"Фізична терапія" (магістр), 2023

Код та назва спеціальності 227 Терапія та реабілітація
Освітній ступінь Магістр
Стуктурний підрозділ ІV медичний факультет
Випускова кафедра Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії
Гарант освітньої програми Істомін Андрій Георгійович
Впроваджено в дію: з 01.09.2023 року
Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму

Істомін Андрій Георгійович
Завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров'я, д.м.н., професор
ah.istomin@knmu.edu.ua
 • Загальна інформація
  Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Харківський національний медичний університет, кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я
  Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації
  мовою оригінала
  Другий   (магістерський)   рівень   вищої   освіти,   227 Фізична  терапія,  ерготерапія,  кваліфікація  «Магістр фізичної терапії».
  Офіційна назва освітньої програми Фізична терапія
  Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом  магістра,  одиничний,  120  кредитів  ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців
  Наявність акредитації Сертифікат № 1360 від 08.04.2021 р.
  Строк дії до 01.07.2026 р.
  Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень, восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій
  Передумови Ступінь освіти бакалавр фізичної терапії. Порядок вступу визначено в «Правилах прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті».
  Мова(и) викладання Українська
  Термін дії освітньої програми З 2023 р. до наступного перегляду
  Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://knmu.edu.ua/program-catalog/fizychna-terapiya-magistr-2023/
 • Мета освітньої програми

  Метою освітньо-професійної програми є підготовка магістрів фізичної терапії, які за своїм рівнем відповідають сучасним та майбутнім ринковим умовам в охороні здоров’я, виховання здобувачів з урахуванням вимог до сучасної університетської освіти, що передбачає єднання навчання, науки та практики.

 • Характеристика освітньої програми
  Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)) Галузь  22 Охорона здоров’я
  Спеціальність 227 Терапія та реабілітація
  Спеціалізація 227.1 Фізична терапія
  Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма з орієнтацією на теорію та практику фізичної терапії
  Основний фокус освітньої програми та спеціалізації  Спеціальна  освіта  в  галузі  «Охорона  здоров’я»  зі спеціальності  «227 Терапія та реабілітація»,
  спеціалізація «227.1 Фізична терапія».
  Ключові   слова:   Спеціальна   вища   освіта,   Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація  227.1 Фізична терапія.
 • Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого навчання
  Придатність до працевлаштування Фахівець підготовлений до роботи за ДК 003:2010:
  Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі).
  1229.5 Керівники підрозділів в охороні здоров’я
  Розділ 2. Професіонали
  2229.1 Науковий (молодший науковий) співробітник
  2229.2 Фізичний терапевт
  Розділ 3. Фахівці
  3226 Фахівець з фізичної реабілітації.
  Подальше навчання Випускники мають право продовжити навчання на третьому рівні вищої освіти для здобуття кваліфікації доктор філософії у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 227 Терапія та реабілітація, спеціалізацією 227.1 Фізична терапія.
 • Викладання та оцінювання

  Викладання та навчання:
  Лекції, практичні заняття в малих групах, практика, консультації з викладачами.
  Студент-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через клінічну практику.

  Оцінювання:

  Оцінка (за національною шкалою) Мінімальний бал Максимальний бал
  Національна диференційована шкала
  Відмінно 180 200
  Добре 150 179
  Задовільно 120 149
  Незадовільно 0 119
  Національна недиференційована шкала
  Зараховано 120 200
  Не зараховано 0 119
  Склав 60,5 % 100 %
  Не склав 0 % 60,4 %
  Шкала ЕСТS
  A 180 200
  B 160 179
  C 150 159
  D 130 149
  E 120 129
  Fx 70 119
  F 0 69

  Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів, диференційованих заліків і за результатами публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту. Оцінка «Зараховано» виставляється за підсумками заліків та за результатами практики. Результат «Склав» виставляється за підсумками складання ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК 2».

