Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ХНМУ в 2021 році

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНМУ від 24.12.2020 р. № 306

Протокол засідання Вченої ради ХНМУ

від 17.12.2020 р. № 12

Ректор В.А. Капустник

 

Правила прийому на навчання

для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті в 2021 році

зі змінами

наказ ХНМУ від 28.01.2021 року №20

наказ ХНМУ від 20.05.2021 року №106

наказ ХНМУ від 24.06.2021 року №147

Провадження освітньої діяльності у Харківському національному медичному університеті (далі ХНМУ) здійснюється відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/VO%202021/06/17/Khark.nats.med.un.01.17.06-14.06.pdf.

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті в 2021 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508.

 • І. Загальні положення

  1.1. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:

  адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного бала;

  відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;

  вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;

  вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;

  вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

  єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

  кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

  квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

  іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

  закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні;

  квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

  квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі – наказ № 271);

  квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана державним або комунальним закладом вищої освіти для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули її в закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

  квота-4 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 (далі – Порядок 417);

  конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітніх програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу студентів між ними та строки обрання здобувачами (для молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти не раніше завершення першого року навчання, в інших випадках не раніше трьох місяців після початку навчання);

  конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Правил та Умов прийому;

  конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

  конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

  максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;

  небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

  право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Правил та Умов прийому;

  право на першочергове зарахування для здобуття вищої освіти за медичними, мистецькими та педагогічними спеціальностями – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія», у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальностями 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 016 «Спеціальна освіта», 017 «Фізична культура і спорт» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до Порядку 417, та цих Правил та Умов прийому;

  презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;

  пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних місць; заклад вищої освіти в Правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

  рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил та Умов прийому;

  співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (ів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

  технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

  фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

  фіксована конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

  широка конкурсна пропозиція – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції.

  Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

  Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

  Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

 • II. Організація прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті

  2.1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

  2.2. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, наведено у додатку 1 до цих Правил прийому.

  Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування.

  2.3. Прийом на навчання до ХНМУ здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування, зазначеними у пункті 4.1 розділу ІV цих Правил прийому. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, ХНМУ може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямувань) (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).

  2.4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ХНМУ та вносить до ЄДЕБО у визначені цими Правилами та Умовами прийому строки.

  Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.

  2.5. Акредитовані спеціальності (освітні програми):

  ступінь бакалавр: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 227 «Фізична терапія, ерготерапія»; ступінь магістр: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 229 «Громадське здоров’я»; галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»; галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки». Підготовка докторів філософії: ступінь бакалавр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

  Ступінь бакалавр: галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота»; ступінь магістр: 228 галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність «Педіатрія» акредитація запланована на 2022 рік. Підготовка докторів філософії: ступінь магістр, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» акредитація запланована на 2021 рік.

  2.6. До ХНМУ приймаються громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  2.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту у ХНМУ, мають рівні права та обов’язки. Прийом до ХНМУ на всі освітні ступені здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

  2.8. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 271.

  2.9. Організацію прийому вступників до ХНМУ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Харківського національного медичного університету на 2021 рік, затвердженим вченою радою ХНМУ відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

  2.10. Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНМУ, вирішує Приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті університету не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

  2.11. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ХНМУ та/або виконання процедур вступної кампанії.

  2.12. Ректор ХНМУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил та Умов прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

  2.13. Правила прийому в 2021 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою радою ХНМУ, розміщуються на вебсайті університету та вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2020 року. Правила прийому діють протягом календарного року.

  Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджується вченою радою ХНМУ як додаток до Правил прийому. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють протягом календарного року.

  До 15 січня 2021 року для верифікації переліку спеціальностей, за якими планується отримання місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) вносяться до ЄДЕБО відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції.

  Небюджетні конкурсні пропозиції можуть (за потреби) створюватися:

  для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план;

  для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;

  для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання;

  для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»;

  для вступу за додатковим набором (після 15 вересня 2021 року).

  2.14. ХНМУ має можливості для навчання осіб з особливими потребами (медичний пункт, пандуси, ліфти та ін.). В університеті діє Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території (приміщеннях) ХНМУ, затверджений наказом ХНМУ від 22.06.2018 року №203.

  2.15. Для вступників ХНМУ, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 300 місць в 3 сучасних студентських гуртожитках, які розташовані у «спальних» районах м. Харкова з розвинутою інфраструктурою та транспортним забезпеченням (метро, трамвай, тролейбус, автобус, маршрутне таксі). Необхідний час щоб дістатися від гуртожитку до навчальних корпусів складає від 20 до 40 хвилин. Студенти в гуртожитку проживають по 2-3 особи в одній кімнаті. Поселення вступників та студентів до гуртожитку проводиться відповідно до Положення про користування гуртожитками Харківського національного медичного університету, затвердженого наказом ХНМУ від 02.07.2020 року № 165.

 • ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  3.1. Для здобуття вищої освіти у ХНМУ приймаються:

  особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, – для здобуття ступеня бакалавра;

  особи, які здобули повну загальну середню освіту, – для здобуття ступеня магістра медичного спрямування;

  особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;

  особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.

  3.2. Харківський національний медичний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями (спеціалізаціями), формами здобуття освіти (денною та заочною) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу:

  «бакалавр»:

  галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» (денна та заочна форми здобуття освіти); 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна діагностика» (денна форма здобуття освіти); 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);

  галузь знань 23 «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти);

  «магістр»:

  галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» (денна форма здобуття освіти); 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» (денна форма здобуття освіти); 228 «Педіатрія» освітня програма «Педіатрія» (денна форма здобуття освіти);

  галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» (заочна форма здобуття освіти); 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна діагностика» (денна форма здобуття освіти); 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» освітня програма «Фізична терапія» (денна форма здобуття освіти); 229 «Громадське здоров’я» освітня програма «Громадське здоров’я» (заочна форма здобуття освіти);

  галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Управління у сфері охорони здоров’я» (заочна форма здобуття освіти);

  галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» освітня програма «Педагогіка вищої школи» (заочна форма здобуття освіти);

  «доктор філософії» (денна та заочна форма здобуття освіти):

  галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 228 «Педіатрія».

  3.3. Харківський національний медичний університет приймає на навчання за наступними конкурсними пропозиціями:

  І. Відкриті конкурсні пропозиції:

  ступінь освіти «бакалавр»:

  «Технології медичної діагностики та лікування 1 курс» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування», освітня програма «Лабораторна діагностика» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Фізична терапія, ерготерапія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  ступінь освіти «магістр»:

  «Медицина» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Стоматологія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Педіатрія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія» освітня програма «Педіатрія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  ІІ. Фіксовані конкурсні пропозиції:

  ступінь освіти «бакалавр»:

  «Медсестринство, строк навчання 10 місяців, бюджет» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю «Сестринська справа» (випуск після 2009 року), «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» зі строком навчання 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  ІІІ. Небюджетні конкурсні пропозиції:

  ступінь освіти «бакалавр»:

  «Медсестринство, строк навчання 10 місяців, контракт» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю «Сестринська справа» (випуск після 2009 року), «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» зі строком навчання 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Медсестринство, строк навчання 10 місяців, контракт (на основі ОПС фахового молодшого бакалавра)» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОПС фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Сестринська справа» (випуск після 2009 року), «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» зі строком навчання 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Медсестринство, строк навчання 1 рік 10 місяців» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями «Сестринська справа» (випуск до 2009 року), «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» освітні програми «Лікувальна справа», «Акушерська справа» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Медсестринство, строк навчання 10 місяців, заочна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю «Сестринська справа» (випуск після 2009 року), «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» зі строком навчання 10 місяців (заочна форма здобуття освіти);

  «Медсестринство, строк навчання 10 місяців, заочна (на основі ОПС фахового молодшого бакалавра)» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОПС фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Сестринська справа» (випуск після 2009 року), «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» зі строком навчання 10 місяців (заочна форма здобуття освіти);

  «Медсестринство, строк навчання 1 рік 10 місяців, заочна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра за спеціальностями «Сестринська справа» (випуск до 2009 року), «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» освітні програми «Лікувальна справа», «Акушерська справа» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (заочна форма здобуття освіти);

  «Медсестринство, іноземці, англійська мова» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 роки  10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Технології медичної діагностики та лікування 2 курс» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування», освітня програма «Лабораторна діагностика» вступ на 2 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорона здоров’я» (крім спеціальностей «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагностики та лікування») зі строком навчання 2 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Технології медичної діагностики та лікування 3 курс» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування», освітня програма «Лабораторна діагностика» вступ на 3 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра за спеціальностями «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагностики та лікування» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Соціальна робота, денна» галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна робота» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Соціальна робота, заочна» галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна робота» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців ( заочна форма здобуття освіти);

  ступінь освіти «магістр»:

  «Медицина, іноземці, українська мова» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» з україномовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років  10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Медицина, іноземці, українська мова, весняний набір» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Медицина, іноземці, англійська мова» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Медицина, іноземці, англійська мова, весняний набір» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Стоматологія, іноземці, українська мова» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» з україномовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Стоматологія, іноземці, українська мова, весняний набір» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Стоматологія, іноземці, англійська мова» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Стоматологія, іноземці, англійська мова, весняний набір» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Медсестринство» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра за спеціальністю «Сестринська справа», «Медсестринство» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (заочна форма здобуття освіти);

  «Технології медичної діагностики та лікування, денна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування», освітня програма «Лабораторна діагностика» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра за спеціальністю «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагностики та лікування» зі строком навчання 1 рік 6 місяців (денна форма здобуття освіти);

  «Публічне управління та адміністрування» галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Управління у сфері охорони здоров’я» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 5 місяців (заочна форма здобуття освіти);

  «Освітні, педагогічні науки» галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» освітня програма «Педагогіка вищої школи» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 5 місяців (заочна форма здобуття освіти);

  «Громадське здоров’я» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 229 «Громадське здоров’я» освітня програма «Громадське здоров’я» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 10 місяців (заочна форма здобуття освіти);

  «Фізична терапія, ерготерапія, денна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» освітня програма «Фізична терапія» вступ на 1 курс на основі ступенів освіти бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна форма здобуття освіти).

  3.4. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти), 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту на місця навчання за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 231 – «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  3.5. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 – «Медсестринство» (денна та заочна форми здобуття освіти зі строком навчання 10 місяців) приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Сестринська справа» (отримали диплом після 2009 року), «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з двох конкурсних предметів та фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) на місця навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб;

  для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 – «Медсестринство» (денна та заочна форми здобуття освіти зі строком навчання 1 рік 10 місяців) приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний  ступень фахового молодшого бакалавра за спеціальностями «Сестринська справа» (отримали диплом до 2009 року), «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» освітні програми «Лікувальна справа», «Акушерська справа» за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з двох конкурсних предметів та фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями).

  Програми фахових вступних випробувань визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ, та X цих Правил прийому.

  3.6. ХНМУ приймає на другий курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорона здоров’я» (крім спеціальностей «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагностики та лікування»).

  ХНМУ приймає на третій курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра за спеціальностями «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагностики та лікування».

  Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з двох конкурсних предметів  та фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  Програми фахових вступних випробувань визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ та X цих Правил прийому.

