Бабаджан Володимир Данилович

Науковий профіль

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3939-4209
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603383973
Web of Science ResearcherID https://app.webofknowledge.com/author/record/20168560,32549545

https://publons.com/researcher/4284851/volodimir-babadzhan/

GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=9Iu9zr4AAAAJ
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Volodimir-Babadzhan
Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011339

Посада: професор кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Вчене звання: професор.
Освіта: Харківський медичний інститут, 1984 р.

Дисципліни
ОП «Медицина» магістр – «Внутрішні хвороби», «Клінічна імунологія та алергологія»; «Актуальні питання клінічної імунології та алергології», «Медикаментозна алергія в практиці терапекта», «Молекулярна алергологія»;

ОП «Педіатрія» магістр – «Актуальні питання клінічної імунології та алергології», «Медикаментозна алергія в практиці педіатра», «Молекулярна алергологія»;
ОП «Стоматологія» магістр – «Актуальні питання клінічної імунології та алергології», «Медикаментозна алергія в практиці стоматолога»;
ОП «Технології медичної діагностики та лікування» магістр – «Клінічна імунологія та алергологія»;
ОНП «Медицина» доктор філософії – «Методологія наукових досліджень»; «Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини»;
ОНП «Педіатрія» доктор філософії – «Методологія наукових досліджень»;
ОНП «Стоматологія» доктор філософії – «Методологія наукових досліджень»;
ОНП «Технології медичної діагностики та лікування» доктор філософії – «Методологія наукових досліджень».

Найбільш вагомі наукові публікації
Наводять перелік найбільш вагомих публікацій1 за такими рубриками:

–                     статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science:

1. Заикина Т.С. Влияние терапии метформином на активность эндотелий-зависимых медиаторов у больных острым инфарктом миокарда и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа / Т. С. Заикина, В. Д. Бабаджан, Н. Г. Рындина и др. // Georgian medical news. – 2018. – №1 (274). – С. 92-97.

2. Babadzhan V.D. An algorithm for prognosis of recurrent myocardial infarction in type 2 diabetes mellitus patients following determination of endothelial dysfunction markers / D.Minukhin, A Krasnoyaruzhskiy., V.D.Babadzhan  // Georgian medical news. – 2018. – №10 (283). – С. 47-51.

3. Мінухіна Д. В., Бабаджан В. Д., Кравчун П. Г., Мінухін В. В. Зміни в системі асиметричний диметиларгінін – NO-синтаза у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет  2 типу / Д. В.Мінухіна, В. Д.Бабаджан, П. Г.Кравчун та ін. // Запорізький медичний журнал. – 2018. – Т. 20, №6(111). – С. 746–751.

4. Бабаджан В.Д. The role of plasminogen activator ingibitor type 1 in the development of endothelial disfunction in patients with acute myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus / П.Г.Кравчун, В.Д.Бабаджан, Д.В.Мінухіна та ін. // Проблеми ендокринної патології. ‒ 2019. ‒ № 1 (67). ‒ P. 30‒37.

5. Бабаджан В.Д. Time course of endothelial dysfunction and atherotrombosis markers in patients with acute myocardial infarction with ST segment elevation and type 2 diabetes mellitus depending on reperfusion therapy approach / Бабаджан В.Д., Мінухіна Д.В., Мінухін Д. та ін. // Wiadomosci Lekarskie. ‒ 2020. ‒ №1 (73). ‒ P. 123‒127.

–                     монографії:

1. Современный взгляд на проблему гельминтозов / В.Д.Бабаджан, Л.В. Кузнецова, В.И. Литус та ін. – Київ : Тов. “Видавництво Юстон”, 2018. – 64 с.

2. Современные представления об этиологии и патогенезе полипозных риносинуситов, протекающих на фоне круглогодичного аллергического ринита. /Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г., Шуляк М.А. //Монографія. – Киев: ТОВ “Актавис Украина”, 2015 – 94 с.

3. Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В. Зайков С.В. Анафілаксія. Київ: ТОВ «Актавіс Україна», 2014 – 228 с.

4. Кузнєцова Л.В., Альошина Р.М., Бабаджан В.Д. Лікувальна тактика при невідкладних станах в алергології. – Київ.- Форс.-2009.- 156 с.

–                     статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

1. Babadzhan V.D. An algorithm for prognosis of recurrent myocardial infarction in type 2 diabetes mellitus patients following determination of endothelial dysfunction markers / D.Minukhin, A Krasnoyaruzhskiy., V.D.Babadzhan  // Georgian medical news. – 2018. – №10 (283). – С. 47-51.

2. Бабаджан В.Д. Time course of endothelial dysfunction and atherotrombosis markers in patients with acute myocardial infarction with ST segment elevation and type 2 diabetes mellitus depending on reperfusion therapy approach / Бабаджан В.Д., Мінухіна Д.В., Мінухін Д. та ін. // Wiadomosci Lekarskie. ‒ 2020. ‒ №1 (73). ‒ P. 123‒127.

–                     статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В):

1. Бабаджан В. Д. Діагностична цінність розрахункових індексів інсулінорезистентності НОМА, QUICKI та Caro у хворих на гострий інфаркт міокарда із супутнім цукровим діабетом 2-го типу / Т.С.Заїкіна, В. Д. Бабаджан // Вісник проблем біології і медицини. ‒ 2015. ‒ №4 (121). ‒ С.112‒115.

2. Бабаджан В.Д. Принципы иммунокоррегирующей терапии и иммунореабилитации / Н.В.Шумова, В.Д.Бабаджан, Л.Б.Амер // Імунологія та алергологія: наука і практика. – К., 2015. ‒ Дод. 1. ‒ С. 18‒19.

3. Бабаджан В. Д. Вплив фібринолітичної терапії на частоту розвитку ускладнень в гострий період інфаркту міокарда у хворих із супутнім цукровим діабетом 2-го типу / П. Г. Кравчун, В. Д. Бабаджан, Т. С.  Заїкіна // Проблеми ендокринної патології. ‒ 2015. ‒ №3 (53). ‒ С. 38‒44.

4. Бабаджан В.Д. Диагностика поллиноза в условиях аллергологического отделения 27 ХГКБ г. Харькова / Н.В.Шумова, В.Д.Бабаджан, О.И. Шушляпин // Імунологія та алергологія: наука і практика. ‒ К., 2015. ‒ Дод. 1. ‒ С. 19‒20.

5. Yermak О., Babadzhan V., Amer L., Hryshyna I., Moroz H., Moskalenko L. The diagnostics of food-cross reactivity PR‑10 IgE – homologous proteins in patients with pollinosis// Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- № 2 (123) 2020, м. Київ.-C.64.

6. Бабаджан В.Д., Єрмак О. С., Амер Л. Б., Гришина І. А., Мороз Г. М., Москаленко Л. А., Ковальова А. А. Діагностика сенсибілізації до лідокаїну та артикаїну за допомогою визначення специфічних ІgЕ у сироватці крові та непрямого тесту дегрануляції базофілів у хворих на медикаментозну алергію // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.- № 2 (123) 2020, м. Київ.-C.64.

7. Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Кадикова О.І., Кошкіна М.В. Forming Mechanisms of Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Patients with Coronary Artery Disease and Diabetes Mellitus Type 2.- Український журнал медицини, біології та спорту №5(3) 2020.- С. 194-200.

8. Бабаджан В.Д. Медіатори алергічної імунної відповіді – два напрями терапевтичного впливу// Другий національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, присвячений 175-річчю з дня народження і.і. мечникова. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16-17 вересня 2020 року, м. Харків.- C.21-22.

–                     інші видання.

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

1 Імунологія: підручник / За ред. Кузнєцової Л.В., Бабаджана В.Д., Літус В.М. ‒ Київ, ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2015.‒ 584 с.

2. Клінічна та лабораторна імунологія. Національний підручник / За ред. Кузнецової Л.В., Бабаджана В.Д., Фролова В.М. Національний підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів вищих медичних закладів IV рівнів акредитації та вищих медичних закладів післядипломної освіти.- Київ: ООО «Полиграф плюс», 2012 – 922 с.

3. Методологія наукових досліджень в медицині: навч. посібник / В. Д. Бабаджан, Н. С. Бакуменко, О. І. Кадикова та ін.; за ред. П. Г. Кравчуна, В. Д. Бабаджана, В. В. М‘ясоєдова. – Харків : ХНМУ, 2020. – 386 с.

4. Сучасна практика внутрішньої медицини з невідкладними станами в кардіології та ревматології: навчальний посібник / П.Г. Кравчун, О.М.Шелест, Н.Г.Риндіна, Бабаджан В.Д. та ін.; за редакцією П.Г.Кравчуна, О.Ю.Борзової. – Харків, 2018. ‒ 440 с.

5. Сучасна діагностика основних хвороб серцево-судинної системи. Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних занять студентів V курсу медичних факультетів ВНЗ IV рівня акредитації з дисципліни “Внутрішня медицина” /П.Г. Кравчун, О.М.Шелест, М.І. Кожин, Бабаджан В.Д. та ін.; за ред. П. Г. Кравчуна. Харків, Редакційно-видавничий відділ ХНМУ, 2016- 191 с.

6. Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Кожин М.І. Захворювання внутрішніх органів при бойовій хірургічній травмі й травмах в умовах катастроф та аварій мирного часу. Ускладнення. Профілактика та етапне лікування. Редакційно-видавничий відділ ХНМУ.- Харків, 2016 р.- 57 с.

7. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д. Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. ‒ К.: Видавець Заславський О.Ю., 2016.‒ 324 с.

8. Diagnosis, treatment, and prevention of major cardiovascular, sceleto-muscular and autoimmune  diseases: For 5th year students of medical university level IV of accreditation. In 3 Vol.: textbook / V.D. Babadzhan et al.; ed. by O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova.- Kharkiv: KhNMU, 2016.- V.1.- 315 p.

9. Diagnosis, treatment, and prevention of major cardiovascular, sceleto-muscular and autoimmune  diseases: For 5th year students of medical university level IV of accreditation. In 3 Vol.: textbook / V.D. Babadzhan et al.; ed. by O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova.- Kharkiv: KhNMU, 2016.- V. 2.- 148 p.

10. Diagnosis, treatment, and prevention of major cardiovascular, sceleto-muscular and autoimmune diseases: For 5th year students of medical universities of IV level of accreditation. In 3 Vol.: textbook / V.D. Babadzhan et al.; ed. by O. M. Bilovol, P. P. Kravchun, – Kharkiv: KhNMU, 2016.- V.3.- 196 p.

11. Клінічна імунологія та алергологія: посібник для проведення практичних занять для студентів стоматологічного факультету/ В.В. Чопп’як, Г.О.Потемкіна, В.Д.Бабаджан [та ін.]. Львів: Видавець Тетюк Т.В., 2015.-184 с.

12. Клінічна імунологія та алергологія; за ред. О.М. Біловола, П.Г. Кравчуна, В.Д. Бабаджана, Л.В. Кузнецової. Навч. посібник для студентів V курсу мед. ВНЗ IV рівня акредитації та мед. фак-тів ун-тів. – Х.: Вид-во «Гриф», 2011. – 620 с.

13. Діагностика, лікування і профілактика основних кардіологічних захворювань/ П.Г. Кравчун, О.М.Шелест, М.І. Кожин, Бабаджан В.Д. та ін.; під ред. А.М. Біловола і П.Г. Кравчуна. Навч. посібник для студентів V курсу мед. вузів IV рівня акредитації: В 2 ч.-Харків ХНУ, ім. В.М. Каразіна 2010.- Ч.I.- 264 с.

14. Діагностика, лікування і профілактика основних кардіологічних захворювань/ П.Г. Кравчун, О.М.Шелест, М.І. Кожин, Бабаджан В.Д. та ін.; під ред. А.М. Біловола і П.Г. Кравчуна. Навч. посібник для студентів V курсу мед. вузів IV рівня акредитації: В 2 ч.-Харків, ХНУ ім. В.М. Каразіна, 2010.- Ч.2.- 200 с.

15. Діагностика, лікування і профілактика основних хвороб кістково-м’язової системи і сполученої тканини/ П.Г. Кравчун, О.М.Шелест, М.І. Кожин, Бабаджан В.Д. та ін.; під ред. А.М. Біловола і П.Г. Кравчуна; Навч. посібник для студентів V курсу мед. вузів IV рівня акредитації.-Харків ХНУ, 2010.- 256 с.

16. Основы диагностики, лечения и профилактики основных кардиологических заболеваний/ П.Г. Кравчун, О.М.Шелест, М.B. Кожин, Бабаджан В.Д. и др.; под ред. А.Н. Беловола и П.Г. Кравчуна. Учеб. пособие для студентов V курса мед. вузов IV уровня акредитации: В 2 ч.-Харьков ХНУ, им.  В. Н. Каразина, 2009.- Ч.I.- 328 с.

17. Терапия: Учебник /Бабаджан В.Д. и др.; под редакцией Малая Л.Т., Хворостинка В.Н., в 2-х томах, т.1.- Харьков: Факт, 2004 – 684 с.

18. Внутрішні хвороби: Навч. посіб. / Бабаджан В.Д. та інш.; за редакцією Л.Т. Малая, П.Г. Кравчун, у 3-х томах, т.1.- Харків: ХДМУ, 2002 – 665 с.

19. Внутрішні хвороби: Навч. посіб. / Бабаджан В.Д. та інш.; за редакцією Л.Т. Малая, П.Г. Кравчун, у 3-х томах, т.3.- Харків: ХДМУ, 2002 –491 с.

20. Бабаджан В.Д. Internal deseases (посібник для іноземних студентів, що навчаються на англійській мові).- Харків: «Турбо», 2002 – 497 с.

Підвищення кваліфікації та стажування2
2016 р. – при Національній медічній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ) передатестаційний цикл “Алергологія”;
2017 р. – при Національній медічній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ) передатестаційний цикл “Клінічна імунологія”.

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації
Підготував трьох кандидатів медичних наук.
Член спеціалізованої вченої ради Харківського національного медичного
університету Д 64.600.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук.
Офіційний опонент із захисту 1 докторської та 4 кандидатських дисертацій.

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях
1. Член асоциації алергологів України (2007 р.).
2. Член Украінського товариства з імунології, алергології та імунореабілітації (2014 р.).
3. Член Харківського обласного осередка імунологів та алергологів (2006 р.).

Нагороди та відзнаки

Наукові інтереси:

–          розробка схем використання одно- та багатокомпонентних методів діагностики сенсибілізації хворих на поліноз, алергічний риніт, алергічну бронхіальну астму та харчову алергію;

–          обґрунтування призначення алерген специфічної імунотерапії хворим, що мають сенсибілізацію до аеро- та харчових алергенів;

–          удосконалення методів лабораторної діагностики та лікування медикаментозної алергії та анафілаксії.

Контакти
E-mail: vd.babadzhan@knmu.edu.ua, vladdoc2@gmail.com
Тел.: +380675732338
__________________________________________________
1За увесь період трудової діяльності, надають найбільш вагомі праці.
2 У 2016-2021 рр