Журнал «Експериментальна і клінічна медицина»

ISSN (друк.) 2414-4517
Науково-практичний журнал
Періодичність видання — 4 рази на рік
Заснований у вересні 1998 р.

Засновник, редакція та видавець — Харківський національний медичний університет

Видання індексується в Google Scholar
Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук (додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України  від 12.05.15 № 528)

Головний редактор B.A. Kaпycтник
Почесний головний редактор В.М. Лісовий
Заступник головного редактора B.B. M’яcoєдoв
Відповідальний секретар О.Ю. Степаненко

Редакційна колегія
В.В. Гаргін, С.Н. Григоров, Ю.Б. Григоров, I.B. Зaвгopoднiй, О.М. Ковальова, Г.М. Кожина, В.М. Козько, І. І. Князькова, М.М. Краснов, Л.С. Кривенко, І.А. Криворучко, В.А. Огнєв, І.А. Тарабан, Т.В. Чайченко, Д.В. Щукін

Редакційна рада
Н.М. Андон’єва (Харків), О.Я. Бабак (Харків), П.А. Бездітко (Харків), О.М. Біловол (Харків), В.В. Бойко (Харків), Дженс П. Бонд (Копенгаген, Данія), Ірина Бьоккельман (Магдебург, Німеччина), Сипливий В.О. (Харків), П.В. Волошин (Харків), О.Я. Гречаніна (Харків), І.Я. Григорова (Харків), Ю.В. Думанський (Донецьк–Красний Лиман), Д.І. Заболотний (Київ), М.О. Колесник (Київ), М.О. Корж (Харків), І.Ф. Костюк (Харків), В.В. Лазоришинець (Київ), В.І. Лупальцов (Харків), В.Д. Марковський (Харків), В.В. Мінухін (Харків), М.І. Пилипенко (Харків), Г.П. Рузін (Харків), А.М. Сердюк (Київ), Даніела Стрітт (Кройцлінген, Швейцарія), А.О. Терещенко (Харків), Ю.І. Фещенко (Київ)

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Телефон:

Журнал «Медицина сьогодні і завтра»

ISSN (друк.) 2414-4495
Науково-практичний журнал
Періодичність видання – 4 рази на рік
Заснований у вересні 1998 р.

Засновник, редакція та видавець — Харківський національний медичний університет

Журнал віднесено до наукових фахових видань України в галузі медичних наук (додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.15 № 528)
Видання індексується в Google Scholar

Головний редактор B.A. Kaпycтник
Почесний головний редактор В.М. Лісовий
Заступник головного редактора B.B. M’яcoєдoв
Відповідальний секретар О.Ю. Степаненко

Редакційна колегія
В.В. Гаргін, М.О. Гончарь, Л.В. Журавльова, І.І. Князькова, А.А. Кузнєцова, В.В. Макаров, P.C. Haзapян, В.А. Огнєв, B.M. Cинaйкo, А.С. Ткаченко, І.О. Тучкіна, Т.О. Чумаченко, А.С. Шалімова, Д.В. Щукін

Редакційна рада

Ю.Г. Антипкін (Київ), О.Я. Бабак (Харків), О.М. Біловол (Харків), П.В. Волошин (Харків), М.П. Воронцов (Харків), О.Я. Гречаніна (Харків), В.М. Ждан (Полтава), О.М. Ковальова (Харків), М.О. Корж (Харків), В.О. Коробчанський (Харків), П.Г. Кравчун (Харків), О.Є. Лоскутов (Дніпро), В.І. Лупальцов (Харків), В.Д. Марковський (Харків), В.В. Ніконов (Харків), В.О. Ольховський (Харків), М.І. Пилипенко (Харків), М.Г. Проданчук (Київ), Даніела Стрітт (Кройцлінген, Швейцарія).
Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Телефон:
 • Вимоги до оформлення статей для публікації в журналах «Експериментальна і клінічна медицина», «Медицина сьогодні і завтра» Харківського національного медичного університету

  1. Журнал приймає до публікації оригінальні й оглядові статті по різних проблемах клінічної й експериментальної медицини.

