Ріга Олена Олександрівна

Науковий профіль

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0531-3914
Scopus https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&orcidId=0000-0003-0531-3914
Web of Science ResearcherID https://publons.com/researcher/2009554/olena-riga/
GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=bcBJkqYAAAAJ
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Olena_Riga/research
Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&
S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&
S21COLORTERMS=0&S21STR=0007373

Посада: професор кафедри педіатрії №1 та неонатології
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Вчене звання: професор.
Освіта: Харківський національний медичний університет, 1992 р.
Дисципліни
ОП «Медицина» магістр – «Педіатрія»
ОНП «Педіатрія» доктор філософії – «Сучасні наукові дослідження з проблематики педіатрії розвитку та дитячої паліативної допомоги»
ОП магістр «Фізична терапія/ерготерапія»ОК «Педіатрія»

Найбільш вагомі наукові публікації
–                     статті у виданнях, індексованих у наукометричній базі даних Scopus:

1) Predictors of sudden death in children with cardiomyopathy/Prykhod’ko, V.S., Riha, O.O. (1999)/ Likars’ka sprava / Ministerstvo okhorony zdorov’ia Ukraïny, (6), pp. 31-34.2-s2.0-0033182439
2) Risk factors for cardiovascular events in newborns/ Gonchar M.A., Boychenko A.D., Riga E.A. et al/ New Armenian Medical Journal in (2017)
–                     статті у виданнях, індексованих у наукометричній базі даних Web of Science:
–          1) Fetal Haemodinamic And Neonatal Cerebral Circulation In Maternal Threatened Preterm Labor/ G.Senatorova, O.Riga et al/ Pediatric Research. volume 70, page277(2011) Web of Science Published: 2011 in Pediatric Research DOI: 10.1038/PR.2011.502
–          2) Improving Quality Of Care And Rehabilitation Of Children With High Perinatal Risk/O.Riga, T.Znamenskzya et al/ BMJ Arch Dis Child 2014;99:Suppl 2 A387 doi:10.1136/archdischild-2014-307384.1075 https://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2/A387.2
–          3) Evaluation of motor disorders in children who were born prematurely, according to the standard electroencephalography/O.Riga, I.Gordiienko/Web of Science Published: 2016 in Zaporozhye Medical Journal DOI: 10.14739/2310-1210.2016.4.79696
–          4) The first experience of mobile pediatric palliative team in Ukraine/O.Riga., A.Penkov, J.Marston/ Web of Science Published: 2016 in Zaporozhye Medical Journal DOI: 10.14739/2310-1210.2016.6.85524
–          5) Outcomes And Need Of Palliative Care For Children With Paralitics Syndrome / O. Riga, T. Znamenska, et alve, Switzerland, October 21–25, 2016. – EAPS-1107. – P. 409. 2016 in European Journal of Pediatrics
–          6) Cardiovascular Disorders In Newborns With Intrauterine Growth Retardation In The Early Neonatal Period /M.Gonchar, A.Boychenko, O.Riga et al/2016 in European Journal of Pediatrics
–                     монографії:
1) Кардиомиопатии. Детская кардио-ревматология. Под ред.В.С.ПриходькоКиїв. „Здоровя” 2005.- 519с.
2) Сахарный диабет от ребенка до взрослого. Харьков, 2009, ХНМУ, -259с.
3) 100 избранных лекций по эндокринологии. Х.- ТОВ «С.А.М.»:2009.-948с.
4) Очерки клинической эндокринологии. Х:2011 -608с –С48-53.
5) Сложный пациент в педиатриии. Харьков:новое слово,2012. -384с.,:65 ил.
6) Избранные лекции по педиатрии под ред. А,С.Сенаторовой (Часть 2). Харьков. CD-Rom 2012 –613с
7) Збереження здоров’я недоношеної дитини: клініко-гігієнічний моніторинг. Харків:раритети України, 2012.-176 с40
8) 100 избранных лекций по эндокринологии (Вып.2) Под ред. Ю.И.Карачинцева, А.В.Казакова, Н.А.Кравчун).-Х.: «С.А.М.», 2014-1000с.
9) Очерки клинической эндокринологи; – под. ред..Ю.И.Караченцева. Выпуск II, Харьков: С.- А.М., 2015. -396с.
10) Під маскою турботи. Behind The mask Of Сare .Київ: Система/рід, 202, 138 с.
11) Неонатологія.  у 3-х томах, 3 том- стор 302-332 /За редакцією Т.К.Знаменської/Львів, Видавець Марченко Т.В.-3 том.-2020-380 с.
–                     статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. 1. Особенности стандартной электроэнцефалографии у детей раннего возраста с заболеваниями фетоалкогольного спектра/ Рига Е.А.,Марабян Р. В. Коновалова Н.М./ Вопросы теоретической и клинической медицины. – 2017 № 6 (117) – С. 74-76
 2. 2. Характеристика паттернов ЭЭГ у детей раннего возраста, родившихся преждевременно/ Рига Е.А., Гордиенко И.В., Одинцова Е.Ю./Вопросы теоретической и клинической медицины, том19, 2016.- №1(104)-с.26-28
 3. 3. Состояние маточно-пуповинного кровообращения и оценка физического развития новорожденных при многоплодной беременности/ Волосовець О.П., Рига Е.А.,Сенаторова А.В./ Педиатрия. Восточная Европа №1 (01) 2013 с.46-51http://www.recipe.by
 4. 4. Новорожденные с ОНМТ при рождении: клинико-морфологические сопоставления и анализ исходов/Рига Е.А., Сенаторова А.В./ Педиатрия и детская хирургия Таджикистана с.109-112

–                     статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В):

 1. Nutritional status and nutritional support in children with congenital malformations of brain in ukraine: single-center observational descriptive cross-sectional study/ N. Orlova, O.Riga/ Inter Collegas, vol. 7, No.2 (2020), р.49-101.
 2. Development of toddlers and preschool children in Kharkiv results of the second stage of research/ M. Gonchar, O.Riga, I. Pilgui/ Neonatology, surgery and perinatal medicine. TVIII N3 (29).2018: P.12-15
 3. Development of healthy children of early and preschool age in Kharkiv: I stage/ M. Gonchar, O.Riga, I. Pilgui/ Neonatology, surgery and perinatal medicine. TVIII N2 (28).2018:P.46-51
 4. Predictors of disability in preterm infants during early childhood/ O.Riga, I. Gordiienko/ Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина том 8, № 1(27) (2018) –C. 12-17
 5. Open questions about the use and definition of the status of a palliative patient/Riga O., Zhogno P. Iurii/ Intercollegas, Vol 5, No1, 2018: P.19-24
 6. Ensuring Access To Pain Relief As Human Rights. Intercollegasб Vol 5, No1, 2018: P.10-18
 7. Historical Information About Kharkiv Regional Specialized Baby’s Home: A Hundred Years/ Marabyan R.V., Riga O., Gonchar M. O/. Intercollegasб Vol 5, No1, 2018: P.6-9
 8. Фізичний розвиток дітей раннього віку, народжених від матерів, які вживають алкоголь. Український журнал медицини, біології та спорту .Том 3 № 1 (10) 2018, стор.190-193
 9. Evaluation of infants’ development using “a guide for monitoring child development”/ Ріга О., Гончарь М.О., Уриваєва М.К. Шульга А.А. Самсоненко В.І./ Intercollegas N2(4) 2017:79-82
 10. Оцінювання болю за шкалою r-FLACC у невербальних дітей раннього віку з паралітичними синдромами. Реабілітація та паліативна медицина./ Ріга О., Гончарь М.О., Коновалова Н.М. Орлова Н. В./Реабілітація та паліативна медицина. №1-2 (5-6) 2017: С.69-73
 11. Проблеми та перспективи розвитку дитячої паліативної допомоги в Україні/О.Ріга, Р.Марабян та ін./ Семейная Медицина №6 (62), 2015 – С.138-140

–                     інші видання:

Деклараційні патенти України на винахід та на корисну модель:

 1. Спосіб диференційної діагностики дилатаційної кардіоміопатії і фіброеластоза ендокарда. 48646А,  7 А61В8/02, 15.08.2002. Бюл.№8
 2. Спосіб встановлення ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу. Патент на корисну модель № 46649 від 25.12.2009
 3. Спосіб визначення рівня кортизолу у новонароджених в ранньому неонатальному періоді. №66329 МПК (2012.01) G01N33/00 u201108960.Заявл. 18.07.2011 Опубл. 26.12.2011 Бюл.№24, 2011
 4. Спосіб діагностики синдрому поліорганної недостатності у новонароджених дітей. №6330 МПК (2011.01) А61В10/00 G01N33/00 u201108980.Заявл. 18.07.2011 Опубл. 26.12.2012Бюл.№242011
 5. Спосіб визначення функціонального стану нирок у новонароджених з критичними станами у ранньому неонатальному періоді №67257 МПК (2012.01) А61В10/00 u201108954.Заявл. 18.07.2011 Опубл. 10.02.2012Бюл.№3, 2012
 6. Спосіб діагностики ризику розвитку дистресу плоду при вагітності. Пат на корисну модель № 77899 МПК (201201)А61В10/00номер заяв. U201213613 дата заявк. 08.10.2012

Інформаційний лист МОЗ України. Оптимізація шумового навантаження не недоношених новонароджених у відділеннях інтенсивної терапії. № 299-2012 М.Київ, 2012

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

Наводять перелік найбільш вагомих навчально-методичних видань1.

 1. Neonatology. Навчальний посібник з грифом. МОЗ. м.Харків: ЧП Чернюк,104 с.
 2. Судинні ускладнення Цукрового діабету у дітей. Навчальний посібник з грифом МОЗ. Харків ООО „С.А.М.”, 2008,133с.
 3. Педіатричні аспекти ведення дітей з природженими вадами серця. Навчальний посібник з грифом МОЗ. Тернопіль:Укрмедкнига.2008, 172с.
 4. Особливості оральної регідратації та інфузійної терапії у нвовонароджених та дітей раннього віку. Навчальний посібник з грифом МОЗ. Харків: «СтильИздат».2009,107 с.
 5. Еритропоез у дітей в нормі та при патології. Навчальний посібник з грифом МОЗ. Винниця: « Нова Книга»,2010, 85с.
 6. Хвороби ендокринної системи у дітей. Навчальний посібник з грифом МОН. Харків: ХНМУ (Електр. Ресурс CD-ROM ,2011, 39 с.
 7. Хвороби системи крові Навчальний посібник з грифом МОН. Харків: ХНМУ (Електр. Ресурс CD-ROM ),2012,132с.
 8. Neonatology. Навчальний посібник з грифом МОН. Харків: ХНМУ, 2010,344с.
 9. Принципи надання паліативної допомоги дітям: перший досвід виїзних паліативних бригад в Харківський області. Навчальний посібник, затерджений ВР ХНМУ від 21.01.2015. Харків: Видавництво РА АРТ-МАб 2015,112с.
 10. Принципи надання паліативної допомоги дітям. Харків, ТОВ «Водний спектр-Джі-Ем-Пі», 201, 36с.
 11. Про що розмовляти з дитиною. Харків, ТОВ «Водний спектр-Джі-Ем-Пі», 2017, 48с.
 12. Навички комунікації в педіатричній паліативній допомозі. Харків, ТОВ «Водний спектр-Джі-Ем-Пі», 2017, 44с.
 13. Програма тренінгу з педіатричної паліативної допомоги. Харків, ТОВ «Водний спектр-Джі-Ем-Пі», 2017,44с.

