Про нас

З 2023 р. кафедру очолює д.мед.н., проф. Ольга Миколаївна Ольховська, яка сумісно зі співробітниками кафедри продовжує розвивати обраний раніше напрямок наукових досліджень, удосконалювати навчально-методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу, підтримує тісний зв’язок науки і практики. Колектив кафедри бере активну участь у процесі удосконалення вищої медичної освіти, проводить цикли тематичного удосконалення лікарів.

Науковий напрямок роботи включає розробку та впровадження сучасних аспектів профілактики, діагностики та лікування дитячих інфекційних хвороб, в тому числі значення коморбідної інфекції, передусім – герпесвірусної, у формуванні клінічного перебігу шлунково-кишкових захворювань інфекційної етіології у дітей.

За роки існування кафедри підготовлено 36 клінічних ординатори, вісім аспірантів, два стажиста-дослідника, один магістр медицини. Захищені 2 докторські, 20 кандидатських дисертацій та 1 магістерська робота.

На кафедрі викладається дисципліна «Дитячі інфекційні хвороби» за спеціальностями 222 “Медицина”, 228 “Педіатрія” з підготовки фахівців другого освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», а також з підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти підготовки 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія».

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Байрона, 160, КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», адміністративний корпус, 4-й поверх
Завідувач
Ольховська Ольга Миколаївна
д.мед.н, професор
om.olkhovska@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Слєпченко Маргарита Юріївна
Відповідальна за наукову роботу, PhD, асистент
my.sliepchenko@knmu.edu.ua
Міщенко Вікторія Анатоліївна
Відповідальна за лікувальну роботу, к.мед.н., доцент
va.mishchenko@knmu.edu.ua
Колесник Яна Володимирівна
Завуч кафедри, PhD, доцент
yv.kolesnyk@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Козько Володимир Миколайович
д.мед.н., професор
vm.kozko@knmu.edu.ua
Гаврилов Анатолій Вікторович
к.мед.н., доцент
av.havrylov@knmu.edu.ua
Граділь Григорій Іванович
к.мед.н., доцент
hi.hradil@knmu.edu.ua

Кафедра дитячих інфекційних хвороб була заснована у вересні 1945 р. Першим завідувачем (1945–1964 рр.) став О.Д. Певзнер. Основним напрямком наукової роботи кафедри з моменту її заснування було вирішення питань патогенезу, клініки, діагностики та лікування скарлатини, дифтерії, пізніше – гострих шлунково-кишкових інфекцій і гепатиту. З 1965 до 1985 р. кафедру очолювала проф. З.І. Капкова. У той період співробітники продовжували вивчати скарлатину, етіологічну структуру гострих шлунково-кишкових інфекцій та долучились до вивчення проблем вірусних гепатитів. З 1985 до 2000 р. кафедрою завідував д.мед.н., професор Є.А. Вашев. Наукові інтереси колективу було зосереджено на вирішенні актуальних проблем медичної науки та практики розробці нових методів діагностики, прогнозування перебігу хвороби, обґрунтуванні медичної реабілітації хворих і реконвалесцентів на підставі вивчення імунологічної реактивності організму дитини при гострих кишкових інфекціях та вірусних гепатитах. Співробітники кафедри долучилися також до розробки проблеми медичної паразитоценології.

З 2023 р. кафедру очолює лікарка вищої категорії, д.мед.н., професорка Ольховська Ольга Миколаївна. Вона є авторкою понад 240 публікацій, п’ятнадцяти свідоцтв на винахід та корисну модель, а також співавторкою посібника «Selected lectures in children’s infectious diseases» (2006), «Профілактика інфекційних захворювань у дітей» (2009 р.), «Інфекційні захворювання в дітей з синдромом екикозу: причини, клініка,  лікування», співавтором підручника «Інфекційні хвороби у дітей: підручник для лікарів-інтернів, слухачів післядипломної медичної освіти, дитячих інфекціоністів, педіатрів, а також студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації» (2016 р.), співавтором підручника «Інфекційні хвороби у дітей» (2021 р.) та багатьох методичних рекомендацій для студентів, інтернів і лікарів практичної охорони здоров’я.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними  програмами 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Дитячі інфекційні хвороби», а також фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти підготовки 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія».

