Кафедра клінічної лабораторної діагностики та судово-медичної токсикології

Про нас

Кафедра клінічної лабораторної діагностики була заснована в 1930 р. у складі Українського інституту удосконалення лікарів. У період реорганізації Харківської медичної академії післядипломної освіти у 2022 р. її було об’єднано з кафедрою медичної хімії, клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації. Сьогодні кафедра працює у складі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ. Основними напрямками її діяльності є навчальна, науково-методична, діагностична та консультативна робота.

Контактні дані
Адреса:
вул. Амосова, 58 (4-й та 11-й пов.),
м. Харків
Завідувач
Сіренко Олена Віталіївна
к.мед.н., доцент
ov.sirenko@knmu.edu.ua
Відповідальні
Гузенко Наталя Валеріївна
Відповідальна за навчальну роботу, к.фарм. н., доцент
im.asoian@knmu.edu.ua
Чубенко Олександр Владкорович
Відповідальний за наукову роботу, к.фарм. н., доцент
ov.chubenko@knmu.edu.ua
Бабаєва Ольга Іванівна
Відповідальна за лікувальну роботу, к.мед.н., доцент
oi.babaieva@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Якимова Тамара Петрівна
д.мед.н., професор
tp.yakymova@knmu.edu.ua
Альхуссейн Вікторія Валеріївна
к.фарм.н., доцент
vv.alkhussein@knmu.edu.ua
Проценко Володимир Миколайович
к.мед.н., доцент
vm.protsenko@knmu.edu.ua
Кучеренко Ела Олексіївна
к.мед.н., доцент
eo.kucherenko@knmu.edu.ua
Бойко Людмила Трифонівна
к.мед.н., доцент
lt.boiko@knmu.edu.ua
Ковальов Геннадій Олександрович
к.мед.н., доцент
ho.kovalov@knmu.edu.ua@knmu.edu.ua
Літвінова Ольга Борисівна
д. філ., асистент
ob.litvinova@knmu.edu.ua
Бєляєва Юлія Вікторівна
асистент
yv.bieliaieva@knmu.edu.ua

Післядипломна підготовка лікарів-лаборантів з клінічної лабораторної діагностики розпочалася в Українському інституті удосконалення лікарів з 1924 р., а штатна кафедра була організована у 1930 р. З 1930 по 1948 рр. кафедру очолював доц. Т.Ф. Фесенко, у 1948–1960 рр. – проф. А.Я. Альтгаузен, у 1960–1966 рр. – доц. О.В. Бабенко, у 1966–1980 рр. – доц. Н.Б. Картавенко, з 1980 по 2021 р. – проф. Ю.І. Ткач, а з 2021 р. і дотепер – доц. О.В. Сіренко. У 2022 р. через реорганізацію Харківської медичної академії післядипломної освіти її було об’єднано із кафедрою медичної хімії, клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації.

На кафедрі клінічної лабораторної діагностики щорічно проходять післядипломну підготовку з одержанням сертифіката медичного спеціаліста за фахом «Клінічна лабораторна діагностика» 50–100 вітчизняних і зарубіжних лікарів та спеціалістів з базовою біологічною освітою. Інтернатуру, магістратуру і клінічну ординатуру закінчили декілька десятків вітчизняних і зарубіжних лікарів. За 1991–2020 рр. навчання на курсах спеціалізації, атестації і тематичного удосконалення пройшло 10 425 спеціалістів. У навчальному процесі використовуються мультимедійні проектори, мікроскопи, у тому числі з цифровими камерами, автоаналізатор сечі та інші прилади, архів з 14 750 мікропрепаратів. Понад 40 років кафедра співпрацює з лабораторними службами охорони здоров’я Марокко, Лівану, Сирії, Йорданії, Судану, Кіпру, Германії, Франції, Канади тощо, здійснюючи підготовку зарубіжних спеціалістів за фахом “Клінічна лабораторна діагностика”.