  2. Об’єм оригінальної статті – 5–12 сторінок тексту, оглядової – до 15–18, коротких повідомлень – до 3 сторінок.

  3. Стаття подається в редакцію у двох друкованих екземплярах та в електронному варіанті (на флешці, електронною поштою).

  4. Електронний текстовий файл повинен мати формат редактора Word або .rtf та міститись в одному файлі. Ім’я файла (латинськими літерами) повинно відповідати прізвищу першого автора.

  5. Текст статті має бути надрукований шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний. Одна сторінка друкованого тексту повинна вміщати 60–65 знаків у рядку, 28–30 рядків на сторінці.

  6. Рукопис підписується всіма авторами.

  7. На титульному листі роботи повинна знаходитись позначка керівника установи, у якій виконана робота, про дозвіл на публікацію (засвідчується печаткою). До статті додаються офіційне направлення від керівника установи (або іншої уповноваженої особи) та довідка про перевірку на плагіат.

  8. Оригінальні статті пишуться за такою схемою:

  • УДК;
  • Автори (ім’я, по батькові та прізвище);
  • Установа;
  • Назва статті;
  • Вступ (опис проблеми, яка вирішується у статті);
  • Аналіз літературних даних (посилання не тільки на роботи, які підкріплюють резуль-тати дослідження, а й на ті, які мають протиріччя; роботи, які підкреслюють наукову но-визну проблеми);
  • Мета і завдання дослідження;
  • Матеріал і методи дослідження (має бути чітко описана система дослідження та шляхи отримання результатів);
  • Результати та їх обговорення (описується результат дослідження або експерименту; результати можуть бути представлені за допомогою таблиць, діаграм, рисунків і обов’яз-ково містити пояснювальну частину);
  • Висновки (порівнюються результати власного дослідження з результатами поперед-ників, роз’яснюється, чим результати дослідження можуть бути корисними у даній галузі; як можна застосовувати отримані результати в подальшому як у даній галузі, так і в інших; як отримані результати узагальнюють результати попередніх досліджень);
  • Список літератури (не менше 7 джерел у порядку згадування в тексті; якщо авторів більше чотирьох, вказуються три прізвища, а потім «та ін.», якщо чотири – усі чотири прі-звища; обов’язково дається назва журнальної статті). Оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Мінімум 50% посилань мають бути на літературні джерела, які були опубліковані не пізніше 10 років тому;
  • Список літератури, транслітерований англійськими літерами. Оформлюється відпо-відно до міжнародного стандарту;
   Резюме із назвою і прізвищем автора, а також ключові слова обов’язково трьома мо-вами – українською, російською, англійською. Резюме англійською повинно містити не менш ніж 1800 знаків. Ключові слова мають бути якомога більш інформативними, унікальними та ефективними.

  9. Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовами.

  10. Текст статті може бути ілюстрований таблицями, графіками, схемами, діаграмами будь-якого ступеня складності, фотографіями мікропрепаратів. Таблиці повинні мати вер-тикальну орієнтацію й створюватися за допомогою майстра таблиць (опція «Таблиця – вставити таблицю» редактора Word). Формули створюються за допомогою редактора фор-мул MS Equation (Вставка–Об’єкт–Equation), графіки й діаграми – за допомогою MS Graph, MS Excel). Фотографії й інші растрові зображення слід подавати в оригіналі й обов’язково окремими файлами TIFF, Photoshop PSD з роздільною здатністю не менш ніж 300 dpi.

  11. Текст статті й матеріали до неї повинні бути ретельно вивірені; цитати, таблиці, ілю-страції, формули, відомості про дозування повинні бути завізовані авторами на полях.

  12. Авторам необхідно повідомити такі дані: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, учене звання, тему виконаної (виконуваної) наукової праці, адресу, контактні телефони та e-mail, реєстраційний номер ORCID.

  Усі статті, подані в редакцію, проходять редагування й рецензування. Редакція залишає за собою право скорочувати й коригувати текст статті в частині, що не стосується змісту роботи.

  Журнал не приймає матеріали, раніше опубліковані або подані для публікації в інші друковані видання.