Про нас

Кафедра стоматології почала підготовку лікарів-стоматологів у серпні 2006 р.
Основними напрямками діяльності кафедри є навчальна, наукова, методична, лікувально-діагностична, консультативна робота.
Навчальна діяльність кафедри полягає в підготовці інтернів-стоматологів та підвищенні кваліфікації лікарів-стоматологів.
Науковим напрямком кафедри є розробка та впровадження сучасних алгоритмів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів різних вікових періодів.

Основні напрями методичної роботи кафедри:

  • активізація впровадження інноваційних методів та форм навчання, навчальних технологій у навчальний процес;
  • активне впровадження наукової складової в навчальний процес;
  • підготовка та видання навчально-методичних посібників та наукових видань.
Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Перемоги, 51, УСЦ ХНМУ, 7-й поверх
В.о. завідувача
Томіліна Тетяна Вікторівна
к.мед.н., доцент
tv.tomilina@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Соколова Ірина Іванівна
Відповідальна за наукову роботу, д.мед.н., професор
ii.sokolova@knmu.edu.ua
Стоян Олена Юліївна
Відповідальна за виховну роботу, к.мед.н., доцент
oy.stoian@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Савєльєва Наталія Миколаївна
д.мед.н., професор
nm.savielieva@knmu.edu.ua
Худякова Марина Борисівна
к.мед.н., доцент
mb.khudiakova@knmu.edu.ua
Олейнічук Валерій Вікторович
к.мед.н., доцент
vv.oleinichuk@knmu.edu.ua
Скидан Каріна Володимирівна
к.мед.н., доцент
kv.skydan@knmu.edu.ua
Марковська Ірина Володимирівна
к.мед.н., асистент
iv.markovska@knmu.edu.ua
Єлісєєва Ольга Володимирівна
к.мед.н., асистент
ov.yelisieieva@knmu.edu.ua

Підготовку лікарів-інтернів у Харківському медичному інституті розпочали на стоматологічному факультеті в 1983 р. З того року кафедра терапевтичної стоматології проводила підготовку лікарів-інтернів Харківської та Сумської областей за заочною формою навчання на профільних кафедрах стоматологічного факультету та базах практичної охорони здоров’я. А з 1993 р. на очних двомісячних циклах за очно-заочною формою навчалися тільки інтерни, які мешкали в Харківській області.
Після створення на базі Харківського державного медичного університету у лютому 2006 р. факультету післядипломної освіти підготовку лікарів-стоматологів продовжила новостворена кафедра стоматології під керівництвом професора І. І. Соколової.
У січні 2011 р. факультет післядипломної освіти був реорганізований у Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ, в структурі якого на теперішній час проводить свою роботу кафедра стоматології за такими напрямами: інтернатура, підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів, спеціалізація та перепідготовка лікарів.
Підготовка інтернів на очних циклах здійснюється в лікувально-профілактичних закладах, які є клінічними базами кафедр ХНМУ. Для проведення комп’ютерного тренінгу та комп’ютерного контролю знань лікарів-інтернів використовується комп’ютерний клас університету та комп’ютерний клас на кафедрі.
Заочна підготовка лікарів-інтернів проводиться в обласних, міських лікувально-профілактичних закладах та на базах лікарень Куп’янська, Лозової, Ізюма, Вовчанська, Дергачів та ін.
За весь період проведення навчання в інтернатурі ХНМУ сертифікат спеціаліста отримали близько 2 тис інтернів.