Підвищення кваліфікації та стажування2

 1. Принципи деінституалізації (Lumos), Лондон, Великобританія, 13.08.2013-20.08.2013,(56 год)
 2. Стажування в клініці Св.Софії (Роттердам, Королівство Нідерланди, 18.04.2014-23.04.2014, (42 год)
 3. Стажування в дитячих хоспісах «Rainebows» Лафборо, «Helen&Duglas Hospice» Оксфорда, «Zoe Place» Ковентрі (Велика Британія, 13.03.2016-21.03.2016), (49 год)
 4. Стажування на міжнародне тренерство з педіатричної паліативної допомоги Education in Palliative and End-of-Life Care. Монреаль, Канада, 28.04.2017 -30.04.2017, (21 год)
 5. OMI, AAF, Salzburg Chop Seminar «Palliative Care in Neurooncology», Зальцбург Ав-стрія, 02.12.2018-08.12.2018, (35 год).
 6. OMI, AAF, Salzburg Chop Seminar «Pediatric Palliative Care», Зальцбург, Австрія, 02.12.2017-08.12.2017, (35 год)
 7. OMI, AAF, Salzburg Chop Seminar “Adolescent Medicine”, Зальцбург, Австрія, 10.06.2007-16.06.2007, (35 год)
 8. OMI, AAF, Salzburg Chop Seminar “Maternal and Infant Health”, Зальцбург, Австрія, 20.05.2007-26.05.2007, (35 год)
 9. OMI, AAF, Salzburg Chop Seminar «General Pediatrics», Зальцбург, Австрія, 29.10.2006-04.11.2006, (35 год)

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації
Підготувала 2 кандидата медичних наук. Керівник 2-х робіт на здобуття доктора філософії.
Член апробаційної комісії Харківського національного медичного університету із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук.
Офіційний опонент із захисту 1 кандидатської дисертацій.
Автор, організатор та лектор семінарів-тренінгів для лікарів «Практика надання педіатричної допомоги в педіатрії» у м. Києві (2017), м. Рівному (2018), м. Тернополі (2018), м. Харкові (2018), м. Чернівці (2018), м. Полтаві (2019), м. Дніпрі (2020) за підтримки International Renaissance Foundation
Учасник проектів DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH GIZ «To improve in communities of Kharkiv region of new services for children with special needs and their families” 2018, «Strengthening Ukrainian communities hosting Internally Displaced” 2018-2019, UNICEF “Creating a new model of family-and-community oriented services for children with special needs” -September 2016 – May 2017, USAID «Аналіз ситуації у будинках дитини» (2020-2021).

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях
Член Асоціації неонатологів України
Член Асоціації педіатрів України
Член Ліги паліативної та хоспісної допомоги України
Член Міжнародної мережі дитячої паліативної допомоги (ICPCN),
Член Міжнародної Асоціації Педіатрії Розвитку (IADP).
Член редакційної ради журналів ««Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Intercollegas», «Український журнал медицини, біології та спорту», «Реабілітація та паліативна медицина», «Соціальна фармація в охороні здоров’я».
Експерт робочих груп МОЗ та НСЗУ України.

Наукові інтереси:
–         обґрунтування діагностики та лікування болю у дітей з паралітичними синдромами;корекція харчування дітей з невиліковними захворюваннями;
–         удосконалення діагностики та лікування гіповітамінозу Д у дітей з паралітичними синдромами;розладів фетоалкогольного спектру;
–         розробка наукових даних та впровадження в освіту, клінічну практику положень педіатричної паліативної допомоги,
–         розробка наукових даних в галузі педіатрії розвитку, розвиток передчасно народжених дітей та їх катамнестичне спостереження.

Контакти
E-mail: oo.riha@knmu.edu.ua
Тел.: +380662884409
_______________________________________________________________
1За увесь період трудової діяльності, надають найбільш вагомі праці.
2 У 2016-2021 рр.