"Управління у сфері охорони здоров’я" (магістр), 2018

Код та назва спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ IV медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Гарант освітньої програми Мельниченко Олександр Анатолійович
Впроваджено в дію: з 01.09.2018 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Внутрішній моніторинг ОПП

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/knmuedu/public_html/wp-content/themes/knmu_theme/single-program_catalog_type.php on line 81
Мельниченко Олександр Анатолійович
д.н.держ.упр., професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
oa.melnychenko@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 281 Публічне управління та адміністрування, за результатами атестації присвоюється кваліфікація Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
  Офіційна назва освітньої програми Управління у сфері охорони здоров’я
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 5 місяців
  Наявність акредитації Так
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень/восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Перший (бакалаврський) рівень освіти
  Мова(и) викладання Українська
  Термін дії освітньої програми З 2018 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми meduniver@knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньої програми

  Забезпечити академічну підготовку фахівців, здатних застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння при розв’язанні складних задач і проблем у галузі публічного управління та адміністрування в умовах невизначеності та ефективного виконання управлінських функцій у сфері управління охороною здоров’я

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь знань – 28 «Публічне управління та адміністрування»
  Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування»
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра має як академічну, так і прикладну орієнтацію
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в галузі 28 Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління і адміністрування;
  знання з питань публічного адміністрування, публічного управління у сфері соціального і гуманітарного розвитку, адміністративного менеджменту, державного управління в системі охорони здоров’я та організації медичного забезпечення населення, організаційних, правових, економічних та соціально-психологічних аспектів управління у сфері охорони здоров’я
  Ключові слова: публічне управління, публічне адміністрування, адміністративний менеджмент, управління у сфері охорони здоров’я
  Особливості програми Можливість міжнародної мобільності, у тому числі спеціальної практики
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи:
  – на керівних посадах у закладах охорони здоров’я;
  – на посадах державної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади, зокрема в сфері управління системою охорони здоров’я;
  – на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, зокрема у сфері охорони здоров’я ;
  – на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
  – на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
  Подальше навчання Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності «Публічне управління та адміністрування» магістр може вступати на програми аспірантури, де здійснюється підготовка за відповідними освітніми програмами.
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Студенто-центроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у професійній галузі; навчання через практику тощо.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів і диференційованих заліків й за результатами захисту кваліфікаційної роботи.
  Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків і за результатами практики.
  Результат «Склав» виставляється за підсумками складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної управлінської діяльності в підприємствах, установах та організаціях, діяльність яких спрямована на забезпечення суспільного розвитку загалом, та в галузі охорони здоров’я зокрема, а також та в освітньому процесі, що передбачає застосування теоретичних засад і методів менеджменту та публічного адміністрування, здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
  Загальні компетентності ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
  ЗК 2. Здатність спілкуватися другою мовою
  ЗК 3. Здатність критично мислити
  ЗК 4. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
  ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
  ЗК 6. Здатність навчатись та навчати
  ЗК 7. Здатність розробляти проекти та управляти ними
  ЗК 8. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти
  ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
  ЗК 10. Здатність працювати автономно та в команді
  ЗК 11. Здатність здійснювати професійну діяльність, керуючись принципами соціальної відповідальності, правовими та етичними нормами
  Фахові компетентності (ФК) ФК 1. Здатність розуміти основні теорії та принципи, що лежать в основі функціонування політичних інститутів та процесів прийняття політичних рішень, визначають особливості державного управління в сфері охорони здоров’я
  ФК 2. Розуміння управлінських процесів, здатність до обґрунтованого вибору і застосування управлінських методів та технологій, прийняття і реалізації управлінських рішень
  ФК 3. Володіння знаннями особливостей адміністративного менеджменту, його ролі і значення в сучасних умовах, сутності системи менеджменту підприємства та її складових. Мати знання основних теорій та концепцій, функцій та процесу адміністративного менеджменту.
  ФК 4. Володіння знаннями особливостей створення організації, особливостей роботи з інформацією з метою визначення загальних тенденцій розвитку організації, прийняття рішень, планування діяльності та контролю.
  ФК 5. Знання адміністрування процесу набору, відбору, розвитку та стимулювання (мотивації) персоналу, управління персоналом в структурах публічного управління
  ФК 6. Розуміння сутності, особливостей формування і реалізації стратегії розвитку організації (підприємства, установи), здійснення стратегічного і оперативного управління, особливості функціонування і розвитку галузі охорони здоров’я. Розуміння критеріїв ефективності адміністративного управління.
  ФК 7. Здатність до стратегічного управління суспільним, галузевим, територіальним, розвитком, прийняття відповідних управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків
  ФК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, організації діловодства, комунікації всередині організації та поза її межами
  ФК 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
  ФК 10. Здатність до аналізу поточної ситуації в галузі та особливостей її державного регулювання
 • Програмні результати навчання

