Про нас

Кафедра гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету була заснована 1 лютого 1873 р. Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, науково-дослідницьку та методичну роботу.
На кафедрі гігієни та екології № 1 навчальний процес проходить на наступних освітніх рівнях:

  • Вища медична освіта: 1) для здобувачів вищої освіти 2-го курсу за спеціальністю «Стоматологія», а також 2–3-х курсів I–VIІ медичних факультетів за спеціальністю «Медицина» викладається дисципліна «Гігієна та екологія» українською та англійською мовами; 2) для здобувачів вищої освіти 2–3-х курсів, які навчаються за спеціальністю «Педіатрія» викладається дисципліна «Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку» українською мовою.
  • Бакалаврат з наступних спеціальностей: 1) «Фізична терапія та ерготерапія» (дисципліна «Гігієна та основи екології»;  2) «Технологія медичної діагностики та лікування» (дисципліна «Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою»). Дисципліни викладаються українською мовою.
  • Магістратура «Технологія медичної діагностики та лікування» (дисципліна «Санітарно-гігієнічна експертиза»), «Громадське здоров’я». Дисципліни викладаються українською мовою.

Також на кафедрі проводиться тематичне удосконалення лікарів з циклу «Психогігієна: гігієнічна донозологічна діагностика та  первинна профілактика психічних розладів».
Викладачі кафедри гігієни та екології № 1 беруть активну участь у медико-профілактичній роботі університету. Кафедра гігієни та екології № 1 проводить цілеспрямовану навчально-виховну та медико-профілактичну роботу з проблем екологічного виховання здобувачів вищої освіти. Викладачі кафедри регулярно читають позааудиторні лекції та проводять бесіди з метою популяризації здорового способу життя для здобувачів вищої освіти. Викладачі кафедри ведуть активну пропаганду здоров’язберігаючої поведінки та профілактики стресів серед працівників медичної галузі.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Трінклера, 6,
НДІ гігієни праці та професійних захворювань, 3-й поверх
Завідувач
Коробчанський Володимир Олексійович
Академік НАН Вищої освіти України, член-кор. Міжнародної АН Інтегративної антропології, д.мед.н., професор
vo.korobchanskyi@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Олійник Юлія Олександрівна
Відповідальна за навчально-методичну роботу, к.мед.н., доцент
yo.oliinyk@knmu.edu.ua
Герасименко Ольга Ігорівна
Відповідальна за навчання англомовних студентів, к.б.н., доцент
oi.herasymenko@knmu.edu.ua
Мокрякова Марина Іванівна
Відповідальна за наукову діяльність та роботу студентського гуртка. асистент
mi.mokriakova@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Резуненко Юрій Костянтинович
д.мед.н., професор
Щербань Микола Гаврилович
д.мед.н., професор
mh.shcherban@knmu.edu.ua
Кателевська Наталія Миколаївна
к.мед.н., доцент
nm.katelevska@knmu.edu.ua
Старусева Вікторія Вадимівна
к.мед.н., доцент
vv.staruseva@knmu.edu.ua
Григорян Олена Валеріковна
к.мед.н., доцент
ov.hryhorian@knmu.edu.ua
Богачова Ольга Сергіївна
к.мед.н., доцент
os.bohachova@knmu.edu.ua
Сасіна Ольга Сергіївна
к.мед.н., асистент
os.sasina@knmu.edu.ua
Древаль Мар’яна Василівна
асистент, аспірант
mv.dreval@knmu.edu.ua

Кафедра загальної гігієни в Харківському університеті була заснована на медичному факультеті 1 лютого 1873 року і є однією з найстаріших. Засновник і перший завідувач кафедри А.І. Якобій (1827–1907 рр.) назвав свої лекції, які слухали у той час студенти Харківського університету, “Курсом суспільної гігієни”. Наведений нижче перелік та зміст курсу лекцій переконливо свідчить про широке коло науково-педагогічних та лікарських питань, котрим А.І. Якобій приділяв значну увагу.
1. Смітні залишки та їх видалення.
2. Історія розвитку санітарних закладів.
3. Ґрунт.
4. Клімат.
5. Вентиляція.
6. Штучний клімат, житло.
7. Харчування.
8. Голодування.
9. Водопостачання.
10. Біологія населення.
11. Місця ув’язнення.
12. Захворювання від зіпсованого повітря.
13. Школа.
14. Навчання.
15. Дезінфекція.
16. Будування шпиталю.
17. Епідемії.
18. Статева діяльність.
Усі лекції мали високий для того часу науковий рівень.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Медицина» та «Стоматологія» – освітній компонент (дисципліна) «Гігієна та екологія»; для ОПП «Педіатрія» викладається дисципліна «Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку»; для ОПП «Фізична терапія та ерготерапія» – «Гігієна та основи екології»; для ОПП «Технологія медичної діагностики та лікування» – «Гігієна та екологія з гігієнічною експертизою» та «Санітарно-гігієнічна експертиза»; для ОПП « Громадське здоров’я» викладаються обов’язкові дисципліни «Профілактика. Валеологія», «Психологія праці» та дисципліни за вибором «Медицина граничних станів і профілактика неепідемічних захворювань», «Психогігієна: донозологічна психодіагностика і профілактика психічних порушень». Також для здобувачів освіти за ОПП «Медицина» та «Педіатрія» викладається «Військова гігієна», яка є частиною освітнього компоненту «Військово-медична підготовка».

