Правила прийому на навчання до ХНМУ в 2019 році Друк


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНМУ

№ 32 від 24.01.2019 р.

Протокол засідання Вченої Ради ХНМУ

№ 1 від 24.01.2019 р.


Ректор                В.М. Лісовий
Правила прийому на навчання

до Харківського національного медичного університету
 в 2019 році зі змінами

наказ ХНМУ від 23.05.2019 № 197

наказ ХНМУ від 26.06.2019 № 255

наказ ХНМУ від 09.07.2019 № 268
Провадження освітньої діяльності у Харківському національному медичному університеті (далі ХНМУ) здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 №11-л «Про переоформлення ліцензій», від 18.04.2017 № 77-л «Про переоформлення витягів», Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/04/16/natsionmedichn iyuniver45.pdf


Правила прийому на навчання до Харківського національного медичного університету в 2019 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908.
І. Загальні положення


1.1. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:


адресне розміщення бюджетних місць - надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими вступниками) конкурсного бала;


відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) - конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні бюджетних місць в межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;


вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;


вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;


вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію до закладу вищої освіти;


єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подання (реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти, формування рейтингових списків вступників, списків вступників, рекомендованих до зарахування до закладів вищої освіти, адресного розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти та наказів про зарахування на навчання до закладів вищої освіти у порядку та строки, передбачені цими Правилами прийму та Умовами прийому;


єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;


кваліфікаційний мінімум державного замовлення - мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію при адресному розміщенні бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);


квота для іноземців - визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:


іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;


квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної освіта) осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти ї науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);


квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) в уповноважених закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560);


квота-3 - визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним закладом вищої освіти для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули її в закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;


квота-4 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417;


конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (спеціалізацію, освітню програму тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію;


конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Правил та Умов прийому;


конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);


конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;


максимальний обсяг державного замовлення - максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;


небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням);


право на зарахування за квотами - право вступника щодо зарахування на навчання до ХНМУ за квотою-1, квотою-2 та квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Правил та Умов прийому;


право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних закладів освіти - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона здоров'я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, та цих Правил та Умов прийому;


презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;


пріоритетність - визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні бюджетних місць; ХНМУ в Правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;


рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил та Умов прийому;


співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів)) і вмотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;


технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;


фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;


фіксована (закрита) конкурсна пропозиція (фіксований або закритий конкурс) - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням);


широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) - сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти широкого обсягу бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;


широкий обсяг (суперобсяг) бюджетних місць - кількість місць на відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може бути надано рекомендацію для зарахування на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням).


Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».
II. Організація прийому на навчання до Харківського національного медичного університету


2.1. Прийом на навчання до ХНМУ проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на п’ятий та наступні курси проводиться за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.


2.2. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, наведено у додатку 1 до цих Правил прийому.


2.3. Прийом на навчання до ХНМУ здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (старші) курси або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).


2.4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ХНМУ. Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.


2.5. Акредитовані спеціальності (освітні програми):


ступінь бакалавр: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 «Медсестринство», 224 Технології медичної діагностики та лікування, 227 «Фізична терапія, ерготерапія» акредитація запланована на 2019 рік, галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» акредитація запланована на 2020 рік;


ступінь магістр: галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 223 «Медсестринство», 224 Технології медичної діагностики та лікування; 227 «Фізична терапія, ерготерапія» акредитація запланована на 2020 рік; галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»; 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки».


2.6. До ХНМУ приймаються громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.


2.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту у ХНМУ, мають рівні права та обов’язки. Прийом до ХНМУ на всі освітні ступені здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.


2.8. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 560.


2.9. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.


2.10. Організацію прийому вступників до ХНМУ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію Харківського національного медичного університету на 2019 рік, затвердженим рішенням Вченої ради від 20 грудня 2018 року, протокол №13 (наказ ХНМУ від 20 грудня 2018 року № 409), відповідно до положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію ХНМУ оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету.


2.11. Усі питання, пов'язані з прийомом до ХНМУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.


2.12. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ХНМУ та/або виконання процедур вступної кампанії.


2.13. Ректор ХНМУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил та Умов прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.


2.14. Правила прийому в 2019 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються Вченою радою ХНМУ до 05 лютого 2019 року, розміщуються на веб-сайті університету і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.


До 15 лютого 2019 року Правила прийому подаються ХНМУ до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей, за якими планується отримання місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) з одночасним внесенням до неї відкритих та фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій.


Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2019 року.


Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 01 червня 2019 року до 15 серпня 2019 року не здійснюються.


Небюджетні конкурсні пропозиції можуть створюватися за потреби:


для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план;

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;

для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання.


2.15. Для вступників ХНМУ, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 500 місць в 3 сучасних студентських гуртожитках, які розташовані у «спальних» районах м. Харкова з розвинутою інфраструктурою та транспортним забезпеченням (метро, трамвай, тролейбус, автобус, маршрутне таксі). Необхідний час щоб дістатися від гуртожитку до навчальних корпусів складає від 20 до 40 хвилин. Студенти в гуртожитку проживають по 2-3 особи в одній кімнаті. Поселення вступників та студентів до гуртожитку проводиться відповідно до Положення про студентський гуртожиток Харківського національного медичного університету, затвердженого ректором ХНМУ реєстраційний № 21-1 від 26.12.2008 р.ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників3.1. Для здобуття ступенів вищої освіти до ХНМУ приймаються:


особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, - для здобуття ступеня бакалавра;

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування, - для здобуття ступеня магістра медичного спрямувань;

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня доктора філософії.


3.2. Харківський національний медичний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями (спеціалізаціями), формами здобуття освіти (денною та заочною) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу:


«бакалавр»:

галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» (денна та заочна форми здобуття освіти); 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітня програма «Лабораторна діагностика» (денна форма здобуття освіти); 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти);

галузь знань 23 «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти);


«магістр»:

галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» (денна форма здобуття освіти); 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» (денна форма здобуття освіти); 228 «Педіатрія» освітня програма «Педіатрія» (денна форма здобуття освіти);

галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» (заочна форма здобуття освіти); 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна діагностика» (денна форма здобуття освіти); 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» освітня програма «Фізична терапія» (денна форма здобуття освіти); 229 «Громадське здоров’я» освітня програма «Громадське здоров’я» (заочна форма здобуття освіти);

галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Управління у сфері охорони здоров’я» (заочна форма здобуття освіти);

галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» освітня програма «Педагогіка вищої школи» (заочна форма здобуття освіти);


«доктор філософії» (денна та заочна форма здобуття освіти):

галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 228 «Педіатрія»;


3.3. Харківський національний медичний університет приймає на навчання за наступними конкурсними пропозиціями:


І. Відкриті конкурсні пропозиції:


ступінь освіти «магістр»:


«Медицина» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Стоматологія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Педіатрія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія» освітня програма «Педіатрія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


ІІ. Закриті конкурсні пропозиції:


ступінь освіти «бакалавр»:


«Медсестринство, строк навчання 10 місяців» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю «Сестринська справа» (випуск після 2009 року), «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» зі строком навчання 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


ІІІ Небюджетні конкурсні пропозиції:


ступінь освіти «бакалавр»:


«Медсестринство, строк навчання 1 рік 10 місяців» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями «Сестринська справа» (випуск до 2009 року), «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» освітні програми «Лікувальна справа», «Акушерська справа» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Медсестринство, строк навчання 10 місяців, заочна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю «Сестринська справа» (випуск після 2009 року), «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» зі строком навчання 10 місяців (заочна форма здобуття освіти);


«Медсестринство, строк навчання 1 рік 10 місяців, заочна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями «Сестринська справа» (випуск до 2009 року), «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» освітні програми «Лікувальна справа», «Акушерська справа» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (заочна форма здобуття освіти);


«Технології медичної діагностики та лікування 1 курс» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна діагностика» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Технології медичної діагностики та лікування 2 курс» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна діагностика» вступ на 2 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорона здоров’я» (крім спеціальності «Лабораторна діагностика») зі строком навчання 2 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Технології медичної діагностики та лікування 3 курс» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна діагностика» вступ на 3 курс на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Фізична терапія, ерготерапія» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Соціальна робота, денна» галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна робота» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Соціальна робота, заочна» галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна робота» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 3 роки 10 місяців ( заочна форма здобуття освіти);


ступінь освіти «магістр»:


«Медицина небюджетна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Стоматологія небюджетна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Педіатрія небюджетна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія» освітня програма «Педіатрія» вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Медицина, іноземці, російська мова» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» з російськомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Медицина, іноземці, англійська мова» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина» освітня програма «Медицина» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 5 років 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Стоматологія, іноземці, російська мова» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» з російськомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Стоматологія, іноземці, англійська мова» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія» освітня програма «Стоматологія» з англомовним викладанням для іноземних громадян вступ на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти зі строком навчання 4 роки 10 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Медсестринство» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 223 «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра за спеціальністю «Сестринська справа», «Медсестринство» зі строком навчання 1 рік 10 місяців (заочна форма здобуття освіти);


«Технології медичної діагностики та лікування, денна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна діагностика», освітня програма «Лабораторна діагностика» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра за спеціальністю «Лабораторна діагностика», «Технології медичної діагностики та лікування» зі строком навчання 1 рік 06 місяців (денна форма здобуття освіти);


«Публічне управління та адміністрування» галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Управління у сфері охорони здоров’я» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 5 місяців (заочна форма здобуття освіти);


«Освітні, педагогічні науки» галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» освітня програма «Педагогіка вищої школи» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 5 місяців (заочна форма здобуття освіти);


«Громадське здоров’я» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 229 «Громадське здоров’я» освітня програма «Громадське здоров’я» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 10 місяців (заочна форма здобуття освіти).


«Фізична терапія, ерготерапія, денна» галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» освітня програма «Фізична терапія» вступ на 1 курс на основі ступеня освіти бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) зі строком навчання 1 рік 10 місяців (денна форма здобуття освіти).


3.4. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 224 - «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти), 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма здобуття освіти) та 231 - «Соціальна робота» (денна та заочна форми здобуття освіти) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу) на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.


3.5. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 – «Медсестринство» (денна та заочна форми здобуття освіти зі строком навчання 10 місяців) приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «Сестринська справа» (отримали диплом після 2009 року), «Медсестринство» освітня програма «Сестринська справа» за результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста на місця навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб;


для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 223 – «Медсестринство» (денна та заочна форми здобуття освіти зі строком навчання 1 рік 10 місяців) приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за спеціальностями «Сестринська справа» (отримали диплом до 2009 року), «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» освітні програми «Лікувальна справа», «Акушерська справа» за результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.


