Профком Друк

Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів та клінічних ординаторів Харківського національного медичного університету – єдина громадська організація ХНМУ на правах юридичної особи,  метою якої є представництво, здійснення та захист  навчальних (трудових), соціальних прав та інтересів своїх членів.


Завдання щодо захисту прав студентів – членів профспілки – організація виконує відповідно до Конституції України та законів України «Про об’єднання громадян», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про освіту», «Про вищу освіту» шляхом переговорів та укладання угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів ХНМУ як додатку до колективного договору.


У своїй діяльності ППОС ХНМУ є незалежною від державних органів виконавчої влади, адміністрацій місцевого самоврядування, інших державних  органів, їх об’єднань, політичних партій, не підзвітною та не підконтрольною їм, вона співпрацює з адміністрацією університету, органами самоврядування й іншими організаціями.


Профспілка працює на демократичних засадах за принципами:

 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • законності;
 • самостійності організаційних ланок профспілки, їх виборчих органів щодо виконання статутних цілей і завдань;
 • виборності  профспілкових органів;
 • гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки та їх виборчих органів;
 • колегіальності в прийнятті рішень усіма організаційними ланками й виборчими органами профспілки та персональної відповідальності за їх виконання;
 • поваги поглядів й інтересів меншості, прав кожного члена профспілки на захист, роз'яснення своєї позиції та повторний її розгляд;
 • виконання рішень вищих органів профспілки;
 • солідарності та єдності дій усіх організаційних ланок і органів профспілки.Виборчим органом  є профком студентів, який:

 • організовує виконання завдань профспілки, рішень зборів та вищих профспілкових органів;
 • укладає та контролює дотримання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах;
 • разом з адміністрацією розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання;
 • спільно з адміністрацією з’ясовує питання робочого часу й часу відпочинку;
 • бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку й порядку надання  студентам соціальних пільг;
 • бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку університету;
 • дає згоду або відмовляє у відрахуванні студента з ініціативи адміністрації  у випадках, передбачених законами;
 • сприяє розвитку самодіяльної художньої та технічної творчості, фізичної культури й спорту, туризму;
 • організовує виконання рішень профспілкових зборів, вищих профспілкових органів.


Напрямки діяльності комісій профспілкового комітету студентів

 

Соціально-економічна комісія – це:

 • Соціальний захист  малозабезпечених   категорій студентства.
 • Підтримка  студентів-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів-чорнобильців, студентів-інвалідів.
 • Надання одноразової матеріальної допомоги студентам, які цього потребують.
 • Надання матеріальної допомоги на оздоровлення для малозабезпечених та соціально незахищених верств студентства.
 • Надання новорічних подарунків студентам-сиротам та дітям студентів – членів профспілки.
 • Можливість отримання безкоштовних юридичних консультацій членами ППОС ХНМУ.
 • Заохочення студентів, які беруть активну участь у громадському та науковому житті університету.


Житлово-побутова комісія – це:

 • Організація побутових аспектів проживання в гуртожитках ХНМУ.
 • Співпраця зі студентськими радами з метою вирішення проблем, що стосуються проживання в гуртожитках.
 • Нагляд за дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку


Культурно-масова комісія – це:

 • Організація та сприяння проведенню культурно-масових заходів.
 • Фестиваль конкурс творчої молоді «Нові імена».
 • Фестиваль-конкурс фольклорного мистецтва «Перлина краю».
 • Міжнародний фестиваль хореографії «Ритми планети», присвячений всесвітньому Дню танцю.
 • Свято «Здоров’я», приурочене до Дня медичного працівника.
 • Церемонії нагородження переможців обласного проекту.
 • Гала-концерт лауреатів, присвячений Дню медичного працівника.


Організаційно-масова комісія – це:

 • Організація  засідань ППОС та президії ППОС ХНМУ.
 • Проведення  звітно-виборчих конференцій.
 • Допомога в розробці нормативної бази для функціонування ППОС.


Спортивно-масова комісія – це:

 • Проведення разом із кафедрою спортивного виховання спартакіади між факультетами й гуртожитками.
 • Пропагування здорового способу життя.
 • Залучення студентів до спорту та туризму.