  3.7. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальностями 222 – «Медицина», 221 – «Стоматологія», 228 – «Педіатрія» (денна форма здобуття освіти) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту на місця навчання за державним замовлення та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  3.8. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальністю 223 – «Медсестринство» приймаються особи, які мають ступень бакалавра за напрямом підготовки «Сестринська справа» (за спеціальністю 223 – «Медсестринство»); за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» приймаються особи, які мають ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика» (за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування»).

  Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 223 – «Медсестринство», 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (письмових випробувань за тестовими технологіями) та єдиного вступного іспиту з іноземної мови (або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами та Умовами прийому) з урахуванням середнього бала диплома відповідного ступеня (рівня) вищої освіти на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  Програми фахових вступних випробувань визначає університет. Програма вступного випробування з іноземної мови укладається відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземної мови. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ та X цих Правил прийому.

  3.9. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки» приймаються особи, які мають ступінь освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» приймаються особи, які мають ступінь освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

  Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 281 – «Публічне управління та адміністрування» та 011 – «Освітні, педагогічні науки» здійснюється за результатами фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями), вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) з урахуванням середнього бала диплома відповідного ступеня (рівня) вищої освіти при вступі на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» приймаються особи, які мають ступінь освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

  Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня освіти бакалавра за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорони здоров’я» та за спеціальностями, напрямами підготовки «Здоров’я людини», «Фітнес та рекрація» здійснюється за результатами фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) та єдиного вступного іспиту з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома відповідного ступеня (рівня) вищої освіти на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня освіти магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншими неспорідненими спеціальностями (напрямами підготовки) здійснюється за результатами фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) з урахуванням середнього бала диплома відповідного ступеня (рівня) вищої освіти на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 229 – «Громадське здоров’я» приймаються особи, які мають ступінь освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

  Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 229 – «Громадське здоров’я» на основі здобутого ступеня освіти магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншими спеціальностями (напрямами підготовки) здійснюється за результатами фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) з урахуванням середнього бала диплома відповідного ступеня (рівня) вищої освіти на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Програми фахових вступних випробувань та вступного іспиту з іноземної мови визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ та X цих Правил прийому.

  3.10. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування за результатами вступних випробувань зі спеціальності та вступного іспиту з іноземної мови.

  Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

  3.11. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

  Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.

  Прийом здійснюється на другий або старші курси за результатами співбесіди з двох конкурсних предметів: 1. біології та 2. хімії або фізики або математики за вибором вступника на місця навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб (за наявності вакантних місць).

  3.12. Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

  Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

  Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, в разі переходу від підготовки бакалаврів за цією спеціальністю до підготовки магістрів на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

 • ІV. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

  4.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

  за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти (державне замовлення);

  за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;

  за ваучерами;

  за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

  4.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

  Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 4.4. цього розділу.

  Особа може вступити до ХНМУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) за умови успішного проходження вступних випробувань.

  Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність.

  Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання в межах ліцензійного обсягу.

  4.3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

  Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра вважається вступом одночасно для здобуття ступенів бакалавра та магістра відповідно до

  до пункту 3.1 розділу ІІІ цих Правил прийому.

  4.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:

  якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

  якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

  4.5. Цільові пільгові державні кредити (за наявності) надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме:

  пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними відповідно державного чи комунального професійно-технічного закладу або закладу вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

  пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, до досягнення ними 35 років.

  4.6. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

  4.7. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

  Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра.

  4.8. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 8.11. розділу VIII цих Правил прийому.

  4.9. Прийом на навчання в ХНМУ здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

  Ліцензований обсяг визначає максимальну сумарну кількість здобувачів вищої освіти, які можуть протягом одного календарного року (з 01 січня по 31 грудня) вступити на навчання до ХНМУ, бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою програмою.

  4.10. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.

  Прийом на навчання за кошти державного та місцевого бюджету (за державним та регіональним замовленням) можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію на освітню діяльність на певному рівні вищої освіти та/або за певною освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, не пізніше ніж 31 грудня 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 31 травня 2021 року.

  Розподіл обсягу прийому за державним та регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні (регіональні) замовники за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно, якщо інше не визначено державним (регіональним) замовником.

  4.11. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти в закладах вищої освіти державної форми власності незалежно від сфери управління здійснюється за єдиним конкурсом для всіх державних замовників за формами здобуття вищої освіти.

  4.12. Максимальний обсяг державного замовлення ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями, за якими проводиться підготовка фахівців, визначається ХНМУ і не може перевищувати суми скорегованих максимальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних пропозицій у межах спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) в 2020 році. Якщо державне замовлення в 2020 році становило не більше ніж 4 місця або не надавалося взагалі, або сума скорегованих максимальних обсягів становить менше ніж 5 місць, то максимальний обсяг державного замовлення встановлюється 5 місць. Якщо кількість зарахованих здобувачів вищої освіти за попередній рік за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за винятком тих, хто не приступив до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку), які мали конкурсний бал, що перевищував прохідний бал широкого конкурсу, становила не менше 6 осіб у закладі вищої освіти, який у попередньому році не здійснював набір за державним замовленням, то максимальний обсяг може бути встановлений за поданням закладу вищої освіти в обсязі не більше цієї кількості.

  Скорегований максимальний обсяг державного замовлення конкурсної пропозиції визначається як (з округленням до цілого числа):

  120 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2020 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить не менше ніж 20 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2020 році становив менше ніж 5 місць;

  110 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2020 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить не менше ніж 10 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2020 році становив менше ніж 10 місць;

  105 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2020 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2020 році становив менше ніж 20 місць;

  90 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2020 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше половини цього обсягу станом на перший день їх оголошення;

  50 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2020 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше двадцяти відсотків цього обсягу станом на перший день їх оголошення;

  30 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2020 року, якщо впродовж 2019-2020 років на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;

  100 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2020 року в інших випадках.

  У разі суперобсягу широкого конкурсу понад 100 осіб не припускається збільшення скорегованих максимальних обсягів, які перевищують 25 % суперобсягу.

  Не допускається перерозподіл максимальних обсягів із заочної на денну форму здобуття освіти, а також зі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей), з яких відкриті конкурсні пропозиції в попередньому році не створювались. В інших випадках перерозподіл максимальних обсягів державного замовлення може проводитись з дозволу державного замовника.

  ХНМУ може самостійно утворювати в межах кожної спеціальності та форми здобуття освіти відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними.

  Кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій ХНМУ вважається рівним одному місцю.

  Максимальні обсяги державного замовлення оголошуються та вносяться до ЄДЕБО в тижневий строк після погодження з державним замовником.

  Прийом заяв та документів на відкриті конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення суперобсягу державного замовлення в межах відповідних широких конкурсів. Прийом заяв та документів на фіксовані конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення загального обсягу державного замовлення на відповідні спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності) закладу вищої освіти.

  4.13. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані та відкриті конкурсні пропозиції визначає ХНМУ у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного замовлення, переведення на вакантні місця державного замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.

  4.14. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає університет у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

  4.15. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, та квоти-4, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНМУ та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного замовника).

  4.16.  Квота-1 для ХНМУ встановлюється в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

  4.17. Квота-2 в ХНМУ встановлюється в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

  Кількість конкурсних пропозицій на основі повної загальної середньої освіти не може перевищувати 50 % від максимального (загального) обсягу державного замовлення.

  4.18. Квота-3 для ХНМУ не передбачається.

 • V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  5.1. Порядок роботи Приймальної комісії ХНМУ під час вступної кампанії 2021 року: щоденно з 9.00 до 17.00 (03 червня, 16, 23, 30 липня, 02, 04 серпня з 9.00 до 18.00), перерва з 13.00 до 14.00, у суботу з 9.00 до 14.00 (без перерви), вихідний день – неділя (виключенням є вихідні дні якщо вони припадають на дні оговорені в Правилах прийому (наприклад: оприлюднення рейтингових списків і т.п.).

  5.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

  5.2.1. денна форма здобуття освіти:

  Етапи вступної кампанії Ступені «Магістр», «Бакалавр»
  Вступ на навчання до ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти
  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня 2021 року
  Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО 14 липня 2021 року
  Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводяться в додаткову сесію у ХНМУ о 18.00 годині 16 липня 2021 року
  Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО та вступних іспитів, складаних з 01 по 13 липня. о 18.00 годині 23 липня 2021 року
  Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення 24 червня – 8 липня 2021 року
  Строки проведення в ХНМУ співбесід 17 липня – 19 липня 2021 року
  Строки проведення в ХНМУ вступних іспитів для вступників за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

  у період з 01 липня по

  13 липня 2021 року за графіком, затвердженим наказом ректора ХНМУ

  (в кілька потоків)

  Строки проведення додаткових сесій іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у період з 14 липня по 23 липня 2021 року за графіком, затвердженим наказом ректора ХНМУ
  Строк оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

  не пізніше 12.00 години

  20 липня 2021 року

  Строк формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) не пізніше 28 липня 2021 року
  Строк надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 10 серпня 2021 року
  Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації

  10.00 година 23 липня 2021 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за результатами співбесіди;

  18.00 година 02 серпня 2021 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням) при вступі за результатами ЗНО, вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-4);

  14 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 15.00 години 23 липня 2021 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за результатами співбесіди;

  09 серпня 2021 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням) при вступі за результатами ЗНО, вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-4);

  до 17 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності).

  Строк виключення заяв на інші місця державного замовлення, осіб, зарахованих на місця навчання за державним замовленням за результатами співбесіди впродовж 23 липня 2021 року
  Строк переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  не пізніше 19 серпня 2021 року

   

  Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 23 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

  За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпункту 5.2.1., рішенням Приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути подовжені, але не пізніше ніж 30 вересня 2021 року.

  5.2.2. заочна форма здобуття освіти:

  Етапи вступної кампанії

  Ступінь «Бакалавр»

  Спеціальність «Соціальна робота»

  Вступ на навчання до ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти
  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня 2021 року
  Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
  Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів у ХНМУ о 18.00 годині 16 липня 2021 року
  Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО та іспитів. о 18.00 годині 30 липня 2021 року
  Строки проведення в ХНМУ співбесід 17 липня – 19 липня 2021 року
  Строки проведення додаткових сесій іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 14 липня – 23 липня 2021 року
  Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих 10 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   

  Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації 14 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  Терміни зарахування вступників до 17 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)

  5.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти («Бакалавр» спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»)
  Вступ на навчання до ХНМУ на основі ОКР «молодший спеціаліст», ОПС «фаховий молодший бакалавр»
  Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
  Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 23 липня 2021 року
  Строки проведення в ХНМУ фахових вступних випробувань 24 липня – 30 липня 2021 року
  Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих 02 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

   

  Закінчення строку виконання вимог для зарахування вступниками, які отримали рекомендації 05 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  Терміни зарахування вступників до 09 серпня 2021 р. – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)

  5.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії

  Денна та заочна форми здобуття освіти

  (ступінь «Бакалавр» спеціальність «Медсестринство»)

  Вступ на навчання до ХНМУ на основі ОКР «молодший спеціаліст»,  ОПС «фаховий молодший бакалавр»
  Денна форма Заочна форма
  Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 14 липня 2021 року
  Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині

  23 липня 2021 року

  о 18.00 годині

  23 липня 2021 року

  Строки проведення в ХНМУ фахових вступних випробувань 24 липня – 30 липня 2021 року 24 липня – 30 липня 2021 року
  Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

  02 серпня 2021 року

   

  Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 05 серпня 2021 року 10 серпня 2021 р.
  Закінчення строку виконання вимог для зарахування вступниками, які отримали рекомендації

  о 18.00 годині 04 серпня 2021 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням);

  до 14 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  до 14 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  Терміни зарахування вступників 09 серпня 2021 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням);

  до 17 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)

  до 17 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)

  5.5.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти (ступінь «Магістр»)
  Вступ на навчання до ХНМУ на основі ступеня «Бакалавр»
  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня 2021 року
  Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

  11 травня 2021 року – о 18.00

  03 червня 2021 року

  Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів в ХНМУ замість ЄВІ (для окремих категорій вступників) 22 червня – 25 червня 2021 року
  Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 15 липня 2021 року – о 18.00 23 липня 2021 року
  Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту та вступного іспиту з іноземної мови, що проводиться у ХНМУ 30 червня 2021 року
  Строки проведення ХНМУ фахових вступних випробувань 19 липня – 30 липня 2021 року
  Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих 02 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  Закінчення строку виконання вимог для зарахування вступниками, які отримали рекомендації 05 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  Терміни зарахування вступників до 09 серпня 2021 року– на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)

  Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

  Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня (додаткова сесія – у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.

  Відповідні вступні іспити з іноземної мови в закладах вищої освіти у випадках, визначених цими Умовами, проводяться за графіком основної та додаткової сесій єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

  5.5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти (ступінь «Магістр»)
  Вступ на навчання до ХНМУ на основі ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»
  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня 2021 року
  Прийом заяв та документів

  15 липня 2021 року – о 18.00

  23 липня 2021 року

  Строки проведення ХНМУ фахових вступних випробувань 19 липня – 30 липня 2021 року
  Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих 02 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  Закінчення строку виконання вимог для зарахування вступниками, які отримали рекомендації 05 серпня 2021 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  Терміни зарахування вступників до 09   серпня 2021 р. – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)
 • VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті

  6.1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

  тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

  тільки у паперовій формі:

  для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 271 відповідно цих Правил та Умов прийому;

  для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил та Умов прийому;

  за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

  у разі подання іноземного документа про освіту;

  у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

  у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

  у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

  для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених пунктом 7.10 розділу VII цих Правил Прийому;

  у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії ХНМУ.

  Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, наказом № 271, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил та Умов прйиому.

  Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до Приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.

  Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

  6.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією ХНМУ у порядку, визначеному законодавством.

  ХНМУ створює консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

  6.3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії ХНМУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

  6.4.  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

  Під час подання заяв на відкриті та фіксовані  конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

  «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

  «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

  Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

  Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

  Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

  Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

  6.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

  документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

  документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

  Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

  Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

  6.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

  військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами та Умовами прийому випадках);

  копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

  шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

  Для участі у вступному іспиті на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у вступному випробувані (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією ХНМУ), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня, копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті не є обов’язковим.

  Вступники, які проходять вступні іспити допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

  Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  У правилах прийому до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури заклади вищої освіти (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань.

  6.7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами та Умовами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

  6.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

  6.9. Копії документів, окрім  документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія ХНМУ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

  6.10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

  Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

  6.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань — не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті ХНМУ на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

  6.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 та квотою-4 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

  У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

  6.13. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована ХНМУ на підставі рішення Приймальної комісії ХНМУ до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

  Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

  Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

  Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

  6.14. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

  Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

  6.15. Вступники, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять обстеження медичною комісією при Приймальній комісії університету з обов’язковим наданням медичної довідки за формою 086-о або на етапі подання заяв та документів або на етапі виконання вимог до зарахування.

  6.16. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».

 • VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

  7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти в ХНМУ здійснюється за результатами вступних випробувань:

  для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

  для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими цими Правилами та Умовами прийому), складеного у 2020 та 2021 роках, та фахових вступних випробувань, складеного в рік вступу;

  для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – у формі вступного іспиту з іноземної мови (або у формі єдиного вступного іспиту, складеного у 2020 та 2021 роках) та фахового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю (напрямом підготовки));

  для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра – у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування у встановлених цими Правилами та Умовами прийому випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років;

  У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами ХНМУ забезпечує умови в обсязі, визначеному в пункті 2.15 розділу ІІ, для проходження ними вступних іспитів та співбесід.

  7.2. Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:

  для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з другого та третього конкурсного предмета з балами 150 та вище та української мови з балами 130 та вище (за винятком вступників з конкурсним балом більше 175,000 балів);

  для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування», «Соціальна робота», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів)  з відповідних  конкурсних предметів з балами 100 та вище. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000.

  для здобуття ступеня бакалавра, магістра, на основі раніше здобутого відповідного ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) вступників з результатами вступних випробувань з конкурсних предметів з балами 124 та вище.

  7.3. Вступники, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних випробувань) з відповідних конкурсних предметів з кількістю балів нижче мінімальної, встановленої Правилами прийому, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

  7.4. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил та Умов прийому.

  7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ХНМУ на перший курс для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів:

  відкрита пропозиція: 1-ий – українська мова (або українська мова та література), 2-ий – математика, 3-ій – біологія, фізика або хімія (за вибором вступника).

  Конкурсний бал обчислюється за формулою:

  Конкурсний бал = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × МЛ + К6 × ОУ,

  де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів відповідно; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2); ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200.  К1, К2, К3, К4, К5, К6 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють:

  К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з першого конкурсного предмету – 0,20;

  К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з другого конкурсного предмету – 0,20;

  К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з третього конкурсного предмету – 0,50;

  К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,10;

  К5 – 0;

  К6 – 0.

  7.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів:

  відкрита пропозиція: 1-ий – українська мова (або українська мова та література), 2-ий – математика, 3-ій – біологія, фізика або хімія (за вибором вступника).