Основними напрямками наукових досліджень є морфологічна діагностика новоутворень і передпухлинних хвороб, розробка способів лабораторної діагностики пухлин і запалень органів, дослідження механізмів дії на організм нових синтетичних речовин. За цими проблемами захищено більше 30 кандидатських дисертацій викладачами і лікарями, отримано 28 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Опубліковано більше 1000 наукових робіт, зокрема, монографії А.Я. Альтгаузена «Диагностика злокачественных новообразований при микроскопическом исследовании секретов и экскретов» (Київ, 1948), «Морфологическое исследование пунктатов опухолей» (Москва, 1962), Ю.І. Ткача «Острые эрозии и язвы пищеварительного канала» (Київ, 1987), Т.П. Якимової «Цитологическая диагностика опухолей ЛОР-органов» (Харків, 2000) та інші, видані  методичні рекомендації і навчальні посібники.

До грудня 2022 р. кафедрою медичної хімії, клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації проводилася підготовка фахівців за трьома спеціальностями: «Судово-медична токсикологія», «Фармація» та «Клінічна біохімія». Навчання охоплювало всі етапи підготовки: інтернатуру (спеціалізацію), тематичне удосконалення, стажування та передатестаційні цикли. За роки свого існування кафедра набула великого досвіду з викладацької, професійної, науково-дослідної та освітянської роботи. До 2016 р. кафедру очолював д. фарм. н., проф. Петюнін Г.П., під його керівництвом вперше в Україні було організовано підготовку судово-медичних експертів-токсикологів для бюро судово-медичних експертиз та лікарів-лаборантів для токсикологічних і наркологічних відділень лікарень (диспансерів) за спеціальністю «Судово-медична токсикологія».

Основним напрямком наукової роботи є розробка методів виявлення та визначення наркотичних і лікарських речовин у біологічному матеріалі. Дослідження проводяться згідно із завданням Міністерства у справах науки і технологій України. Для виконання поставлених задач кафедрою було придбано рідинний хроматограф SHIMADZU LC-20. Співробітниками кафедри також проводиться робота щодо наукового обґрунтування створення системи гарантування якості клінічних лабораторних досліджень та лабораторних послуг. За результатами наукових досліджень співробітниками видано 4 монографії, отримано 70 патентів, опубліковано понад 350 статей в журналах і збірниках. Захищено 3 докторських та 20 кандидатських дисертацій, у тому числі 7 – для країн далекого зарубіжжя.

Перспективами розвитку кафедри клінічної лабораторної діагностики є поліпшення навчального, наукового та діагностичного процесів при впровадженні новітніх лабораторних та комп’ютерних технологій.

Кафедра проводить післядипломне навчання на циклах первинної спеціалізації (інтернатури) за спеціальністю «Лабораторна діагностика», підготовку лікарів і спеціалістів з вищою немедичною освітою за спеціалізаціями та стажуванням «Клінічна лабораторна діагностика», «Клінічна біохімія», «Судово-медична токсикологія». Безперервний розвиток фахівців здійснюється на циклах тематичного удосконалення з використанням сучасних методів лабораторної діагностики. Для іноземних лікарів і спеціалістів з фармацевтичною і біологічною освітою проводиться навчання в клінічній ординатурі і стажування за фахом «Клінічна лабораторна діагностика».

Основними напрямками наукової роботи є морфологічна діагностика новоутворень і передпухлинних хвороб, розробка методів виявлення та визначення наркотичних і лікарських речовин у біологічному матеріалі. На кафедрі здійснюється методична робота – підготовка та видання методичних рекомендацій, навчальних посібників, за результатами наукових досліджень опубліковані монографії, патенти і статті.

Лікувально-діагностична робота проводиться на клінічних базах кафедри, серед яких КЗОЗ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи», КНП ХОР «Обласна клінічна наркологічна лікарня», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 8», консультації надаються лікарям-лаборантам медичних закладів щодо різних діагностичних випадків хвороб та діагностики алкогольного і наркотичних сп’яніння, лікарям судово-медичним експертам-токсикологам та експертам-токсикологам судовим м. Харкова та всієї України.