Програми фахових вступних випробувань визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ, та X цих Правил прийому.


3.6. ХНМУ приймає на другий курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 224 - «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорона здоров’я» (крім спеціальності «Лабораторна діагностика»).


ХНМУ приймає на третій курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу) для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 224 - «Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма здобуття освіти) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика».


Прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 224 - «Технології медичної діагностики та лікування» здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.


Програми фахових вступних випробувань визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ та X цих Правил прийому.


3.7. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальностями 222 – «Медицина», 221 – «Стоматологія», 228 – «Педіатрія» (денна форма здобуття освіти) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу) на місця навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.


3.8. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальністю 223 – «Медсестринство» приймаються особи, які мають ступень бакалавра за напрямом підготовки «Сестринська справа» (за спеціальністю 223 – «Медсестринство»); за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування» приймаються особи, які мають ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика», (за спеціальністю 224 – «Технології медичної діагностики та лікування»).


Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 223 – «Медсестринство», 224 – «Технології медичної діагностики та лікування», здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома бакалавра (спеціаліста) на місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.


Програми фахових вступних випробувань та вступного іспиту з іноземної мови визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ та X цих Правил прийому.


3.9. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра: за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки» приймаються особи, які мають ступінь освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста); за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» приймаються особи, які мають ступінь освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);


Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальностями 281 – «Публічне управління та адміністрування» та 011 – «Освітні, педагогічні науки» здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома відповідного ступеня (рівня) вищої освіти при вступі на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність та за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) при вступі на основі здобутого ступеня (рівня) вищої освіти за іншою спеціальністю на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.


На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» приймаються особи, які мають ступінь освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).


Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спорідненими спеціальностями, напрямами підготовки («Фізична терапія, ерготерапія», «Здоров’я людини», «Фізична реабілітація», «Фітнес та рекреація») здійснюється за результатами фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.


Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншими неспорідненими спеціальностями (напрямами підготовки) здійснюється за результатами фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) та за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.


На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 229 – «Громадське здоров’я» приймаються особи, які мають ступінь освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).


Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 229 – «Громадське здоров’я» на основі здобутого ступеня освіти бакалавра за спеціальністю «Громадське здоров’я» здійснюється за результатами фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома бакалавра на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.


Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра за спеціальністю 229 – «Громадське здоров’я» на основі здобутого ступеня освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншими спеціальностями (напрямами підготовки) здійснюється за результатами фахового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) та вступного іспиту з іноземної мови (письмового випробування за тестовими технологіями) з урахуванням середнього бала диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) та за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (письмового випробування за тестовими технологіями) на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.


Програми фахових вступних випробувань, вступного іспиту з іноземної мови та додатково вступного випробування визначає університет. ХНМУ зараховує зазначену категорію осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VІ, VIІ та X цих Правил прийому.


3.10. На навчання до ХНМУ для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування за результатами вступних випробувань зі спеціальності та вступного екзамену з іноземної мови.


3.11. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються до ХНМУ особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.


Прийом здійснюється на другий або старші курси за результатами співбесіди з двох конкурсних предметів: 1. біології та 2. хімії або фізики або математики за вибором вступника на місця навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб (за наявності вакантних місць).


3.12. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.


3.13. Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв'язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.


Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань, які були відраховані або перервали навчання у зв'язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.


Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань, які були відраховані або перервали навчання у зв'язку з академічною відпусткою, в разі переходу від підготовки бакалаврів за цією спеціальністю до підготовки магістрів на основі повної загальної середньої освіти або освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.ІV. Джерела фінансування здобуття вищої освіти


4.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ХНМУ здійснюється:


за рахунок видатків державного бюджетів (державне замовлення);


за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;


за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав ХНМУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).


4.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.


Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 4.4. цього розділу.


4.3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.


Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра.


4.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:


якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;


якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.


4.5. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме:


пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними відповідно державного чи комунального професійно-технічного закладу або закладу вищої освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;


пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, до досягнення ними 35 років.


4.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.


4.7 Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).


Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі.


4.8. Прийом на навчання в ХНМУ здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.


Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.


4.9. Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти відповідно, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України.


Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію за відповідним ступенем та спеціальністю не пізніше 31 грудня 2018 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 31 травня 2019 року.


4.10. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» здійснюється за єдиним конкурсом для всіх державних замовників окремо за формами здобуття освіти.


4.11. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за галузями знань та спеціальностями, за якими проводиться підготовка фахівців в ХНМУ, визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника, окремо за формами здобуття освіти, а його розподіл між конкурсними пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється з використанням адресного розміщення бюджетних місць.


В інших випадках розподіл обсягу прийому за державним замовленням між закладами вищої освіти здійснюється державним замовником за спеціальностями та формами здобуття освіти, а його розподіл між закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно.


4.12. Максимальний обсяг державного замовлення ХНМУ за спеціальностями, за якими проводиться підготовка фахівців на основі повної загальної середньої освіти, визначається університетом і не може перевищувати суми скорегованих максимальних обсягів державного замовлення конкурсних пропозицій за всіма конкурсними пропозиціями, які були сформовані закладом вищої освіти у межах відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) в 2018 році, або 5 місць, якщо державне замовлення в 2018 році складало не більше 4 місць або не надавалось взагалі, або сума скорегованих максимальних обсягів складає менше 5 місць.


