Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Про нас

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії була заснована в 1980 році. Основні напрями діяльності кафедри включають навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.

Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні студентів 3-го, 4-го, 5-го курсів стоматологічного та V факультетів Харківського національного медичного університету з предмету хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія, а також післядипломне навчання (ТУ, спеціалізація), підготовка аспірантів.

Науковий напрямок кафедри включає розробку та впровадження сучасних аспектів діагностики, лікування та профілактики запальних процесів і травм щелепно-лицевої ділянки.

Контактні дані
Адреса:
пр. Незалежності, 13, КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», 4-й поверх, ліве крило, відділення «Голова-шия», м. Харків
пр. Перемоги, 51, Університетський стоматологічний центр, 6-й поверх, м. Харків
Завідувач
Григоров Сергій Миколайович
д.мед.н, професор
sm.hryhorov@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Рузін Геннадій Петрович
Відповідальний за наукову роботу, д.мед.н., професор
hp.ruzin@knmu.edu.ua
Рекова Ліляна Петрівна
Відповідальна за навчальну роботу, завуч кафедри, к.мед.н., доцент
lp.rekova@knmu.edu.ua
Дем’яник Дмитро Сергійович
Відповідальний за студентський гурток, к.мед.н., доцент
ds.demianyk@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Григорова Аліна Олександрівна
д.мед.н., професор
ao.hryhorova@knmu.edu.ua
Дмитрієва Алiя Ануарбекiвна
к.мед.н., доцент
aa.dmytriieva@knmu.edu.ua
Вакуленко Катерина Миколаївна
к.мед.н., доцент
km.vakulenko@knmu.edu.ua
Сторожева Марина Вікторівна
к.мед.н., доцент
mv.storozheva@knmu.edu.ua
Побережник Галина Анатоліївна
к.мед.н., доцент
ha.poberezhnyk@knmu.edu.ua
Рак Олександр Володимирович
к.мед.н., доцент
ov.rak@knmu.edu.ua
Сухіна Ірина Сергіївна
к.мед.н., доцент
is.sukhina@knmu.edu.ua
Ткаченко Оксана Валеріївна
к.мед.н., асистент
ov.tkachenko@knmu.edu.ua
Куріцин Андрій Віталійович
к.мед.н., асистент
av.kuritsyn@knmu.edu.ua
Василенко Вячеслав Михайлович
к.мед.н., асистент
vm.vasylenko@knmu.edu.ua
Стеблянко Антон Олександрович
к.мед.н., асистент
ao.steblianko@knmu.edu.ua
Волошан Олександр Олександрович
phD, асистент
oo.voloshan@knmu.edu.ua
Давидов Олександр Олександрович
асистент
oo.davydov@knmu.edu.ua
Осіпов Михайло Володимирович
асистент
mv.osipov@knmu.edu.ua
Потапов В’ячеслав Юрійович
асистент
vy.potapov@knmu.edu.ua
Селін Антон Олександрович
асистент
ao.selin@knmu.edu.ua
Шиян Валентина Павлівна
асистент
vp.shyian@knmu.edu.ua
Протасенко Ярослав Дмитрович
асистент
yd.protasenko@knmu.edu.ua

Сучасна кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії працює у складі стоматологічного факультету Харківського національного медичного університету.

З 1929р. по 1951р. першим завідувачем кафедри був професор Мойсей Борисович Фабрикант (1863–1951), заслужений діяч науки, основоположник кафедри хірургічної стоматології Харківського медичного стоматологічного інституту, вчений з мировим ім‘ям в області відновлювальної щелепно-лицевої хірургії.

З 1951р. по 1965р. кафедру очолював провідний   хірург   групи   щелепно-лицевих   хірургів  професор Макар Федорович Доценко  (1898–1968). Також у цей період М.Ф. Доценко був деканом стоматологічного факультету.

З 1967 року факультет був переведений до Полтавського медичного інституту.

Новітня історія кафедри хірургічної стоматології починається у 1980 році з відкриття стоматологічного факультету у Харківському медичному інституті.

З 1980р. до 1996р. завідувачем кафедри був доктор мед. наук, професор Юрій Федорович Григорчук (1927–2008). Розроблений професором Ю.Ф. Григорчуком метод лікування, описаний в його кандидатський дисертації:   «Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення ангулярного відділу нижньої щелепи», отримав міжнародне визнання. У 1987 р. Ю.Ф.Григорчук захистив докторську дисертацію за темою «Клініка, діагностика та лікування флегмон та абсцесів щелепно-лицевої ділянки в людей похилого та старечого віку», яка посприяла подальшим дослідженням співробітників кафедри.

