зворотний зв’язок» (березень–квітень 2021 року).

Викладачка кафедри Некрашевич Т.В. взяла участь у Міжнародному стажуванні «Innovations of higher education of Ukraine and the EU in the modern information society», організованому Міжнародною науково-освітньою платформою «Оновлюйся» (грудень 2020–лютий 2021 року).

Наукові здобутки кафедри були неодноразово презентовані на міжнародних конференціях.

Наукові гуртки

Керівник гуртка: доц. Литовська Олександра Веніамінівна, канд. філол. наук.

Члени СНТ: студенти 1-го курсу медичних факультетів. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: засідання раз на місяць в online форматі (Zoom, Google-meet) або очно на кафедрі.

На засіданнях викладач знайомить студентів із цікавими лінгвістичними явищами у царині медичної термінології. Студенти виступають із міні-презентаціями за результатами пошукової роботи.

Після виступів відбувається обговорення доповідей, дискусії.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали