Про нас

Кафедра заснована у 1963 р. на базі студентської лікарні м. Харкова. Основні напрямки діяльності включають навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.

Навчальна робота кафедри полягає у викладанні освітніх компонент дисципліни «Внутрішня медицина», підготовці клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів та інтернів, проведенні курсів спеціалізації та тематичного удосконалення для фахівців за напрямами: терапія, ревматологія, гастроентерологія, функціональна діагностика.

Наукова діяльність кафедри передбачає розробку, оптимізацію та впровадження у практику новітніх методів лікування, діагностики та профілактики захворювань травної, серцево-судинної, ендокринної систем тощо. Особлива увага приділяється вивченню коморбідних патологій. На кафедрі здійснюється методична робота – підготовка та видання методичних рекомендацій, підручників та навчальних посібників з актуальних питань внутрішньої медицини.

Завідувач кафедри проф. Опарін О.А. є засновником та головним редактором міжнародного фахового видання «Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини».

Клінічними базами кафедри є Міська клінічна лікарня № 7, Обласний госпіталь ветеранів війни, Міська студентська лікарня.

Контактні дані
Адреса:
Салтівське шосе, 266-г,
м. Харків, 61176
КНП «Міська клінічна лікарня № 7», 7-й поверх
В.о. завідувача
Опарін Олексій Анатолійович
д.м.н., професор
oa.oparin@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Новохатня Аліна Євгеніївна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
ay.novokhatnia@knmu.edu.ua
Сергієнко Олена Іванівна
Відповідальна за наукову роботу, д.мед.н., професор
oi.serhiienko@knmu.edu.ua
Хоменко Людмила Олексіївна
Відповідальна за студентський науковий гурток, к.мед.н., доцент
lo.khomenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Лаврова Наталія Володимирівна
к.мед.н., доцент
nv.lavrova@knmu.edu.ua
Яковенко Олена Львівна
к.мед.н., доцент
ol.yakovenko@knmu.edu.ua
Двояшкіна Юлія Іванівна
к.мед.н., доцент
yi.dvoiashkina@knmu.edu.ua
Чернобай Алла Іллівна
к.мед.н., доцент
ai.chernobai@knmu.edu.ua
Благовещенська Альона Вікторівна
к.мед.н., доцент
av.blahoveshchenska@knmu.edu.ua
Федченко Юрій Григорович
к.мед.н., доцент
yh.fedchenko@knmu.edu.ua
Гаманенко Яна Костянтинівна
к.мед.н., асистент
yk.hamanenko@knmu.edu.ua
Яранцева Наталя Андріївна
доктор філософії, асистент
na.yarantseva@knmu.edu.ua
Кореновський Ігор Петрович
к.мед.н., асистент
ip.korenovskyi@knmu.edu.ua
Ярошенко Аліна Володимирівна
к.мед.н., асистент
av.yaroshenko@knmu.edu.ua
Горбачова Олена Петрівна
старший лаборант
op.horbachova@knmu.edu.ua
Каширцева Оксана Миколаївна
аспірант
Семенова Наталія Василівна
аспірант

Кафедра заснована у 1963 р. у структурі Українського інституту удосконалення лікарів на базі Харківської студентської лікарні. Протягом 1963–1984 рр. кафедрою завідували професори Богуславська Т.В., Дейнеко Н.Ф., Дубік В.Т.

З 1985 по 2013 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, член Нью-Йоркської медичної академії Опарін Анатолій Георгійович, керівник трьох докторських та 27 кандидатських дисертацій, затверджених ВАК України, автор більше 300 наукових праць. Основна увага приділялась дослідженню гастроентерологічних захворювань із коморбідними патологіями, зокрема виразковій хворобі шлунка та 12-палої кишки.

У 2009 р. кафедра отримала назву «Кафедра терапії ревматології та клінічної фармакології» і була структурним підрозділом Харківської медичної академії післядипломної освіти.

