Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи

Про нас

Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету була заснована в 1924 р. Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову, методичну, діагностичну та консультативну роботу.

Навчальна діяльність кафедри включає наступне:

 • Проведення первинної 1,5-річної спеціалізації лікарів-інтернів за фахом «Патологічна анатомія» та «Судово-медична експертиза».
 • Щорічна організація післядипломного удосконалення лікарів на циклах тематичного удосконалення (ТУ), спеціалізації за фахом «Патологічна анатомія» (6 міс) та «Дитяча патологічна анатомія» (2 міс).
 • Проведення суміжних циклів «Патологічна анатомія» для лікарів-інтернів, які проходять навчання за фахом «Торако-абдомінальна хірургія», «Хірургія та проктологія», «Ендоскопія та хірургія».

Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи є активним учасником міжнародних, європейських, українських конгресів, конференцій та форумів.

На кафедрі впроваджено інноваційні технології – сучасна лабораторія з імуногістохімічними методами дослідження, яка забезпечує навчальний процес на сучасному рівні.

Співробітники кафедри проводять наукові дослідження в різних галузях медицини на високому сучасному рівні: виконуються кандидатські та докторські дисертації, а також НДР. Завдяки впровадженню сучасних методів (імуногістохімічних) морфологічні дослідження можуть проводитися не тільки на тканинному та клітинному, але і на молекулярному та генетичному рівнях.

Основним науковим напрямком кафедри є онкоморфологія. Кафедра має вагомі досягнення у вивченні біологічних властивостей пухлин різної локалізації, які важливі для діагностики, лікування та прогнозування пухлинного процесу.

Контактні дані
Адреса:
пр. Героїв Харкова, 195/3, 2-й поверх,
м. Харків
Завідувач
Яковцова Ірина Іванівна
д.мед.н., професор
ii.yakovtsova@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Ромаєв Сергій Миколайович
Відповідальний за навчально-методичну роботу, д.мед.н., професор
sm.romaiev@knmu.edu.ua
Івахно Ігор Володимирович
Відповідальний за наукову роботу, к.мед.н., доцент
iv.ivakhno@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Дунаєв Олександр Віталійович
д.мед.н., професор
ov.dunaiev@knmu.edu.ua
Григоренко Варвара Романівна
к.мед.н., доцент
vr.hryhorenko@knmu.edu.ua
Хижняк Володимир Володимирович
к.мед.н., доцент
vv.khyzhniak@knmu.edu.ua
Звєрєва Ірина Сергіївна
к.мед.н., асистент
is.zvierieva@knmu.edu.ua
Абдуллаєва Ангеліна Борисівна
асистент
ab.abdullaieva@knmu.edu.ua

Кафедра заснована у лютому 1924 р. професором К.Ф. Єленевським на базі прозектури 2-ї міської лікарні. Доцентом кафедри було обрано Г.Л. Дермана, асистентами – М.О. Чарного та Р.М. Понаровського.

У 1930–1946 рр. кафедру очолював професор Г.Л. Дерман; у 1947–1950 рр. – доценти М.В. Константинович, Р.Р. Родовільський та М.М. Топорова; у 1951–1976 рр. – професор М.О. Тищенко; у 1977–1991 рр. – професор Ю.Л. Бутов; у 1991–2007 рр. – професор В.Д. Садчиков; з 2007 року і дотепер – професор І.І. Яковцова.

У 1924–1948 рр. співробітники кафедри проводили заняття з різних розділів патологічної анатомії зі слухачами усіх циклів Інституту удосконалення лікарів. Підготовка спеціалістів-патологоанатомів здійснювалась через інтернатуру.

З 1948 р. на кафедрі систематично проводяться цикли спеціалізації та удосконалення для патологоанатомів, а з 1961 р. вперше в СРСР організовано цикли з мікроскопічної діагностики біопсій та пухлин.

За період з 1948 р. на кафедрі пройшли спеціалізацію та удосконалення понад 3 тис. лікарів-патологоанатомів.

Протягом 1970–1991 рр. при кафедрі функціонував курс «Загальна клінічна патологія з основами медичної кібернетики». Курсом керував професор В.С. Генес, який мав великий досвід роботи в галузі патофізіології, генетики та медичної статистики. Ним була розроблена кібернетична система простих правил обробки діагностичної та фізіологічної інформації, яка значно підвищувала ефективність наукових досліджень. У 1976 р. при кафедрі було організовано курс судової медицини, який з 1975 р. виділився у самостійну кафедру.

У 50–60-х роках головним напрямком кафедри була проблема туберкульозу, а також легенева та серцево-судинна патологія. З кінця 60-х років основна увага приділяється проблемам онкоморфології та гастроентерології – вивчення взаємовідносин передпухлинних процесів та пухлинного росту, морфології, морфогенезу та природного патоморфозу різних типів раку шлунка та серозних пухлин яєчників, особливостей та терапевтичного патоморфозу різних типів раку шлунка та серозних пухлин яєчників, особливостей та терапевтичного патоморфозу хронічного гастриту, а також стану слизової оболонки товстої кишки при хронічному коліті та хронічній гастродуоденальній патології у дітей. Розроблені морфологічні критерії та класифікаційна схема хронічного коліту в останніх.

Вихованцями кафедри є професор З.В. Голберт, яка керувала прозектурою онкологічного інституту ім. Герцена у м. Москва, професор М.Г. Іванова – засновник патологоанатомічного відділення Харківського туберкульозного інституту, доцент Л.М. Сухова – засновник Інституту переливання крові в м. Харкові. На кафедрі працювали асистент А.Д. Спорик, Е.О. Буткевич, В.С. Клячко, Ю.В. Філоненко, доцент Л.І. Счастний.

