Про нас

Кафедра психіатрії була заснована понад 80 років тому, кафедра наркології – понад 40 років тому, а у 2021 р. в період реорганізації Харківської медичної академії післядипломної освіти відбулося їх об’єднання. Сьогодні кафедра працює в системі післядипломної освіти на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ.

Основними напрямками діяльності є навчальна, науково-методична, консультативна та лікувально-діагностична робота.

Навчальна діяльність кафедри включає наступне:

  • проведення первинної дворічної спеціалізації лікарів-інтернів за спеціальністю «Психіатрія»;
  • підготовка на циклах спеціалізації за 4 спеціальностями: «Психіатрія», «Дитяча психіатрія» (для педіатрів), «Дитяча психіатрія» (для психіатрів), «Судово-психіатрична експертиза», «Наркологія»;
  • навчання лікарів на циклах стажування за фахом «Психіатрія», «Дитяча психіатрія», «Судово-психіатрична експертиза», «Наркологія»;
  • безперервний професійний розвиток лікарів з актуальних питань психіатрії, наркології, дитячої психіатрії та судово-психіатричної експертизи на циклах тематичного удосконалення (ТУ);
  • підготовка суміжних циклів для лікарів загальної практики з питань надання допсихіатричної допомоги хворим із психічними розладами у структурі циклу спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина».

Кафедра співпрацює з міжнародними товариствами та асоціаціями.

На клінічних базах проводяться щотижневі обходи професора і доцентів кафедри, консиліуми, клінічні та патологоанатомічні конференції. Співробітниками кафедри здійснюється висококваліфікована амбулаторна і стаціонарна психіатрична та наркологічна допомога.

Контактні дані
Адреса:
вул. Академіка Павлова 46,
вул. Чорноморська, 5, м. Харків
Email:
oy.honcharova@knmu.edu.ua
Завідувач
Гончарова Олена Юріївна
к.мед.н., доцент
oy.honcharova@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Баричева Ельвіра Миколаївна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
Козідубова Валентіна Михайлівна
Відповідальна за наукову роботу, д.м.н., професор
Долуда Світлана Михайлівна
Відповідальна за лікувальну роботу та інтернатуру, д.м.н., професор
Гурницький Олександр Володимирович
Відповідальний за дистанційне навчання, к.м.н., доцент

Кафедрі психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти більше 80 років. Її засновником і першим завідувачем був доцент Е. А. Попов, майбутній професор і дійсний член АМН СРСР. У подальші роки кафедру очолювали дійсний член АН УРСР, професор О. І. Ющенко, професори В. В. Браїловський, М. І. Погибко, Н. І. Стрельцова, доцент Б. О. Кувшинов. У 1993–2022 рр. кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор В. М. Козідубова.

Кафедра наркології відкрита у структурі ХМАПО в січні 1981 року. Її засновником і завідувачем був академік Української академії наук, Заслужений винахідник України, доктор медичних наук, професор І. К. Сосін. На той час кафедра була першою з даної спеціальності в Україні. Її створення було зумовлено необхідністю підготовки лікарів-наркологів для нової тоді наркологічної служби. У різні часи на кафедрі також плідно працювали відомі фахівці в галузі психотерапії та наркології: канд. мед. наук, доцент В. М. Паламарчук (перший в хронологічному аспекті завуч кафедри), канд. мед. наук, доцент Я. Л. Гуревич, канд. мед. наук Гур’єв, канд. мед. наук О. В. Семікін, канд. мед. наук С. Г. Ломакін, канд. мед. наук І. В. Купрієнко, канд. мед. наук, доцент В. Г. Сьома, канд. мед. наук, доцент С. В. Чайка, канд. мед. наук, доцент Ю. Ф. Чуєв, канд. мед. наук, доцент О. С. Слабунов, канд. мед. наук, доцент О. Ю. Гончарова; канд. мед. наук, доцент Г. М. Мисько, канд. мед. наук, доцент Є. В. Лісова; асистент Є. Ю. Бабенко, д-р мед. наук, доцент К. Д. Гапонов.

У 2021 р. кафедра психіатрії була реорганізована шляхом об’єднання двох кафедр – психіатрії та наркології. Сьогодні кафедра працює в системі післядипломної освіти на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ. З 2022 р. в. о. завідувача кафедри – О. Ю. Гончарова.

У 2023 р. у штаті кафедри: доцент О. Ю. Гончарова, професор В. М. Козідубова, професор С. М. Долуда, доцент Е. М. Баричева, доцент О. В. Гурницький, лаборанти В. М. Євтушенко, Т. В. Артюхова, Т. В. Сологуб.

Кафедра психіатрії та наркології проводить післядипломну підготовку лікарів за такими спеціальностями: «Психіатрія», «Дитяча психіатрія», «Судово-психіатрична експертиза», «Наркологія».

Щороку навчаються лікарі-інтерни за фахом «Психіатрія». З 2022 р. затверджена програма та навчально-тематичний план первинної дворічної спеціалізації лікарів-інтернів за фахом «Психіатрія» згідно з наказом МОЗ України.