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання як очні, так і заочні, дистанційні (пояснювально-ілюстративні, індуктивні і дедуктивні.

У 2021 р. в навчальний процес на кафедрі впроваджено комп’ютерні технології моделювання клінічних ситуації, що дозволяє студентам опановувати практичні навички щодо діагностики, лікування і профілактики основних інфекційних захворювань у дітей.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічній базі КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня».

На кафедрі створено 4 підручника,  2 навчальних посібника, 54 методичних рекомендації.

Проводиться підготовка наукових кадрів за освітньо-науковою програмою  «Медицина» та «Педіатрія» та післядипломна підготовка фахівців.

Основним науковим напрямком кафедри з моменту її заснування (вересень 1945 р.) було вирішення питань патогенезу, клініки, діагностики та лікування скарлатини, дифтерії, пізніше (1985–2000 рр.) – гострих шлунково-кишкових інфекцій та гепатиту. Співробітники кафедри вирішили актуальні питання патогенезу і клінічних особливостей у дітей вірусного гепатиту А, ротавірусної інфекції, сальмонельозу, клебсієльозної інфекції. З 2000 р. наукові інтереси колективу кафедри були зосереджені на вирішенні сучасних проблем медичної науки та практики: розробка нових методів діагностики, прогнозування перебігу хвороби, обґрунтування медичної реабілітації хворих і реконвалесцентів на підставі вивчення імунологічної реактивності організму дитини при гострих кишкових інфекціях, вірусних гепатитах, герпесвірусній та хламідійній інфекціях. З 2012 р. наукова робота кафедри спрямована на розробку нових методів діагностики, прогнозування перебігу та вивчення впливу герпесвірусної інфекції на формування клініко-імунологічних особливостей перебігу шлунково-кишкових захворювань інфекційної етіології в дітей. З 2022 р. науковий напрямок кафедри це удосконалення прогнозування перебігу інфекційного мононуклеозу в дітей на підставі клініко-параклінічних даних і показників імунної відповіді хворих.

З 2023 р. кафедру очолює д.мед.н. Ольховська Ольга Миколаївна. За її керівництвом співробітники кафедри продовжують проведення науково-дослідної роботи за темою: «Прогнозування несприятливого перебігу інфекційного мононуклеозу в дітей на підставі клініко-параклінічних даних і показників імунної відповіді хворих» що дозволяє розробляти нові методи діагностики, прогнозування перебігу та терапії інфекційного мононуклеозу, медичну реабілітацію реконвалесцентів на основі вивчення компенсаторно-пристосувальних механізмів дитячого організму.

Основні наукові здобутки
За останні 20 років співробітники кафедри опублікували понад 2340 наукових праць за основними напрямками наукової діяльності, є авторами 17 свідоцтв на винахід та 28 корисну модель, 17 медико-біологічних нововведень. Виконано 20 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Наукова співпраця
Кафедра тісно співпрацює з такими провідними закладами, як Харківський НДІ мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова, Український НДІ проблем кріобіології та кріомедицини, ЦНДЛ Харківського національного медичного університету, дитячий імунологічний центр м. Харкова.

В останні роки співробітниками кафедри дитячих інфекційних хвороб проводиться активна лікувально-діагностична робота на основній клінічній базі кафедри – КНП ХОР «ОДІКЛ». Загальна кількість ліжок в стаціонарах, на базах яких розташована кафедра – 200, у лікарні є 8 відділень, у кожному відділенні від 30 до 40 ліжок, з них кількість ліжок закріплених за кафедрою – 40.