 • Програмні компетентності
  Інтегральна компетентність Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями рухової функції органів та систем, насамперед, опорно-рухового апарату, нервової та кардіореспіраторної систем із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, медичних та клінічних наук, фізичної культури в умовах комплексності та невизначеності.
  Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми на основі біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності (МКФ).
  ЗК2. Здатність виявляти, формулювати і вирішувати проблеми пацієнта/клієнта, застосовуючи у практичній діяльності базові знання, клінічне та рефлексивне мислення.
  ЗК3. Здатність оцінювати, критично обговорювати та застосовувати результати наукових досліджень у практичній діяльності.
  ЗК4. Здатність проводити наукові дослідження відповідного рівня, публікувати результати в українських та міжнародних наукових виданнях.
  ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї, брати участь у інноваційних проектах для вирішення клінічних, наукових та освітніх завдань.
  ЗК6. Здатність працювати автономно, проявляти наполегливість та відповідальність щодо поставлених завдань і обов’язків.
  ЗК7. Здатність ефективно працювати у складі мультидисциплінарної команди.
  ЗК8. Здатність до ефективного письмового та усного професійного міжособистісного спілкування з клієнтами, членами мультидисциплінарної команди, фахівцями охорони здоров’я, соціальної та освітньої галузей.
  ЗК9. Здатність адаптовуватися та знаходити оптимальне рішення у нових ситуаціях, співпрацюючи з пацієнтом/клієнтом і членами мультидисциплінарної команди.
  ЗК10. Здатність обирати методи діяльності з позиції їх релевантності, валідності, надійності та планувати технології їх реалізації.
  ЗК11. Здатність керувати, мотивувати людей рухатися до спільної мети, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
  ЗК12. Здатність діяти згідно професійного Етичного Кодексу фізичного терапевта та цінувати індивідуальні та культурні відмінності між пацієнтами/клієнтами, членами мультидисциплінарної команди.
  ЗК13. Здатність здійснювати освітню діяльність.
  ЗК14. Здатність виконувати експертну роль з питань професійної ідентичності та компетентності.
  Спеціальні (фахові, предметні)
  компетентності
  СК1. Здатність розуміти складні патологічні процеси та порушення, які піддаються корекції заходами фізичної терапії.
  СК2. Здатність розуміти клінічний діагноз пацієнта/ клієнта, перебіг захворювання, принципи та характер лікування.
  СК3. Здатність проводити фізичну терапію осіб різного віку, нозологічних та професійних груп при складних прогресуючих та мультисистемних порушеннях.
  СК4. Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману від колег інформацію.
  СК5. Здатність обстежувати та визначати функціональний стан, рівень фізичного розвитку, рухові та інші порушення осіб різного віку, нозологічних та професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією.
  СК6. Здатність допомагати пацієнту/клієнту зрозуміти, сформулювати та реалізувати власні потреби.
  СК7. Здатність прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, або компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії.
  СК8. Здатність визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження, контролювати тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів для забезпечення їх відповідності стану здоров’я, функціональним можливостям пацієнта/клієнта.
  СК9. Здатність контролювати стан пацієнта/клієнта зі складними та мультисистемними порушеннями відповідними засобами й методами.
  СК10. Здатність до ведення фахової документації.
  СК11. Здатність впроваджувати сучасні наукові дані у практичну діяльність.
  СК12. Здатність брати участь у навчальних програмах як клінічний керівник/методист навчальних практик.
  СК13. Здатність здійснювати менеджмент у фізичній терапії, керувати роботою асистентів та помічників.
  СК14. Здатність діяти самостійно в умовах професійної ізоляції.
  СК15. Здатність здійснювати підприємницьку діяльність у фізичній терапії.
 • Програмні результати навчання

