Освітній процес на кафедрі педіатрії №1 та неонатології

Навчально-педагогічна робота проводиться в гібрідному форматі (on-line та off-line), у тому числі в ННЦ ЯО ХНМУ та на 6 клінічних базах кафедри:

 1. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня».
 2. Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка №2» Харківської міської ради.
 3. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради Обласний спеціалізований будинок дитини «Гіппократ».
 4. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» – Регіональний перинатальний центр.
 5. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр».
 6. Комунальне некомерційне підприємство Харківської міської ради «Міська дитяча лікарня №5» – ДИТЯЧИЙ ХОСПІС (Паліативне відділення).

 На клінічних базах здійснюється:

 • Викладання основної дисципліни «Педіатрія» та вибіркових дисциплін для вітчизняних та іноземних здобувачів вищої освіти 5-го та 6-го курсів I, II, III, IV, V, VI, VII медичних факультетів (українська, англійська мови) за освітніми програмами, а саме:
 1.  Для здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» (5-й та 6-й курс).
 2. Для здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Медицина» (5-й та 6-й курс).
 3. Виробнича лікарська практика «Стаціонарне ведення новонародженних» (4-й курс) та «Виробнича лікарська практика. Педіатрія» (5-й курс).
 4. Курси за вибором для 5-го курсу: «Невідкладна допомога в педіатрії», «Методи функціональної діагностики в практиці педіатра», «Актуальні питання дитячої ревматології», «Актуальні питання дитячої гастроентерології», «Актуальні напрямки та сучасний підхід до проведення наукового дослідження в педіатрії».
 5. Курси за вибором для 6-го курсу: «Методи функціональної діагностики в практиці педіатра», «Практичні питання дитячої кардіології. Функціональні методи діагностики в педіатрії», «Основи доказової пульмонології та стандарти вакцинації в педіатрії», «Невідкладна допомога в педіатрії», «Критичні стани в неонатології», «Фізіологічне та клінічне харчування дітей різного віку. Основи педіатричної паліативної допомоги», «Найбільш суттєві питання з педіатрії (підготовка до ЄДКІ)», «Цифровізація в практиці лікаря педіатра», «Невідкладна допомога новонародженим у чрезвичайних умовах».
 6. Для здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Фізіотерапія. Ерготерапія» (2 курс навчання).
 • Підготовка лікарів-інтернів за основними напрямками: «Педіатрія»;
 • Викладання суміжних циклів «Здоров’я дитини» для лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» та «Спеціальний курс з неонатології» для лікарів-інтернів за фахом «Дитяча хірургія»;
 • П’ятнадцять циклів тематичного удосконалення для лікарів-педіатрів, неонатологів, дитячих кардіологів та ревматологів, пульмонологів, ендокринологів, гастроентерологів, лікарів загальної практики – сімейна медицина, лікарів функціональної та ультразвукової діагностики;
 • Підготовка магістрів медицини, докторів філософії, докторів медичних наук.

На кафедрі викладається дисципліна 228 «Педіатрія». ОП Педіатрія включає основні та вибіркові блоки, можливість комбінації яких сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 2-го (магістерського) рівня вищої медичної освіти.

В зв’язку з тим, що спеціальність 228 Педіатрія відноситься до регульованих спеціальностей, та за відсутньості затвердженого Стандарту під час ініціального формування ОП викорстовувались галузеві стандарти для підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.110104 Педіатрія з відповідним переліком освітньокваліфікаційних характеристик. Під час перегляду/оновлення беруться до уваги програми підготовки фахівця рівня MBBS (Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery) медичного факультету University of Oxford , що є акредитованими провідними міжнародними організаціями: GMC (General Medical Council). Структура обох програм передбачає послідовність фаз інтегративної науки та базових дисциплін (1-3 роки навчання), клінічної медицини (4-5 роки навчання) та за напрямками фахової спеціалізації за обраним напрямком разом з обов’язковими модулями щодо системи охорони здоров’я (6 курс). Аналогічну структуру має ОП Педіатрія, причому курс «Індивідуальна освітня траєкторія» для здобувачів 6 року навчання розроблений з урахуванням вітчизняного досвіду підготовки педіатрів (з використанням системи субординатури) та MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery). Система вибіркових блоків є оригінальною та поступово вводилась з 2019 року. Втім, вивчення освітніх програм того самого рівня в Україні показало, що система блоків використана НМУ ім. О.О.Богомольця, ЛНМУ ім. Данила Галицького та ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Продовжується постійне та динамічне оновлення існуючої програми. Обсяг варіативної складової програми складає 90,5 кредитів (25,14% від загального обсягу ОП). До вибіркових дисциплін входять дисципліни загальної, фахової та світоглядної підготовки з логічним розподілом по роках. В тому числі передбачена варіативність виробничої практики.

Для підвищення ефективності підготовки студентів та лікарів-інтернів до ліцензійного тестового іспиту «Крок-2», «Крок-3», для кращого засвоєння знань на сайті розміщені численні методичні матеріали та тестові завдання для їх самопідготовки. З метою поглибленої підготовки до складання інтегрованого ліцензійного іспиту «Крок-2» на кафедрі створено комп’ютерний клас, що суттєво вплинуло на результат складання іспиту і підвищення результатів інтегрованого ліцензійного іспиту «Крок-2» та «Крок-3» за останній рік.

Освітній процес на кафедрі здійснюється в таких формах: навчальні заняття, практична підготовка, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи. Заняття проводяться у гібридному форматі згідно з роскладом кафедри (on-line та off-line), у тому числі в ННЦ ЯО ХНМУ та на 6 клінічних базах кафедри зі збереженням правил безпеки. В on-line режимі заняття проводяться у синхронному режимі з застосуванням платформ дистанційного навчання Google meet та Teams. Методичні та дидактичні матеріали в повному обсязі висвітлені в інформаційних електронних ресурсах (сайт кафедри ХНМУ, платформа Moodle).  При організації освітнього процесу враховуються принципи академічної свободи та академічної доброчесності для всіх учасників.

У навчальному процесі використовуються методичні розробки з основних тем навчальних дисциплін. Для відпрацювання практичних навичок студентів на кафедрі використовується 8 фантомів для надання невідкладної допомоги дітям різного віку, які використовуються в теперешній час для off-line занять з лікарями-інтернами.

Організація освітнього процесу базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, студентцентрованості.

Для проведення практичних занять на кафедрі кожного року оновлюються методичні вказівки та поповнюється дидактичний матеріал, які викладені на інформаційних платформах щодо дистанційного навчання та репозиторії ХНМУ. Кафедра тісно співпрацює з Науковою бібліотекою ХНМУ, яка пропонує широкий вибір медичної літератури і надає зручний віддалений доступ до сучасних інформаційних ресурсів.