Зеленська Катерина Олексіївна

Науковий профіль

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9190-8211
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211456941
Web of Science Researcher ID https://publons.com/researcher/1935011/kateryna-zelenska/
Google Scholar https://scholar.google.ru/citations?user=ugolZlwAAAAJ&hl=ru
Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Katerina-Zelenska
Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1477406

Посада: доцент кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат медичних наук
Вчене звання: доцент
Освіта: Харківський національний медичний університет, 2010 р., спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація «лікар»; Харківський національний медичний університет, 2012 р., спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація «магістр медицини з психіатрії»; Українська інженерно-педагогічна академія, 2015 р., спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «викладач університетів та вищих навчальних закладів»; Українська інженерно-педагогічна академія, 2018 р., спеціальність «Менеджмент», кваліфікація «керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

Дисципліни
ОП «Медицина» ІІ магістерський рівень – «Психіатрія та наркологія», «Медична психологія».
ОНП «Медицина» доктор філософії – «Сучасні наукові дослідження в нейронауках (за спеціалізацією)».

Найбільш вагомі наукові публікації
– Kozhyna H. Changes of Cytokines Levels with Proinflamatory Activity (IL-1B, TNFa) and with Antiinflamatory Properties (IL4, IL-10) in Patients with Different Types of Paranoid Schizophrenia / H. Kozhyna, I. Tieroshyna, K. Zelenska // Psychiatry Psychotherapy and Clinical Psychology. – 2019. – Vol. 10, № 3. – P. 439‒444.
– Особливості первинного гіпотиреозу у вимушено переміщених осіб як базис формування когнітивних та тривожно-депресивних розладів / Г. М. Кожина, О. Л. Товажнянська, М. В. Маркова, К. О. Зеленська, О. І. Каук // Проблеми ендокринної патології. – 2020. – № 3. – С. 25–32.
– Динаміка показників концентрації прозапальних цитокінів у сироватці крові хворих на рекурентній депресивний розлад./ Г. М. Кожина, І. Ф. Тєрьошина, К. О. Зеленська, В. В. Огоренко, О. П. Венгер // Світ медицини та біології. – 2019. – № 4(70). – P. 104‒107.
– Кожина Г.М., Коростій В.І., Зеленська К.О. Механізми формування та шляхи профілактики суїцидальної поведінки у хворих на психогенно обумовлені депре-сивні розлади: монографія – Харків: ХНМУ, 2014. – 64 с.
– Раннє втручання в психоз (нові діагностичні та терапевтичні парадиг-ми) : колективна монографія за редакцією професора П.В. Волошина, професора Н.О. Марути – Харків : Видавець Строков Д.В., 2019. – 336 с.
– Сучасні проблеми суїцидології (клініка, діагностика, профілактика) : ко-лективна монографія за редакцією професора П.В. Волошина, професора Н.О. Мару-ти – Харків : Видавець Строков Д.В., 2017. – 328 с.
– Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактик) : коле-ктивна монографія за редакцією професора П.В. Волошина, професора Н.О. Марути – Харків : Видавець Строков Д.В., 2016. – 335 с.
– Кожина Г.М. Нарушение адаптации студентов младших курсов к учеб-ной деятельности в вузе III-IV уровней аккредитации. / Г.М. Кожина, Л.М. Гайчук, К.О. Зеленська // Медична психологія. 2011. Т. 6, №1 (21). С. 37-39.
– Зеленська К.О. Медико-психологический анализ суицидального поведения. / К.О. Зеленська// Медична психологія. 2012. Т. 7, №4 (28). С. 51-55.
– Зеленська К.О. Клініко-психопатологічний аналіз сучасних депресивних розладів поєднаних з суїцидальною поведінкою у жінок. / К.О. Зеленська, Г.Г. Кольцова // ScienceRise: Medical Science. 2017. №12 (20). С. 39-42.
– Кожина Г.М. Вираженість імунокомплексних реакцій у хворих на реку-рентний депресивний розлад / Г.М. Кожина, І.Ф. Терьошина, К.О. Зеленська // Украї-нський вісник психоневрології. 2020. Т. 28, №1 (102). С. 51-53.

Найбільш вагомі навчально-методичні видання
– Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці: навчальний по-сібник / Г.М. Кожина, Л.М. Юр’єва та ін. – К. : ВСВ «Медицина», 2019. – 344 с.
– Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії : навчальний посібник / [О. Є. Абатуров, О. О. Буйко, Є. О. Гречуха та ін.] ; за ред. проф., д-ра мед. наук О. Є. Абатурова, проф., д-ра мед. наук С. О. Крамарьова, проф., д-ра мед. наук Л. М. Юр’євої. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. – 252 с.

Підвищення кваліфікації та стажування1
– «Аrbeitsorganisation im multidisziplinaren Team» Психіатрична клініка Мюстерлінген, психіатрична служба Тургау (Мюстерлінген, Тургау, Швейцарія), 21.11.2017-26.11.2017 (84 години);
– «Introduction to Cognitive Behavioural Therapy» European Psychiatric Association (EPA), 10.2018;
– «Європейські критерії оцінки навчальних програм та стандартів якості освіти – польський досвід» у Wyzsza Szkola Stosunkow Meidzynarodowych i Komunikacji Spolecznej, м. Хелм, Полща, 06.05.2019-26.06.2019 (144 години);
– Підвищення кваліфікації «Педагогіка, методика та менеджмент осві-ти» Українська інженерно-педагогічна академія, 25.02.2019-26.03.2019 (150 годин);
– «Гіпноз: фізіологія і феноменологія» Eastern European Association of Hypnotherapists and Clinical Psychologists, 22.02.2020-29.02.2020 (16 годин);
– Тематичне удосконалення «Діагностика, лікування та профілактика по-сттравматичного стресового розладу» Харківський національний медичний універ-ситет, 14.09.2020-28.09.2020 (78 годин);
– «Запобігання торгівлі людьми», ОБСЄ в Україні та студія онлайн-освіти EdEra за підтримки Уряду Канади та Місії США при ОБСЄ, 08.12.2020 (15 годин);
– «Основи консультування на базі метафоричних карт» Інститут прак-тичної психології Ольги Гаркавець, 11.02.2021 (3 години);
– «Успішний консультант» Інститут практичної психології Ольги Гарка-вець, 11.02.2021 (10 годин);
– Підвищення кваліфікації «Соціальна робота: сучасні тенденції та інно-вації» Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 04.12.2020-26.02.2021 (182 години).

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях
Член ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України» (2010 р.);
Член Eastern European Association of Hypnotherapists and Clinical Psychologists (2020 р).

Нагороди та відзнаки
Подяка ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України» за активну участь у проведенні наукових досліджень в галузі охорони психічного здоров’я (2018 р.)

Наукові інтереси:
Вивчення особливостей формування суїцидальної поведінки в осіб молодого віку з депресивними розладами.
Розробка патогенетично обґрунтованої системи профілактики суїцидальної поведінки.
Вивчення механізмів формування розладів адаптації у студентів медичних за-кладів вищої освіти.
Вивчення особливостей формування постстресових розладів у військовослуж-бовців ЗСУ, які брали безпосередню участь у бойових діях в зоні АТО, у вимушених переселенців та у волонтерів, діяльність яких пов’язана с підтримкою військових в зоні АТО.
Розробка комплексної персоніфікованої системи терапії постресових розладів у осіб, які постраждали внаслідок бойових дій.

Контакти
E-mail: ko.zelenska@knmu.edu.ua
Тел.: +380506324711
____________________________
1У 2016-2021 рр.