  Конкурсний бал обчислюється за формулою:

  Конкурсний бал = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × МЛ + К6 × ОУ,

  де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200.

  К1, К2, К3, К4, К5, К6 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють:

  К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з першого конкурсного предмету – 0,20;

  К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з другого конкурсного предмету – 0,20;

  К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з третього конкурсного предмету – 0,50;

  К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,10;

  К5 – 0;

  К6 – 0.

  7.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Соціальна робота» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів:

  «Соціальна робота, денна»: 1-ий – українська мова та література, 2-ий – історія України, 3-ій – математика, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія (за вибором вступника);

  «Соціальна робота, заочна»: 1-ий – українська мова та література,       2-ий – історія України, 3-ій – математика, іноземна мова, біологія, географія, фізика або хімія (за вибором вступника);

  Конкурсний бал обчислюється за формулою:

  Конкурсний бал = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × МЛ + К6 × ОУ,

  де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200.

  К1, К2, К3, К4, К5, К6 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють:

  К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з першого конкурсного предмету – 0,20;

  К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з другого конкурсного предмету – 0,20;

  К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з третього конкурсного предмету – 0,50;

  К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,10;

  К5 – 0;

  К6 – 0.

  7.8. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

  Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

  7.9. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12» (при використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія ХНМУ). За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

  7.10. Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

  7.11. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

  Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,02;

  Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,00;

  Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу; 1,00 – в інших випадках;

  Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №  207.

  СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

  Приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до довідки на підставі її сканованої копії (фотокопії).

  Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

  7.12. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджують голови Приймальних комісій ХНМУ не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії.

  Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні іспити з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного іспиту. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.

  7.13. Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюються  не пізніше 28 липня 2021 року.

  7.14. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Медсестринство» зараховуються результати фахового вступного випробування з основ сестринської справи та бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох конкурсних предметів:

  відкрита пропозиція: 1-ий – українська мова (або українська мова та література), 2-ий – математика;

  небюджетна пропозиція: 1-ий – українська мова (або українська мова та література), 2-ий – ЗНО за вибором вступника.

  7.15. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на другий курс з нормативним строком навчання в межах ліцензованого обсягу:

  для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Технології медичної діагностика та лікування» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорона здоров’я» (крім спеціальностей «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагностики та лікування») зараховуються результати фахового вступного випробування з біологічної хімії та бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох конкурсних предметів:

  небюджетна пропозиція: 1-ий – українська мова (або українська мова та література), 2-ий – ЗНО за вибором вступника.

  7.16. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на третій курс з нормативним строком навчання в межах ліцензованого обсягу:

  для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Технології медичної діагностика та лікування» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями «Лабораторна діагностика» та «Технології медичної діагностики та лікування» зараховуються результати фахового вступного випробування з основ клінічної лабораторної діагностики та бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох конкурсних предметів:

  небюджетна пропозиція: 1-ий – українська мова (або українська мова та література), 2-ий – ЗНО за вибором вступника.

  7.17. При прийомі на навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра конкурсний бал обчислюється за формулою:

  Конкурсний бал = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,

  де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють:

  К1 – 0,25;

  К2 – 0,25.

  К3 – 0,5.

  7.18. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність «Медсестринство» на основі ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Сестринська справа» (спеціальністю 223 – «Медсестринство») зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Правилами та Умовами прийому) та фахового вступного випробування з клінічного медсестринства.

  7.19. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» на основі ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика» (за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування») зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Правилами та Умовами прийому) та фахового вступного випробування з клінічної лабораторної діагностики.

  7.20. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями (напрямами підготовки) галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорони здоров’я» та за спеціальностями (напрямами підготовки) «Здоров’я людини», «Фітнес та рекрація» враховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Правилами та Умовами прийому) та фахового вступного випробування з основ фізичної реабілітації.

  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) враховуються результати вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) та фахового вступного випробування з основ фізичної реабілітації.

  7.21. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) враховуються результати вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) та фахового вступного випробування з основ педагогіки.

  7.22. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) враховуються результати вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) та фахового вступного випробування з основ економіки та управління.

  7.23. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 229 «Громадське здоров’я» на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) враховуються результати вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) або єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вступника) та фахового вступного випробування з основ громадського здоров’я.

  7.24. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Медсестринство» та «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня бакалавра за відповідною спеціальністю, конкурсний бал розраховується за такою формулою:

  Конкурсний бал = К1×П1 + К2×П2 + П3,

  де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Умовами (за шкалою від 100 до 200 балів);

  П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

  П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ відповідно до Правил прийому (за шкалою від 0 до 20 балів),

  К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, , що дорівнюють:

  К1 – 0,25;

  К2 – 0,75.

  7.25. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал розраховується за такою формулою:

  Конкурсний бал = К1×П1 + К2×П2 + П3,

  де П1- оцінка вступного випробування з іноземної мови за шкалою від 100 до 200 балів або оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

  П2 – оцінка відповідного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

  П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ відповідно до Правил прийому за шкалою від 0 до 20 балів.

  К1, К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, , що дорівнюють:

  К1 – 0,25;

  К2 – 0,75.

  Середній бал документа про здобутий ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) вноситься до ЄДЕБО та обчислюється за шкалою від 0 до 20 балів. За умови використання 12-бальної або 5-бальної шкал, переводиться в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2). При цьому оцінки з документа про освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Середній бал за шкалою від 100 до 200 переводить у шкалу від 0 до 20 за таблицею:

  100-200 0-20 100-200 0-20 100-200 0-20 100-200 0-20 100-200 0-20
  100 0 121 4 141 8 161 12 181 16
  101 0 122 4 142 8 162 12 182 16
  102 0 123 5 143 9 163 13 183 17
  103 1 124 5 144 9 164 13 184 17
  104 1 125 5 145 9 165 13 185 17
  105 1 126 5 146 9 166 13 186 17
  106 1 127 5 147 9 167 13 187 17
  107 1 128 6 148 10 168 14 188 18
  108 2 129 6 149 10 169 14 189 18
  109 2 130 6 150 10 170 14 190 18
  110 2 131 6 151 10 171 14 191 18
  111 2 132 6 152 10 172 14 192 18
  112 2 133 7 153 11 173 15 193 19
  113 3 134 7 154 11 174 15 194 19
  114 3 135 7 155 11 175 15 195 19
  115 3 136 7 156 11 176 15 196 19
  116 3 137 7 157 11 177 15 197 19
  117 3 138 8 158 12 178 16 198 20
  118 4 139 8 159 12 179 16 199 20
  119 4 140 8 160 12 180 16 200 20
  120 4

  При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія ХНМУ. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) його середній бал за шкалою від 0 до 20 балів вважається таким, що відповідає мінімальному можливому позитивному значенню – 1 балу.

  Результати фахових випробувань з конкурсних предметів, вступного іспиту з іноземної мови оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  7.26. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) конкурсний бал вноситься до ЄДЕБО.

  7.27. Програми фахових випробувань, вступних іспитів, структура оцінки та порядок оцінювання, для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра розробляються і затверджуються головою Приймальної комісії ХНМУ не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії.

  7.28. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на вебсайті ХНМУ. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

  7.29. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

  7.30. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. Офіційне оголошення результатів вступних випробувань та інформації про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті ХНМУ та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

  7.31. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених університетом, розглядає Апеляційна комісія Приймальної комісія ХНМУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ХНМУ.

  7.32. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти.

  7.33. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж один рік, після чого знищуються, про що складається акт.

 • VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборіна здобуття вищої освіти

  8.1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

  – зарахування за співбесідою;

  – участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

  Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за іспитами.

  Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за іспитами у ХНМУ замість єдиного вступного іспиту.

  Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:

  – зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 або квотою-4 на місця державного замовлення;

  -переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами та Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію;

  -переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

  Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

  8.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

  – особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

  – особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

  Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

  Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 23 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня.

  8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) з переліку конкурсних предметів, для яких в ХНМУ створені екзаменаційні комісії та умови для складання вступних іспитів, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

  – особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

  Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

  8.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) з переліку конкурсних предметів, для яких в ХНМУ створені екзаменаційні комісії та умови для складання вступних іспитів, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

  особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

  8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) з переліку конкурсних предметів, для яких в ХНМУ створені екзаменаційні комісії та умови для складання вступних іспитів, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

  -особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

  Якщо особи, зазначені в пунктах 8.2 – 8.5 цього розділу, виявили бажання брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за такими результатами.

  8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до ХНМУ, визначених відповідно до наказу № 271, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

  – особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року.

  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

  8.7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) з переліку конкурсних предметів, для яких в ХНМУ створені екзаменаційні комісії та умови для складання вступних іспитів, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

  -особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;

  -громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року.

  Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнього незалежного оцінювання).

  Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

  8.8. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

  -діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

  8.9. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-4 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

  -особи, які мають право на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417.

  8.10. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 8.2 – 8.6, 8.8 – 8.9 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

  8.11. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правалами та Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного замовлення:

  1) особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

  2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

  3) особи, один збатьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

  4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

  5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

  8.12. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами та Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення:

  – особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

  – особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

  – діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  – шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

  – особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 8.2 – 8.6 та 8.8 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

  8.13. Можуть бути переведені на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності) у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, і не отримували рекомендацію на місця державного замовлення:

  – особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

  – діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

  8.14. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у ХНМУ (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

  – особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

  – особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

  – вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року.

 • ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

  9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

  – вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

  – вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

  – вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

  9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

  У межах інших, зазначених у пункті 9.1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

  – за конкурсним балом – від більшого до меншого;

  – за пріоритетністю заяви від першої до останньої;

  – за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого.

  Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

  9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

  ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

  конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

  пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

  ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2 або квотою-4 (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

  середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

  Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

  9.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті ХНМУ. Заклади вищої освіти замість оприлюднення на офіційних вебсайтах поточних рейтингових списків вступників можуть надавати посилання на своїх офіційних вебсайтах на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

  9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами та Умовами прийому вимог щодо формування списків, у тому числі вимог Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році (далі – Матеріали для розробки технічного завдання), наведених у додатку 6 до Умов прийому, затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та вебсайті закладу вищої освіти відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому.

  У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3 цього розділу.

  9.6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.

  9.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

  Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пунктах 8.11 – 8.13 розділу VIII цих Правил прийому, якщо вони допущені до конкурсного відбору.

  9.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії ХНМУ, а також в електронному кабінеті вступника.

  Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на вебсайті ХНМУ у встановлені цими Правилами та Умовами строки.

  Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 • X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

  10.1.  Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

  Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:

  надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії ХНМУ: 61022, Харків, проспект Науки, 4  в строки, визначені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

  надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії ХНМУ: priem@knmu.edu.ua в терміни, визначені в розділі V цих Правил прийому.

  Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування),  між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

  Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

  У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

  10.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII цих Правил прийому), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

  Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.

  10.3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) та договору між університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи.

  Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:

  надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії ХНМУ: 61022, Харків, проспект Науки, 4  в строки, визначені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

  надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

  Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування),  між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання та договір між університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

  Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

 • ХI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

  11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 10.1 розділу X цих Правил прийому.

  11.2. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб надається за конкурсним балом без урахування пріоритетностей, зазначених вступником під час подання заяв, за кожною конкурсною пропозицією.

  Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 10.3. розділу X цих Правил прийому.

