"Педагогіка вищої школи" (магістр), 2020

Код та назва спеціальності 011 Освітні педагогічні науки
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ І медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра української мови, основ психології та педагогіки
Гарант освітньої програми Фоміна Людмила Володимирівна
Впроваджено в дію: з 01.09.2020 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Фоміна Людмила Володимирівна
Завідувачка кафедри української мови, основ психології та педагогіки, к.філ.н., доцент
fomina_ukr_lang@ukr.net
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичнийуніверситет,
  навчально-науковий інститут післядипломної освіти, кафедра української мови, основ психології та педагогіки
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригінала Ступінь вищоїосвіти: магістр
  Освітня кваліфікація: магістр освітніх, педагогічних наук
  Професійнакваліфікація: викладач закладів вищої освіти
  Офіційна назва освітньої програми Педагогіка вищої школи
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС.
  Термін навчання І рік 5 місяців
  Наявність акредитації Сертифікат акредитації освітньої програми
  – 119, дійсний до 28.01.2025
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень / восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Наявність ступеня вищої освіти «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
  Мова(и) викладання Українська
  Термін дії освітньої програми Відповідно до терміну дії сертифіката про акредитацію
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми meduniver@knmu.kharkov.ua
 • Мета освітньої програми

  ОП спрямована на формування особистісних та фахових якостей викладача вищої школи, озброєного знаннями, уміннями, навичками, здатного використовувати в професійній діяльності інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні методи та технології навчання, здатного до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній
  сфері, який дотримується у своїй роботі принципів академічної доброчесності й неупередженості, наділений уміннями інтегрувати в освітній простір досвід вітчизняних 1 закордонних наукових шкіл, уміє вирішувати складні психологічні ситуації в освітньому процесі, чітко орієнтується в правовому полі освітнього простору, послуговуватися у своїй діяльності принципом студентоцентрованості навчання.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) 01 Освіта/педагогіка, 011 – Освітні, педагогічні науки.
  Загальний обсяг обов’язкових компонент – 63 кредити (1890 год.), обсяг вибіркових дисциплін – 27 кредитів (810 год.)
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програмаорієнтована на здобуття магістрантами знань, практичних умінь і навичок та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності.
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Підготовка педагогічних працівників вищої школив галузі освіти і педагогіки.
  Особливості програми Передумовою ліцензування,а згодом – акредитації спеціальності «Освітні, педагогічні науки» в ХНМУстала відсутність педагогічної освіти в професорсько-викладацького складу медичних ЗВО України, зокрема ХНМУ.З огляду на те, що здобувачами освіти за даною спеціальністю в ХНМУє аспіранти та викладачі медичних ЗВО, особливістю ОП є медикоцентрованийпідхід у навчанні. Особливості педагогіки в медицині враховувалися при укладанні даної ОП (у частинізмістуосвітніх компонентів, у компетентностях), але з дотриманням вимог Тимчасового стандарту вищоїосвіти. При укладанні даної програми враховувалася думка роботодавців, у співпраці з якими працює робоча група. Також особливістю даної програми вважаємо акцент на формування індивідуальної освітньої траєкторії, сучасні цифрові технології навчання та систему дистанційної освіти, формування навичок вирішення складних психологічних ситуацій в освітньому просторі (мобінг, булінг тощо), досконале володіння писемним та усним мовленням, різними видами мовленнєвої діяльності (не лише української, а й іноземної мови).
 • Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Випускників програми призначено для викладацької, освітньої, науково-методичноїта організаційної діяльності в системі вищої освіти України.
  Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 003:2010:
  33 – Фахівці в галузі освіти. Магістр вищої школи
  231 – Викладачі університетів та закладів вищої освіти
  Подальше навчання Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
 • Викладання та оцінювання
  Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий підхід, навчання через пропедевтичну та педагогічну практики.
  Оцінювання Поточний та підсумковий контроль знань (опитування, контрольні й індивідуальні завдання, тестування тощо), іспити, заліки та диференційовані заліки (усні та письмові), презентації, проектна група, захист звіту з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи.
  Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за:
  – національною диференційованою шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно);
  – національною недиференційованою шкалою (зараховано, незараховано);
  – 100-бальною;
  – шкалою ЄКТС (А, В СРЕЕЕХ).