Список профоргів факультетів

П.І.П

Посада

Курс

1

Лебідь Руслан

профорг 1 медичного факультету

IV курс

2

Шапаренко Олександр

профорг 2 медичного факультету

V курс

3

Гончаренко Андрій

профорг 3 медичного факультету

VI курс

4

Пасічник Сергій

профорг 4 медичного факультету

VI курс

5

Меть Зінаїда

профорг стоматологічного факультету

V курс


Часи прийому

П.І.П.

Посада

Час прийому

1

Шапаренко Олександр Володимирович

голова профспілкової організації

щоденно

з 1430 до 1700

2

Василенко Ганна Олександрівна

головний бухгалтер

щоденно

з 900 до 1700


Адреса: просп. Науки, буд. 4, м. Харків, 61022; тел. (057) 707-73-25;
 Положення

про Студентську раду гуртожитків

Харківського національного медичного університету

Цим положенням регламентується порядок організації та діяльності Студентської ради гуртожитків Харківського національного медичного університету.


1. Загальні положення

1.1. Студентська рада гуртожитків Харківського національного медичного університету (далі – Студрада) – це орган самоврядування студентів, які проживають у гуртожитках університету; Студрада створюється для надання допомоги адміністрації, профспілковому комітету студентів університету в організації виховної, спортивно-оздоровчої роботи, поліпшення житлово-побутового обслуговування та умов проживання студентів, які мешкають у гуртожитку.

1.2. Студрада виражає інтереси студентів, які проживають у гуртожитках університету, незалежно від їх політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану або інших ознак.

1.3. Студрада у своїй роботі керується нормами чинного законодавства України, Статутом університету, розпорядженнями та наказами адміністрації університету, рішеннями профспілкового комітету, студентів університету, Положенням про студентський гуртожиток Харківського національного медичного університету, правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Харківського національного медичного університету, колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного медичного університету, рішеннями загальних зборів мешканців гуртожитку.

1.4. Студрада організовує свою роботу відповідно до цього Положення та співпрацює з адміністрацією університету, профспілковим комітетом студентів і деканатом університету.

1.5. Метою функціонування Студради гуртожитків є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студента, самоорганізації мешканців гуртожитку і формування їх соціальних ініціатив.

1.6. Основним завданням Студради гуртожитків є вирішення питань, пов’язаних із покращенням житлово-побутових умов, стимулювання активності студентської молоді в організації свого дозвілля та формування здорового способу життя тощо.

1.7. Студрада гуртожитків здійснює свою роботу на громадських засадах.


2. Права та обов’язки Студради

2.1. Студрада зобов’язана:

2.1.1. Організовувати проведення екологічних суботників, прибирання місць загального користування й території біля гуртожитку.

2.1.2. Розглядати питання про заохочення студентів, які беруть активну участь у громадському житті гуртожитку.

2.1.3. Займатись розв’язанням конфліктних ситуацій і суперечок між мешканцями гуртожитку.

2.1.4. Дотримуватися під час виконання своїх обов’язків норм чинного законодавства України та цього Положення.

2.2. Голова Студради:

2.2.1. Керує Студрадою та несе відповідальність за її роботу перед загальними зборами мешканців гуртожитку, керівництвом факультетів й університету.

2.2.2. Організовує рейди в гуртожитку з ініціативи деканів, заступників деканів та профбюро факультетів. Метою рейдів є вивчення житлово-побутових умов проживання в гуртожитку й контроль з приводу дотримання правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

2.2.3. Бере участь у засіданнях профбюро факультетів.

2.2.4. Регулярно проводить засідання Студради з обговоренням основних питань життя, побуту та виховання студентів.

2.2.5. Організовує підготовку й проведення загальних зборів студентів.

2.2.6. Звітує про роботу Студради на загальних зборах, засіданнях профспілкового комітету студентів університету.

2.2.7. Надає інформацію про роботу Студради деканам факультетів.

2.3. Студради та її члени мають право:

2.3.1. Приймати рішення, які входять у компетенцію студради та спрямовані на поліпшення соціально-побутових умов проживання у гуртожитку, дотримання правил проживання в гуртожитку, наказів і розпоряджень адміністрації студмістечка.

2.3.2. Звертатися до ректорату університету, профспілкового комітету студентів університету, адміністрації студмістечка, деканів факультетів із пропозиціями про застосування заходів заохочення або стягнення щодо мешканців гуртожитку.

2.3.3. У разі необхідності залучати до вирішення питань, що входять у компетенцію Студради, фахівців інших організацій за попередньою згодою адміністрації університету.

2.3.4. Готувати проекти інструкцій та положень за напрямками роботи Студради.

2.3.5. Надавати вказівки всім мешканцям гуртожитку щодо дотримання правил проживання в гуртожитку.

2.3.6. Видавати рішення, що стосуються діяльності Студради.

2.3.7. Вносити пропозиції, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов у гуртожитку.

2.4. Члени студради мають право:

2.4.1. Вимагати від мешканців гуртожитку й відвідувачів дотримання правил проживання в гуртожитку, правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, рішень Студради.

2.4.2. Допомагати деканам факультетів та адміністрації гуртожитку в проведенні виховної та роз’яснювальної роботи серед мешканців гуртожитку.

2.4.3. Вимагати від мешканців гуртожитку ввічливого, шанобливого й коректного ставлення одиного до одного.


3. Структура та управління Студради. Вибори до Студради

3.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів, які проживають у гуртожитку. Делегати на збори обираються мешканцями гуртожитку серед представників кожного блоку (якщо в гуртожитку блочна система розташування кімнат) чи кожної кімнати (якщо в гуртожитку коридорна система розташування кімнат), не менше одного представника від кімнати чи блоку.

3.2. Склад Студради обирається відкритим голосуванням на загальних зборах студентів, які проживають у гуртожитку, терміном на один рік у кількості, визначеній загальними зборами.

3.3. Збори вважаються правомірними, якщо на них присутніми є не менше 2/3 від загальної кількості делегатів. Вибори вважаються правомірними, якщо проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах.

3.4. Рекомендована кількість членів ради визначається пропорцією: 1 від 50 студентів, які мешкають у гуртожитку.

3.5. Діяльність Студради реалізовує голова, який обирається на загальних зборах студентів – мешканців гуртожитку шляхом загального голосування на термін дії Студради, а також заступник голови і секретар.

3.6. Голова ради організовує роботу Студради, представляє Студраду деканаті, профспілці, громадських організаціях тощо.

3.7. Заступник голови Студради здійснює доручення голови Студради, а за відсутності голови Студради виконує всі його обов’язки.

3.8. Секретар Студради організовує контроль за виконанням рішень ради студентського самоврядування гуртожитку, веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

3.9. У складі Студради гуртожитків можуть створюватися необхвдні комісії. Голови комісій, їх кількість та персональний склад визначається Студрадою.

3.10. Засідання Студради проводиться не менше одного разу на місяць. На засідання Студради можуть бути запрошені представники адміністрації університету, деканату, профспілкового комітету студентів університету.

3.11. Кожне засідання Студради фіксується протоколом, що підписується головою (його заступником, секретарем).

3.12. Студрада гуртожитків у кінці навчального року на загальних зборах мешканців гуртожитку звітує про виконану роботу.

3.13. Рішення Студради й загальних зборів є обов’язковими для виконання мешканцями гуртожитку.

3.14. Загальні збори мешканців гуртожитку проводяться:

 • за рішенням Студради гуртожитку;
 • за вимогою не менше ніж 1/3 мешканців гуртожитку;
 • за вимогою декана чи адміністрації університету;
 • за вимогою профкому студентів.

3.15. Кожен із членів Студради може бути переобраний на засіданні студради в таких випадках:

 • за власним бажанням;
 • грубе порушення ним правил проживання в гуртожитках;
 • ухилення від виконання своїх громадських обов’язків;
 • за рішенням не менше 1/3 мешканців гуртожитку;
 • за пропозицією деканату, адміністрації студмістечка чи профкому студентів.


4. Прикінцеві положення

4.1. Усі зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом видання наказу ректором університету про внесення змін чи доповнень або підготовки нової редакції “Положення про Студентські ради гуртожитків Харківського національного медичного університету”.

4.2. З моменту затвердження нової редакції Положення відповідний попередній документ втрачає чинність.