  11.3. За наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після завершення строку виконання вимог для зарахування на ці місця відповідно до розділу V цих Правил прийому Приймальна комісія ХНМУ може подовжити терміни виконання вступниками вимог для зарахування та зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 30 вересня 2021 року.

  11.4. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

  11.5. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

  У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів та засвідчені копії відповідних документів видаються на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

  11.6. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів розробляється закладами вищої освіти та надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

 • ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

  12.1. ХНМУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до ХНМУ за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу IX цих Правил прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 11.1 розділу XI цих Правил прийому.

  12.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

  12.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

  особи, зазначені в пункті 8.11 розділу VIII цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;

  особи, зазначені в пункті 8.12 розділу VIII цих Правил прийому, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу IX цих Правил прийому) не більше ніж на 15 балів.

  Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 9.6 розділу IX цих Правил прийому, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у такому порядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення станом на дату переведення (за погодженням з державним або регіональним замовником).

  Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому, третьому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

  12.4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення ХНМУ використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому, третьому пункту 12.3 цього розділу), а за їх відсутності – інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому, третьому пункту 12.3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 12.3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.

  Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в ХНМУ. Університет повідомляє державному замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 12.3 цього розділу, ХНМУ надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 • XIІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

  13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНМУ на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та вебсайті ХНМУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього.

  13.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 15.5 розділу XV цих Правил прийому.

  Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ХНМУ за власним бажанням. Відрахованим із університету за власним бажанням особам подані ними документи повертають не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

  13.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

  13.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, 13.3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з державним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

  Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 19 вересня.

  13.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил прийому.

  Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, зазначені в пункті 8.13 розділу VIII цих Правил прийому. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб зазначеної вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

 • XІV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Харківського національного медичного університету

  14.1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

  14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

  Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

  14.3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

  14.4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

  14.5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до ХНМУ України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

  14.6. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

  14.7. Видача запрошень на навчання іноземцям та особам без громадянства здійснюється університетом у встановленому порядку. Для в’їзду в Україну з метою навчання, підставою для оформлення в’їзної візи є оригінал відповідного запрошення та клопотання Міністерства освіти і науки України про надання візової підтримки.

  Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.

  14.8. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до ХНМУ за освітніми програмами (спеціальностями) 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», ступінь освіти магістр, та за освітньою програмою «Сестринська справа», спеціальність 223 «Медсестринство», ступінь освіти бакалавр, на основі повної загальної середньої освіти.

  Зарахування іноземців на навчання до ХНМУ на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з біології, української або іноземної мови та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

  Порядок оцінювання результатів вступних іспитів визначено програмами вступних іспитів з відповідних конкурсних предметів.

  Мовами освітнього процесу для іноземців є державна та англійська.

  Строки проведення вступних випробувань визначаються наказом ректора ХНМУ та оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНМУ.

  Прийом заяв та документів та зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ХНМУ:

  1) двічі на рік: з 25 січня по 15 квітня та з 01 липня по 01 листопада, для здобуття ступеня магістра за відповідними спеціальностями;

  2) упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі

  за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів й вступного випробування з визначених предметів та мови навчання.

  14.9. При прийомі на навчання до ХНМУ для вступу на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття ступенів магістра та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за формулою:

  Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

  де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови або англійської мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

  П2 – оцінка вступного іспиту з біології (за шкалою від 100 до 200 балів).

  Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

  Мінімальний бал для допуску до участі у конкурсному відборі для іноземців становить:

  Українська мова або англійська мова – 130 балів, біологія – 150 балів.

  У разі позитивного складання вступних іспитів вступник рекомендується Приймальною комісією ХНМУ до зарахування. На підставі рішення Приймальної комісії укладається договор про навчання та договір між ХНМУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу та видається наказ про зарахування його до університету.

  14.10. Іноземці, щодо яких Приймальною комісією ХНМУ встановлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділені (факультеті) для іноземних громадян.

  Після успішного закінчення мовної підготовки іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (факультету) для іноземців та осіб без громадянства та вступає на навчання за основним напрямом підготовки.

  14.11. Для вступу до університету іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/Приймальної комісії заяву у паперовій формі.

  До заяви іноземець додає:

  1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

  2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

  3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

  4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

  5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

  6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

  7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

  8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

  9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

  Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

  тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;

  копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.

  10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до ХНМУ та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

  Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

  Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  14.12. Випускники підготовчих факультетів зараховуються до ХНМУ на підставі свідоцтва про закінчення підготовчого факультету.

  14.13. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

  14.14. Терміни внесення конкурсних пропозицій до ЄДЕБО, визначені в пункті 2.14. розділу ІІ цих Правил прийому, для прийому іноземців не застосовуються.

  14.15. Навчання іноземців у ХНМУ проводиться за вибором: англійською та українською мовами.

  14.16. Оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, проводиться в Державній міграційній службі України на підставі письмового звернення навчального закладу, який видав запрошення на навчання або одержав відповідне направлення Міністерства освіти і науки України. Звернення подається до Державної міграційної служби України не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення терміну перебування іноземця на території України.

  Університет несе відповідальність за своєчасне оформлення документів на право перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

 • XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Харківського національного медичного університету

  15.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) за умови їх акредитації у Приймальній комісії ХНМУ.

  Акредитація проходить у вигляді співбесіди із заступником Голови Приймальної комісії. Для цього необхідно за 2 місяці до початку прийому документів від вступників подати листа на ім’я Голови Приймальної комісії про необхідність проведення акредитації. Після чого буде встановлена дата проведення співбесіди.

  15.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою Приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

  15.3. ХНМУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті ХНМУ не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

  15.4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті ХНМУ.

  15.5. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних  умов щодо участі в конкурсному відборі або спеціальні умови для здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити закладів вищої освіти та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО.

  15.6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

  15.7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

  15.8. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.