Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», ОПП «Педагогіка вищої школи» другий (магістерський) рівень вищої освіти

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти оголошує набір вступників на навчання за  спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/педагогіка освітньої кваліфікації магістр освітніх, педагогічних наук.

Передумови вступу: наявність ступеня вищої освіти «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Термін навчання: 1 рік 5 місяців
Форма навчання: заочна

Мета підготовки фахівців у галузі Освітні, педагогічні науки спрямована на формування особистісних і фахових якостей викладача вищої школи: hard, soft, self skills, здатність використовувати в професійній діяльності сучасні інформаційно-цифрові, дидактичні й інноваційні технології, здатність до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері та викликів сучасності, дотримання у своїй роботі принципів академічної доброчесності й неупередженості, вміння інтегрувати в освітній простір досвід українських і закордонних наукових шкіл, вирішення складних психологічних ситуацій в освітньому процесі, чітка орієнтація в правовому полі освітнього простору ЗВО, послуговування у своїй професійній діяльності провідними принципами сучасної системи вищої освіти України.

Працевлаштування: випускників програми призначено для викладацької, освітньої, науково-методичної та організаційної діяльності в системі вищої освіти України. Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 003:2010: 33 – Фахівці в галузі освіти. Магістр вищої школи 231 – Викладачі університетів та закладів вищої освіти.

Професійна підготовка передбачає: вивчення найкращих здобутків світової системи вищої освіти, враховує дотичність, актуальність та особливості впровадження в систему вищої освіти України; сприяє моделюванню професійної та особистісної підготовки майбутніх фахівців взагалі та галузі медицини, зокрема, з урахуванням інноваційних педагогічних, комп’ютерних, цифрових технологій з дотриманням норм академічної мобільності, принципів доброчесності, філософських та культурних традицій українського суспільства, а також створення сучасного освітнього простору для здобувачів вищої освіти взагалі й медичної, зокрема з урахуванням принципів студеноцентрованості, відкритості, доступності, інтерактивності й інноваційності; сприяє вмінню відповідати вимогам сучасності, швидко реагувати на зміни, адаптуватися до нових умов сучасності; виховує провідні для фахівця психологічні якості, вміння організовувати, вести за собою, працювати в команді, передбачати й вирішувати проблеми психологічного характеру, швидко акумулювати власні ресурси для досягнення високих результатів; здатність до здійснення професійної комунікації на високому рівні як української, так і англійською мовами; вміння чітко й логічно висловлювати власні думки, а також проведення науково-дослідної роботи з подальшим представленням широкому загалу отриманих результатів з дотриманням правових норм і норм академічної доброчесності, етики й моралі.

Ви навчитеся: виокремлювати й вирішувати нагальні проблеми у системі підготовки майбутніх фахівців з урахуванням психологічних, педагогічних, освітніх, правових, індивідуальних і суспільно-філософських аспектів; прогнозувати, моделювати розвиток й спрямування української системи вищої освіти; впроваджувати інноваційні технології в процеси навчання, виховання та підготовки фахівців; проводити науково-педагогічні дослідження на високому професійному рівні тощо.

Адреса Приймальної комісії:
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна (вхід з вул. Літературна)
тел.: (057) 707-73-28, 705-07-20,
моб. тел. (098) 211-34-83
e-mail: priem@knmu.edu.ua
web: knmu.edu.ua