На сьогоднішній день, в умовах воєнного стану з березня 2022 року тільки 2 співробітники кафедри (професори: завідувачка кафедрою Ольховська О.М., доц.кафедри Колесник Я.В.) здійснюють консультативну допомогу хворим дітям на базі КНП ХОР «ОДІКЛ». Всього співробітниками кафедри проконсультовано за цей період 1008 хворих, з них: зав.кафедрою проф.Ольховською О.М. – 797, доц.Колесник Я.В. – 211.; проконсультованих хворих в інших закладах охорони здоров’я  міста, області чи інших областей – 15. Професорами кафедри було організовано консиліуми в базовому та інших закладах охорони здоров’я – 34, проведено 1 клініко-патологоанатомічна  конференція та 2 – науково-практичних. Співробітники кафедри  брали активну участь у роботі “Днів спеціаліста” – 2 за минулий рік, з метою удосконалення діагностики і лікування хворих, проводиться рецензування на історії померлих – 1. Кафедралами активно здійснюються  впровадження нових методів за рік: діагностики – 6 та лікування – 13. Окрім усього вищезазначеного, проводиться активна освітня робота – лекції для лікарів, медпрацівників – 4 та для населення – 2.

Таким чином, в часи воєнного стану, науковці кафедри дитячих інфекційних хвороб активно співпрацюють з лікарями практичної ланки охорони здоровʼя, здійснюють лікувально-консультативну допомогу, розроблюють регіональні протоколи та стандарти обстеження та лікування дітей з інфекційною патологією.

Співробітники кафедри дитячих інфекційних хвороб ХНМУ беруть активну участь у міжнародному співробітництві з колегами закордонних клінік, університетів та медичних товариств для отримання досвіду закордонних фахівців, обміну та отримання провідної інформації в медичній галузі. Співробітники кафедри взяли участь в закордонних відрядженнях: березень 2015 р. – у м. Адана, Туреччина, стажування в університеті Чукурова (проф. Ольховська О.М.), 15–21 вересня 2018 рік – у м. Салоніки Хелас, Греція, стажування у Європейському медичному центрі «ІНТЕРБАЛКАН» за питаннями охорони здоров’я та медичної практики (доцент Жаркова Т.С., асистент Колесник Я.В.), 2021 рік – стажування в рамках «Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації ASFUDS» 29.05-5.06.2021, Кіпр, Ларнака, сертифікат про участь N 004064 (доцент Кучеренко О.О.), 2021 рік – стажування в рамках «Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації ASFUDS» 03.10.2021-10.10.2021 (доц. Колесник Я.В., ), 2023 рік – стажування в рамках «Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації ASFUDS» 12.08.2023-22.08.2023, Франція, Страсбург (доц. Колесник Я.В., ас. Слєпченко М.Ю.).

На кафедрі дитячих інфекційних хвороб проводяться курси підвищення кваліфікації (ТУ) за наступними темами:

  1. “Актуальні питання діагностики та лікування вірусних гепатитів у дітей”.
  2. “Актуальні питання діагностики та лікування інфекційних захворювань з синдромом екзантеми у дітей”.
  3. “Актуальні питання інфекційної патології системи травлення у дітей”.
  4. “ Сучасні проблеми діагностики і терапії крапельних інфекцій у дітей”.
Науковий гурток

Керівник гуртка: доц. Гаврилов А.В.

Члени СНТ: студенти 5-го і 6-го медичних факультетів. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: засідання раз на місяць в online форматі (Zoom) або очно на кафедрі.

Робота гуртка проводилася в двох напрямках: підвищення теоретичного рівня студентів та удосконалення практичних навичок шляхом використання фантомних, електронно-інформаційних (презентації, відео-матеріали, методичні рекомендації, лекції) методів, проведення конференцій, засідань гуртку.

Гуртківці вивчали методи діагностики та взяли участь у наукових розробках з дисципліни, здійснювали статистичну обробку. Зі студентами обговорювались тести, ситуаційні завдання, проводилась оцінка практичних навичок, захист клінічного кейсу. За темами студентських наукових робіт були надруковані тези та зроблені доповіді на конгресах та конференціях різного рівня для студентів та молодих вчених в Україні. Активно проводиться робота з іноземними англомовними студентами у межах наукового товариства ХНМУ «ASIMS», на наукових конференціях якого студенти підвищують свій професійний рівень з дитячої інфекційної патології.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали