Положення про студентський гуртожиток Друк

Дане Положення регламентує функціонування студентського містечка і гуртожитків Харківського національного медичного університету, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку та поведінки в студентських гуртожитках (далі - Положення).


І. Загальні положення

1.1. Положення розроблено на основі Закону України „Про вищу освіту" № 2984-ІП від 17.01.2002р. із змінами, Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796-ХІІ від 28.02.1991р., Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" № 3929-ХП від 04.02.1994р., Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів" № 1238 від 05.08.1998р., наказу Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу" № 1004 від 13.11.2007 року, Статуту Харківського національного медичного університету.


1.2. Студентські гуртожитки Харківського національного медичного університету призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів тощо (далі - Студенти), а також Студентів з числі, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.


1.3. Іноземні громадяни, які навчаються в Харківському національному медичному університеті, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом, договором або іншими нормативно-правовими актами.


1.4. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися керівництвом Харківського національного медичного університету за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.


1.5. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням керівництва гуртожитку і за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.


1.6. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період вступу, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.


1.7. Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється рішенням ректора або проректора з адміністративно - господарської роботи за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається договір на проживання.


1.8. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання Студентів у підвалах, мансардах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки можуть створюватись в орендованих будинках (приміщеннях), що пристосовані під гуртожиток.


1.9.  Студентські гуртожитки підпорядковуються керівництву Харківського національного медичного університету і можуть здійснювати в межах своєї компетенції самостійну господарську діяльність у структурі Університету.


1.10. Студентські гуртожитки можуть бути об'єднані в студентські містечка. У студентські містечка можуть входити гуртожитки як одного, так і кількох вищих навчальних закладів.


1.11. Гуртожитки можуть бути:

- для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в
загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках);

-  для проживання сімей Студентів (житлові приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім'ї). У гуртожитках для проживання окремих осіб у разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання Студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.


1.12. Гуртожитки можуть поділятись на чоловічі, жіночі, загального проживання, пансіонатного або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається керівництвом Харківського національного медичного університету і погоджується з первинною профспілковою організацією студентів.


1.13. Співробітники Харківського національного медичного університету та його структурних підрозділів, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням ректора або проректора з адміністративно - господарської роботи


1.14. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів Університету, а також інших організацій забороняється.


1.15. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.


1.16. У гуртожитку повинні забезпечуватись для студентів необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури та проведення виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення  виділяються  і  оснащуються  згідно  з  чинними  санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.


1.17. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ХНМУ.


1.18. Права і обов'язки працівників гуртожитків визначаються  посадовими інструкціями, затвердженими ректором Університету.


II. Надання житлового місця в гуртожитках

2.1. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов'язки визначаються відповідно до даного Положення.


2.2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між факультетами, здійснюється рішенням ректора або проректора з адміністративно-господарської роботи університету із додержанням санітарних норм за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.


2.3. Списки Студентів на поселення до гуртожитків готуютьсг деканами факультетів і затверджуються проректором з адміністративно-господарської роботи Харківського національного медичного університету за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.


2.4. На підставі рішення про надання ліжко-місць у гуртожитку керівництво університету укладає договір із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.


2.5. Облік ордерів (направлень) та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.


2.6. Особи, які поселяються до гуртожитку, зобов'язані особисто пред'явити паспорт і здати коменданту ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць наперед.


2.7. Особам, які поселяються до гуртожитку, комендант вказує їх житлове місце, надає необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.


2.8. Дії щодо реєстрації осіб, які вселяється в студентський гуртожиток, виконуються паспортистом відповідного гуртожитку у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, якій надано право на проживання у студентському гуртожитку.


2.9. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку без погіршення умов проживання.

 

2.10. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються проректором з адміністративно-господарської роботи Харківського національного медичного університету із додержанням санітарних норм. Самовільне переселення до інших кімнат та зміна ліжко-місця мешканцями гуртожитку категорично заборонено.


2.11. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється проректором з адміністративно-господарської роботи Університету за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.


III. Користування  гуртожитками. Умови проживання


3.1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток мешканців цього гуртожитку до 23.30 години. В інший час - за письмовим дозволом коменданта.