З грудня 2022 р. кафедра патологічної анатомії та гістології увійшла до складу Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету і має назву «Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи».

Навчально-методична робота проводиться на клінічних базах кафедри, де здійснюється наступне:

 • підготовка лікарів-інтернів за фахом «Патологічна анатомія» (1,5 року) та «Судово-медична експертиза» (1,5 року);
 • проведення спеціалізації за фахом «Патологічна анатомія» (6 міс) та «Дитяча патологічна анатомія» (2 міс);
 • проведення циклів тематичного удосконалення (2 тиж) для лікарів: патологоанатомів, дитячих патологоанатомів, судово-медичних експертів, судово-медичних гістологів, судово-медичних криміналістів, лаборантів, лікувального та педіатричного профілю «Морфологічна діагностика хірургічної патології», «Патоморфологічна діагностика захворювань жіночої репродуктивної системи», «Патоморфологічна діагностика захворювань органів травного тракту», «Імуногістохімічна діагностика новоутворень з епітелію», «Імуногістохімічна діагностика новоутворень м’яких тканин», «Імуногістохімічна діагностика лімфопроліферативних захворювань», «Вогнепальна та вибухова травма», «Судово-медична експертиза живої людини», «Інноваційні технології в судово-медичній експертизі».

Співробітниками кафедри підготовлені такі видання:

 • національний підручник «Патологічна анатомія»;
 • монографія «Імуногістохімічне дослідження в діагностиці новоутворень»;
 • навчальні посібники: «Організація патологоанатомічної служби та ІГХ-лабораторії», «Новоутворення молочної залози», «Пухлини щитоподібної залози», «Пухлини легень», «Пухлини передміхурової залози», «Пухлини центральної нервової системи: сучасні аспекти патоморфологічної діагностики», «Патологія шийки матки», «Патологія ендометрія», «Пухлини яєчників», «Новоутворення органів травлення. Пухлини шлунка», «Новоутворення м’яких тканин (частина 1)», «Непухлинні захворювання легень (клініко-морфологічні особливості)», «Морфологія непухлинних захворювань та злоякісних новоутворень печінки», «Захворювання нирок», «Захворювання ендокринної системи у дітей», «Ішемічна хвороба серця: клініко-морфологічні особливості та диференційна діагностика», «Захворювання кишечнику: запальні хвороби товстої кишки», «Реанімаційна патологія (клінічні та патологоанатомічні особливості ускладнень реанімації».

Для забезпечення навчального процесу кафедра має в розпорядженні колекцію гістологічних (30 000) та імуногістохімічних мікропрепаратів (2 500), методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, в т. ч. електронні, спеціалізовану бібліотеку, яка постійно поповнюється та оновлюється. Створена база для самостійної роботи: методичні рекомендації та навчально-методичні посібники.

На кафедрі використовуються новітні технології навчання: електронні посібники, тренінговий клас та мультимедійні лекції. Впроваджено інноваційні технології – сучасна лабораторія з імуногістохімічними методами дослідження та електронними мікроскопами (у т. ч. з цифровою камерою), яка забезпечує навчальний процес на сучасному рівні.

Науково-педагогічними співробітниками кафедри було створено банк тестових питань з різних розділів патологічної анатомії та судово-медичної експертизи, які дозволяють проводити контроль за ефективністю викладання на циклах з елементами дистанційної освіти.

На кафедрі патологічної анатомії та судово-медичної експертизи проводяться наукові дослідження в різних галузях медицини на високому сучасному рівні, виконуються кандидатські, докторські дисертації, а також НДР. Завдяки впровадженню сучасних методів (імуногістохімічних) морфологічні дослідження можуть проводитися не тільки на тканинному та клітинному, але і на молекулярному та генетичному рівнях.

Основним напрямком наукових досліджень кафедри є патогістологічна та імуногістохімічна діагностика і прогноз злоякісних пухлин різної локалізації з урахуванням їх біологічних властивостей та клінічного перебігу.

Кафедра має вагомі досягнення у вивченні біологічних властивостей пухлин різної локалізації, які важливі для діагностики, лікування та прогнозування пухлинного процесу.

За останні 10 років на кафедрі виконано 10 кандидатських дисертацій. На сьогодні виконуються 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та 1 докторська дисертація.

Крім того, співробітниками кафедри і за їх участю опубліковано понад 300 наукових робіт. Співробітники постійно беруть участь у роботі наукових форумів і конференцій, у т.ч. міжнародних. Наукові розробки кафедри постійно впроваджуються в навчальний та діагностично-лікувальний процес українських клінік по всій території України.

Лікувальна робота кафедри здійснюється на клінічних базах:

 • патологоанатомічне відділення КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» ХМР;
 • патологоанатомічне відділення КНП ХМР «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 8»;
 • лабораторія патоморфології ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»;
 • патологоанатомічне відділення КНП ХОР «ОМКЦУН» ім. В.І. Шаповала;
 • патологоанатомічне відділення КНП «ОЦО»;
 • КЗОЗ Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи.

На клінічних базах співробітники кафедри щороку виконують та консультують близько 350 аутопсій та більше 10 000 біоптичних досліджень. На базі кафедри проводиться консультативна допомога лікарям лікувально-профілактичних закладів міста, області та інших міст України. Науково-педагогічні співробітники кафедри сумісно з лікарями клінічних баз беруть участь у «Днях спеціалістів». Співробітники кафедри регулярно підвищують свою кваліфікацію та мають необхідну лікарську категорію.

Науково-педагогічні співробітники кафедри консультують науковців клінічних кафедр при виконанні морфологічних розділів дисертаційних досліджень.