Скорегований максимальний обсяг державного замовлення конкурсної пропозиції визначається як (з округленням до цілого числа):


105 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2018 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2018 році складав менше 20 місць;


90 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2018 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше половини цього обсягу станом на перший день їх оголошення;


50 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2018 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше двадцяти відсотків цього обсягу станом на перший день їх оголошення;


30 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2018 року, якщо впродовж 2017-2018 років на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;


100 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2018 року в інших випадках.


ХНМУ може самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань, повідомляючи про це письмово державного замовника. Не допускається перерозподіл максимальних обсягів зі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей), з яких відкриті конкурсні пропозиції в попередньому році не створювались. В інших випадках перерозподіл максимальних обсягів державного замовлення може проводитись з дозволу державного замовника.


ХНМУ може самостійно утворювати в межах кожної спеціальності та форми здобуття освіти відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними.


Кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій ХНМУ вважається рівним одному місцю.


Максимальні обсяги державного замовлення ХНМУ оголошуються та вносяться до Єдиної бази в тижневий строк після погодження з державним замовником.


Прийом заяв та документів на відкриті конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення суперобсягу державного замовлення в межах відповідних широких конкурсів. Прийом заяв та документів на фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення загального обсягу державного замовлення на відповідні спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності) закладу вищої освіти (для відокремлених структурних підрозділів - після підтвердження закладом вищої освіти).


4.13. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані (закриті) та відкриті конкурсні пропозиції визначається ХНМУ в межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним (максимальним) обсягом державного замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного замовлення, включаючи перерозподіл між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та завершенням зарахування вступників.


4.14. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається університетом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.


4.15. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1 відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному веб-сайті ХНМУ та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного замовника).


4.16. Квота-1 для ХНМУ встановлюється на рівні десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального обсягу державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального обсягу державного замовлення.


4.17. Квота-2, Квота-3 для ХНМУ не передбачається.V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


5.1. Порядок роботи приймальної комісії ХНМУ під час вступної кампанії 2019 року: щоденно з 9.00 до 17.00 (16, 22, 26, 31 липня з 9.00 до 18.00), перерва з 13.00 до 14.00, у суботу з 9.00 до 14.00 (без перерви), вихідний день – неділя (виключенням є вихідні дні якщо вони припадають на дні оговорені в Правилах прийому (наприклад: оприлюднення рейтингових списків і т.д.).


5.2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


5.2.1. денна форма здобуття освіти:


Етапи вступної кампанії

Ступінь «Магістр»
відкриті пропозиції
Вступ на навчання до ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

розпочинається з 01 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів у ХНМУ

о 18.00 годині 16 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами ЗНОо 18.00 годині 22 липня 2019 року
Строки проведення в ХНМУ співбесід17 липня – 19 липня 2019 року
Строки проведення в ХНМУ вступних іспитів17 липня – 22 липня 2019 року
Строк оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) не пізніше 12.00 години 20 липня 2019 року
Строк формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)не пізніше 18.00 години 26 липня 2019 року
Строк надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осібне раніше 12.00 години 01 серпня 2019 р.
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації

10.00 година 22 липня 2019 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за результатами співбесіди;

18.00 година 31 липня 2019 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням) при вступі за результатами ЗНО, вступних іспитів (у тому числі за квотою-1);

до 05 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

не пізніше 15.00 години 22 липня 2019 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за результатами співбесіди;

не пізніше 12.00 години 01 серпня 2019 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням) при вступі за результатами ЗНО, вступних іспитів (у тому числі за квотою-1);

до 09 серпня 2019 р. – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності).

Строк виключення заяв на інші місця за державним замовленням, осіб, зарахованих на місця навчання за державним замовленням за результатами співбесідивпродовж 22 липня 2019 року
Строк переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 09 серпня 2019 року

*Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 22 липня, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення.


**За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпункту 5.2.1., рішенням приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути погоджені, але не пізніше ніж до 30 вересня 2019 року.


5.2.2. денна форма здобуття освіти:


Етапи вступної кампанії

Ступінь «Магістр», «Бакалавр»

небюджетні пропозиції

Вступ на навчання до ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

розпочинається з 01 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів у ХНМУ

о 18.00 годині 16 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами ЗНО

о 18.00 годині 22 липня 2019 року

Строки проведення в ХНМУ співбесід17 липня – 19 липня 2019 року

Строки проведення в ХНМУ вступних іспитів

17 липня – 22 липня 2019 року

Строк формування рейтингових списків вступників

26 липня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Строк надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих01 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації

до 05 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

до 09 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)

*За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпункту 5.2.2., рішенням приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути поводжені, але не пізніше ніж до 30 вересня 2019 року.


5.2.3. заочна форма здобуття освіти:


Етапи вступної кампанії

Ступінь «Бакалавр»

Спеціальність «Соціальна робота»

небюджетна пропозиція

Вступ на навчання до ХНМУ на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

розпочинається з 01 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів у ХНМУ

о 18.00 годині 16 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами ЗНО

о 18.00 годині 31 липня 2019 року

Строки проведення в ХНМУ співбесід

17 липня – 19 липня 2019 року

Строки проведення в ХНМУ вступних іспитів

17 липня – 22 липня 2019 року

Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

01 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації

до 09 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

до 12 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)

*За умови наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після закінчення термінів зазначених в таблиці підпункту 5.2.3., рішенням приймальної комісії ХНМУ строки виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації та зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути поводжені, але не пізніше ніж до 30 вересня 2019 року.