З червня 2013 р. кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Олексій Анатолійович Опарін. Він головний редактор міжнародного «Східноєвропейського журналу внутрішньої та сімейної медицини», керівник 9 кандидатських дисертацій, затверджених ВАК України, автор більше 258 наукових праць, зокрема статей у міжнародній наукометричній базі Scopus, а також 27 монографій, 23 патентів, 24 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України, навчального посібника, затвердженого МОН України.

У 2023 р. у процесі реорганізації кафедру приєднано до ХНМУ та перейменовано на кафедру терапії № 2.

Основними завданнями кафедри є забезпечення якісного навчального процесу для студентів за освітньо-професійною спеціальністю 222 Медицина, підготовка клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів та інтернів, удосконалення професійної компетенції та підвищення кваліфікації медичних працівників.

У рамках післядипломної освіти кафедра пропонує для лікарів курси спеціалізації, тематичного удосконалення, різноманітні семінари та тренінги з актуальних питань внутрішньої медицини, гастроентерології, ревматології, кардіології, фармакології, функціональної діагностики.

Створено всі умови для підготовки іноземних студентів. На кафедрі навчалися аспіранти з Грузії, Лівану, Іраку, Сирії, Непалу, Судану, Нігерії, Азербайджану, Йорданії та інших країн світу, які всі успішно захистили кандидатські дисертації.

В освітньому процесі широко використовуються комп’ютерно-інформаційні, інтерактивні, дистанційні методи.

Протягом багатьох років пріоритетом наукової діяльності кафедри було вивчення питань патогенезу, діагностики та лікування виразкової хвороби. Сферою наукових досліджень співробітників кафедри на сьогодні є вивчення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою патологією в осіб молодого віку.

За останні роки опубліковано більше 568 наукових робіт, з них 110 статей у фахових виданнях України, одержано більше 20 патентів України, 6 нововведень, 6 інформаційних листів, захищені одна докторська, одинадцять кандидатських та чотири магістерські дисертації.

Колектив кафедри стояв біля витоків створення Української академії історії медицини та взяв безпосередню участь в організації та проведенні І–IV з’їздів істориків медицини України з міжнародною участю, а завідувача кафедри було обрано президентом Української Академії Історії Медицини, Головою секції Харківського медичного товариства з історії медицини.

Лікувальна робота кафедри здійснюється на базі Міської клінічної лікарні № 7, Обласного госпіталю ветеранів війни та Міської студентської лікарні. Співробітники кафедри надають медико-консультативну допомогу та здійснюють широкий спектр діагностичних досліджень: УЗД серця та судин, щитоподібної залози, органів травної, сечовидільної систем, фіброгоастродуоденоскопію та колоноскопію.

Співробітники кафедри терапії № 2 беруть активну участь у міжнародному співробітництві з країнами близького та далекого зарубіжжя, також регулярно публікують свої праці у зарубіжних виданнях (Чехія, Хорватія, Польща, Бангладеш) та у виданнях Scopus.

Завідувача кафедри Опаріна О.А. обрано членом президії Міжнародного Товариства Історії Медицини (м. Страсбург).

На кафедрі здійснюється підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби», докторів філософії за спеціальністю 222 Медицина.

Для лікарів-терапевтів, сімейних лікарів кафедра пропонує курси спеціалізації за фахом ревматологія, гастроентерологія, терапія, передатестаційні цикли.

Проводяться заходи для підвищення кваліфікації з актуальних питань діагностики захворювань внутрішніх органів, больових синдромів опорно-рухового апарату, дієтології, функціональної діагностики.

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: Хоменко Людмила Олексіївна, канд. мед. наук, доцент.

Формат проведенняon-line (Zoom, Google-meet) або очно. Один раз на місяць по суботах на кафедрі проводяться засідання наукового студентського гуртка, в якому беруть участь студенти 5–6-х курсів, інтерни та викладачі кафедри. На сесіях розглядаються різні захворювання внутрішніх органів, сучасні методи їх діагностики, лікування та профілактики. Усі засідання супроводжуються розбором хворих з представленою патологією.

Щорічно на кафедрі проводяться наукові студентські конференції.