Про нас

Відділ кадрів є структурним підрозділом ХНМУ, підпорядкованим ректору університету. Основним завданням відділу кадрів є здійснення кадрового забезпечення діяльності університету.

 

Контакти
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна
В.о. начальника
Мужецька Ганна Юріївна
+38 057 707 72 33 ay.mujetcka@knmu.edu.ua
 • Завдання відділу кадрів

  Забезпечення університету згідно зі  штатним розкладом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації, вивчення відповідності  ділових і моральних якостей  роботі за професією, посадою.

  Добір і розстановка кадрів за професійними, діловими та особистими якостями, контроль за розстановкою та правильним використанням їх у підрозділах університету згідно з чинним законодавством.

  Прогнозування потреби в кадрах університету

  Оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, організація табельного обліку, обліку відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням згідно з трудовим законодавством.

  Ведення, зберігання та видача трудових книжок і вкладишів до них, своєчасне внесення до них необхідних записів.

  Формування, ведення та зберігання особових справ працівників університету та іншої документації (книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;  журналів реєстрації наказів, видачі довідок, службових посвідчень тощо).

  Облік особового складу працівників, складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами.

  Оформлення та подання у встановленому порядку до органів пенсійного фонду документів, необхідних для призначення пенсій працівникам університету.

  Ведення обліку архіву особових справ.

 • Функції відділу кадрів

  Складання спільно з навчально-методичним та планово-фінансовим відділом перспективних і поточних планів потреби в кадрах усіх категорій працівників, впровадження прогресивних форм управління та документообігу.

  Організація та забезпечення комплектування університету трудовими ресурсами всіх категорій необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації, відповідно до комплексного плану роботи з кадрами.

  Організація обліку:
  – заохочень і нагород;
  – витрат робочого часу (тимчасової непрацездатності, прогулів тощо);
  – порушень трудової дисципліни;
  – працівників передпенсійного віку та працівників з інвалідністю,  багатодітних сімей, одиноких матерів та батьків тощо;
  – учасників бойових дій (АТО, ООС та ін.), постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни і праці, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС тощо.

  Вивчення ділових особистих якостей особового складу університету для його переміщення та зарахування у кадровий резерв.

  Аналіз професійного, загальноосвітнього та вікового складу кадрів університету, а також інших соціально-демографічних даних для використання в роботі і поліпшення якісного складу кадрів.

  Перевірка підстав пропозицій щодо призначення, переведення, переміщення та звільнення працівників університету.

  Підготовка та подання необхідних документів для нагородження працівників університету державними нагородами та відзнаками.

  Ведення електронного реєстру трудових книжок:  сканування копій паперових трудових книжок та інших документів, які підтверджують трудову діяльність працівника та надсилання їх у електронній формі на сайт Пенсійного фонду України. Отримання від працівників згоди на обробку персональних даних для направлення до ПФ України.

  Підготовка та видача довідок на звернення працівників університету про трудову діяльність у минулому і на теперішній час, відгуки та характеристики у встановленому порядку.

  Зберігання документації з особового складу у відділі кадрів після звільнення працівника протягом 2 років з подальшою передачею їх у встановленій формі до архіву університету.

  Оформлення документів про прийняття, переведення, переміщення і звільнення працівників.

  Ознайомлення працівників з наказами ректора, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором університету.

  Ведення обліку і звітності з особового складу, ведення обліку наказів ректора з особового складу.

  Дотримання вимог чинного законодавства з питань, пов’язаних із захистом і обробкою персональних даних.

  Ведення персонального і статистичного обліку всіх категорій працюючих за встановленими формами.

  Ведення розрахунку стажу педагогічної та наукової роботи науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, стажу роботи медичних працівникам та іншим співробітників університету.

  Здійснення контролю за встановленням доплат та надбавок.

  Ведення обліку надання відпусток працівникам, здійснення контролю за складанням і додержанням графіків щорічних відпусток.

  Перевірка правильності заповнення табелів обліку робочого часу підрозділами університету.

  Ведення обліку страхового стажу застрахованої особи (пільги) і кількості календарних днів непрацездатності, що підлягають оплаті за електронними листками непрацездатності. Опрацьовану інформацію передати до комісії із соцстрахування.

  Здійснення контролю за станом трудової дисципліни в підрозділах університету і додержанням працівниками правил внутрішнього розпорядку.

  Забезпечення підготовки документів щодо продовження терміну роботи (строкового трудового договору), обрання за конкурсом на посади професорсько-викладацького складу відповідно до Закону України “Про вищу освіту”.

  Ведення обліку і руху персоналу в ІАСУ та ЄДЕБО, підтримання інформації в актуальному стані.

  Систематичне проведення роз’яснювальної роботи та діяльності,  пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та внутрішні організаційно-нормативні документи, прийом працівників з питань, що належать до компетенції відділу кадрів.

  Складання, ведення та подання в установленому порядку статистичної звітності з питань, що належать до кадрового забезпечення університету.

  Участь у розробці та оновленні структури університету в межах своєї компетенції.