 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність вирішувати типові та складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у професійній педагогічній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, педагогічних, психологічних та соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх обгрунтовуючи, до фахової аудиторії (ІК).
  Загальні
  компетентності (ЗК)
  – здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо(ЗКІ);
  – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК2);
  – прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК3);
  – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим (ЗК4);
  – знання та розуміння предметної області та розуміння професії (ЗК5);
  – здатність до адаптаціїта дії у новій ситуації (ЗК6);
  – здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися другою мовою (ЗК7);
  – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК8);
  – здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді(ЗК9);
  – здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуванихробіт (ЗК10);
  – здатність проведення дослідженьна відповідномурівні (ЗК11);
  – здатність до використання іноземних мов у професійній діяльності (ЗК12).
  Фахові компетентності (ФК) – здатність окреслювати тенденції розвитку вищої професійної освіти в Україні та світі та визначати особливостіпедагогічної праці (ФКІ);
  – здатність визначати принципи та сутність державного регулювання вищої професійної освіти (ФК2);
  – здатність застосовувати знання у вирішенні складних педагогічних ситуацій (ФК3);
  – здатність організовувати освітній процес, використовуючи адекватні методи, засоби та прийоми професійної підготовки; обгрунтування вибору методів, форм та засобів організації освітнього процесу (ФК4);
  – здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих документів України, які регламентують освітню діяльність вищої школи (ФК5);
  – здатність використовувати у професійній та педагогічній діяльності знання психологічної науки (ФК6);
  – здатність використовувати у професійній діяльності знання 3 особливостей дидактичних систем різного рівня і практики їх проектування (ФК7);
  – здатність використовувати у професійній діяльності знання з вибору та застосування форм та методів, педагогічних технологій навчання (ФК8);
  – здатність до моделювання професійної діяльності фахівця (ФК9);
  – здатність до моделювання професійної підготовки фахівця, формування його професійних та соціально-психологічних якостей і компетентностей (ФК10);
  – здатність до володіння сучасними засобами контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, методологічними і теоретичними основами педагогічних вимірювань (ФК11);
  – здатність до організації та розробки тестового контролю, порядку проведення тестування в освітньому процесі (ФК12);
  – здатність використовувати у професійній діяльності знання з планування та нормування самостійної роботи учасників освітнього процесу і педагогічної діагностики результатів навчання (ФК 13);
  – здатність забезпечувати високий рівень педагогічної майстерності та педагогічної культури (ФК14);
  – здатність забезпечувати методику викладання дисциплін у вищій школі (ФК15).
  – здатність забезпечувати фахову дієздатність педагогічного колективута здобувачів освіти (ФК 16);
  – здатність організовувати дії щодо забезпечення захисту персоналу навчального закладу з метою попередження або зменшення рівня вірогідного
  пошкодження (ФКІ7);
  – здатність організовувати забезпечення умов ефективної та безпечної праці на робочих місцях (ФКІ18);
  – здатність контролювати дотримання вимог безпеки праці персоналом навчального закладу (ФК19);
  – здатність здійснювати саморегуляцію та ведення здорового способу життя в побуті та на виробництві (ФК20);
  – здатність проводити розслідування нещасних випадків та аварій (ФК21);
  – здатність оцінювати патентоспроможність об’єкту інтелектуальної власності (ФК22);
  – здатність проводити патентний пошук (ФК23);
  – навички дотримання норм академічної доброчесності під час навчання у ЗВО (ФК24);
  – здатність до обробки державної, соціальної, економічноїта медичної інформації (ФК25);
  – здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах з фізичної культури та психофізіологічного тренінгу (ФК26);
  – здатність аналізувати будову, шнормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції (ФК27);
  – здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної культури та психофізіологічного тренінгу (ФК28);
  – здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність З
  фізичною культурою та психофізіологічним тренінга (ФК29);
  – здатність виконувати базові компоненти обстеження з фізичної культури та психофізіологічного тренінгу:
  спостереження, опитування, вимірюваннята тестування, документуватиїх результати (ФК30);
  – здатність розуміти основні теорії та принципи, що лежать в основі функціонування освітніх інститутів та процесів прийняття педагогічних рішень, визначають особливості освітньої системи взагалі та у сфері охорони здоров’я зокрема (ФК31);
  – володіння знаннями особливостей педагогічного процесу, його ролі і значення в сучасних умовах, сутності системи освіти та її складових. Мати знання основних теорій та концепцій, функцій та процесу освіти (ФК32).
 • Програмні результати навчання

