Гончарь Маргарита Олександрівна

Науковий профіль

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9167-2034
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56712494000
Web of Science ResearcherID https://publons.com/dashboard/records/publication/confirm/
GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?user=pWbQOpAAAAAJ&hl=ru
ResearchGate https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html
Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005461

Посада: завідувачка кафедри педіатрії №1 та неонатології.
Гарант ОНП 228 «Педіатрія» для здобувачів 3-го рівня вищої освіти (PhD)
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Вчене звання: професор.

Освіта:

 1. Харківський національний медичний університет, Педіатрія, 1985 р.
 2. Українська інженерно-педагогічна академія, 2013 р. (друга вища освіта, заочно, «Педагогіка вищої школи»)
 3. Міжрегіональна академія управління персоналом, 2003 р.(заочно)

Дисципліни:

 • ОП «Медицина» магістр – «Неонатологія», «Ендокринологія у педіатрії», «Педіатрія».
 • ОНП «Педіатрія» доктор філософії – «доказова педіатрія», дитяча та неонатальна кардіологія, методологія наукових досліджень в педіатрії.

Найбільш вагомі наукові публікації

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Newborns’ heart rhythm disorders in early neonatal period / G.Senatorova, Gonchar, A.Boychenko, A.Senatorova, T.Teslenko, I.Kondratova //Тhe New Armenian Medical Journal. 2015. № 1. Vol.9. P. 69-74.
 2. Еndothelial nitrogen oxide synthase gene polymorphism in adolescents with diencephalic syndrome of puberty and arterial hypertension / G.Senatorova, M.Gonchar, G.Muratov, N.Konovalova, A.Strashok // Тhe New Armenian Medical Journal. 2015. № Vol.9. P. 31-36
 3. Risk factors for cardiovascular events in newborns / M.Gonchar, A.Boychenko, O.Riga, O.Logvinova, I.Kondratova // Тhe New Armenian Medical Journal. 2017.  № Vol.11. P. 16-19.
 4. Гончарь М.А., Бойченко А.Д. Роль генетической детерминанты в развитии сердечно-сосудистых расстройств у преждевременно родившихся детей / М.А. Гончарь, А.Д. Бойченко //Мир Медицины и Биологии. 2018. №4 (66). С. 47-51.
 5. Development of toddlers and preschool children in Kharkiv results of the second stage of research / M. Gonchar, O. Riga, I. Pilgui // Neonatology, surgery and perinatal medicine. – 2018. – T.VIII. – № 3 (29). – P. 12-15.
 6. Гончарь М.А., Иванова Е.В. Диагностическая значимость сердечных биомаркеров у новорожденных с неонатальными аритмиями на фоне асфиксии при рождении / М. А. Гончарь, Е. В. Иванова // Кардиология в Беларуси. 2019. Т. 11. № 4. С.576-589. http://cardio.recipe.by/
 7. A possible role of troponin I, copeptin and ischemia-modified albumin in prognosis of the development of post-hypoxic myocardial damage in newborns [Електронний ресурс] / M. Gonchar, Ye. Ivanova, I. Kondratova /Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. 2020.9(1):e090134. Режим доступа : doi: 10.7363/090134.
 8. Нутрійційні практики як предиктор формування надлишкової ваги у школярів східних та західних регіонів україни. Чайченко Т.В., М’ясоєдов В.В., Гончарь М.О., Чумаченко Т.О., Клименко В.А., Харькова М.О., Райлян М.В., Поливянна Ю.І., Журавель Я.В., Сємішев В.І., Плахотна О.М. // Проблеми ендокринної патології No1, 2021, с. 75-83
 9. Gonchar M. O., Alenina I. S., Senatorova G. S. Diagnosis and treatment of renal arterial hypertension in pediatric practice / M.O.Gonchar, I.S.Alenina, G.S.Senatorova // World of medicine and biology. 2021. № 3(77). Р. 49–54.
 10. Association of Myocardial Changes and Gene Expression of the NFATC1 and NFATC4—Calcineurin ignaling Pathway in Children with Bicuspid Aortic Valve. Kamenshchyk A., Gonchar M., Oksenych V., Kamyshnyi A. Children 2023, 10, 1434. https://doi.org/10.3390/children10091434
 11. Складнощі діагностики коарктації аорти у новонароджених у ранній неонатальний період: розбір клінічних випадків. /М.Гончарь, А.Бойченко, І.Кондратова, Б.Пономар/ Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2023. Т. ХІІІ. №2 (48). С. 141-146

Монографії:

 1. Вторичные кардиомиопатии у детей / Под. редакцией проф. Сенатовой А.С.: Харьков. – 2011. – 343с.
 2. Збереження здоров’я недоношеної дитини: клініко-гігієнічний моніторинг / Г.С. Сенаторова, І.В. Завгородній, О.О. Ріга, А.Д. Бойченко, М.О. Гончарь, І.Ю. Кондратова: Харків. – Раритети України, 2012. – 176 с.
 3. Сложный пациент в педиатрии / Под. редакцией проф. Сенаторовой А.С.: Харьков: Новое слово, 2012. – 384 с.
 4. Сложный пациент в педиатрии. Книга 2. / Под. редакцией проф. Сенаторовой А.С.: Харьков, 2016. – 258 с.
 5. Тахіаритмії у дітей /за ред. Г. С. Сенаторової, Гончарь М.О., Страшок, О.І., Стрелкова М.І. – Харків: Новое слово, 2018. – 84 с.
 6. Артеріальна гіпертензія у дітей /Г. С. Сенаторова, М.О. Гончарь, І. С. Аленіна та ін – Харків: Планета-Принт, 2018. – 103 с.

Статті в наукових фахових виданнях України:

 1. Сerebral hemodynamics in newborns with seizures / Гончарь М.О., Бойченко А.Д., Тесленко Т.О., Кондратова І.Ю // Іnter collegаs journal, Vol 3, №2 (2016) – Р.92-94.
 2. Гончарь М.О.Диференційна діагностика кардіомегалій у дітей / Здоров’я України “Педіатрія”. -2016. – С. 53-55
 3. Серцево-судинні розлади у новонароджених у неонатальний період: діагностика та корекція / Гончарь М.О., Бойченко А.Д. Подгала Є.В. Тесленко Т.О. // Здоров’я України – Грудень 2016. – С.66-67.
 4. Возможности применения тканевой допплерографии для оценки диастолической функции желудочков сердца в неонатологической практике / Гончарь М.О., Бойченко А.Д., Сенаторова А.В.// Современная педиатрия. – 2017. – № 6 (86). – С. 52-55
 5. Бронхолегенева дисплазія у дітей: сучасна діагностика, наслідки та їх лікування (up-date 2017) / Гончарь М.О., Сенаторова Г.С., Логвінова О.Л., Муратов Г.Р.// Здоров`я дитини. – – №8. – Том 12. – С. 77- 85
 6. Современное представление о роли мутаций протеинов сурфактанта в формировании интерстициальных заболеваний легких у новорожденных и младенцев / М. А. Гончарь, О. Л. Логвинова // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13. – № 5. – Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/46440
 7. Нeart rhythm disturbances in newborns in the early neonatal period / M. Gonchar, I. Kondratova, Ye. Ivanova, V. Komova // Inter Collegas. – 2018. – 5. –  № 3. –  P. 148-152.
 8. School-age children awareness of the causes of obesity and its health related outcomes / Gonchar M., Chaychenko T.V., Chumachenko T.O., Klymenko V.A., Samsonenko T., Kharkova M.O. // Inter Collegas. – 2019. – 6. –  № 1. –  Р 12-15
 9. Особливості перинатального анамнезу та стан вегетативної регуляції серцевої діяльності у новонароджених після перенесеної гіпоксії / М.О. Гончарь, Є. В. Іванова, І. Ю. Кондратова, В. О. Комова //Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4. – № 6 (22). – С. 134-141.
 10. Features of central nervous system damage in children with congenital cytomegalovirus infection / M.Gonchar, M. Urivaeva, G. Muratov, T. Malich, O. Omelchenko, M. Shapko, A. Liesna, V. Polyakova// Inter Collegas. – 2020. –Vol 7. – No 2. – Р. 89–93.
 11. Ivanova Ye. Рrognosis of individual risk of heart rhythm disturbances and conductivity in newborns in the early neonatal period / M. Gonchar, Ye. Ivanova, I. Kondratova, V. Komova // Inter Collegas. – 2020. – Vol. 7. – №1. – P. 17-22.
 12. Неінвазивні ультразвукові маркери діагностики вторинного зморщування нирки внаслідок міхурово-сечовідного рефлюксу у дитини на підставі клінічного спостереження / Гончарь М.О., Муратова Г // Современная педиатрия. Україна. – 2020. – 3(107). – С. 87–92.

Інші видання:

 1. Неонатологія / Сенаторова А.С., Клименко Т.М., Титова Н.С., Гончарь М.А., Рига Е.А., Макеева Н.І.: Навчальний посібник (з грифом МОЗ України) для занять з педіатрії для студентів медичних закладів ІV рівня акредитації, що навчаються англійською мовою, Харьков, 2006.- 108с.
 2. Детская кардиология/ В.С. Приходько, М.О. Гончарь, Я.Е. Лысиков Е.А. Рига, М.А. Хаин, Г.Н. Костюрина, Л.Ф. Богмат, Н.С.  Шевченко: учебное пособие: К.: Здоров’я, 2005.– 520 с.
 3. Педіатричні аспекти ведення дітей з природженими вадами серця / Волосовець О.П., Сенаторова Г.С., Гончарь М.О., Бойченко А.Д./ Навчальний посібник (з грифом МОЗ України): Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» 2008. 176 с.
 4. Діагностика та моніторинг вродженних вад серця у новонароджених / Волосовець О.П., Сенаторова Г.С., Гончарь М.О., Бойченко А.Д./ Навчальн. Посібник (з грифом МОН України): 2013 р. Харків, 108 с.
 5. Амбулаторний нагляд за дітьми з різними соматичними станами. /Сенаторова Г.С., Уриваєва М.К., Омельченко О.В., Дриль І.С., Цюра О.М., Черненко Л.М., Логвінова О.Л./Учбовий посібник. – Харків, ХНМУ, 2016. – 108 с.
 6. Принципи надання паліативної допомоги дітям: перший досвід виїзних паліативних бригад в Харківський області / О.О. Ріга, А. Ю. Пеньков, М.О. Гончарь/ навчальний посібник: Харків: РА АРТ-МАК, 2016. – 112 с.
 7. Неонатологія у 3 т. підручник / за ред. Т.К. Знаменської. – Львів: Видавець Марченко Т.В., 2020. – 456 с.

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

 1. Неотложные состояния в педиатрии / Завгородній І.В., Бітчук М.Д., Гончарь М.О., Іщенко Т.Б., Омельченко О.В., Дриль І.С., Онікієнко О.Л. методичні вказівки для студентів V–VI курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини Харків: Харків, ХНМУ 2017.75 с.
 2. Догляд за новонародженим в ранньому неонатальному періоді / Гончарь М.О., Сенаторова А.В., Мацієвська Н.К., Тесленко Т.О.: методичні вказівки для студентів V–VI курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини Харків: ХНМУ 2017- 67с.
 3. Принципи лікування респіраторної патології у дітей / М.О. Гончарь, Г.С.Сенаторова, О.Л.Логвінова, Г.Р.Муратов, О.П.Помазуновська, О.М.Крижанівська, Н. В. Башкірова: методичні вказівки для підготовки до диференційованого заліку студентів 5-6 курсів та інтегрованого практично-орієнтованого іспиту випускників медичних вузів ІІІ-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини ХНМУ. Харків: ХНМУ, 2018.  67 с.
 4. Дифференциальная диагностика артериальной гипертензии у детей / М.А. Гончарь, А. С. Сенаторова, И. С. Дриль, М. К Урываева, Н. В. Коновалова: методические указания для подготовки к дифференцированному зачету для студентов V-VI курсов и интегрированному практически- ориентированному экзамену выпускников медицинских вузов III-IV уровней аккредитации, врачей интернов, педиатров, врачей общей практики – семейной медицины ХНМУ. – Харків: ХНМУ, 2018. 50 с.
 5. Особливості ЕКГ-показників у дітей в нормі та при патології / М.О. Гончарь, Г. С. Сенаторова, Н. К. Мацієвська, Є. В. Іванова, І. О. Саніна, О. Л. Онікієнко, Н. Р. Бужинська методичні вказівки для підготовки до диференційованого заліку для студентів V–VI курсів і інтегрованого практично-орієнтованого іспиту випускників медичних вузів III–IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини ХНМУ. – Харків: ХНМУ, 2019. 28 с.
 6. Диференційна діагностика бронхіальної астми та синдрому бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку. Встановлення попереднього діагнозу: М.О. Гончарь, Г. С. Сенаторова, О. В. Омельченко, Л. Г. Тельнова, М. І. Стрелкова/ методичні вказівки для студентів 6-го курсу; ХНМУ. Харків: ХНМУ, 2020. 12 с.
 7. Диференційна діагностика бронхолегенової дисплазії у дітей / М.О. Гончарь, Г.С. Сенаторова, О. Л. Логвінова, О. В. Омельченко, Л. Г. Тельнова, М. І. Стрелкова: методичні вказівки для студентів 6-го курсу /ХНМУ. Харків: ХНМУ, 2020. 13 с.
 8. Диференційна діагностика синдрому задишки. Пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей / М.О. Гончарь, Г. С. Сенаторова, Л. Г. Тельнова, О. В. Омельченко: методичні вказівки для студентів 6-го курсу /ХНМУ. – Харків: ХНМУ, 2020. 13 с.
 9. Диференційна діагностика синдрому кашлю у дітей: Г. С. Сенаторова, Л. Г. Тельнова, О. В. Омельченко/методичні вказівки для студентів 6-го курсу / ХНМУ. Харків: ХНМУ, 2020. 13 с.
 10. Диференційна діагностика синдрому ціанозу та хронічного кашлю. Хронічні бронхолегеневі захворювання у дітей: М.О. Гончарь, Г. С. Сенаторова, О. В. Омельченко, Л. Г. Тельнова, М. І. Стрелкова: методичні вказівки для студентів 6-го курсу / ХНМУ. Харків: ХНМУ, 2020. 14 с.
 11. Метод. вказ. для студентів 5–6-го курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини «Пульсоксиметрія у новонароджених з вродженими вадами серцево-судинної системи»: Гончарь М.О.,Бойченко А.Д. / Харків: ХНМУ, 2023. https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/31689

Участь у міжнародних наукових проектах:

 1. FAO (World Healt Organization). З 2017 року. Проведений інформаційний пошук з проблеми, підготовлений огляд літератури, розроблені опитувальники для дітей різ-ного віку «Аssessment of the current nutritional status, nutrition-related health problems assessment of the current nutritional status, nutrition-related health problems in school-age children in Ukraine».
 2. Дитяча лікарня Санкт-Августіна «Асклепій», Німеччина. 2015-2020, науково-практичне співробітництво.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • Medical education as a component of the education system in Ukraine and EU countries, Польша 25.03.2019-05.04.2019 (180 год)
 • ТУ «Імунопрофілактика в педіатрії», 2020 (2,6 кредити)
 • «Ефективні комунікації в медичному університеті» (Україно-швейцарський проект), 2021 (15 годин)
 • ТУ «Сучасні можливості ультразвукової діагностики в практиці педіатра та сімейного лікаря», 2021 (2,6 кредити)
 • Міжнародний центр освітніх технологій (International Center for Educational Technologies, ICET) на базі освітньої онлайн-платформи SKLAD, міжнародне онлайн-стажування «Сучасні підходи до підготовки медичних кадрів в умовах глобальних викликів та цифрової трансформації медицини», сертифікат Czech Republic, Praha-Vinohrady. 18.02.2022-15.03.2022.