На кафедрі стоматології проводиться:
– підготовка лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія»;
– цикли тематичного удосконалення для лікарів-стоматологів різних спеціальностей з актуальних проблем сучасної стоматології.
На кафедрі за програмою з фаху «Стоматологія» викладаються такі дисципліни: «Терапевтична стоматологія»; «Дитяча стоматологія»; «Ортодонтія»; «Хірургічна стоматологія»; «Ортопедична стоматологія».
Навчальний процес на кафедрі проводиться із використанням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів, застосовують інноваційні підходи до проведення освітнього процесу.
У процесі навчальної діяльності на кафедрі інтерни і лікарі мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яке є в розпорядженні кафедри.
Відповідальним і вагомим напрямком педагогічної діяльності кафедри є підготовка лікарів-інтернів до інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК-3. Стоматологія». З метою оптимізації її проведення створено власну комп’ютерну програму. Крім того, співробітники кафедри неодноразово були співавторами збірок тестових завдань до інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК-3. Стоматологія» центру тестування МОЗ України.
Співробітники, які мають ступінь магістра з фаху «Педагогіка вищої школи»:
Н. М. Савєльєва, І. І. Соколова, С. І. Герман, О. Ю. Денисова, О. В. Єлісєєва, І. В. Марковська, К. В. Скидан, М. І. Скидан, О. Ю. Стоян, Т. В. Томіліна, О. Г. Ярошенко.

На даний час наукові дослідження проводяться у рамках ініціативної НДР «Розробка та впровадження сучасних алгоритмів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів різних вікових періодів».
Напрямки наукових досліджень:
1. Розроблення та удосконалення медичних технологій діагностики та лікування стоматологічних захворювань у пацієнтів різних вікових періодів.
2. Розроблення методів первинної та вторинної профілактики, ранньої діагностики та ефективного лікування стоматологічних захворювань у пацієнтів різних вікових періодів.
3. Вивчення механізмів та профілактики несприятливої дії екзогенних факторів на стоматологічний стан пацієнтів різних вікових періодів.
4. Вивчення механізмів та профілактика несприятливої дії соматичної патології на стоматологічний стан пацієнтів різних вікових періодів.
Практична реалізація наукових розробок кафедри підтверджується актами впроваджень та їх широким використанням в діяльності медичних установ України.
За період існування кафедри (з 2006 р.) захищено 2 докторські дисертації, 10 кандидатських дисертацій, 31 науково-кваліфікаційну магістерську роботу. Одержано 16 патентів на корисну модель, 3 свідоцтва про авторське право, підготовлено більше 200 виступів на з’їздах, конференціях, семінарах й опубліковано понад 400 наукових робіт. Співробітниками кафедри видано низку навчальних посібників.
При проведенні наукових досліджень кафедра співпрацює з:
• ДУ «Інститут стоматології АМН України»;
• ДУ «Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна»;
• ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнікова НАМН України»
та
– кафедрою медичної і біологічної фізики та медичної інформатики ХНМУ;
– кафедрою клінічної лабораторної діагностики ХНМУ;
– кафедрою мікробіології, вірусології та імунології імені проф. Д. П. Гриньова ХНМУ;
– кафедрою акушерства, гінекології та дитячої гінекології ХНМУ;
– кафедрою внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої ХНМУ.

Лікувально-діагностична робота проходить на базі університетського стоматологічного центру ХНМУ (директор – к. мед. н. доцент М. М. Бірюкова). Щорічно працівники кафедри консультують і лікують понад 2000 пацієнтів (дорослих і дітей) із найрізноманітнішими захворюваннями порожнини рота. Проблеми підвищення ефективності первинної та вторинної профілактики захворювань порожнини рота у дітей та підлітків вирішуються разом з КНП «Міська дитяча стоматологічна поліклініка № 1» Харківської міської ради, КНП «Міська стоматологічна поліклініка № 2» Харківської міської ради, КНП «Міська дитяча стоматологічна поліклініка № 4» Харківської міської ради.
Співробітники кафедри працюють над питанням впровадження сучасних заходів профілактики та лікування захворювань твердих тканин зубів у дітей і дорослих, а також підвищення ефективності лікування та прогнозування захворювань пародонта.
Співробітники кафедри проводять консультативну роботу з хворими в районах Харкова та області.
Усі співробітники кафедри є членами асоціації стоматологів України.

Міжнародне медично-наукове стажування за кордоном пройшли наступні співробітники кафедри :
1. Н. М. Савєльєва (м. Люблін 2017; м. Варшава 2019; Республіка Польща).
2. І. І. Соколова (м. Гуйтінен, Фінляндія, 2017).
3. О. Г. Ярошенко (м. Варшава 2019; Республіка Польща).

Науковий гурток
Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали