Освітній процес кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» «Лабораторна діагностика», «Фізична терапія, ерготерапія», «Громадське здоров’я», «Сестринська справа» та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Догляд за хворими (практика)», «Сестринська практика», «Деонтологія в медицині», «Основи біоетики та біобезпеки», «Основи кардіології та пульмонології», «Основи ультразвукового дослідження серця», «Основи ультразвукового дослідження в клінічній практиці», «Основи електрокардіографії», «Етика та біоетика», «Паліативна та хоспісна медицина», «Медична етика та деонтологія», «Медичні аспекти біоетики та біобезпеки», «Біоетика»; проводиться підготовка магістрів та бакалаврів за спеціальністю «Медсестринство».

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, дискусія; наочні – демонстрація презентацій; практичні – практична робота с тестовими завданнями. За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються проблемний, частково-пошуковий і дослідницький методи.

В навчальний процес на кафедрі впроваджено використання фантомних технологій навчання та 3D-технології моделювання клінічних ситуації, що дозволяє студентам опановувати практичні навички.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічних базах кафедри – Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 13» Харківської міської ради та КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня».

На кафедрі створено 9 підручників, 5 навчальних посібників, 19 методичних рекомендацій тощо.

Кафедра ПВМ, медсестринства та біоетики є опорною кафедрою МОЗ України щодо викладання дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» англійською мовою.

Проводиться підготовка наукових кадрів за освітньо-науковою програмою «Медицина» (доктор філософії).