Кафедра терапії, гастроентерології та дієтології

Про нас

Кафедра терапії №2 ННІ ПО ХНМУ заснована у 2022 р. шляхом об’єднання 2-х кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти при її реорганізації: кафедри гастроентерології та дієтології і кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології. У різні роки ці кафедри очолювали видатні вчені – професори Опарін А.Г., Богуславська Т.В., Дейнеко Н. Ф., Дубік В.Т., Звягінцева Т. Д., Опарін О.А.

Основними напрямками діяльності кафедри терапії №2 є навчальна, науково-методична, консультативна та лікувальна робота.

Навчальна діяльність кафедри включає:

  • дворічну підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби»
  • навчання лікарів на циклах первинної спеціалізації: «Терапія», «Гастроентерологія», «Ревматологія», а також спеціалізації лікарів-дитячих гастроентерологів за фахом «Гастроентерологія», навчання лікарів на циклах стажування за фахом «Терапія», «Гастроентерологія»
  • безперервний професійний розвиток лікарів на циклах тематичного удосконалення з актуальних питань терапії, гастроентерології, дієтології, ревматології.

При організації навчального процесу на кафедрі використовуються як традиційні навчально-методичні підходи, так і сучасні інформаційні технології.

Наукова діяльність кафедри передбачає розробку, оптимізацію та впровадження у практику новітніх методів діагностики та лікування захворювань травної, серцево-судинної, ендокринної систем, тощо. Особлива увага приділяється вивченню коморбідних патологій.

Клінічними базами кафедри є КНП «Міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О.Шалімова» ХМР, КНП «Міська клінічна лікарня №7», КНП ХОР “Обласний госпіталь ветеранів війни”.

Контактні дані
Адреса:
пр. Героїв Харкова, 197,
м. Харків, 61037
КНП «Міська клінічна лікарня № 2
ім. проф. О.О. Шалімова», 1-й поверх
В.о. завідувача
Сергієнко Олена Іванівна
д.м.н., професор
oi.serhiienko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Новохатня Аліна Євгеніївна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
ay.novokhatnia@knmu.edu.ua
Чернобай Алла Іллівна
Відповідальна за лікувальну роботу, к.мед.н., доцент
ai.chernobai@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Двояшкіна Юлія Іванівна
к.мед.н., доцент
yi.dvoiashkina@knmu.edu.ua
Хоменко Людмила Олексіївна
к.мед.н., доцент
lo.khomenko@knmu.edu.ua
Яковенко Олена Львівна
к.мед.н., доцент
ol.yakovenko@knmu.edu.ua
Федченко Юрій Григорович
к.мед.н., доцент
yh.fedchenko@knmu.edu.ua
Гаманенко Яна Костянтинівна
к.мед.н., асистент
yk.hamanenko@knmu.edu.ua
Яранцева Наталя Андріївна
PhD, асистент
na.yarantseva@knmu.edu.ua
Кореновський Ігор Петрович
к.мед.н., асистент
ip.korenovskyi@knmu.edu.ua
Ярошенко Аліна Володимирівна
асистент
av.yaroshenko@knmu.edu.ua
Горбачова Олена Петрівна
старший лаборант
op.horbachova@knmu.edu.ua
Каширцева Оксана Миколаївна
аспірант
Семенова Наталія Василівна
аспірант
nvsemenova.po23@knmu.edu.ua

У 2022 р. в процесі реорганізації Харківської медичної академії післядипломної освіти відбулось об’єднання 2-х кафедр: кафедри гастроентерології та дієтології  і кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології, об’єднану кафедру включено до складу Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ як кафедру терапії №2.

Історія кафедри терапії №2 починається з 1963 року, коли у структурі Українського інституту удосконалення лікарів на базі Харківської студентської лікарні була створена кафедра терапії. Протягом 1963-1984 рр. кафедрою завідували професори Богуславська Т.В., Дейнеко Н.Ф., Дубік В.Т. З 1985 по 2013 рік кафедру очолював доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Член Нью-Йоркської медичної Академії, Опарін Анатолій Георгійович.

У 2009 році кафедра отримала назву «кафедра терапії ревматології та клінічної фармакології». З 2013 по 2022 рік кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Олексій Анатолійович Опарін – головний редактор міжнародного “Східноєвропейського журналу внутрішньої та сімейної медицини”, керівник 9 кандидатських дисертацій, затверджених ВАК України, автор більш 258 наукових праць.

Кафедра гастроентерології починає свою історію з 1981 року у складі УІУВ під керівництвом доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки, Дейнеко Ніни Федорівни. Під її керівництвом захищено 26 дисертаційних робіт, пройшли підготовку з гастроентерології 86 клінічних ординаторів, у тому числі з іноземних держав. З 2000 по 2022 рік керівником кафедри гастроентерології була доктор медичних наук, професор, представник України в Європейській організації з вивчення хвороби Крона та колітів, Звягінцева Тетяна Дмитрівна, яка продовжила підготовку спеціалістів та наукові дослідження з гастроентерології. Під час її керівництва кафедра отримала назву «гастроентерології та дієтології».

В даний час кафедра терапії №2 ННІ ПО ХНМУ об’єднала в собі такі напрямки, як терапія, гастроентерологія, дієтологія, ревматологія та поповнилася новими співробітниками.

Основними завданнями кафедри є забезпечення якісного навчального процесу лікарів, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення кваліфікації.

Для забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів розроблені та проводяться цикли тематичного удосконалення тривалістю 2 тижні з терапії, гастроентерології, дієтології, ревматології, клінічної фармакології:

Цикли тематичного удосконалення (2 тижні)

«Сучасні критерії та протоколи діагностики та лікування внутрішніх хвороб»,

«Комплексна фармакотерапія поєднаної патології захворювань внутрішніх органів»,

«Актуальні питання клінічної фармакології внутрішньої та сімейної медицини»

«Больові синдроми опорно-рухової системи в терапевтичній практиці»,

«Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів»

«Захворювання органів травлення та вірусні інфекції»,

«Питання гастроентерології»,

«Клінічна гастроентерологія: питання діагностики та лікування»,

«Актуальні питання дієтології», В 2024 році будуть проведені цикли спеціалізації з терапії, ревматології, гастроентерології та тематичного удосконалення.

Календарній план циклів на 2024 рік включає:

Цикли спеціалізації “терапія” (для лікарів ЗПСМ, лікарів-терапевтів, які не працювали за фахом більш трьох років), зі спеціальності “ревматологія” (для терапевтів), зі спеціальності “гастроентерологія” (для терапевтів, лікарів ЗПСМ, ендоскопістів,), термін навчання – 6 місяців; для лікарів-гастроентерологів дитячих – термін навчання 2 місяці; для лікарів-гастроентерологів, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю – термін проведення 4 місяці.

Лекції, семінарські та практичні заняття проводяться всіма викладачами в аудиторіях кафедри та дистанційно, із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Аналіз історій хвороб та огляд хворих проводять у навчальних кімнатах та відділеннях базових клінічних лікарень. Мови викладання – українська.

Можливе навчання на платній основі (слухачі всіх циклів, лікарів – інтернів).

Кафедра терапії проводить підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Щорічно на кафедрі проводяться наукові конференції за участю лікарів-інтернів, розглядаються різні захворювання внутрішніх органів, сучасні методи їх діагностики, лікування та профілактики.

На кафедрі проходили навчання клінічні ординатори та аспіранти з Грузії, Лівану, Іраку, Сирії, Непалу, Судану, Нігерії, Єгипту, Азербайджану, Йорданії та інших країн світу.

Співробітники кафедри приймають участь в міжнародних та вітчизняних конференціях, з’їздах з актуальних питань гастроентерології, терапії, дієтології, ревматолoгії, післядипломного навчання.

Співробітниками кафедри виконується великий обсяг навчально-методичної та організаційної роботи. Під керівництвом та за участі співробітників кафедри підготовлені та видані монографії, навчальні посібники з гастроентерології та терапії, методичні рекомендації та інша навчально-методична література.

Сферою наукових досліджень співробітників кафедри є діагностика та лікування хвороб органів травлення, на сьогодні – вивчення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою патологією в осіб молодого віку. За останні роки опубліковано більше 568 наукових робіт, з них 110 статей в журналах фахових виданнях України, одержано більше 20 патентів України, 6 нововведень, 6 інформаційних листів, захищені одна докторська, одинадцять кандидатських та чотири магістерські дисертації.

Колектив кафедри стояв біля витоків створення Української академії історії медицини та взяв безпосередню участь у організації та проведенні І-IV з’їздів істориків медицини України з міжнародною участю.

Лікувально-діагностична робота проводиться на 3-х клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю, а саме КНП “Міська клінічна лікарня №2 ім. проф. Шалімова О.О.”, КНП  “Міська клінічна лікарня №7”, КНП ХОР “Обласний госпіталь ветеранів війни”. Співробітники кафедри надають медико-консультативну допомогу та здійснюють широкий спектр діагностичних досліджень: УЗД серця та судин, щитоподібної залози, органів травної, сечовидільної систем, ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопію та фіброколоноскопію). Проф. Сергієнко О.І. консультує військових у стаціонарі ХКЛ ЗТ №2 Філіі “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниці”.

Співробітники кафедри терапії № 2 беруть участь у міжнародних конференціях та конгресах – у 2023 році – IV International scientific and practical conference “Researching Advanced Horizons of Global Progress: Challenges and Innovative Concepts”, (Іспанія) та “Modern Strategies Of Global Scientific Solutions” (Швеція); публікують статті у закордонних виданнях (Чехія, Хорватія, Польща).

На кафедрі здійснюється підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби», докторів філософії за спеціальністю 222 Медицина.

Для лікарів-терапевтів, сімейних лікарів кафедра пропонує курси спеціалізації за фахом ревматологія, гастроентерологія, терапія, передатестаційні цикли.

Проводяться заходи для підвищення кваліфікації з актуальних питань діагностики захворювань внутрішніх органів, больових синдромів опорно-рухового апарату, дієтології, функціональної діагностики.

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: Хоменко Людмила Олексіївна, канд. мед. наук, доцент.

Формат проведенняon-line (Zoom, Google-meet) або очно. Один раз на місяць по суботах на кафедрі проводяться засідання наукового студентського гуртка, в якому беруть участь студенти 5–6-х курсів, інтерни та викладачі кафедри. На сесіях розглядаються різні захворювання внутрішніх органів, сучасні методи їх діагностики, лікування та профілактики. Усі засідання супроводжуються розбором хворих з представленою патологією.

Щорічно на кафедрі проводяться наукові студентські конференції.