  ПР01. Демонструвати знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та уміння аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми пацієнта/клієнта:
  – розуміти постійний зв’язок і взаємовплив фізичної, когнітивної, емоційної, соціальної та культурної сфер людського життя;
  – вміти трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП);
  – здатність розуміти етіологію, патогенез та саногенез при складній прогресуючій та мультисистемній патології у контексті практичної діяльності у фізичній терапії;
  – вміти аналізувати та враховувати вплив соціальних та особистісних чинників на рухову активність пацієнта/клієнта;
  ПР02. Демонструвати вміння аналізувати, вибирати і трактувати отриману від колег  інформацію:
  вміти аналізувати інформацію від лікаря та з історії хвороби;
  – вміти аналізувати інформацію від інших фізичних терапевтів та фахівців, залучених до реабілітації.
  ПР03. Демонструвати здатність проводити фізичну терапію пацієнтів/ клієнтів різного віку зі складними патологічними процесами та порушеннями:
  проводити фізичну терапію немовлят, дітей, підлітків, пацієнтів/клієнтів зрілого та літнього віку.
  проводити фізичну терапію пацієнтів/клієнтів з різними нозологіями;
  – застосовувати заходи фізичної терапії при складних прогресуючих та мультисистемних порушеннях;
  проводити фізичну терапію пацієнтів/клієнтів різних професійних груп з різними умовами праці.
  ПР04. Демонструвати здатність знаходити, вибирати, оцінювати, обговорювати та застосовувати результати наукових досліджень у клінічній, науковій, освітній та адміністративній діяльності:
  – формулювати пошуковий запит, працювати з первинними та вторинними базами даних;
  коректувати свою практичну діяльність згідно практики заснованій на доказах;
  – порівнювати нові данні із загальноприйнятими підходами до фізичної терапії;
  – застосовувати нові науково-доказові дані, діючи у межах затверджених клінічних настанов/протоколів;
  формувати зміст освітнього процесу в залежності від нових науково-доказових даних.
  ПР05. Демонструвати уміння визначати функціональний стан осіб різного віку, нозологічних та професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією.
  ПР06. Проводити опитування пацієнта/клієнта для визначення порушень функції, активності та участі:
  – збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя (включно з професійним анамнезом);
  збирати інформацію про загальний стан пацієнта (стан свідомості, конституція) та зовнішній вигляд;
  – визначати особливості рухової активності пацієнта до травми чи захворювання;
  визначати особливості виникнення та динаміки симптомів;
  – виявляти зв’язок між особливостями рухової активності пацієнта/клієнта  та скаргами і симптомами;
  ПР07. Демонструвати уміння визначати рівень психомоторного та фізичного розвитку людини.
  ПР08. Демонструвати уміння виконувати обстеження пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій і мультисистемній патології, використовуючи відповідний інструментарій:
  – враховувати протипокази та застереження до проведення обстеження залежно від стану пацієнта та характеру проведеного лікування;
  – безпечно та ефективно використовувати методи, обладнання й інструменти для визначення та вимірювання змін на рівні структури та тіла діяльності та участі;
  – пояснювати пацієнту/клієнту суть обстеження та попереджати про можливі реакції;
  – визначати ступінь контролю за рухом;
  – проводити аналіз нормальної та патологічної ходи;
  застосовувати тести та модифіковані шкали для оцінки сили м’язів, спастичності, когнітивних функцій, рухової функції, рухової активності, побутових можливостей та функціональної незалежності;
  – збирати та проводити аналіз результатів;
  виявляти основні симптоми, синдроми та порушення серцево-судинної та дихальної, нервової систем і опоро-рухового апарату.
  ПР09. Демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом, проводити опитування пацієнта/клієнта для визначення його потреб та очікувань щодо його рухової активності та очікуваних результатів фізичної терапії:
  – пояснити ефективність вправ та змін оточення для відновлення і підтримки здоров’я;
  – пояснити необхідність профілактичних заходів фізичної терапії.
  ПР10. Демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної терапії пацієнтів/клієнтів  різних нозологічних груп та при складній прогресуючій та мультисистемній патології:
  – визначати доцільність проведення фізичної терапії;
  вміти визначати цільовий/очікуваний рівень результатів втручання таких як відновлення, підтримка, формування компенсацій, сповільнення втрати, профілактика вторинних ускладнень;
  – визначати пріоритетність застосування заходів фізичної терапії при складній прогресуючій та мультисистемній патології.
  ПР11. Демонструвати уміння встановлювати цілі втручання:
  – визначати наявні ресурси;
  – формулювати цілі для реалізації потреб пацієнта/клієнта;
  – узгоджувати цілі фізичної терапії з цілями лікувальним процесом;
  визначати пріорітетні цілі втручання.
  ПР12. Демонструвати уміння розробляти технологію втручання:
  – обирати та узгоджувати відповідні методи, засоби та форми фізичної терапії для досягнення встановлених цілей;
  – обирати методи, засоби та форми фізичної терапії, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність.
  – надати пацієнтам/клієнтам програму для самостійного виконання.
  ПР13. Демонструвати уміння реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії відповідно до наявних ресурсів і оточення.
  – уміння використовувати наявні та мобілізовувати нові ресурси;
  – дотримуватись клінічного обґрунтування при досягненні цілі;
  – уміння адаптовувати практичну діяльність до змінних умов;
