Науково-педагогічні та педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію, що є необхідною умовою їх атестації та враховується під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з працівниками.

Метою підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників ХНМУ є їх професійний розвиток шляхом поглиблення та розширення їх професійних знань, умінь і навиків, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків, відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування; здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) або наукового рівня вищої освіти; підвищення психолого-педагогічної майстерності на базі ННІЯО; підвищення педагогічної майстерності на базі ННІПО; інформальна освіта для науково-педагогічних та педагогічних працівників, у тому числі участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування. Обсяг (тривалість) програми підвищення кваліфікації визначається відповідно до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної (позааудиторної) роботи або в кредитах ЄКТС з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи. За результатами проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічним та педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

У 2020 році Харківським національним медичним університетом отримано ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

у галузі знань 01 Освіта/педагогіка

Ліцензований обсяг – 300 осіб

В межах отриманої ліцензії планується запровадження курсів підвищення  кваліфікації викладачів  для:

– науково-педагогічних працівників ЗВО

– для педагогічних працівників ЗВО

Форма освіти:

– очна форма освіти з дистанційною складовою

Документи
 • ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НА ЦИКЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ОРИГІНАЛИ ТА ЗАСВІДЧЕНІ КОПІЇ)

  1. Клопотання адміністрації закладу про надання путівки та зарахування на цикл підвищення кваліфікації з печаткою закладу і підписом головного лікаря.

  2. Путівку, (завірену підписом керівника закладу, який направляє на курси та печаткою).

  3.Посвідчення про відрядження (у випадку потреби)

  4. Паспорт (1,2,3 стор. та прописка), ІНН

  5.Диплом про закінчення ВНЗ.

  6. Засвідчена копія свідоцтва про одруження, якщо є документи видані на інше прізвище.

  7. Інші документи про освіту (дипломи та (або) канд. наук, доцента, доктора наук, професора и т.п.)

  8. Для слухачів  контрактної форми навчання – засвідчену копію ліцензії.