3.2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00 до 23.00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку. Знаходження сторонніх осіб після 23.00 в гуртожитках забороняється. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.


3.3. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється комендантами гуртожитків і погоджується з проректором з адміністративно-господарської роботи університету. Усі заходи повинні закінчуватись до 23.00.


3.4. Із числа Студентів, які проживають у кімнаті, обирається  староста.


3.5. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).


3.6. Мешканці гуртожитку мають право:

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

-звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам даного Положення і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва університету, інших установ відповідно до Закону України "Про звернення громадян".


3.7. Мешканці гуртожитку зобов'язані:

- знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ХНМУ;

- своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими вони користуються;

- підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;

- дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, воду та ін.;

- надати дублікат ключів від кімнати коменданту гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

- про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданту гуртожитку;

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного законодавства;

- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

- реєструвати додаткові електроприлади у коменданта гуртожитку;

- письмово попереджувати коменданта при залишенні гуртожитку на термін більше доби;

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в користуванні, і кімнату в належному стані.


3.8. Мешканцям гуртожитку забороняється:

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

- проводити самостійно електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;

- залишати сторонніх осіб після 23.00 без письмового дозволу коменданта гуртожитку;

- палити (тютюнові вироби, кальян), вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

- порушувати тишу з 22.00 до 7.00;

- створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

- тримати в гуртожитку тварин.


3.9.  За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території, Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.


За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

-   зауваження;

-   догана;

-   відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

-   розірвання угоди на проживання.


3.10. Рішення про заохочення або стягнення Студентів, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку приймаються ректором або проректором з адміністративно-господарської роботи Харківського національного медичного університету за поданням коменданта гуртожитку та погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.


3.11. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний) період визначається ректором або проректором з адміністративно-господарської роботи університету.


IV. Виселення із студентських гуртожитків

4.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку при вступі, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які зараховані до навчального закладу за конкурсом, - протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.


4.2. При відрахуванні з університету (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання, Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу з попередньою оплатою зазначеного часу.


4.3. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до чинного законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на  проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки із подальшим розірванням даної угоди на проживання.


V. Плата за житло та послуги

5.1.  Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.


5.2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється і розраховується відповідно до чинного законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги, залежно від рівня комфортності житла.


5.3. Розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках установлюється відповідним наказом університету та доводиться до відома студентів.


5.4. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше  ніж за 6 місяців уперед.


5.5.  Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.


VI. Обов'язки адміністрації університету, студмістечка та гуртожитку

6.1. Керівництво господарською діяльністю та експлуатацією студмістечка, гуртожитків, організацією побуту мешканців, дотриманням установленого порядку здійснюється проректором з адміністративно-господарської роботи, керівником (директором) студмістечка, комендантами гуртожитків.


6.2. Адміністрація університету, керівник (директор) студмістечка та коменданти гуртожитків несуть відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.


6.3. Адміністрація університету, керівник (директор) студмістечка та коменданти гуртожитків повинні дотримуватись даного Положення, договору, укладеного зі Студентом, та норм чинного законодавства.


6.4. Адміністрація університету, керівник (директор) студмістечка та коменданти гуртожитків здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.


6.5. Адміністрація університету, керівник (директор) студмістечка та коменданти гуртожитків зобов'язані:

- забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ХНМУ;

- утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

- укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

- проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;

- забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним облааднанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

- своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

- здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів,які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

- надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

- укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

- інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього прожиненим та побуту;

- забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

- забезпечувати    своєчасне    фінансування    витрат   на   утримання гуртожитків.


6.6. Адміністрація університету, керівник (директор) студмістечка та коменданти гуртожитків спільно з первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.


6.7 Коменданти гуртожитків несуть відповідальність за збереження майна студентів зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.


6.8. Адміністрація університету, керівник (директор) студмістечка та коменданти  гуртожитків спільно з первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитків Харківського національного медичного університету.


6.9. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.


6.10. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на час ремонту надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.


VII. Прикінцеві положення

7.1 Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення змін чи доповнень або підготовки нової редакції „Положення про студентський гуртожиток Харківського національного медичного університету".


7.2. З моменту затвердження нової редакції «Положення про студентський гуртожиток Харківського національного медичного університету», попереднє втрачає чинність.