5.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти

(«Бакалавр» спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»)

Вступ на навчання до ХНМУ на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 22 липня 2019 року

Строки проведення в ХНМУ фахових вступних випробувань

23 липня – 30 липня 2019 року

Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

06 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Закінчення строку виконання вимог для зарахування вступниками, які отримали рекомендації

до 09 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

до 12 серпня 2019 р. – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)5.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

(ступінь «Бакалавр» спеціальність «Медсестринство»)

Вступ на навчання до ХНМУ на основі ОКР «молодший спеціаліст»


Денна форма

Заочна форма

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 р.

10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині 22 липня 2019 р.

02 серпня 2019 р.

Строки проведення в ХНМУ фахових вступних випробувань

23 липня – 30 липня 2019 року

25 липня – 5 серпня 2019 року

Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

01 серпня 2019 р.

Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

06 серпня 2019 р.

06 серпня 2019 р.


Закінчення строку виконання вимог для зарахування вступниками, які отримали рекомендації

05 серпня 2019 р. – за кошти державного бюджету (за держав-ним замовленням);

до 09 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб


до 09 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібТерміни зарахування вступників

06 серпня 2019 року – за кошти державного бюджету (за державним замовленням);

до 12 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)до 12 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)


5.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

(ступінь «Магістр»)

Вступ на навчання до ХНМУ на основі ступеня «Бакалавр», «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2019 року

Строки проведення ХНМУ фахових вступних випробувань

25 липня – 31 липня 2019 року

Строк формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих01 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Закінчення строку виконання вимог для зарахування вступниками, які отримали рекомендаціїдо 05 серпня 2019 року – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

до 09 серпня 2019 р. – на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності)


 5.6. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня.VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Харківського національного медичного університету


6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ХНМУ та/або квотою-1, відповідно до цих Правил та Умов прийому;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил та Умов прийому;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил та Умов прийому;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків реєстрації роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VII Умов прийому;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ХНМУ.


Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ХНМУ та/або квотою-1, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил та Умов прийму.


Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.


6.2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 6.1. цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.


6.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ХНМУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096.


ХНМУ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.


6.4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії ХНМУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.


6.5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.


Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:


«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;


«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».


Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.


Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.


Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.


Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.


6.6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:


документа, що посвідчує особу;


військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);


документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;


документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).


сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);


Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.


У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.


6.7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:


копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;


копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);


копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;


копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами та Умовами прийому випадках);


копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);


шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.


Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.


Усі заяви обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».


6.8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами та Умовами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.


6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 05 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.


6.10. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія ХНМУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


6.11. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.


Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).


6.12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів (проведення вступних випробувань). Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ХНМУ на підставі даних, внесених до Єдиної бази.


6.13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-4 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.


6.14. Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.


Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ХНМУ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.


Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.


Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.


6.15. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.


Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.


6.16. Абітурієнти, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять обстеження медичною комісією при приймальній комісії університету з обов’язковим наданням медичної довідки за формою 086-о або на етапі подання заяв та документів або на етапі виконання вимог до зарахування.


6.17. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них». VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення


7.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти в ХНМУ здійснюється за результатами вступних випробувань:


для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами та Умовами прийому випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;


для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі фахових вступних випробувань;


для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти - у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти в тому числі і на спеціальності, для яких не передбачено обов’язкове складання єдиного вступного іспиту у відповідності до Правил прийму. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року.7.2. Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:


для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з другого та третього конкурсного предмета з балами 150 та вище та української мови та літератури з балами 130 та вище;


для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування», «Соціальна робота», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з відповідних конкурсних предметів з балами 100 та вище;


для здобуття ступеня бакалавра, магістра, на основі раніше здобутого відповідного ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) вступників з результатами вступних випробувань з конкурсних предметів з балами 124 та вище.7.3. Вступники, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних випробувань) з відповідних конкурсних предметів з кількістю балів нижче мінімальної, встановленої Правилами прийому, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.


7.4. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил та Умов прийому.


7.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів:


відкриті конкурсні пропозиції: 1-ий – українська мова та література, 2-ий – біологія або хімія (за вибором вступника), 3-ій – математика або фізика (за вибором вступника);


небюджетні конкурсні пропозиції: 1-ий – українська мова та література, 2-ий – біологія, 3-ій – хімія або математика (за вибором вступника).Конкурсний бал обчислюється за формулою:


Конкурсний бал = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+К5*ОУ,


де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів відповідно; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатоку 4 Умов прийому, К1, К2, К3, К4, К5 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють:


К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з першого конкурсного предмету – 0,20;

К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з другого конкурсного предмету – 0,50;

К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з третього конкурсного предмету – 0,20;

К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,10;

К5 – 0.


7.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів: 1-ий – українська мова та література, 2-ий – біологія, 3-ій – математика або історія України (за вибором вступника).


Конкурсний бал обчислюється за формулою:


Конкурсний бал = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+ К5*ОУ,


де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатку 4 Умов прийому, К1, К2, К3, К4, К5 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють:


К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з першого конкурсного предмету – 0,20;

К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з другого конкурсного предмету – 0,50;

К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з третього конкурсного предмету – 0,20;

К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,10;

К5 – 0.