  Знати і застосовувати мовні знання для ефективного спілкування З проблем педагогіки вищої школи (ПРНІ).
  Вміння використання в освітній діяльності сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють ефективній комунікації в освітньому середовищі, прогресу у досягненні результатів навчання студентами та підвищенню якості освітньої діяльності в цілому (ПРН2).
  Застосовувати ефективні форми організації освітнього процесу на різних етапах його реалізації (ПРН3).
  Розуміти місце дисципліни в системі підготовки фахівця та (її взаємозв’язки з іншимигалузямизнань і навчальними дисциплінами (ПРН4).
  Знати і застосовувати процедури і заходи забезпечення якості навчання та критерії оцінюванняосвітньоїдіяльності (ПРН5).
  Реалізувати комплекс функцій іншомовного спілкування з проблем педагогіки вищої школи (ПРН6).
  Розуміти роль іншомовних комунікативних навичок у процесі професійного зростання викладачі вищої школи (ПРН7).
  Вміння планувати, організовувати та проводити навчальну і навчально-методичну роботу відповідно до освітніх стандартів вищої школи; розробляти документацію щодо забезпечення освітньої діяльності З навчальної дисципліни у закладі вищої освіти; ефективно формувати комунікаційну стратегію щодо планування, організації та ведення освітньої діяльності у закладі вищої освіти (ПРН8).
  Знання та розуміння структури вищої освіти в Україні, специфіки професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи; вміння
  використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання (ПРН9).
  Знати і розуміти специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи (ПРН1О).
  Знати, розуміти та використовувати різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами,інноваційні методи навчання (ПРН11).
  Вміння та навички проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел конкретнихосвітніх, наукових та професійних текстів в сфері обраної спеціальності, виявляти теоретичні та практичні проблеми, а також дискусійні питання в сфері конкретних освітніх, наукових та професійних
  проблем педагогічних наук, виявляти, ставити та вирішувати наукові задачі та проблеми (ПРН12).
  Знати і застосовувати процедури і заходи моделювання освітньої та професійної підготовки (ПРН1З).
  Знати і розуміти специфіку розвитку університетської освіти у світі (ПРН14).
  Реалізувати комплекс функцій управління (моделювання, планування, прогнозування, організації, мотивування, виконання, контролю і корекції) педагогічним процесом (ПРН15).
  Розробляти і застосовувати засоби діагностики освітніх результатів здобувачів освіти (ПРН1б).
  Знати, розуміти та використовувати форми, методи і засоби навчання, нові педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології (ПРН17).
  Продемонструвати фундаментальнізнанняв галузі педагогіки (ПРН18).
  Знати, розуміти та використовувати стратегії подолання та попередження конфліктних ситуацій (ПРН19).
  Організовувати дії щодо забезпечення захисту персоналу навчального закладу з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження (ПІРН20).
  Знати об’єкти патентного права, авторського права та суміжних прав (ПРН21).
  Знати основні категорії логіки і методології науки, логічні форми й закони наукового пізнання (ПРН22).
  Організовувати забезпечення умов ефективної та безпечної праці на робочих місцях (ПРН23).
  Знати етапи наукового дослідження та вміти визначати та планувати етапи для виконання власного дослідження (ПРН24).
  Контролювати дотримання вимог безпеки праці персоналом навчального закладу (ПРН25).
  Знати порядок реалізації майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності (ПРН26).
  Знати загальні Й спеціальні методи дослідження, вміти обирати відповідні методи та інструментарій відповідно до потреб дослідження (ПРН27).
  Вміти обирати та використовувати логічні форми і закони для опрацювання наукових джерел, фактів і результатів експерименту (ПРН28).
  Здійснювати саморегуляцію та вести здоровий спосіб життя в побуті та на виробництві (ПРН29),
  Знати основні правил академічної доброчесності та наслідки порушення академічної доброчесності (ПРН30).
  Вміти розробляти обгрунтування наукового дослідження (ПРН31).

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2020

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Педагогіка вищої школи» спеціальності «011 Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Педагогіка вищої школи» спеціальності «011 Освітні педагогічні науки» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс

  2-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення Склад проектної групи освітньої програми, професорсько-забезпечення викладацький склад, що задіяний до викладання навчальних дисциплін за спеціальністю відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищоїосвіти.
  Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребам.
  Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.
  Для проведення практичних робіт, інформаційного пошуку та обробки результатів наявні спеціалізовані комп’ютерні класи з необхідним програмним забезпеченням та необмеженим відкритим доступом до Інтернет-мережі.
  Інформаційне та навчально-методичне забезпечення – офіційний веб-сайт http://www.knmu.kharkov.ua/ містить
  інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти;
  – необмежений доступ до мережі Інтернет;
  – наукова бібліотека, читальнізали;
  – віртуальне навчальне середовище Мооаіве;
  – навчальніта робочі плани;
  – трафіки навчального процесу;
  – навчально-методичні комплекси дисциплін;
  – методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи.
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин).
  Міжнародна кредитна мобільність Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включене навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів.
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено.