Історія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики – одна з найстаріших кафедр, що була організована 1894 р. на базі Харківського університету. Сьогодні вона – одна з провідних кафедр медичного університету, відома своїми науковими дослідженнями не тільки в Україні, але й за її межами.

В 1894 р. кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб очолював доцент М.М. Ломиковський, з 1910 р. – професор П.І. Шатилов, з 1934 р. – професор А.П. Корхов, у 1937–1941 рр. – професор С.Я. Штейнберг, у 1941 р. – професор П.Ф. Фролов. У роки евакуації (м. Оренбург) кафедрою завідував професор С.М. Синельников (1941–1947 рр.), в 1953 р. кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб об’єднано з однойменною кафедрою педіатричного факультету під керівництвом професора С.М. Синельникова, з 1955 р. до 1957 р. кафедру очолювала професор Л.Т. Мала. В 1957 р. знову була організована самостійна кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб лікувального факультету на базі 11 міської лікарні під керівництвом доцента А.М. Агалецької.

З 1964 по 1991 рр. кафедрою завідував професор М.І. Штельмах. Основними напрямками наукових досліджень кафедри були вивчення проблем ранньої діагностики та профілактики атеросклерозу і гіпертонічної хвороби; розроблено, впроваджено та вивчено ефективність методів лазерної терапії хворих із захворюваннями органів дихання та опорно-рухового апарату.

З 1991 по 2014 рр. кафедру очолювала проф. О.М. Ковальова, учениця професора М.І. Штельмаха, під керівництвом якого у 1975 р. захистила кандидатську дисертацію; у 1980 р. отримала вчене звання доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб; у 1989 р. захистила докторську дисертацію та у 1991 р. отримала вчене звання професора. У співавторстві зі вчителем, професором М.І. Штельмахом, нею було опубліковано низку навчально-методичних та наукових робіт. За 25 років керування кафедрою професор О.М. Ковальова може пишатися досягненнями вже своїх учнів: вона була науковим керівником 33 кандидатських дисертацій та науковим консультантом 5 докторських дисертацій. Під керівництвом професора О.М. Ковальової створено пріоритетний напрямок наукової діяльності, а саме дослідження гемодинамічних, клітинно-рецепторних, нейрогуморальних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу з коморбідним перебігом. Учні професора О.М. Ковальової активно розробляють проблему метаболічного синдрому з визначенням патогенетичних імунозапальних ланок, впливу інсулінорезистентності на ремоделювання серця, серцево-судинного ризику, роль адипокінів у розвитку дисфункції міокарда та серцевої недостатності. Наукові здобутки узагальнені у монографіях О.М. Ковальової та її учнів: проф. Т.В. Ащеулової, проф. Т.М. Амбросової, проф. Г.В. Демиденко «Ожиріння в практиці кардіолога», «Фактор некроза опухолей-α, апоптоз при патологии сердечно-сосудистой системы», «Цитокины: общебиологические и кардиальные эффекты», «Морфо-функциональные изменения сердца при ожирении», «Біомаркери кардіоваскулярного ризику при артеріальній гіпертензії» та інші. Професором О.М. Ковальовою було створено Центр з діагностики та лікування артеріальної гіпертензії, який працював з 2002 по 2016 рік у складі терапевтичного відділення стаціонару КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 11». За ініціативи проф. О.М. Ковальової та враховуючи здобутки у підготовці іноземних студентів англійською мовою, кафедра є опорною з дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» з проблем навчання студентів англійською мовою. Професор О.М. Ковальова є ініціатором та співавтором підготовки та видання підручників з грифом МОЗ і МОН України: «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Деонтологія в медицині», «Догляд за хворими» (українською та англійською мовами), фундатором дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» у ХНМУ та ініціатором перейменування кафедри – з 2012 р. кафедра носить назву «кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки». Співробітники кафедри активно долучилися до викладання нової навчальної дисципліни: видано підручник з грифом МОЗ і МОН України, навчальні посібники, методичні вказівки. За особистий внесок у розвиток медичної науки та профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань населення Академія наук України нагородила О.М. Ковальову у 2001 р. медаллю імені академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я». В 2007 р. їй присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України».

З 2014 р. кафедрою завідує професор Т.В. Ащеулова – автор більш ніж 380 наукових робіт, 100 навчально-методичних робіт, навчальних посібників та підручника англійською мовою з дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини». Проф. Т.В. Ащеулова вільно володіє англійською мовою – сертифікат зі знання англійської мови на рівні С2. Має диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Науки про освіту» (професійна кваліфікація «викладач вищих навчальних закладів»). Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації зі спеціальності «Внутрішні хвороби». Професор Т.В. Ащеулова є позаштатним експертом Національної служби здоров’я України за напрямом «Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій», членом Європейського товариства з кардіології, членом робочої групи з гіпертензії та серця, членом робочої групи з кардіоваскулярної фармакотерапії, членом ради з гіпертензії Європейського товариства з кардіології, членом Європейського респіраторного товариства та українських професійних об’єднань лікарів.

У 2023 році здійснюється об’єднання кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, біоетики та біобезпеки з кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства ХНМУ.  Заснована у 1938 році, на той час кафедра ПВМ №2 та медсестринства мала назву: Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб педіатричного та санітарного факультетів Харківського медичного інституту). Першим завідувачем був професор С.М. Синельников, який очолював кафедру до 1959 р.

У 1960–1981 рр. кафедру очолював професор Ю.Д. Шульга. Він став фундатором Харківської нефрологічної школи. Широкого визнання отримали дослідження імунологічного гомеостазу, водно-електролітного балансу, центральної та ниркової гемодинаміки, пресорної та депресорної систем при гломерулонефриті, пієлонефриті, артеріальній гіпертензії, а також нові методи лікування цих захворювань. Ю.Д. Шульга підготував 8 докторів та 24 кандидати медичних наук. Він є автором 5 монографій з нефрології та 130 наукових праць.

З 1982 р. завідувачем кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 була Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН, професор, д.мед.н. Ж.Д. Семидоцька. Діяльність професора Ж.Д. Семидоцької як завідувача кафедри пропедевтики завжди була спрямована на поєднання кращих вітчизняних традицій із сучасними педагогічними новаціями. Професор Ж.Д. Семидоцька протягом 27 років очолює Харківську нефрологічну школу: нею підготовлено 3 доктори і 30 кандидатів медичних наук, 14 магістрів, оприлюднено 510 наукових праць, отримано 17 патентів на винаходи; вона є співавтором монографій.

З липня 2009 р. по 2023 р. завідувачем кафедри ПВМ №2 та медсестринства була доктор медичних наук, професор Т.С. Оспанова, нею підготовлено 1 доктор і 2 кандидатів медичних наук, 1 магістрів, оприлюднено 370 наукових праць, отримано 4 патентів на винаходи; вона є співавтором монографій.

З вересня 2023 року об’єднана кафедра має назву кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики, завідувачем якої є професор Т.В. Ащеулова.