З 1996 р. по 2014 р. кафедру очолював доктор мед. наук,  професор Геннадій Петрович Рузін, який по теперешній час працює професором кафедри. Продовжуючи ідеї свого вчителя,  Л.Р.Балона, Г.П. Рузін запропонував і розробив оригінальні способи кісткової пластики з використанням плодової кістки. Подальшим напрямом дослідження стало вивчення особливостей перебігу травматичних ушкоджень і запальних процесів щелепно-лицьової ділянки в різних медико-географічних умовах, вивчалися можливості медикаментозних і фізіотерапевтичних впливів на перебіг цих процесів. Професор Г.П. Рузін має багато учнів, які продовжують ці дослідження в нових напрямах і на нових рівнях.

З 2014 р. і по теперішній час кафедру очолює доктор мед. наук, професор Сергій Миколайович Григоров. Професор С.М. Григоров є лауреатом Премії Президента України для молодих вчених. Головними напрямками наукових досліджень кафедри стали методи лікування гнійно-запальних захворювань  м’яких тканин щелепно-лицьової області та вивчення клініко-патогенетичних механізмів виникнення ускладненого перебігу пошкоджень лицьового скелета, їх діагностика, лікування та профілактика. З початком бойових дій співробітники кафедри на базі відділення хірургії  голови та шиї КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» під керівництвом професора С.М. Григорова  приймають активну участь в медичній допомозі ЗСУ.

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 43 роки поспіль впевнено рухається гідним шляхом і зараз займає авторитетні позиції в науково-освітньому середовищі.

На кафедрі  впроваджуються ефективні сучасні  методи діагностики  та лікування захворювань щелепно-лицевої ділянки, розроблені співробітниками кафедри. Дуже багато корисних методик використовується в практиці хірургів-стоматологів та навчанні здобувачів вищої освіти , з нових це:  аналіз стоматологічної патології для оцінки якості життя пацієнта та покращення лікування середньої зони обличчя   після травматичних переломів  та створення бази даних найбільш інформативних діагностичних критеріїв прогнозування результатів лікування різних форм одонтогенного гаймориту за допомогою автоматизованого комп’ютерного програмного забезпечення. Також проводиться оптимізація та підвищення ефективності діагностики, лікування та профілактики постіммобілізаційних, позасуглобових контрактур при переломах нижньої щелепи та запальних процесах щелепно-лицевої ділянки за рахунок вивчення факторів ризику та використання рефлексопрофілактики.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Стоматологія» та вивчаються освітні компоненти: нормативні дисципліни – «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» та вибіркові – «Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування», «Пластична та реконструктивна хірургія», «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань СНЩС».
При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання: кейс-метод, моделювання клінічних ситуацій, робота на стоматологічних фантомах, що дозволяє студентам опановувати практичні навички.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічних базах:

 • КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», 4-й поверх, ліве крило, відділення «Голова-шия».
 • Університетський стоматологічний центр, 6-й поверх.
 • Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету.

На кафедрі викладаються курси за вибором: «Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування», «Пластична та реконструктивна хірургія», «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань СНЩС».
На кафедрі створено: 4 навчальних посібники, 6 методичних рекомендацій тощо.
Проводиться підготовка наукових кадрів за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії  та післядипломна підготовка фахівців.

 • Наукові інтереси кафедри: особливості перебігу та лікування травматичних ушкоджень і запальних процесів у різні вікові періоди; проблеми адаптації, можливості впливу на характер і перебіг гнійної рани медикаментозними та фізіотерапевтичними методами.
 • Теми наукових досліджень, НДР кафедри: «Оптимізація методів діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань», номер держреєстрації 0119U002899.

На кафедрі виконується підготовка PhD, докторів наук за спеціальністю «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія».

 • За час існування кафедри надруковано більше 650 праць та підготовлено велику кількість доповідей на форумах різного рівня, зокрема міжнародних; одержано 20 авторських свідоцтв і патентів; захищено 3 докторських та 16 кандидатських дисертацій, виконується 1 дисертація PhD. Завдяки практичному значенню наукових досліджень значно покращено результати лікування пацієнтів із гнійно-запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, освоєно нові методи остеосинтезу.