7.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Соціальна робота» зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів: 1-ий – українська мова та література, 2-ий – історія України, 3-ій – іноземна мова або математика (за вибором вступника).


Конкурсний бал обчислюється за формулою:


Конкурсний бал = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+ К5*ОУ,


де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатку 4 Умов прийому, К1, К2, К3, К4, К5 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що дорівнюють:


К1: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з першого конкурсного предмету – 0,20;

К2: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з другого конкурсного предмету – 0,50;

К3: для сертифікату ЗНО (вступного іспиту) з третього конкурсного предмету – 0,20;

К4: для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,10;

К5 – 0.


7.8. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». (При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.


7.9. Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.


7.10. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок формули розрахунку конкурсного балу встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.


7.11. Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:


Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,02;

Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,00;

Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу; 1,00 - в інших випадках;


Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.


Сільський коефіцієнт для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.


Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).


Першочерговий коефіцієнт дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», передбачене Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, 1,00 - в інших випадках.


Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;


7.12. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.


Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджують голови приймальних комісій ХНМУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.


Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Голова приймальної комісії ХНМУ затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.


7.13. Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюються не пізніше 18:00 26 липня.


7.14. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Медсестринство» для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Медсестринство» зараховуються результати фахового вступного випробування з основ сестринської справи.


7.15. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на другий курс з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Технології медичної діагностика та лікування» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями галузі знань 1201 «Медицина», 22 «Охорона здоров’я» зараховуються результати фахових вступних випробувань з біологічної хімії та мікробіології.


7.16. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ на третій курс з нормативним строком навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра, спеціальність «Технології медичної діагностика та лікування» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика» зараховуються результати фахового вступного випробування з основ клінічної лабораторної діагностики.


7.17. При прийомі на навчання до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал розраховується – як сума балів за фахові вступні випробування з відповідних конкурсних предметів та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.


Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста вноситься до Єдиної бази та обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих й переводиться в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2). Оцінки з документа про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». (При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал за шкалою від 100 до 200 балів вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.


Результати фахових випробувань з конкурсних предметів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.


7.18. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність «Медсестринство» на основі ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Сестринська справа» (спеціальністю «Медсестринство») зараховуються результати фахового вступного випробування з клінічного медсестринства та вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька).


7.19. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» на основі ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика» (спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування») зараховуються результати фахового вступного випробування з клінічної лабораторної діагностики та вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька).


7.20. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) враховуються результати


фахового вступного випробування з основ фізичної реабілітації,

вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) та

додаткового вступного іспиту з основи медичних знань (при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою неспорідненою спеціальністю (напрямом підготовки)).


Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 229 «Громадське здоров’я» на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) враховуються результати фахового вступного випробування з основ громадського здоров’я, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) та додаткового вступного іспиту з української мови за професійним спрямуванням (при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).


7.21. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) враховуються результати фахового вступного випробування з основ педагогіки, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) та додаткового вступного іспиту з української мови за професійним спрямуванням (при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю).


7.22. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня магістра, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) враховуються результати фахового вступного випробування з основ держави і права, з основ економіки, з основ державного управління, вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька), та додаткового вступного іспиту з української мови за професійним спрямуванням (при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю).


7.23. При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Медсестринство» та «Технології медичної діагностики та лікування» на основі здобутого ступеня бакалавра за відповідною спеціальністю, конкурсний бал розраховується – як сума балів за фахове вступне випробування з відповідного конкурсного предмету, балів за вступний іспит з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий ступень бакалавра.


При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал розраховується – як сума балів за фахове вступне випробування, балів вступного іспиту з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Обов’язковою додатковою умовою для допуску до участі у конкурсному відборі при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою неспорідненою спеціальністю (напрямом підготовки), є успішне проходження додаткового вступного іспиту з основ медичних знань.


При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Громадське здоров’я» на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал розраховується – як сума балів за фахове вступне випробування, балів вступного іспиту з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Обов’язковою додатковою умовою для допуску до участі у конкурсному відборі при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), є успішне проходження додаткового вступного іспиту з української мови за професійним спрямуванням.


При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал розраховується – як сума балів за фахове вступне випробування, балів вступного іспиту з іноземної мови та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та за умови успішного проходження додаткового вступного іспиту з української мови за професійним спрямуванням (при вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю).


Середній бал документа про здобутий ступень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) вноситься до Єдиної бази та обчислюється за шкалою від 100 до 200, або, за умови використання 12-бальної або 5-бальної шкал, переводиться в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2). При цьому оцінки з документа про освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». (При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ). У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) його середній бал за шкалою від 100 до 200 балів вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.


При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), конкурсний бал розраховується за такою формулою:


Конкурсний бал = П1 + П2 + П3,


де П1: оцінка вступного іспиту з іноземної мови за шкалою від 100 до 200 балів;

П2: оцінка фахового вступного випробування (розрахована як середнє арифметичне отриманих балів з основ держави і права, з основ економіки, з основ державного управління) за шкалою від 100 до 200 балів;

П3: середній бал документа про здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ за шкалою від 0 до 20 балів.


При вступі на основі освітнього ступеня, здобутого за іншою спеціальністю, обов’язковою умовою є успішне проходження додаткового вступного іспиту з української мови за професійним спрямуванням.


При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» середній бал документа про здобутий ступень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) вноситься до Єдиної бази та обчислюється за шкалою від 0 до 20 балів. За умови використання 12-бальної або 5-бальної шкал, переводиться в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2). При цьому оцінки з документа про освітній ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Середній бал за шкалою від 100 до 200 переводить у шкалу від 0 до 20 за таблицею:


100-200

0-20

100-200

0-20

100-200

0-20

100-200

0-20

100-200

0-20

100

0

121

4

141

8

161

12

181

16

101

0

122

4

142

8

162

12

182

16

102

0

123

5

143

9

163

13

183

17

103

1

124

5

144

9

164

13

184

17

104

1

125

5

145

9

165

13

185

17

105

1

126

5

146

9

166

13

186

17

106

1

127

5

147

9

167

13

187

17

107

1

128

6

148

10

168

14

188

18

108

2

129

6

149

10

169

14

189

18

109

2

130

6

150

10

170

14

190

18

110

2

131

6

151

10

171

14

191

18

111

2

132

6

152

10

172

14

192

18

112

2

133

7

153

11

173

15

193

19

113

3

134

7

154

11

174

15

194

19

114

3

135

7

155

11

175

15

195

19

115

3

136

7

156

11

176

15

196

19

116

3

137

7

157

11

177

15

197

19

117

3

138

8

158

12

178

16

198

20

118

4

139

8

159

12

179

16

199

20

119

4

140

8

160

12

180

16

200

20

120

4


При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ХНМУ. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома магістра (спеціаліста) його середній бал за шкалою від 0 до 20 балів вважається таким, що відповідає мінімальному можливому позитивному значенню – 1 балу.


Результати фахових випробувань з конкурсних предметів, вступного іспиту з іноземної мови оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.


7.24. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ХНМУ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, та здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.


7.25. Програми фахових випробувань, вступних іспитів, структура оцінки та порядок оцінювання, для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра розробляються і затверджуються головою приймальної комісії ХНМУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.


7.26. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, обов'язково оприлюднюються на веб-сайтах ХНМУ. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.


7.27. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.


7.28. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі. Результати вступних випробувань оприлюднюються не пізніше наступного робочого дня після проведення вступного випробування шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ХНМУ. Порядок проведення вступних випробувань (вступних іспитів, фахових випробувань) визначається Положенням про письмове комплексне вступне випробування за тестовими технологіями у ХНМУ в 2019 році, яке затверджується наказом ректора ХНМУ.


7.29. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених ХНМУ, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ХНМУ.


7.30. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти.


7.31. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються в приміщеннях приймальні комісії не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.


7.32. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти


8.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу до ХНМУ для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:


Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти в ХНМУ за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:


 • зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами та Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію;
 • переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.8.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

  
 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10 - 14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;


Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).


Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.


8.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:


 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.


Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 - 2019 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).


8.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:


 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 - 2018 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).


8.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:


 • особи, які в 2019 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 - 2019 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).


8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ХНМУ мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:


 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.


Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).


Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.


8.7. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого - п’ятого цього розділу і не були зараховані на місця державного замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.


8.8. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами прийому та Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:


1) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;


2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;


3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;


4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби.


8.9. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами та Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

 • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-п’ятого цього розділу і не були зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).


8.10. Можуть бути переведені на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (за наявності), у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).


8.11. Беруть  участь  у  конкурсному  відборі  в  межах  квоти-4  на  місця державного  або  регіонального  замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві зазначено:  «Претендую  на  участь  у  конкурсі  виключно  на  місця  за  кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в  межах  вступної  кампанії  на  місця  державного  або  регіонального замовлення»):


особи,  які  мають  право  на  першочергове  зарахування  до  вищих медичних і педагогічних  навчальних  закладів  відповідно  до  абзацу четвертого  частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за  державним  (регіональним)  замовленням  осіб,  які  уклали  угоду  про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 30 травня 2018 року № 417 під час вступу на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-4.IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування


9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:


 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.


У межах інших зазначених в пункті 9.1. цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:


за конкурсним балом – від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.


Якщо встановлені в третьому - п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.


9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:


ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

прізвище, ім'я, по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-4 (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).


9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ХНМУ. Заклади вищої освіти замість оприлюднення на офіційних веб-сайтах поточних рейтингових списків вступників можуть надавати посилання на своїх офіційних веб-сайтах на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної бази.


9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами прийому та Умовами прийому вимог щодо формування списків, у тому числі вимог Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році (далі - Матеріали для розробки технічного завдання), наведених у додатку 6 до Умов прийому, та затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ХНМУ відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому.


У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 9.3. цього розділу.


9.6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.


9.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямуванння) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.


Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пункті 8.8. розділу VIII цих Правил прийому, якщо вони допущені до конкурсного відбору.


9.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ХНМУ.


Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті ХНМУ, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.


Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання


10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ. Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред'являє приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.


10.2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII цих Правил прийому), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.


Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.


10.3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ. Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.


XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування


11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених розділом X цих Правил прийому.


11.2. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб надається за конкурсним балом без урахування пріоритетностей, зазначених вступником під час подання заяв, за кожною конкурсною пропозицією.


Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 10.3. розділу X цих Правил прийому.


11.3. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб і надає рекомендації вступникам наступним за рейтинговим списком.


За наявності вакантних місць навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після завершення строку виконання вимог для зарахування на ці місця відповідно до розділу V цих Правил прийому Приймальна комісія ХНМУ може подовжити терміни виконання вступниками вимог для зарахування та зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше чим до 30 вересня 2019 року.


11.4. Договір про надання освітніх послуг між ХНМУ та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.


11.5. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.


У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.


11.6. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів розробляється закладами вищої освіти та надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).ХІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти


12.1. ХНМУ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до ХНМУ за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 9.6. розділу IX цих Правил прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 11.1. розділу ХІ цих Правил прийому.


12.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.


12.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:


особи, які зазначені в пункті 8.8. розділу VІІІ цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;


особи, які зазначені в пункті 8.9. розділу VІІІ цих Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 9.6. розділу ІХ цих Правил прийому) не більше ніж на 15 балів;


Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення у порядку, передбаченому пунктом 9.6. розділу IX цих Правил прийому, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у такому порядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення станом на дату переведення.


Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому, третьому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.


12.4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення ХНМУ використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх відсутності - інших галузей знань (для осіб, зазначених в абзацах другому, третьому пункту 12.3. цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 12.3. цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного замовника.


Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в ХНМУ. Університет повідомляє державному замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 12.3. цього розділу, ХНМУ надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.XIIІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту


13.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНМУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ХНМУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього.


13.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 15.5 розділу XV цих Правил прийому.


Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ХНМУ за власним бажанням, відраховані з ХНМУ за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.


13.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.


13.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2., 13.3. цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.


Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня 2019 року, при цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18:00 19 вересня 2019 року.


13.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил прийому.


Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, зазначені в пункті 8.10. розділу VIII цих Правил прийому. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб зазначеної вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.XІV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Харківського національного медичного університету


14.1. Прийом на навчання до ХНМУ іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.


14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.


Прийом іноземців до ХНМУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (за наявності).


14.3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання в межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.


14.4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.


14.5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до ХНМУ України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців (за наявності) за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.


14.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими цими Умовами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту восьмого розділу VII Умов прийму, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості - іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).


14.6. Видача запрошень на навчання іноземцям та особам без громадянства здійснюється університетом у встановленому порядку. Для в’їзду в Україну з метою навчання, підставою для оформлення в’їзної візи є оригінал відповідного запрошення та клопотання Міністерства освіти і науки України про надання візової підтримки.


Запрошення діє не більше шести місяців з дати його видачі.


14.7. Розгляд та прийом заяв та документів, що подані іноземцями та особами без громадянства, які постійно мешкають на території України, проводиться приймальною комісією з 10 липня 2019 року.


Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до ХНМУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» ступінь освіти магістр на базі повної загальної середньої освіти.


Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.


Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ХНМУ:1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття бакалавра, магістра;


2) упродовж року для навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів й вступного випробування у формі співбесіди з визначених предметів та мови навчання.


Після прийому та розгляду документів такі особи рішенням приймальної комісії допускаються до вступних випробувань у формі співбесіди. У разі позитивного складання вступних випробувань у формі співбесіди вступник рекомендується приймальною комісією ХНМУ до зарахування. На підставі рішення приймальної комісії укладається договір про навчання та видається наказ про зарахування його до університету.


Університет встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда, документа про попередній здобутий рівень освіти, що дорівнює мінімально задовільному рівню, передбаченому країною походження документу про попередній здобутий рівень освіти.


14.8. Іноземці, щодо яких приймальною комісією ХНМУ встановлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділені (факультеті).


Після успішного закінчення мовної підготовки іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (факультету) для іноземців та осіб без громадянства та вступає на навчання за основним напрямом підготовки.


14.9. Для вступу до університету іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.


До заяви іноземець додає:


1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

8) копію посвідчення закордонного українця;

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.


Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:


тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;

копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;


10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до ХНМУ та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.


Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.


Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.


14.10. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до університету за результатами вступних випробувань у формі співбесіди з біології та іноземної мови – мови навчання (російська, українська та англійська). Оцінка знань здійснюється за системою – «Достатньо» або «Недостатньо».


Випускники підготовчих факультетів зараховуються до ХНМУ на підставі свідоцтва про закінчення підготовчого факультету.


14.11. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання до ХНМУ, зараховуються на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в Єдиній базі.


14.12. Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 2.14. розділу ІІ цих Правил прийому, для прийому іноземців не застосовуються.


14.13. Навчання іноземців у ХНМУ проводиться за вибором: англійською, українською та російською мовами.


14.14. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, проводиться в Державній міграційній службі України на підставі письмового звернення навчального закладу, який видав запрошення на навчання або одержав відповідне направлення Міністерства освіти і науки України. Звернення подається до Державної міграційної служби України не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до закінчення терміну перебування іноземця на території України.


Університет несе відповідальність за своєчасне оформлення документів на право перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до Харківського національного медичного університету


15.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) за умови їх акредитації у приймальній комісії ХНМУ.


Акредитація проходить у вигляді співбесіди із заступником Голови приймальної комісії. Для цього необхідно за 2 місяці до початку прийому документів від вступників подати листа на ім’я Голови приймальної комісії про необхідність проведення акредитації. Після чого буде встановлена дата проведення співбесіди.


15.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій ХНМУ. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.


15.3. ХНМУ зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті ХНМУ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.


15.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ХНМУ.


15.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.


15.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).


15.7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.Відповідальний секретар приймальної комісії                                               І.В. Лещина
Додаток 1 до Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2019 році

Додаток 2 до Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2019 році

Додаток 3 до Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2019 році

Додаток 4 до Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2019 році

Додаток 5 до Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2019 році

Додаток 6 до Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2019 році


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Харківського національного медичного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.