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

 • Науковий консультант 1 доктора медичних наук; науковий керівник 5 кандидатських дисертацій, з яких 2 доктора філософії (4 дисертації захищено, 1 продовжується виконання);
 • Гарант освітньої програми підготовки докторів філософії зі спеціальності «Педіатрія»  ХНМУ,
 • Голова профільної методичної комісії ХНМУ з фаху «Педіатрія»;
 • Член науково-координаційної ради ХНМУ;
 • Член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій при Харківському національному медичному університеті МОЗ України Д 64.609.02 (14.01.10 – педіатрія);
 • Заступник голови Методичної комісії Харківського національного меди-чного університету з проблем підготовки докторів філософії;
 • Член галузевої експертної ради 22 «Охорона здоров»я» Національної агенції забезпечення якості вищої освіти;
 • Член науково-методичної комісії (підкомісія 228 «Педіатрія») сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
 • Член мультидисциплінарної робочої групи відділу стандартизації медичної допомоги  Департаменту оцінки медичних технологій  (розділи: «Педіатрія», «Неонатологія», «Дитяча кардіологія»);
 • Офіційний опонент із захисту 3 докторських та 11 кандидатських дисертацій;
 • Керівник колективної НДР кафедри – «Якість життя та перебіг соматичної патології у дітей в умовах соціального стресу» (2023-2025 рр.)

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

 • Член Европейської Асоціації кардіологів (ESC)
 • Член Українсько-німецької медичної асоціації (UDMA),
 • Член Міжнародної мережі дитячої паліативної допомоги (ICPCN),
 • Член «Асоціації педіатрів України»,
 • Член правління «Асоціації неонатологів України»,
 • Член робочої групи ВДО «Асоціація неонатологів України»,
 • Член правління «Асоціації дитячих кардіологів України»,
 • Член редакційної колегії журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Нагороди та відзнаки

 • Почесна грамота голови Харківської обласної державної адміністрації (2010 р.).
 • Подяка ХНМУ за сумлінну, старанну працю 2016р.;
 • Почесна грамота управління охорони здоров’я Харківської обласної держадміністрації ,
 • Почесна грамота ректорату ХНМУ за значний внесок у розвиток університетської науки та багаторічну сумлінну працю
 • Диплом переможця XX обласного конкурсу Вища школа Харківщини-кращі імена» у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін», 2018 р.
 • Медаль «За бездоганну медичну службу» від Асоціації неонатологів України, 2019 р.
 • Грамота ХНМУ за багаторічну самовіддану працю, 2020 р.
 • Грамота Первинної профспілкової організації працівників ХНМУ за багаторічну самовіддану працю, 2020 р
 • Грамота ХНМУ за багаторічну самовіддану працю, 2022 р.

Наукові інтереси:

Актуальні питання педіатрії та неонатології, дитячої кардіоревматології, пренатальної кардіології,  пульмонології дитячого віку:

 • Стан серцево-судинної системи у новонароджених, дітей шкільного віку та підлітків в нормі і при патології;
 • Серцево-судинні розлади перинатального періоду: кардіоміопатії у новонароджених та дітей раннього віку, стратифікація ризику розвитку, діагностика, прогнозування розвитку ускладнень;
 • Порушення ритму серця та провідності у новонароджених: прогнозування розвитку, діагностика, та профілактика;
 • Стан серцево-судинної системи у дітей з ювенільними ідіопатичними артритами, реактивними артритами;
 • Ведення пацієнтів дитячого віку з вродженими вадами серця в до- та післяопераційному періоді.
 • Критичні вроджені вади серця у новонароджених: сучасні підходи до діагностики та моніторингу.
 • Інтерстиційні захворювання легень, асоційовані з вродженими вадами серця.
 • Розлади травлення у дітей.

Напрямки діяльності:

 • Перинатальна і неонатальна кардіологія. Створення алгоритмів моніторингу новонароджених з вродженими вадами серця в ранній неонатальний період.
 • Популяційні дослідження з визначенням нормативних показників стану серцево-судинної системи у дітей та підлітків Харківського регіону.
 • Стратифікація факторів кардіоваскулярного ризику в дитячій популяції Харківського регіону.
 • Визначення нормативних показників стану серцево-судинної системи у дітей, які займаються спортом.

Контакти
E-mail: margarytagonchar@gmail.com
mo.honchar@knmu.edu.ua
Тел.: +38-050-638-89-92