Підготовка лікарів на циклах спеціалізації здійснюється за 4 спеціальностями: «Психіатрія» (для лікарів загальної практики – сімейної медицини, терапевтів, психологів); «Дитяча психіатрія» (для педіатрів); «Дитяча психіатрія» (для психіатрів); «Судово-психіатрична експертиза» (для психіатрів); «Наркологія» (лікарі-психіатри, лікарі-наркологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю).

Стажування лікарів проводиться на циклах «Психіатрія», «Дитяча психіатрія», «Судово-психіатрична експертиза», «Наркологія».

Цикли тематичного удосконалення (ТУ) проводяться за такими темами: «Клінічні та судово-психіатричні питання при окремих формах психічної патології» (для психіатрів, судово-психіатричних експертів); «Порівняльно-вікові аспекти психічних розладів (для психіатрів, дитячих психіатрів)»; «Нове в терапії психічних захворювань» (для психіатрів); «Діагностика та лікування граничних психічних розладів у дітей та підлітків» (для лікарів дитячих-психіатрів); «Питання організації психіатричної допомоги та нові методи терапії психічно хворих» (для психіатрів); «Сучасні аспекти терапії ендогенних психозів (для психіатрів)»; «Діагностика станів сп’яніння» (для лікарів лікувального та педіатричного профілю); «Міжнародні стандарти діагностики та лікування наркологічної патології» (для наркологів, психіатрів); «Підтримувальна терапія агоністами опіоїдів» (для лікарів лікувального та педіатричного профілю).

Проводиться підготовка суміжних циклів для лікарів загальної практики з питань надання допсихіатричної допомоги хворим із психічними розладами у структурі циклу спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина».

Для самостійної аудиторної підготовки слухачів протягом останніх років виданий національний підручник «Психіатрія», підручник безперервного професійного розвитку «Клінічна наркологія», створено 4 електронних посібники, понад 50 посібників для самостійної роботи слухачів. Надруковано за спеціальністю психіатрія та дитяча психіатрія 21 навчально-методичний посібник, за спеціальністю наркологія 9 навчально-методичних посібників.

Для лікарів загальної практики – сімейної медицини видано навчально-методичний посібник для самостійної роботи «Надання допомоги лікарями загальної практики психічно хворим».

Кафедра постійно контактує та співпрацює з усіма однопрофільними кафедрами країни з питань організації педагогічного процесу при підготовці слухачів на післядипломному етапі медичного навчання за спеціальністю «Психіатрія» та «Наркологія».

Практична підготовка слухачів відбувається на клінічних базах КЗ «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» та КНП ХОР «Обласна клінічна наркологічна лікарня.

За останні роки на кафедрі активно проводилася підготовка докторів та кандидатів медичних наук. У наукових працях співробітників розробляються питання, що стосуються афективної патології, у тому числі з вивченням вікових аспектів. Виконані дисертаційні роботи, присвячені депресіям у підлітків з вивченням клініки та порівняльно-вікової оцінки, патопсихологічних особливостей та питань патогенезу (Козідубова В. М., Кривулін Є. М., Баричева Е. М.). Співробітниками кафедри проведені дослідження, присвячені розробці актуальних питань діагностики та терапії шизофренії (Рачкаускас Г. С., Долуда С. М., Чайка Ю. Ю., Гончаров В. Є., Кубрак О. В., Аннєнков О. О.). Приділялась також увага вивченню симптоматичних, екзогенних та екзогенно-органічних форм психічної патології (Брагін Р. Б., Вараксін І. В., Шейніна Т. Л., Світлична О. В., Вовк В. І., Черкасова А. О., Гурницький О. В., Вакуленко А. В.). Сьогодні основним напрямком наукових досліджень кафедри є НДР «Особливості соціально-психологічної дезадаптації хворих на психічну патологію екзогенного та ендогенного ґенезу та їх корекція». За даною темою захищені докторська (Гончаров В. Є.) та кандидатська дисертаційні роботи (Щербань В. О.).

Співробітниками кафедри видано 12 монографій, 34 патенти та 6 авторських свідоцтв на винахід, в яких відображені основні результати наукових досліджень, що виконувалися на кафедрах. Співробітники кафедри систематично публікують результати наукових здобутків у закордонних та вітчизняних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar, Index Copernicus та ін.). Наукові здобутки кафедри постійно впроваджуються в роботу базових лікарень та лікувальних закладів Харківської, Полтавської та інших областей України, а також у педагогічну діяльність однопрофільних кафедр післядипломної освіти.

Основними клінічними базами кафедри є КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» з базовими відділеннями для дорослих і дітей та КНП ХОР «Обласна клінічна наркологічна лікарня»

Допоміжні клінічні бази: КЗ ХМДЛ № 5, КЗ «Харківська санаторна школа № 11», ХОБСМЕ.

Викладачі кафедри здійснюють консультативну та методичну роботу, проводять клінічні конференції, знайомлять лікарів базового закладу з актуальними питаннями діагностики та терапії психічних захворювань, впроваджуючи останні наукові досягнення в практику охорони здоров’я.