Сипливий Василь Олексійович

Науковий профіль

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6052-1444
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56082190000
Web of Science ResearcherID https://publons.com/dashboard/summary/
GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?user=hUKPHxUAAAAJ&hl=ru&oi=ao
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Vasyl-Syplyviy
Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0386483
Посада: завідувач кафедри загальної хірургії

Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Вчене звання: професор.
Освіта: Харківський медичний інститут, 1980 р.

Дисципліни
ОП «Медицина» магістр – «Загальна хірургія», «Сестринська практика», «Догляд за хворими».

Найбільш вагомі наукові публікації

Pharmacology and safety of glycerol phenylbutyrate in healthy adults and adults with cirrhosis / McGuire, B.M., Zupanets, I.A., Lowe, M.E., …Mokhtarani, M., Scharschmidt, B.F. /Hepatology, 2010, 51(6), 2077–2085

Randomized, double-blind, controlled study of glycerol phenylbutyrate in hepatic encephalopathy, Rockey, D.C., Vierling, J.M., Mantry, P., …Zhidkov, K., Zvyagintseva, T.

Hepatology, 2014, 59(3), 1073–1083

Diagnosis and surgical treatment of mirizzi syndrome          Syplyvy V.A., Levtushenko D.V., Petrenko G.D., Andreyeshchev S.A., Levtushenko A V,            2016 , Klinichna khirurhiia, pp.8-11

Acute cholangitis in patients with obstructive jaundice / V. Syplyviy, D. Ievtushenko, A. Levtushenko, A. Guz // HPB. – 2018. – Volume 20, issue S2. – S715.

Декомпенсований цироз печінки / Русин В.І., Сипливий В.О., Русин А.В., Береснєв О.В., Румянцев К.Є. – Ужгород: ВЕТА-Закарпаття, 2006. – 232с.

Дистальный спленоренальный венозный шунт: клинические и патофизиологические последствия, прогнозирование исходов операции / Сипливый В.А., Береснев А.В.- Харьков:ХНАДУ, 2007. – 152с.

Антибиотики и антибактериальная терапия в хирургии / В.А.Сипливый, А.И. Дронов, Е.В. Конь, Д.В. Евтушенко- Киев, 2006. – 88с.

Хірургічне лікування і якість життя хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку: монографія / В.О. Сипливий, В.В. Доценко, О.В. Євтушенко. – Х.:ХНАДУ, 2015. – 108с.

Морфологические изменения печени при обтурационной желтухе, обусловленной холедохолитиазом, в зависимостиот ее длительности / В. А. Сипливый, Д. В. Евтушенко, О. В. Наумова, С. А. Андреещев, А. В. Евтушенко // Клінічна хірургія. – 2016. – № 2. – С. 20–23.

Сипливий В. О. Обтураційна жовтяниця при холедохолітіазі як гострий невідкладний стан гепатопанкреатобіліарної системи / В. О. Сипливий, Д. В. Євтушенко, О. В. Наумова, О. В. Євтушенко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2017. – Т. 16, № 3. – С. 59-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kaoch_2017_16_3_15.

Шкала оценки тяжести сепсиса II / В. А. Сипливый, С. В. Гринченко, Д. В. Евтушенко, А. В. Евтушенко // Сучасні медичні технології. – 2019. – № 2. – С. 15-34.

Энтеральная недостаточность при перитоните. Шкала оценки энтеральной недостаточности II / В. О. Сипливий, С. В. Гринченко, Н. И. Горголь, Д. А. Евтушенко, А. В. Евтушенко, А. В. Колотилов // Харківська хірургічна школа. – 2019. – № 1 (94). – С. 54–58.

Сипливий В. О. Релапаротомія в лікуванні інтраабдомінальних ускладнень хірургічних операцій на органах черевної порожнини / В. О. Сипливий, І. А. Криворучко, О. В. Євтушенко, Б. В. Менкус, Д. В. Євтушенко // Харківська хірургічна школа. – 2020. – № 2. – С. 156-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khkhsh_2020_2_33.

Ранні клінічні маркери тяжкості перебігу гострого некротичного панкреатиту / В. О. Сипливий, В. І. Робак, Д. В. Євтушенко, В. О. Курбатов, С. В. Грінченко, Л. О. Робак // Харківська хірургічна школа. – 2020. – № 2. – С. 53-57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khkhsh_2020_2_13

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

Хірургія [Текст] : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. I-II рівнів акредитації / С. Д. Хіміч [та ін.] ; ред. С. Д. Хіміч. – К. : Здоров’я, 2004. – 478 с.: мал., табл. – ISBN 5-311-01352-4

Хірургія : підручник / Б. П. Лисенко, В. Д. Шейко, С. Д. Хіміч [та ін.] ; за ред. проф. Б. П. Лисенка, В. Д. Шейка, С. Д. Хіміча. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2010. – 712 с.

Загальна хірургія: підручник / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, I.Д. Ґерич та ін. ; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов. — К. : ВСВ “Медицина”, 2018. — 608 с.

General Surgery : textbook / S.D. Khimich, M.D. Zheliba, V.P. Andryushchenko et al. ; edited by S.D. Khimich, M.D. Zheliba. — Кyiv : AUS Medicine Publishing, 2019. — 536 p.

General surgery = Загальна хірургія : textbook : переклад з укр. / ed. by Prof.: Ya. S. Bereznytsky, M. P.Zakharash, V.H.Mishalov, V.O.Shidlovskyi. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 328 с. : іл. ISBN 978-966-382-775-9

Загальна хірургія [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ] / [В. П. Андрущенко та ін.] ; за ред. проф.: Я. С. Березницького [та ін.]. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 342 с. : рис., табл. – (Національний підручник). – Бібліогр.: с. 334. – ISBN 978-966-382-847-3

Курс лекцій з загальної хірургії [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. закл. III-IV рівнів акредитації / [О. І. Дронов та ін.] ; за ред. О. І. Дронова [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – К. : Медінформ, 2011. – 487 с. – Бібліогр. в кінці глав. – 1000 прим. – ISBN 978-966-8398-27-8

Lecture course of general surgery [Text] : text book for students of higher med. school III-IV level of accreditation / O. Dronov [ et al.] ; ed. by: O. Dronov [et al.] . – 2nd ed. – Kyiv : Medinform, 2011. – 344 p. : tab. – Бібліогр. в кінці розд. – 600 прим. – ISBN 978-966-8398-26-1

Оценка тяжести состояния хирургического больного [Текст] : монография / В.А. Сипливый, А.И. Дронов, Е.В. Конь. – Київ : НауКиїв світ, 2004. – 101 с.

Оцінка важкості стану хірургічного хворого/ В. О. Сипливий, О.І. Дронов, К.В. Конь, Д.В. Євтушенко. – К.: «Майстерня книги», 2009. – 128 с.

Підвищення кваліфікації та стажування

«Хірургія», Харківська медична академія післядипломної освіти, вересень 2016.

«Сучасні питання клінічної гемостазіології», Харківська медична академія післядипломної освіти, березень 2017.

«Онкохірургія», Запорізька медична академія післядипломної освіти, березень-квітень 2020.

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

Підготував 7 кандидатів медичних наук.

Член спеціалізованих вчених рад Харківського національного медичного
університету Д 64.600.01 та Д 64.600.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук.

Офіційний опонент із захисту  10 докторських та понад  25 кандидатських дисертацій.

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

Є дійсним членом:

  • International Hepato-Pancreato-BiliaryAssociation
  • European-African Hepato-Pancreato-Billiary Association
  • EAES Європейська асоціація ендоскопічних хірургів
  • Асоціація гепатопанкреатобіліарних хірургів країн СНД
  • Українська асоціація фахівців з малоінвазивних ендоскопічних і лазерних технологій
  • Асоціація хірургів України
  • Асоціація хірургів Харківської області

Нагороди та відзнаки

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

Нагороджено Почесною грамотою Верховної ради України «За особливі заслуги перед українським народом»; Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України; Почесною грамотою Харківської міської ради народних депутатів, пам’ятною відзнакою імені професора В.Т. Зайцева «Харківська хірургічна школа», пам’ятною медаллю Aliis insesrviendo consumor.

Наукові інтереси:
Хірургія ускладнень цирозу печінки; вогнищеві ураження печінки; обтураційна жовтяниця; гострий та хронічний панкреатит; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки; поширений перитоніт; пластична хірургія гриж; хірургія вен; інтраабдомінальна інфекція.

Контакти
E-mail syplyviy@ukr.net
Тел.: +380 57 725 51 08 ,  +380 50 300 50 30