Положення про Студентську раду гуртожитків

Цим положенням регламентується порядок організації та діяльності Студентської ради гуртожитків Харківського національного медичного університету.

Положення:
 • 1. Загальні положення

  1.1. Студентська рада гуртожитків Харківського національного медичного університету (далі – Студрада) – це орган самоврядування студентів, які проживають у гуртожитках університету; Студрада створюється для надання допомоги адміністрації, профспілковому комітету студентів університету в організації виховної, спортивно-оздоровчої роботи, поліпшення житлово-побутового обслуговування та умов проживання студентів, які мешкають у гуртожитку.

  1.2. Студрада виражає інтереси студентів, які проживають у гуртожитках університету, незалежно від їх політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану або інших ознак.

  1.3. Студрада у своїй роботі керується нормами чинного законодавства України, Статутом університету, розпорядженнями та наказами адміністрації університету, рішеннями профспілкового комітету, студентів університету, Положенням про студентський гуртожиток Харківського національного медичного університету, правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Харківського національного медичного університету, колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного медичного університету, рішеннями загальних зборів мешканців гуртожитку.

  1.4. Студрада організовує свою роботу відповідно до цього Положення та співпрацює з адміністрацією університету, профспілковим комітетом студентів і деканатом університету.

  1.5. Метою функціонування Студради гуртожитків є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студента, самоорганізації мешканців гуртожитку і формування їх соціальних ініціатив.

  1.6. Основним завданням Студради гуртожитків є вирішення питань, пов’язаних із покращенням житлово-побутових умов, стимулювання активності студентської молоді в організації свого дозвілля та формування здорового способу життя тощо.

  1.7. Студрада гуртожитків здійснює свою роботу на громадських засадах.

 • 2. Права та обов’язки Студради

  2.1. Студрада зобов’язана:

  2.1.1. Організовувати проведення екологічних суботників, прибирання місць загального користування й території біля гуртожитку.

  2.1.2. Розглядати питання про заохочення студентів, які беруть активну участь у громадському житті гуртожитку.

  2.1.3. Займатись розв’язанням конфліктних ситуацій і суперечок між мешканцями гуртожитку.

  2.1.4. Дотримуватися під час виконання своїх обов’язків норм чинного законодавства України та цього Положення.

  2.2. Голова Студради:

  2.2.1. Керує Студрадою та несе відповідальність за її роботу перед загальними зборами мешканців гуртожитку, керівництвом факультетів й університету.

  2.2.2. Організовує рейди в гуртожитку з ініціативи деканів, заступників деканів та профбюро факультетів. Метою рейдів є вивчення житлово-побутових умов проживання в гуртожитку й контроль з приводу дотримання правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

  2.2.3. Бере участь у засіданнях профбюро факультетів.

  2.2.4. Регулярно проводить засідання Студради з обговоренням основних питань життя, побуту та виховання студентів.

  2.2.5. Організовує підготовку й проведення загальних зборів студентів.

  2.2.6. Звітує про роботу Студради на загальних зборах, засіданнях профспілкового комітету студентів університету.

  2.2.7. Надає інформацію про роботу Студради деканам факультетів.

  2.3. Студради та її члени мають право:

  2.3.1. Приймати рішення, які входять у компетенцію студради та спрямовані на поліпшення соціально-побутових умов проживання у гуртожитку, дотримання правил проживання в гуртожитку, наказів і розпоряджень адміністрації студмістечка.

  2.3.2. Звертатися до ректорату університету, профспілкового комітету студентів університету, адміністрації студмістечка, деканів факультетів із пропозиціями про застосування заходів заохочення або стягнення щодо мешканців гуртожитку.

  2.3.3. У разі необхідності залучати до вирішення питань, що входять у компетенцію Студради, фахівців інших організацій за попередньою згодою адміністрації університету.

  2.3.4. Готувати проекти інструкцій та положень за напрямками роботи Студради.

  2.3.5. Надавати вказівки всім мешканцям гуртожитку щодо дотримання правил проживання в гуртожитку.

  2.3.6. Видавати рішення, що стосуються діяльності Студради.

  2.3.7. Вносити пропозиції, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов у гуртожитку.

  2.4. Члени студради мають право:

  2.4.1. Вимагати від мешканців гуртожитку й відвідувачів дотримання правил проживання в гуртожитку, правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, рішень Студради.

  2.4.2. Допомагати деканам факультетів та адміністрації гуртожитку в проведенні виховної та роз’яснювальної роботи серед мешканців гуртожитку.

  2.4.3. Вимагати від мешканців гуртожитку ввічливого, шанобливого й коректного ставлення одиного до одного.

 • 3. Структура та управління Студради. Вибори до Студради

  3.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів, які проживають у гуртожитку. Делегати на збори обираються мешканцями гуртожитку серед представників кожного блоку (якщо в гуртожитку блочна система розташування кімнат) чи кожної кімнати (якщо в гуртожитку коридорна система розташування кімнат), не менше одного представника від кімнати чи блоку.

  3.2. Склад Студради обирається відкритим голосуванням на загальних зборах студентів, які проживають у гуртожитку, терміном на один рік у кількості, визначеній загальними зборами.

  3.3. Збори вважаються правомірними, якщо на них присутніми є не менше 2/3 від загальної кількості делегатів. Вибори вважаються правомірними, якщо проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах.

  3.4. Рекомендована кількість членів ради визначається пропорцією: 1 від 50 студентів, які мешкають у гуртожитку.

  3.5. Діяльність Студради реалізовує голова, який обирається на загальних зборах студентів – мешканців гуртожитку шляхом загального голосування на термін дії Студради, а також заступник голови і секретар.

  3.6. Голова ради організовує роботу Студради, представляє Студраду деканаті, профспілці, громадських організаціях тощо.

  3.7. Заступник голови Студради здійснює доручення голови Студради, а за відсутності голови Студради виконує всі його обов’язки.

  3.8. Секретар Студради організовує контроль за виконанням рішень ради студентського самоврядування гуртожитку, веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

  3.9. У складі Студради гуртожитків можуть створюватися необхвдні комісії. Голови комісій, їх кількість та персональний склад визначається Студрадою.

  3.10. Засідання Студради проводиться не менше одного разу на місяць. На засідання Студради можуть бути запрошені представники адміністрації університету, деканату, профспілкового комітету студентів університету.

  3.11. Кожне засідання Студради фіксується протоколом, що підписується головою (його заступником, секретарем).

  3.12. Студрада гуртожитків у кінці навчального року на загальних зборах мешканців гуртожитку звітує про виконану роботу.

  3.13. Рішення Студради й загальних зборів є обов’язковими для виконання мешканцями гуртожитку.

  3.14. Загальні збори мешканців гуртожитку проводяться:
  за рішенням Студради гуртожитку;
  за вимогою не менше ніж 1/3 мешканців гуртожитку;
  за вимогою декана чи адміністрації університету;
  за вимогою профкому студентів.

  3.15. Кожен із членів Студради може бути переобраний на засіданні студради в таких випадках:
  за власним бажанням;
  грубе порушення ним правил проживання в гуртожитках;
  ухилення від виконання своїх громадських обов’язків;
  за рішенням не менше 1/3 мешканців гуртожитку;
  за пропозицією деканату, адміністрації студмістечка чи профкому студентів.

 • 4. Прикінцеві положення

  4.1. Усі зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом видання наказу ректором університету про внесення змін чи доповнень або підготовки нової редакції “Положення про Студентські ради гуртожитків Харківського національного медичного університету”.

  4.2. З моменту затвердження нової редакції Положення відповідний попередній документ втрачає чинність.