Освітній процес на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

Навчально-педагогічна робота проводиться на базі 2 відділень комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», а також на базі комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» та комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Регіональний центр паліативної медицини «Хоспіс».

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

«Пропедевтика внутрішньої медицини» – для студентів 3-го курсу I та III медичних факультетів та VII факультету Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ (5–6-й семестр), 2-го курсу за спеціальністю «Стоматологія» VI факультету Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ.

«Сестринська практика» – для студентів 3-го курсу I та III медичних факультетів та VII факультету Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ.

«Догляд за хворими» – для студентів 2-го курсу І та ІІІ медичних факультетів та VII факультету Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян ХНМУ.

«Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки» – для студентів 1-го курсу І та ІІІ медичних факультетів та за спеціальністю «Стоматологія» факультету Навчально-наукового інститут з підготовки іноземних громадян ХНМУ.

«Медична етика та деонтологія» – для студентів за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» (ступінь бакалавра).

«Медсестринство» – для студентів за спеціальністю «Соціальна робота» (ступінь бакалавра).

Кафедра веде 4 елективні курси «Теорія пізнання та медицина» і «Деонтологія в медицині», «Інструментальні методи функціональної діагностики», «Біоетика та основи біобезпеки», яким надається особливе значення для забезпечення університетського рівня освіти.

Студентам бакалаврам та магістрам спеціальності «Медсестринство» 1-го та 2-го років навчання (денна та заочна форми навчання) викладаються такі дисципліни: «Клінічна фармакологія з токсикологією», «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини», «Медсестринські теорії та процес», «Медсестринство в геронтології та геріатрії», «Паліативна та хоспісна допомога», «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині», «Первинна медико-санітарна допомога (практика)», «Клінічна практика», «Переддипломна практика».

Кафедра забезпечує 3 елективні курси для студентів-бакалаврів спеціальності «Медсестринство»: «Медичні теорії та процес», «Лабораторні основи. Інтерпретація результатів дослідження», «Основи інструментальної діагностики», яким надається особливе значення в забезпеченні університетського рівня освіти для спеціальності «Медсестринство».

Навчання та оцінювання здійснюється відповідно до вимог Болонської декларації з використанням системи ECTS (European Community Course Credit Transfer system).

В умовах кредитно-модульної системи колектив кафедри зберігає і розвиває кращі традиції викладання пропедевтики: вивчення діагностики як процесу пізнання хворого та хвороби. Під керівництвом досвідчених викладачів, професорів та кандидатів медичних наук студенти опановують класичні методи дослідження (розпит, огляд, перкусію, пальпацію, аускультацію), знайомляться з діагностичними можливостями сучасної медицини.

Майбутні лікарі мають навчитися виявляти симптоми захворювань внутрішніх органів, розуміти їхній патогенез, об’єднувати симптоми у синдроми, обґрунтовувати діагноз.

Лекційний курс насичений демонстраціями хворих, мультимедійними презентаціями, оригінальними учбовими відеофільмами, які створені на кафедрі, імітаторами дихальних шумів, серцевої мелодії, кардіограмами, слайдами. Така демонстративність дозволяє розкрити всю складність діагностичного процесу в жорстких умовах кредитно-модульної системи. Для навчання на кафедрі є 275 навчальних таблиць, 1 стенд навчання, 246 лекцій у вигляді мультимедійних презентацій, 483 слайди, 8 кінофільмів.

Практичні заняття традиційно проводять з демонстрацією тематичного хворого, на заняттях використовується проблемний підхід до рішення діагностичних завдань, використовується навчально-дослідна самостійна робота студентів у рамках індивідуальної роботи.

Застосування технічних засобів навчання на практичних заняттях – це використання слайдів, мультимедійного проектора, тематичних альбомів, фотознімків з різноманітною патологією, а також ЕКГ, ФКГ, ЕхоКГ, УЗД, ФЗД та ін. Використовуються комп`ютерні диски «Аускультація легенів та серця».

Під час онлайн-навчання викладання всіх дисциплін проводилось викладачами кафедри з використанням технічних можливостей систем MООDLE та ZOOM.

Практичні заняття зі студентами з пропедевтики внутрішньої медицини, практики «Догляд за хворими», «Сестринська практика» проводяться з використанням учбових фільмів, відвідуванням фантомного класу університету та проведення в ньому практичного заняття, презентацій, які готують викладачі кафедри з використанням сучасних даних. Використовуються програми Littman з пульмонології та кардіології.

У весняному семестрі 2019/2020 н.р., а також у 2020/2021 н.р. в період карантину студенти активно залучались до роботи в системі MООDLE. Лекційні заняття проводяться в онлайн-режимі в системі Google meet, що дозволяє якісно надати матеріал навіть дистанційно.

У зв’язку з карантином виховний процес на кафедри тримав у форматі дистанційного навчання. Незважаючи на ряд перешкод, дистанційна виховна робота вирішує такі проблеми: індивідуалізація, забезпечення більш особистого контакту зі студентами в умовах неформального спілкування, створюються умови для практичної реалізації навичок і вмінь студентів у цифровому середовищі, також ми маємо можливість цю роботу оцінювати. Сьогодні виховання може і повинно бути зрозуміло не тільки як одночасна передача досвіду від старшого покоління до молодшого, а й як взаємодія і співпраця викладачів і студентів у сфері їх спільної навчальної діяльності. На кафедрі вивчаються нові способи спілкування, які розвивають комунікативність, толерантність та взаємоповагу. Це дає змогу переходити до принципово нових індивідуальних технологій. У зв’язку з цим на кафедрі використовуються наступні виховні заходи:

– Кейс-метод – метод ситуаційного аналізу, техніка навчання, що використовує опис реальної медичної ситуації. Студенти повинні дослідити ситуацію, розібратися в суті проблем, запропонувати можливі рішення та обрати краще з них. Таким чином студент занурюється у світ лікарської практики заміст виключно теоретичної підготовки.

– Освітній веб-квест – проблемне завдання з елементами рольової ігри.

– Обговорення будь-якого творчого продукту, наприклад відеоролика або презентації, створеного студентами, перегляд навчального відеофільму з подальшою дискусією.

– Сторітелінг – метод спілкування в соціальних мережах, що розвиває клінічне мислення.

Все це сприяє розвитку у студентів комунікативних та лідерських якостей, удосконалює творчий пошук, вчить працювати в команді, підвищує мотивацію до процесу отримання інформації та готовність до постійного підвищення своєї конкурентоспроможності, що дуже важливо у сучасному цифровому світі.

Таким чином, на кафедрі ведеться багатогранна методично-виховна робота.

На кафедрі в навчальному процесі використовуються 853 методичних рекомендації для викладачів та студентів українською, російською та англійською мовами, які щорічно переглядаються та переробляються. Окрім методичних розробок до кожної теми підготовлені тести контролю рівня знань студентів, а також набори тестів і тестових задач для проведення диференційного заліку.

В учбовому процесі на кафедрі використовуються надруковані в типографії методичні розробки та навчальні посібники (у цілому на кафедрі видано підручник «Пропедевтика внутрішньої медицини» в 3 томах, 16 навчальних посібників, з них 6 – з грифом МОЗ України, крім того, кафедра має 269 методичних вказівок).