Наукова робота кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики

Пріоритетний напрямок наукових досліджень кафедри – верифікація та валідація діагностичних та прогностичних маркерів субклінічного ураження органів-мішеней при кардіопульмональній поліморбідності, у тому числі в рамках постковідного синдрому, на підставі результатів лабораторних та інструментальних обстежень. Актуальність та практична значущість наукової тематики кафедри обумовлена важливістю субклінічного ураження органів-мішеней при кардіопульмональній патології як вагомого фактору стратифікації загальної ризику пацієнтів та є необхідною складовою обрання стратегії лікування з метою запобігання ураження органів-мішеней та /або регресу існуючих уражень, що забезпечить органопротекцію та позитивно вплине на індивідуалізацію лікування.

Тема науково-дослідної роботи кафедри

«Оптимізація ранньої діагностики ураження серцево-судинної системи у хворих із коронавірусною хворобою (COVID-19) та асоційованими станами».

Підготовка PhD, докторів наук

На кафедрі іде підготовка докторів філософії за освітньою програмою PhD за спеціальністю «внутрішні хвороби». Професори кафедри беруть участь у роботі разових спеціалізованих вчених рад із захисту докторів філософії в якості рецензентів та опонентів.

Захист дисертаційних робіт

На кафедрі виконано та захищено 5 докторських та 36 кандидатських дисертацій. Виконуються 1 докторська та 2 дисертаційні роботи за освітньою програмою PhD.

Участь у науково-дослідних проектах

Співробітники кафедри беруть участь у клінічних дослідженнях, які пов’язані з запровадженням інноваційних методів діагностики та лікування бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легень, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця в когортах пацієнтів з високим кардіоваскулярним ризиком.

Професор Галина Володимирівна Єрьоменко є членом комісії МОЗ України з науково-дослідних робіт.

Наукова продукція кафедри

За результатами науково-дослідної роботи опубліковано понад 1000 наукових робіт, 12 наукових монографій, 37 патентів України, 22 статті у виданнях, що індексовані в наукометричних базах SCOPUS та WEB OF SCIENСE.

Науково-практичні конференції, що проводить кафедра

Колективом кафедри організовано та регулярно проводяться науково-практичні конференції з міжнародною участю, присвячені актуальним проблемам внутрішньої медицини та дискусійним питанням біоетики, біобезпеки та біозахисту в медичній практиці.

З метою залучення студентів та до наукової роботи щорічно проводяться студентські реферативні конференції, присвячені проблемам біоетики та біобезпеки та актуальним проблемам захворювань внутрішніх органів.

Щорічно проводяться конференції PhD аспірантів.

Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних конгресів, з’їздів, конференцій, на яких представлені наукові дослідження та розробки співробітників кафедри. Основні результати наукової роботи кафедри представлено та обговорено на науково-практичних конференціях, конгресах, форумах України, Грузії, Франції, Італії, Іспанії, Канади, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Швеції, Чехії, Великобританії, Греції, США. Наукові доповіді регулярно представляються на конгресах Європейського товариства з артеріальної гіпертензії, Європейської асоціації з атеросклерозу, міжнародних конгресах з актуальних питань предіабету та метаболічного синдрому, на міжнародних конгресах EUROECHO, EUROPREVENT.

Співробітники кафедри є членами українських та іноземних наукових організаціях та професійних об’єднаннях: Європейського товариства з кардіології (ESC); Робоча група з гіпертензії та серця Європейського товариства з кардіології (Working Group on Hypertension and the Heart of ESC); Європейське респіраторне товариство; Європейське товариство з атеросклерозу; Всесвітня організація алергологів (WAO); European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI); Європейська ниркова асоціація; Міжнародна асоціація з клінічної мікробіологічної та антимікробної хіміотерапії; Асоціація кардіологів України; Асоціація алергологів України; Українська нефрологічна асоціація; Українська гастроентерологічна асоціація; Асоціація лікарів-інтерністів України; Українська асоціація міждисциплінарної медицини; Асоціація превентивної та антиейджинг медицини; Всеукраїнська асоціація превентивної кардіології та реабілітації; Асоціація аритмологів України; Асоціація медицини сна; Українська асоціація з вивчення болю; Харківське респіраторне товариство; Харківське медичне товариство; Асоціація безперервної медичної освіти та професійного розвитку лікарів.