  – демонструвати здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди згідно нормативно-правових вимог та норм професійної етики;
  – розуміти процеси, які відбуваються в організмі пацієнта/клієнта під час руху, використовувати ці знання з метою розвитку або відновлення рухових функцій (фізичних якостей, умінь та навичок);
  – демонструвати уміння здійснювати заходи фізичної терапії для корекції порушень структури/функцій організму, активності та участі;
  – пояснювати та демонструвати виконання терапевтичних вправ/дій, налагоджувати зворотній зв’язок з пацієнтом/клієнтом, за потреби коректувати та перефразовувати інструкції;
  – навчати пацієнта/клієнта самоконтролю;
  – навчати пацієнта/клієнта застосувати принципи безпечної самостійної діяльності чи самодогляду, у період між терапевтичними заходами;
  ПР14. Демонструвати уміння здійснювати етапний, поточний та оперативний контроль стану пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання програм фізичної терапії:
  – виявляти, підбирати, безпечно та ефективно використовувати обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта, методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі;
  – дотримуватися стандартів під час вимірювання результатів;
  – враховувати дані самоконтролю пацієнта/клієнта;
  визначати терапевтичний вплив реабілітаційних заходів;
  визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження;
  – інформувати пацієнта/клієнта про результати втручання;
  – визначати ставлення пацієнта/клієнта до результатів втручання;
  ПР15. Демонструвати уміння коректувати хід виконання програми фізичної терапії на основі аналізу запланованих та досягнутих результатів.
  – регулювати частоту занять, тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів;
  – змінювати за потреби засоби, методи та форми фізичної терапії;
  – коригувати рухову активність пацієнта/клієнта відповідно до його згоди;
  – спільно з пацієнтом/клієнтом координувати реалізацію реабілітаційного плану;
  – виконати оцінювання ефективності самостійної діяльності пацієнта/ клієнта;
  – спільно з пацієнтом/клієнтом приймати рішення про тимчасове припинення або завершення втручання.
  ПР16. Постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця та пацієнта/клієнта:
  – сприймати особливості середовища та право на приватне життя і конфіденційність;
  – виявляти фактичний і потенційний ризик, небезпеку та відповідним чином реагувати на неї;
  – узагальнювати усі результати обстеження і складати відповідний план професійних дій, враховуючи усі заходи безпеки та протипокази щодо кожної дії;
  – виявляти готовність, у разі невизначеності, звертатися по допомогу чи скеровувати пацієнта/клієнта до іншого фахівця сфери охорони здоров’я.
  ПР17. Демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність:
  – ідентифікувати межі власної професійної діяльності;
  демонструвати відповідальність за власні професійні рішення та дії;
  – ідентифікувати ролі та обов’язки інших фахівців сфери охорони здоров’я;
  – приймати найкращі можливі рішення, виходячи з принципу науково доказової діяльності;
  – демонструвати готовність у разі невизначеності звертатися по допомогу до іншого фахівця;
  – демонструвати готовність бути відповідальним за наслідки професійної діяльності перед суспільством та іншим фахівцями.
  ПР18. Демонструвати уміння вербального і невербального спілкування з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю,  психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді:
  – враховувати чинники, які можуть впливати на ефективність спілкування;
  – визначати і інтерпретувати невербальні методи спілкування;
  – демонструвати навички уважного слухача та вміння правильно поставити запитання;
  – демонструвати професійне та зрозуміле спілкування з пацієнтом/ клієнтом, опікунами, членами сім’ї, близькими та усіма учасниками реабілітаційного процесу;
  – перевіряти чи пацієнт/клієнт розуміє надану інформацію;
  – вибрати відповідні методи спілкування враховуючи особливості стану конкретного пацієнта/клієнта;
  – дотримуватися спілкування з пацієнтом/клієнтом, між пацієнтом/клієнтом та іншими особами, враховувати культурні та мовні особливості;
  – демонструвати навички усного та письмового спілкування іноземною мовою (мовами) у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом;
  – дотримуватися етики ділового спілкування; складати різні види документів, у тому числі іноземною мовою (мовами);
  – визначити, якою мовою пацієнт/клієнт володіє найкраще;
  – використовувати термінологію і пояснення прийнятні для культури, віку і статі пацієнта/клієнта та його опікунів/родичів;
  – опрацьовувати і записувати отриману інформацію належним чином.
  ПР19. Демонструвати уміння проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп.
  ПР20. Здатність брати участь у навчальних програмах як клінічний керівник/методист навчальних практик.
  ПР 21. Демонструвати уміння здійснювати викладацьку діяльність:
  – демонструвати, пропагувати і сприяти здоровому способу життя;
  – застосовувати навчальні принципи у практичній діяльності;
  – визначати і розуміти навчальні принципи;
  – обговорювати такі навчальні принципи, як визначення стилю навчання, індивідуальні та групові заняття, рефлективні заняття, зорієнтовані на мету, зорієнтовані на студента, надавання і отримування відгуків;
  – розробляти навчальний план, який включатиме посилання на сучасні наукові дослідження;
  – розробити засоби оцінки;
  – вибирати навчальні ресурси, планувати і проводити – навчання відповідно до потреб пацієнта/клієнта та особливостей середовища;
  – виявляти індивідуального користувача або групу користувачів;
  – оцінити потреби пацієнта/клієнта для того, щоб вибрати належні ресурси і оточення;
  – вибирати належний метод надання послуг, залежно від потреб пацієнта/клієнта чи розміру групи;
  – виявляти існуючі ресурси або створювати науково доказові ресурси;
  – організувати приміщення, необхідне обладнання та забезпечити інформацією;
  – визначити навчальні завдання, змістове наповнення курсу та вибрати рівень розуміння;
  – написати навчальну мету та завдання і спланувати формат та послідовність навчальних занять для кращого засвоєння матеріалу;
  – проводити заплановані навчальні заняття;
  – пояснювати інформацію у найбільш ефективний спосіб;
  – оцінити результати навчання та, при потребі, здійснити її корекцію;
  – підготувати форми оцінювання;
  – заохочувати слухачів висловлювати свої відгуки;
  – аналізувати відгуки;
  – адаптувати навчальний план;
  – повторно оцінювати новий навчальний план;
  – використовувати відповідну форму навчання;
  – пристосовувати навчальне середовище до культурних, вікових, гендерних та індивідуальних чи сімейних особливостей пацієнтів/клієнтів;
  – користуватися термінологією та мовою, що відповідає культурним, віковим, гендерним та індивідуальним чи сімейним особливостям пацієнтів/клієнтів;
  – сприяти використанню перекладу та письмової інформації, представленої відповідною мовою.
  ПР22. Демонструвати професійний розвиток та планувати його:
  – демонструвати вміння оцінювати себе критично;
  – демонструвати вміння представити і оцінити власний – досвід, а також визначити навчальні завдання;
  – демонструвати поглиблення базових знань з допомогою самоосвіти;
  – розробляти та удосконалювати план безперервного професійного розвитку;
  – вдосконалювати знання і досвід в процесі вивчення досвіду колег та свого власного, брати участь у вивченні досвіду колег;
  – вносити необхідні зміни в свою діяльність відповідно до результатів оцінювання.
  ПР23. Демонструвати уміння здійснювати науково дослідну діяльність:
  – знайти, аналізувати та використовувати необхідну фахову інформацію;
  – застосовувати пошуковий процес;
  – розробляти і модифікувати пошукові стратегії;
  – вибирати доступні ресурси, такі, як електронні бази даних;
  – пояснювати різні методи статистичного аналізу стосовно різних форм дослідження;
  – пояснювати можливі етичні наслідки та вимоги під час досліджень у сфері охорони здоров’я. розуміти процес критичного аналізу;
  – демонструвати використання критичного підходу під час процесу інтерпретації;
  – знайти відповідні критерії для оцінки якості різного типу літератури;
  – демонструвати знання основи біо-медичних статистичних даних;
  – критично аналізувати належний підбір наукових праць;
  демонструвати розуміння методів дослідження та уміння доповідати у науковому форматі;
  – описувати відповідні методи дослідження, які можуть використовуватися для вивчення різноманітних дослідницьких питань;
  – розуміти базові цінності різних дослідницьких парадигм для досліджень у фізичній терапії;
  – демонструвати базове розуміння процесів дослідження;
  – описувати основні елементи форм досліджень;
  – описувати різні методи збору даних;
  – розуміти етичні норми дослідницького процесу, включаючи поняття згоди і неприпустимості плагіату;
  використовувати належний формат, виходячи з методу наукового дослідження;
  – використовувати стандартизований формат ведення записів;
  – застосовувати цитування при використанні відомого наукового методу;
  – демонструвати здібності синтезувати інформацію, отриману з кількох джерел;
  – демонструвати уміння представляти дані наукових досліджень, використовуючи різноманітні методи презентації різним категоріям слухачів;
  – інтегрувати сучасні наукові дані у практичну діяльність;
  – критично аналізувати існуючу практику фізичної терапії, посилаючись на сучасну наукову літературу;
  – обґрунтовувати практичну діяльність фізичної терапії, – посилаючись на сучасні наукові дослідження;
  – обговорити принципи науково обґрунтованого навчання, критичного аналізу і синтезу літератури та думки експертів і використання усіх найкращих сучасних надбань у роботі з пацієнтом/клієнтом;
  – пояснити процеси клінічного обґрунтування для підтвердження обраного підходу фізичної терапії;
  – обґрунтовувати обраний підхід фізичної терапії;
  – посилаючись на сучасні наукові дослідження;
  – брати участь у презентаціях та аналізах наукових досліджень;
  – аргументувати доцільність науково обґрунтованого навчання.
  ПР24. Дотримуватись основних юридичних та етичних вимог, провадити діяльність зі згоди пацієнта/клієнта:
  – слідувати законодавчим актам, що стосуються фахівців сфери охорони здоров’я України;
  – дотримуватись меж загальної сфери професійної діяльності;
  – дотримуватися Етичного Кодексу фізичного терапевта;
  діяти згідно власних професійних рішень;
  – вести записи результатів фізичної терапії;
  використовувати лише ті абревіатури і термінологію, яка є прийнятною для даної установи;
  – проявляти повагу до пацієнта/ клієнта;
  – проявляти емпатію;
  – дотримуватись ефективного спілкування;
  – дотримуватися медичного права;
  – розуміти необхідність отримання згоди як з боку пацієнта/клієнта, так і з боку надавача послуг;
  – розуміти принципи отримання згоди, у випадках, коли пацієнт/клієнт є недостатньо компетентним, або не спроможний дати згоду;
  – повідомляти пацієнту/клієнту інформацію про кожну процедуру, що виконується;
  – отримувати і записувати згоду пацієнта/клієнта на проведення кожної процедури;
  – сприймати та  поважати потребу пацієнта/клієнта у спілкуванні;
  – сприймати та поважати культурні відмінності;
  – обговорювати вплив культури на можливості проведення фізичної терапії.

 • Освітні компоненти

  Навчальний план 2020

  Перелік нормативних компонент навчального плану ОП «Фізична терапія» спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс
  2-й курс

  Перелік вибіркових компонент навчального плану ОП «Фізична терапія» спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «магістр»:

  1-й курс
  2-й курс

 • Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями доктора медичних наук, кандидата медичних наук, доктора наук з вченими званнями з фахових дисциплін з підтвердженим рівнем наукової і професійної активності
  Матеріально-технічне забезпечення Наявність офіційного сайту ХНМУ http://knmu.edu.ua/; сайт Наукової бібліотеки ХНМУ http://libr.knmu.edu.ua.
  Наукова бібліотека володіє фондом навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються; Підтримуючи політику відкритого доступу, Наукова бібліотека формує електронні ресурси на допомогу освітньому і науковому процесам університету, а також для інтелектуального дозвілля користувачів. Сайт Наукової бібліотеки ХНМУ – зручна точка віддаленого доступу до ресурсів власної і зовнішньої генерації, в першу чергу, це – Електронний каталог, Репозитарій ХНМУ, інтерактивні бази тестів «КРОК» та USMLE; Електронний каталог разом із спеціалізованими базами даних налічує 259 тис. бібліографічних записів, серед яких 3 313 – з посиланнями на повні тексти. створено і постійно поповнюються проблемно-орієнтовані бази даних: за основними напрямками наукових досліджень університету – «Здоров’я здорових», «Мініінвазивні втручання», «Серцево-судинні захворювання», «Вірусно-бактеріальні інфекції», а також з актуальної тематики – «Доказова медицина», «Військова медицина» та «Недуги «великих» (повнотекстова); Репозитарій ХНМУ – налічує 23 450 документів, серед яких навчально-методичних матеріалів – 2 023, що забезпечує студентів можливістю самопідготовки у режимі 24/7. Бібліотека пропагує, в першу чергу, світові ресурси відкритого доступу за допомогою покажчиків з гіперпосиланнями на науково-освітні та наукові медичні Інтернет-ресурси, такі як PubMed (Medline), Cochrane Library, Science Direct, DOAJ, Open J-Gate та інші. Всі читальні зали та зали електронної інформації мають вільний доступ до мережі Інтернет і працюють в зоні Wi-Fi.
 • Академічна мобільність
  Національна кредитна мобільність Укладені угоди про академічну мобільність, які передбачають навчання студентів в рамках кредитно-трансферної системи з можливістю перезарахування кредитів (обсяг одного кредиту 30 годин)
  Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угодами між навчальними закладами
  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не здійснюється.