Освітній процес на кафедрі хірургії №1

Згідно з навчальними програмами та навчальними планами на кафедрі проводиться викладання дисципліни «Хірургія» студентам V та VI курсів медичних факультетів, як вітчизняним, так і іноземним, причому з 2001 року – іноземним англомовним студентам.

Проводиться первинна трирічна спеціалізація лікарів-інтернів з хірургії.

З 2012 р. на кафедрі проводиться навчання лікарів-курсантів на циклах підвищення кваліфікації (спеціалізація, стажування, ТУ) за шістьма хірургічними спеціальностями: хірургія, торакальна хірургія, судинна хірургія, хірургія серця та магістральних судин, ендоскопія, ультразвукова діагностика.

З 2015–2016 н.р. викладання дисципліни «Хірургія» проводиться на принципах кредитно-трансферної системи навчання (ECTS) згідно з оновленою «Типовою навчальною наскрізною програмою» з дисципліни «Хірургія»» (Київ, 2015 р.): на V курсах – за тематикою «Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія», на VI курсах – за тематикою «Невідкладна хірургія».

Лікарі-інтерни навчаються на очних циклах на клінічних базах кафедри згідно з «Типовим навчальним планом та програмою спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Хірургія» (Київ, 2005 р.), серед них навчаються магістранти, які займаються науковою роботою. На кафедрі також навчаються інтерни суміжних хірургічних профілів з циклу «Опікова хвороба».

Згідно з навчальним планом на кафедрі навчаються на циклі з хірургії групи лікарів-інтернів основної спеціальності «Сімейна медицина».

Лікарі-курсанти підвищують кваліфікацію на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та на передатестаційних циклах згідно з програмами, затвердженими МОЗ України з кожної з вказаних хірургічних спеціальностей.

Щорічно на кафедрі навчаються 17–20 молодих спеціалістів – докторанти, аспіранти, магістранти, клінічні ординатори (у тому числі іноземні), які працюють над дисертаціями та науковими роботами, удосконалюють свою фахову майстерність з хірургії, поповнюють теоретичні знання, а аспіранти набувають педагогічного досвіду.

Колектив кафедри постійно виконує роботу з поліпшення навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни «Хірургія» студентам V та VI курсів, інтернам-хірургам та лікарям-курсантам.

У плані навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни «Хірургія» студентам, інтернам-хірургам та лікарям-курсантам на кафедрі видано більше 450 навчально-методичних матеріалів, серед них 10 підручників, 15 навчальних посібників, 125 монографій, більше 250 методичних вказівок для студентів (у тому числі для самостійної позааудиторної роботи) та рекомендацій для викладачів.

Співробітниками кафедри створені блоки тестових завдань у форматі «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» для контролю поточної навчальної діяльності студентів V та VI курсів на практичних заняттях, для проведення І етапу заключної атестації у формі Курсового іспиту на V курсі та Диференційного заліку – на VI курсі.

Створені блоки екзаменаційних питань та екзаменаційних білетів для проведення Курсового іспиту на V курсі українською та англійською мовами.

У поточному році оновлені блоки тестових завдань для контролю поточної навчальної діяльності студентів VI курсів на циклах з хірургії за тематикою «Синдром гострого живота» трьома мовами (225 тестових завдань).

Вийшов з друку підручник з хірургії для англомовних студентів V курсів англійською мовою: Emergency surgery. Textbook for the 6th year students of medicine / Authors: V.V. Boyko, V.M Lisovyi, V.A. Kapustnyk, L. Y. Goncharenko, I. A. Taraban, I.A.Kryvoruchko, V.V. Makarov and others.; Eds. Corresponding Member of  NAMSU Doctor of Medicine, Profesor V.V. Boyko, Correspond – ind Member of NAMSU Doctor of Medicine, Profesor V.M. Lisovyi. – Kh/. KNMU, 2019. – 494 p.

«Курс лекций по клинической хирургии. Ч. ІІ. Ключевые хронические хирургические заболевания, требующие хирургической коррекции и являющиеся причиной острой хирургической патологии» / автор. кол.: В.В. Бойко, В.Н. Лесовой, В.А. Капустник, И.А. Криворучко, Л.И. Гончаренко, И.А.Тарабан, В.В. Макаров и др.; под общей редакцией чл.-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф. В.В. Бойка, чл.-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф. В.Н. Лесового, д.мед.н., проф. В.А. Капустника. – Харків : «НТМТ», 2020. – 810 с. (готується до видання у типографії).

У 2018–2019 н. р. викладачами кафедри, які проводять післядипломне навчання інтернів-хірургів та лікарів-курсантів з підвищення їх кваліфікації на циклах спеціалізації, ТУ, стажування із хірургічних дисциплін учбові матеріали доповнені ілюстративним матеріалом та новою літературою за хірургічною тематикою лекції та методичними вказівками до практичних занять. Відповідальний за післядипломне навчання – к. мед. н, асистент кафедри Мірошниченко Д.О.

Були розроблені електронні дидактичні матеріали для проведення практичних занять за тематичним планом на V та VІ курсах на платформі дистанційної освіти ХНМУ.

Всі методичні матеріали для студентів на кафедрі видаються мовами – українською, англійською. Відповідальний за навчально- методичну роботу ‒ к.мед.н., доцент Шевченко О.М.

Щорічно проводиться робота з поліпшення підготовки випускників до складання Ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2» хірургічного профілю – створені блоки тестових завдань з хірургії з сайту Центру тестування МОЗ України трьома мовами, які вирішуються з проведенням аналізу помилок на кожному практичному занятті на циклі з хірургії.

На кафедрі впроваджена комп’ютеризація навчання. Методика складання Диференційного заліку на VI курсі передбачає комп’ютерний тест-контроль з ургентної хірургічної тематики для його якісного оцінювання.