 На кафедрі впроваджено ефективні сучасні методи лікування захворювань щелепно-лицевої ділянки, розроблені співробітниками кафедри:

 • Застосування антигомотоксичних препаратів Ліфоміозот та Траумель-С.
 • Програма прогнозування перебігу флегмон ЩЛД.
 • Лазерофорез, при лікуванні флегмон ЩЛД.
 • Лімфотропне введення лікарських препаратів при запальних процесах ЩЛД.
 • Використання L-лізину-ексцинату та міогімнастики при запальних контрактурах.
 • Застосування гелю «Камідент-Здоров’я» при лікуванні альвеоліту.
 • Використання сучасних методик профілактики стресу на стоматологічному прийомі.
 • Метод знеболення при оперативних втручаннях у хворих на токсичний остеомієліт.
 • Прогнозування перебігу та ускладнень одонтогенного гаймориту.

Співробітники кафедри беруть участь у конференціях і з’їздах різного рівня, зокрема у Варшаві, Любліні (Польща), Києві, Полтаві, Львові, Одесі, Івано-Франківську та ін.

Лікувальна робота кафедри здійснюється на клінічних базах:
• КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», 4-й поверх, ліве крило, відділення «Голова-шия».
• Університетський стоматологічний центр, 6-й поверх.
• Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету.

Коротка характеристика клінічних баз, матеріально-технічного оснащення

Всі бази кафедри мають сучасне лікувально-діагностичне обладнання та інструментарій для проведення діагностики і лікування хірургічної стоматологічної патології, а саме запальних процесів, травм, пухлин щелепно-лицевої ділянки.
Співробітник кафедри постійно беруть участь у наданні висококваліфікованої хірургічної стоматологічної медичної допомоги населенню м. Харкова та Харківської області.
Всі співробітники кафедри є членами Асоціації стоматологів України.

Організовано  міжвузівське співробітництво між профільними кафедрами Полтавського державного медичного університету, Київського НМУ імені О.О.Богомольця, Івано-Франківським НМУ, Вінницьким НМУ iм. М.І.Пирогова за основною темою кафедри «Діагностика та лікування захворювань органів та тканин щелепно-лицевої ділянки».

На кафедрі проводяться цикли тематичного удосконалення та спеціалізації за фахом «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» та заходи БПР лікарів:

 • Тематичнe удосконалення для лікарів за фахом хірург-стоматолог та лікар-стоматолог «Сучасні методи діагностики та лікування абсцесiв та флегмон щелепно-лицевої ділянки» (2 тижня – 78 годин). Термін проведення: 12.01.2024р.  – 26.01.2024 р.
 • Тематичнe удосконалення для лікарів за фахом хірург-стоматолог та лікар-стоматолог «Кваліфіковане видалення зубів: типове, атипове. Особливості видалення третіх молярів на верхній та нижній щелепі» (2 тижня – 78 годин). Термін проведення: 12.03.2024 р. – 26.03.2024 р.
 • Цикл спеціалізації за фахом «хірургічна стоматологія» (6 місяців -786 годин). Термін проведення: 02.05.2024 р. – 27.06.2024р. та 02.09.2024р. – 30.12.2024р.
 • Цикл стажування за фахом «хірургічна стоматологія» (1 місяць -156 годин). Термін проведення: 03.06.2024 р. – 27.06.2024р.
 • Тематичнe удосконалення для лікарів за фахом хірург-стоматолог та лікар-стоматолог «Сучасні методи діагностики та лікування доброякісних пухлин м`яких тканин щелепно-лицевої ділянки» (2 тижня – 78 годин). Термін проведення: 04.10.2024 р. – 18.10.2024 р.
Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: к.мед.н., доцент Дем’яник Дмитро Сергійович.

Засідання гуртка: проводяться на базі КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня», 4-й поверх, ліве крило, відділення «Голова-шия», кожен третій четвер місяця за графіком.

Студенти мають можливість написання наукових робіт за тематикою кафедри, брати участь у діагностиці та лікуванні пацієнтів.

Студенти-гуртківці постійно беруть участь у студентських конференціях різного рівня та Всеукраїнській олімпіаді зі стоматології.

Нормативні документи освітнього процесу