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання. Лекції проводяться з використанням мультимедійних презентацій та відео; на практичних заняттях використовуються ділові ігри, веб-квести та кейси, максимально наближені до реальних умов, що дає студентам змогу відчути себе безпосереднім учасником подій при розв’язанні поставленої задачі.
В 2020 р. для практичної підготовки студентів розроблені презентації з покроковою ілюстрацією основних лабораторних досліджень, виконання яких передбачене програмою навчальної дисципліни, та детальним описом кожного етапу експерименту, а також навчальні відео, які студенти мають змогу подивитися під час практичного заняття та у вільний час на кафедральному каналі Youtube.

За останні 5 років на кафедрі створено 13 методичних вказівок, викладачі кафедри взяли участь у написанні 2 підручників.

На кафедрі проводяться натурні експериментальні дослідження в галузі психогігієни та психофізіології молоді: гігієна внутрішнього середовища загальноосвітніх закладів і закладів різного рівня акредитації та психогігієна навчання; психогігієна й соціальна реабілітація дітей-інвалідів із вадами сенсорної системи; гігієнічні аспекти життєдіяльності соціально дезадаптованої молоді.

Відбуваються дослідження й у галузі теоретичної медицини, а саме: методологічні основи медицини граничних станів, донозологічної психодіагностики, первинної психопрофілактики порушень психічного й соматичного здоров’я дітей і підлітків різних соціальних груп і популяцій; лікарські аспекти доказової медицини та біоетики; гігієнічні та екологічні аспекти системогенезу життєдіяльності.

Проходять методологічні дослідження як щодо оцінки й удосконалення професійної підготовки лікарів, так і в галузі наукової творчості.
В 2020–2021 н.р. розпочате виконання нової науково-дослідної роботи за темою «Психогігієнічні основи безпеки життєдіяльності студентів закладів вищої освіти в умовах епідемії».

За останні 5 років на кафедрі було захищено 5 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук: Світличний С.Ю. «Психогігієна професійного навчання підлітків із зниженим рівнем соціальної адаптації», Богачова О.С. «Гігієнічна оцінка та оптимізація умов навчання в професійних аграрних ліцеях», Григорян О.В. «Обґрунтування методичних підходів до психофізіологічного відбору працівників промисловості на роботі з підвищеною небезпекою», Сасіна О.С. «Психогігієна навчання підлітків-інвалідів з патологією органу зору», Саркіс-Іванова В.В. «Вплив окремих фізичних факторів та антибіотиків на біологічні властивості Pseudomonas aeruginos». Виконується дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора медичних наук Старусевою В.В. за темою «Обґрунтування системи гігієнічної донозологічної діагностики та профілактики алергічних захворювань у дітей».

Також за цей період отримано 2 патенти, 1 авторське свідоцтво, видано 6 наукових творів та 1 монографію «Медицина граничних станів: 30-річний досвід психогігієнічних досліджень» за ред. В.М. Лісового, В.О. Коробчанського; опубліковано 377 статей та тез у збірках науково-практичних та науково-методичних конференцій.

Кафедра гігієни та екології № 1 регулярно проводить міжкафедральні науково-практичні конференції «Актуальні питання та перспективи розвитку гігієни, як сучасної науки» та «Медицина граничних станів: теорія та практика донозологічної діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань».

Викладачі кафедри щороку проходять наукове стажування за кордоном.

Кафедра проводить тематичне удосконалення лікарів різних спеціальностей з циклу «Психогігієна: гігієнічна донозологічна діагностика та первинна профілактика психічних розладів».

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: Мокрякова Марина Іванівна – асистент.

Члени гуртка: студенти ІІ–V курсів. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: засідання раз на місяць очно на кафедрі або онлайн за допомогою Zoom. Також для більш зручного обміну інформацією між учасниками гуртка та викладачами створено групу СНТ в Viber.

На засіданнях викладач знайомить студентів з сучасними аспектами гігієни та екології, новітніми тенденціями розвитку психогігієни. Студенти виступають із міні-презентаціями за результатами пошукової роботи. Після виступів відбувається обговорення доповідей. Також студенти регулярно публікують результати власних досліджень, виконаних під керівництвом викладача, в збірках тез та фахових періодичних виданнях.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали