Наукова робота кафедри хірургії №1

Напрямки наукових досліджень

Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення різнобічних питань ургентної патології органів травлення (ускладнення виразкової хвороби, гострий апендицит, гострий панкреатит, гостра кишкова непрохідність, перитоніт та ін.), а також серцево-судинна, торакальна тематика. Останніми роками все більше уваги приділяється розробці та впровадженню у практику мініінвазивних оперативних втручань при абдомінальній, торакальній, серцево-судинній хірургічних патологіях.

Актуальним питанням хірургії, у тому числі сучасним мініінвазивним оперативним технологіям, присвячені дисертаційні роботи докторантів та аспірантів кафедри. Відповідальний за науково-дослідну роботу ‒ д. мед. н., професор Євтушенко Д.О.

 Основні наукові здобутки

Професорсько-викладацький колектив кафедри зробив значний внесок у підготовку наукових, педагогічних та медичних кадрів.

Під керівництвом завідувача кафедри, академіка НАМН України, академіка АНВО України, професора В.В. Бойко на кафедрі на цей час підготовлено 40 докторів та 123 кандидати медичних наук, 160 клінічних ординаторів (серед них – значна кількість іноземних громадян).

Значну роботу колектив кафедри проводить щодо розробки нових методів діагностики та лікування хірургічних хворих. Завідувачем кафедри і викладачами отримано більше 450 Патентів України на винаходи та Авторських свідоцтв на винаходи, впроваджено в практичну медицину більше 200 галузевих нововведень.

Наукова продукція викладачів кафедри, видана у співавторстві з науковцями Інституту загальної та невідкладної хірургії, нараховує 130 монографій, більше 4000 наукових статей, численні доповіді на конгресах, з’їздах, симпозіумах, конференціях (у тому числі міжнародних та за кордоном).

З 2000 р. колектив кафедри та ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ» видає науково-практичний журнал «Харківська хірургічна школа», головним редактором якого є академік В.В. Бойко.

На кафедрі постійно діє студентський науковий гурток, у роботі якого беруть участь студенти ІІ–VІ курсів ХНМУ. Про її плідність свідчать численні нагороди за доповіді на наукових форумах різного рівня (у тому числі з міжнародною участю), сумісні з викладачами наукові публікації, перемоги на олімпіадах з хірургії.

Наукова співпраця

Академік В.В. Бойко обраний до складу Європейської асоціації хірургів та Асоціації хірургів травми та інтенсивної терапії, Європейської асоціації онкологів та Європейської асоціації судинних хірургів.

Викладачі кафедри сумісно з науковцями Інституту хірургії плідно співпрацюють із зарубіжними освітніми та науковими закладами у виконанні міжнародних наукових та освітніх програм, сумісних досліджень.

Діє проєкт наукового співробітництва в галузі дитячої кардіохірургії (оперативне лікування хворих дітей на вроджені вади серця) – «International Children’s Heart Foundation» (Канада, Сполучені Штати Америки).

У 2013 р. укладено та продовжують діяти договори про співпрацю в науково-дослідницькій діяльності та у сфері пропагування та розвитку вищої медичної освіти з вищою медичною школою м. Сосновець (Польща) та з Університетом Яна Каменського у Братиславі (Словакія).

З 2015 р. налагоджена співпраця з кафедрою хірургії органів грудної клітки Вроцлавської медичної академії (Польща) – стажування, сумісне видання монографій.