  ПРН 1 – Знання основних теорій та принципів, що лежать в основі функціонування політичних інститутів та процесів прийняття політичних рішень, засад організації та особливостей державного регулювання в сфері охорони здоров’я
  ПРН 2 – Знання управлінських процесів, методів, технологій та інструментів та здатність до обґрунтованого їх вибору при здійсненні професійної управлінської діяльності в сфері охорони здоров’я та публічного управління і адміністрування в цілому
  ПРН 3 – Знання особливостей адміністративного менеджменту, формування системи менеджменту організації, створення та управління організаціями
  ПРН 4 – Уміння аналізувати ситуацію та проблеми у сфері публічного управління та адміністрування й у сфері охорони здоров’я зокрема та готувати відповідні аналітичні матеріали
  ПРН 5 – Знання сутності, чинників, форм і підходів щодо інституціонального забезпечення органів публічного управління а також організації системи охорони здоров’я, вміння розробляти заходи щодо забезпечення інституціонального розвитку та партнерства, ефективної міжінституційної взаємодії
  ПРН 6 – Знання та уміння обґрунтовувати, приймати та реалізовувати управлінські рішення на рівні організацій, органів територіального та галузевого управління, державної політики в умовах невизначеності
  ПРН 7 – Вміння адміністрування процесу набору, відбору, розвитку та мотивації персоналу, управління персоналом, розробки та реалізації кадрової політики в структурах публічного управління та в сфері охорони здоров’я зокрема
  ПРН 8 – Знання особливостей стратегічного та оперативного управління організаціями, формування і реалізації стратегій розвитку організації в цілому та у сфері охорони здоров’я зокрема та забезпечення ефективності та конкурентоспроможності організації в тривалій перспективі
  ПРН 9 – Вміння розробки стратегічних рішень, здійснення стратегічного управління у сфері суспільного, галузевого та територіального розвитку, зокрема у сфері охорони здоров’я, в умовах невизначеності, ризику та суспільних і управлінських трансформацій
  ПРН 10 – Уміння знаходити, розробляти, аналізувати та використовувати документи щодо управління публічними фінансами, майном, контролю їх ефективного використання, здійснювати управління фінансовим і матеріальним забезпеченням в охороні здоров’я
  ПРН 11 – Уміння генерувати та відбирати нові ідеї, моделювати з їх урахуванням публічно-управлінські рішення у сфері соціального й гуманітарного розвитку та в охороні здоров’я зокрема, здатність до пошуку та впровадження інновацій
  ПРН 12 – Знання проектної методології та вміння розробляти та реалізовувати інноваційні проекти в публічно-управлінській сфері та в галузі охорони здоров’я
  ПРН 13 – Уміння використовувати професійну психологію, соціально-психологічні аспекти управління в сфері охорони здоров’я, методи, інструменти та технології адміністративної діяльності для досягнення організаційних цілей
  ПРН 14 – Уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в професійній діяльності, дослідженнях та здійсненні ефективного комунікаційного процесу, навички діловодства та комунікацій
  ПРН 15 – Уміння здійснювати ефективну комунікацію з органами публічної влади, бізнесом, громадськістю, засобами масової інформації
  ПРН 16 – Уміння брати участь в публічних дискусіях, дебатах, слуханнях, обговореннях проблематики управління системою охорони здоров’я та публічного управління й адміністрування в цілому

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2018

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Управління у сфері охорони здоров’я» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Управління у сфері охорони здоров’я» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

   

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора наук з державного управління, доктора медичних наук, кандидата наук з державного управління, кандидата медичних наук, кандидата економічних наук, вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової і професійної активності
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.  Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відповідає вимогам. Наявність навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка», НДІ гігієни праці та професійних захворювань, Університетського стоматологічного центру, Центру доклінічних та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 проблемних лабораторій, анатомічного музею, віварію, центру тестування, аудиторій для симуляційного навчання (фантоми), Центральної науково-дослідної лабораторії університету, навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян, навчально-наукового інституту якості освіти, 6 навчальних науково-виробничих об’єднань. В ХНМУ наявні 32 локальні комп’ютерні мережі і 55 точок бездротового доступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею безлімітне.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://www.knmu.kharkov.ua; наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, російською, англійською мовами); працює web-сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua, який надає зручний віддалений доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, в т.ч.: електронний каталог – понад 210 тисяч бібліографічних описів, в т.ч. посилань на повні тексти – понад 2,2 тисячі (підручники, навчально-методична література, матеріали конгресів і конференцій, періодичні видання тощо), створено й постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямами наукових досліджень ХНМУ – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова)»; Репозитарій ХНМУ – перший серед медичних ВНЗ України із вільним доступом до навчально-методичних і наукових матеріалів, налічує понад 12 тис. повнотекстових документів, в т.ч. 1,3 тис. – навчально-методичних і лекційних матеріалів. Включення в Репозитарій не тільки чисто наукових, але і навчально-методичних, лекційних матеріалів, забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7; бази даних, в першу чергу біомедичного профілю, серед яких Medline, Cochrane Library, Academic Search Premier, Health Sourse, PubMed, DOAJ, Open J-Gate, BioOne та ін. За програмою проекту «Електронна інформація для бібліотек» (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні тріал-доступи: до наукометричних баз даних Web of Science від видавництва Thomson Reuters, ресурсів East View Information Services, Консорціуму JSTOR різних зарубіжних видавництв (Royal Society Publishing, Nature, Academic Press, Springer International Publishing AG, Institute of Physics Publishing (IOP Publishing), до електронних версій журналів The New England Journal of Medicine, Pediatric Neurology Briefs, до журналів та книжок Elsevier), ресурси компанії Ovid – «Primal Interactive Human: the 3D Real-time Body» (Мультимедійна інтерактивна 3D анатомія людини), Reactions Pharmacovigilance Insight, APA PsycINFO™, PsycTESTS тощо; web-покажчик медичних журналів з інтерактивними посиланнями на електронні архіви. Всі читальні зали та зали електронної інформації працюють в зоні Wi-Fi і забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин)
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти ні